Тема 3. Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Основи правового регулювання зайнятості населення і працевлаштування1.Основні питання.

1. Поняття зайнятості населення. Правове регулювання зайнятості.

2. Державні гарантії зайнятості населення.

3. Державна служба зайнятості, її права і обов'язки.

4. Порядок реєстрації осіб, які шукають роботу.

5. Понятті безробітного і підходящої роботи. Процедура отримання правового статусу безробітного.

6. Дер­жавні гарантії (загальні та додаткові) зайнятості населення. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 30-35); 8 (с. 178-204); 10 (с. 169-233); 13 (с. 121-151).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Чи може пенсіонер отримати статус безробітного?

2. Як ви розумієте поняття «безробітний»?

3. Як ви розумієте поняття «підходяща робота»?

 

3. Підготувати доповіді:

1. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення.

2. Проблеми працевлаштування молоді.

3. Правове регулювання зайнятості населення в конвенціях МОП.

4. Правові проблеми ринку праці в Україні.

5. Гарантії і компенсації при втраті роботи.

 

Тестові завдання

1.До зайнятого населення належать:

А -- Громадяни, які працюють за наймом.

Б — Громадяни, що перебувають на військовій службі.

В — Громадяни, які навчаються в денних школах.

Г - Громадяни, зайняті вихованням дітей.

Д -- Фермери та члени їхніх сімей.

2. Право громадян на зайнятість включає права:

А — На працевлаштування та професійну орієнтацію.

Б — На перепідготовку і професійну діяльність за кордоном.

В — На соціальний захист і оскарження дій працівників служби зайнятості.

Г — На вибір місця роботи та консультацію.

Д — На безплатне сприяння служби зайнятості в працевлаштуванні.

3. Для реєстрації працівника як безробітного пред'являються такі документи:

А — Паспорт, трудова книжка, свідоцтво про народження.

Б — Паспорт, диплом про освіту, військовий квиток.

В — Довідка про останній вид занять, про звільнення з місць кримінального покарання.

Г — Паспорт, документ про професійну підготовку.

Д — Усі зазначені.

4. Права державної служби зайнятості:

А — Одержувати від підприємств дані про наявність вільних місць і квоти прийняття на роботу.

Б — Направляти на роботу громадян і безробітних.

В — Розпоряджатися коштами фонду сприяння, призначати стипендії, припиняти їх виплату або скасовувати їх.

Г — Надавати допомогу у зв'язку з безробіттям.

Д — Вносити пропозиції про відстрочення звільнення працівників з роботи.

5. Законодавство про зайнятість населення в Україні поширюється:

А — На громадян, що постійно проживають в Україні.

Б — На іноземних громадян.

В — На іноземних громадян за спеціальними угодами.

Г — На осіб без громадянства, якщо інше не передбачено законом.

Д — На працездатних репатрійованих громадян.

6. Допомога у зв'язку з безробіттям скасовується:

А — Якщо безробітний отримав право на одержання пенсії на пільгових умовах.

Б — У разі одержання персональної пенсії.

В — У разі одержання пенсії у зв'язку з інвалідністю.

Г — У разі одержання права на пенсію за віком і у зв'язку з втратою годувальника одночасно.

Д — У разі одержання стипендії на період перепідготовки.

 

Розв’яжіть ситуації.

Задача №1

Громадянка Жадько, жінка пенсійного віку, ніде не працювала, трудового стажу не має, тому їй була призначена соціальна пенсія. Оскільки ця пенсія не забезпечує всіх її потреб, Жадько звернулася до органів зайнятості з проханням надати їй статус безробітної і призначити допомогу по безробіттю.

Як повинно бути вирішене її прохання?

Задача № 2

Механік Симоненко звернувся до станкобудівельного заво­ду з проханням прийняти його на роботу. У відділі кадрів заводу Симоненко відповіли, що заводу необхідні працівники його про­фесії, але декілька днів тому вони зробили заявку службі зайня­тості про вакансію робочих місць і служба зайнятості надішле їм необхідних спеціалістів. Якщо служба видасть і йому направ­лення, то завод візьме його на роботу.

Симоненко звернувся до служби зайнятості району, де зна­ходиться завод. Служба відмовила Симоненку у видачі направлення, оскільки він не проживає на території цього району. У службі зайнятості району, де він проживає, відмовили Симоненку з підстав, що вони не мають даних про наявність вакантних місць на підприємствах інших районів.

Як може бути вирішене питання про працевлаштування Симоненка на станкобудівельному заