Тема 6. Правове регулювання оплати праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Правове регулювання оплати праці1. Основні питання.

1. Поняття заробітної плати за трудовим правом. Основна та додаткова плата. Джерела коштів на зарплату.

2. Тарифна система.

3. Системи оплати праці.

4. Державне регулювання заробітної плати.

5. Договірне регулювання заробітної плати.

6. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов пра­ці. Відрахування із заробітної плати.

7. Нормування праці.

8. Обчислення середньої заробітної плати.

9. Захист прав працівника на оплату праці. Форми і строки виплати. Обмеження утримань із заробітної плати. Індексація за­робітної плати. Компенсація втрати частини зарплати у зв'язку з порушенням строків її виплати.

10. Гарантійні і компенсаційні виплати за трудовим правом.

 

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 94-105); 8 (327-360); 9 (с. 86-134); 11 (с. 71-76); 13 (293-331).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Подумайте над терміном «оплата праці» і «заробітна плата» Як вони між собою співвідносяться? Зверніть увагу на назву Закону «Про оплату праці» та назву його першої статті.

2. Компенсація відрядження - це зарплата? Порівняйте ч.І ст.1 та ч.ІІ ст.2 Закону «Про оплату праці».

3. Існує поняття "тринадцята зарплата". Може є і "чотирнадцята", "п'ятнадцята" і т.д.?

4. Як оплачується праця в надурочний час?

5. Чи можна здійснювати виплату заробітної плати на території України в іноземній валюті?

 

3. Провести порівняльний аналізнорм КЗпП та проекту Трудового Кодексу України що регулюють питання оплати праці.

 

4. Підготувати доповіді на одні із тем:

1. Гарантійні виплати за час щорічних відпусток;

2. Гарантійні виплати за час проходження обов’язкових медичних оглядів;

3. Гарантійні виплати за час виконання донорських функцій;

4. Гарантійні виплати за час виконання працівниками процесуальних функцій у судах та правоохоронних органах

5. Виплати у зв’язку з професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації.

6. Гарантійні виплати у зв’язку з зупиненням роботи, зміною та припиненням трудового договору.

7. Виплати у зв’язку з використанням особистого автотранспорту для виконання трудових обов’язків.

 

Тестові завдання.

1. Заробітна плата повинна виплачуватись:

А – двічі на місяць;

Б – Один раз на місяць;

В – За угодою сторін;

Г – Залежить від видів робіт.

2. Мінімальна заробітна плата встановлюється:

А – Робітником;

Б – Роботодавцем;

В – Законодавством;

Г – Міністерством праці та соціальної політики.

3. До загальних положень визначених у Законі України «Про оплату праці» належить:

А – Поняття, розмір, структура заробітної плати;

Б – Мінімальна заробітна плата;

В – Максимальна заробітна плата;

Г – Система організації праці.

4. Вихідна допомога у розмірі одного середнього місячного заробітку виплачується у випадках розірвання трудового договору:

А – У разі змін в організації виробництва і праці;

Б – У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі;

В – Прогулу;

Г – Поновлення на роботі працівника який раніше виконував цю роботу;

Д – Звільнення за власним бажанням.

5. Ненормований робочий час компенсується:

А – Відгулом;

Б – Оголошенням подяки;

В – Підвищеною оплатою;

Г – Додатковою відпусткою.

6. За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до відповідальності:

А – Кримінальної;

Б – Матеріальної;

В – Адміністративної;

Г – Дисциплінарної;

Д – Громадської.

7. При звільнені заробітна плата виплачується:

А – в день звільнення;

Б – Не пізніше наступного дня після звільнення;

В – Протягом тижня;

Г - протягом місяця.

8. До трудової книжки не заносяться відомості про:

А – Працівника;

Б – Трудовий стаж;

В – Заохочення;

Г – Стягнення.

 

Практичні завдання.

Задача №1.

Інженер Карп уклав трудовий договір з виробничим кооперативом для організації і керівництва поточними роботами по ремонту обладнання Правлінням кооперативу йому був встановлений посадовий оклад у розмір 2150 грн. У травні, червні ні якої зарплати він не отримав, а в липні місяці, посилаючись на погані справи з фінансами, кооператив видає Карпу заробітної плати 4000 грн. 1 серпня Карп звільнився за власним бажанням і пред'явив вимогу оплатити йому недодану суму. Юрисконсульт кооперативу пояснив Карпу різницю міждержавним підприємством і кооперативом, який оплачує працю працівників в залежності від суми прибутку, вказавши, що члени кооперативу не отримують зарплати вже більше півроку.

Задача №2.

Наказом від 10 вересня 2008 року Козловський був призначений на посаду вагаря товарної станції. Зарплата ж нараховувалась із розрахунку окладу комірника менший від окладу вагаря, Козловськии вимагав від адміністрації виплати різниці в окладах. Адміністрація відмовила йому в цій виплаті, посилаючись на те, що Козловському було відомо при вступі на роботу про умови оплати праці. Козловський повинен був виконувати роботу вагаря, але отримувати оплату комірника.

Виходячи з якого окладу повинна оплачуватися праця Козловського?

Задача №3.

На Бердичівському державному машинобудівному заводі на період до одного року була затверджена схема посадових окладів інженерно-технічних працівників, розмір яких відповідає економіко-фінансовим можливостям підприємства. Профком підприємства виступив проти такої схеми у зв'язку з тим, що посадові оклади деяких спеціалістів виявилися нижчими від встановлених галузевою тарифною угодою. Керівництво заводу відхилило вимогу профкому, посилаючись на те, що ставки і оклади тарифної угоди служать лише орієнтиром Для підприємства і не є обов'язковими.

Чи законні вимоги профкому? Чи допускає чинне законодавство випадки, коли рівень оплати праці на підприємстві може бути нижчим, ніж це передбачено галузевою тарифною угодою.

Задача № 4.

За штатним розкладом (схемою посадових окладів) оклад товарознавця на фабриці визначається "вилкою" від 750 грн. до 1160 грн. Приймаючи на цю посаду Семківа, керівник встановив йому посадовий оклад у розмірі 830 грн. Попрацювавши 6 місяців і довідавшись, що його посада може оплачуватись значно вище, Семків зажадав підвищення заробітної плати, посилаючись, зокрема, на те, що з роботою він справляється успішно, зауважень і дисциплінарних стягнень немає. Чи можуть змінюватися і в якому порядку посадові оклади?

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та постанови Верховного Суду України для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України

2. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95р. - Відомості Верховної Ради України. -1995. - №17. - ст.121

3. Постанова Верховної Ради України від 20.04.95р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про оплату праці" - Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№17.-ст.121.

4. Про збільшення частки тарифів у заробітній платі працівників виробничих галузей народного господарства. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.07.1994р. // Людина і праця. -1994. - №9-10.

5. Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузевої бюджетної сфери. - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996р. - // Людина і праця. - 1996р. - №7.

6. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон. - Постанова Кабінету Міністрів України від 5.01.1998р. // Офіційний вісник України. -1991. - №1. - Ст.20.

7. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Постанова Кабінету Міністрів України від 2.03.1998р. // Праця і зарплата -1998р. - №7.

8. Положення про порядок компенсації працівникам витрат частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів ії виплати. - Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20. 12.1997р. - // Праця і зарплата. -1998. - №2.

9. Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затв. пост. Кабінету Міністрів України 08.02.95р. - ЗП Уряду України. - 1995. -№4. -ст.111.

10. Про застосування п.10 Порядку обчислення середньої заробітної плати. Роз'яснення Міністерства праці і Міністерства фінансів від 15.03.1995р. // Людина і праця. -1995. - №5.

11. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України і Українським союзом промисловців і підприємців та профспілковими об'єднаннями України на 1997-98 роки.

 

Додаткова література:

1. Гетьманцева Н. Співвідношення централізованого і локального методів правового регулювання оплати праці. // Право України. -1997. - №12.

 

Тема 7. Трудова дисципліна

1. Основні питання.

1. Поняття Трудова дисципліна як метод трудового права, як елемент трудових відносин, як інститут трудового права.

2. Правові засади та методи забезпечення трудової дисципліни.

3. Правове регулювання внутрішнього трудового розпо­рядку.

4. Дисциплінарна відповідальність за трудовим правом. Поняття, підстави, види.

5. Загальна дисциплінарна відповідальність працівників. Правова регламентація, дисциплінарні стягнення та порядок притягнення до відповідальності.

6. Спеціальна дисциплінарна відповідальність окремих категорій працівників.

7. Правова природа та значення додаткових заходів впливу щодо працівників, які порушують трудову дисципліну.

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 120-122); 8 (401-421); 9 (с. 136-194; 339); 10 (с. 459-473); 11 (с. 77-91); 13 (с.341-359).

 

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Подумайте над термінами «трудова дисципліна» і «дисципліна праці». Чи тотожні ці поняття? Чому для назви глави 10 КЗпП законодавець обрав перший, а не другий?

2. Яка різниця між «заходами дисциплінарного впливу» і «заходами дисциплінарного стягнення»?

3. Чи правильно вважають, що трудову дисципліну можна порушувати і при цьому не нести дисциплінарної відповідальності?

4. Чи може декан юридичного факультету оголосити "догану" студенту 3 курсу? А лаборанту кафедри?

5. Чим пояснити, що звільнення за пунктами 2 і 3 ст.41 КЗпП не можна застосувати в порядку п.2 ст.147 КЗпП?

6. Чи підлягають державні службовці спеціальній дисциплінарній відповідальності?

 

Підготувати форму (зразок)

а)наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

б)акту про вчинення працівником дисциплінарного проступку;

 

3. Провести порівняльний аналізнорм КЗпП та проекту Трудового Кодексу України які регулюють питання дисципліни праці.

 

Тестові завдання

1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано:

А- Догана;

Б – Штраф;

В – Звільнення.

2. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано:

А - одне дисциплінарне стягнення;

Б – два дисциплінарних стягнення;

В – три дисциплінарних стягнення.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується:

А – Профспілковим органом;

Б – Власником або уповноваженим ним органом;

В - Радою трудового колективу;

Г – Міністерством праці та соціальної політики;

Д – Судами.

 

Розв’яжіть ситуації.

Задача № 1.

Начальник цеху Луцького автомобільного заводу оголосив сувору догану чотирьом слюсарям за те, що вони не відвідують організованих для робітників курсів підвищення кваліфікації і погано вивчають рекомендований матеріал. Обов'язковість навчання начальник цеху мотивував тим, що цех отримує нове устаткування, а робітники з ним мало знайомі. В КТС, куди звернулися працівники із заявою про зняття дисциплінарного стягнення, з'ясувалося, що цех, де вони працюють в даний час, стоїть через демонтаж обладнання і більшість робітників, в т.ч. і вони знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати. Оскільки ніхто з ними не узгоджував необхідність навчання на курсах, більше того матеріал, який там подають, їм знайомий і, враховуючи, що ніякої оплати за відвідування курсів їм не виплачують, вони просили зняти дисциплінарні стягнення і зобов'язати начальника цеху вибачитися перед ними.

Яке рішення має прийняти КТС? Складіть його проект.

Задача № 2.

Працівник Бузької Райспоживспілки Андрущак 19 травня 2008 р. звільнений з роботи за п.3 ст.40 КЗпП з формулюванням у трудовій книжці "за неналежне відношення до своїх службових обов'язків".

При розгляді справи судом встановлено, що за період роботи позивача у Бузькій райспоживспілці на нього тричі накладались дисциплінарні стягнення: 7 травня 2006р. оголошено сувору догану; 19 листопада 2007р. переведений на нижче оплачувану посаду без зазначення строку переведення; 29 березня 2008р - суворо попереджений. Остаточною причиною, що послужила підставою для звільнення Андрущака 19 травня стала відмова останнього відвезти голову райспоживспілки на нараду до Львова, службова машина, якого в останній момент поламалася, а власна машина Андрущака знаходилась на подвір'ї райспоживспілки. Як з'ясувалося, членом профспілки він не був, а за використання власного автомобіля у службових цілях він отримував щомісячну компенсацію.

Напишіть проект рішення суду по даній справі.

Задача № 3.

Адміністрація автобази звернулася 15.03.08 р. з поданням до профкому дати санкцію на звільнення за п.8 ст.40 КЗпП водія Павліва за крадіжку з гаражу однотумбового письмового стола.

На засіданні профкому з'ясувалося, що 18.02.08 р. Павлів взяв стіл з дозволу ст.механіка Мозіля та інженера Лося. Зникнення стола було виявлено після того, як начальник гаража Коваль повернувся 3.03.98 р. з відпустки. Оскільки стіл Павлів повернув, а до справи було долучено висновок медичної служби гаража про те, що саме 18.02.08 р. Павлів з'явився на роботу у нетверезому стані профком більшістю в один голос два санкцію на звільнення його за п.7 ст.40 КЗпП.

Генеральний директор автобази наказом від 20.03.08 звільнив Павліва за появу на роботі у нетверезому стані, а Мозілю та Лосю оголосив догану за сприяння в крадіжці державного майна. Начальника гаража Коваля було суворо попереджено і позбавлено надбавки за високі досягнення в праці "через слабку виховну роботу в колективі".

Дайте правовий аналіз наведеної справи.

Рекомендовані нормативно-правові акти та постанови Верховного Суду України для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України, глава 10.

2. Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" від 2.02.1994р. -Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №22. - ст.140.

3. Закон України "Про статус суддів" від 15.12.1992р. - Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №8. - ст.57

4. Закон України "Про прокуратуру" від 5.11.1991р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53. - ст.793.

5. Закон України "Про Вищу раду юстиції". Урядовий кур'єр від 19.02.98. №33-34.

6. Закон України "Про державну службу", від 16.12.1993р. - // Відомості Верховної Ради України. -1993. - №52.

7. Дисциплінарний статут прокуратури України. Затв. пост. Верховної Ради України 6.11.91р. - Відомості Верховної Ради України. -1992. - №4. - ст.15.

8. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затв. пост. Кабінету Міністрів України 26.01.93р. - ЗП Уряду України. - 1993. - №4-5. -ст.71.

9. Статут про дисципліну працівників зв'язку. - Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 30.07.1996. - // ЗП Уряду України. - 1996. - №15.

10. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій від 20.06.84р. Розділ 7.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.11.92р. "Про практику розгляду судами трудових спорів", п.п. 10,22,27. - Урядовий кур'єр, 21 січня 1993 року.

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1.11.1996р. - // Юридичний вісник України.- 1996.-№48.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.77.193 (0.017 с.)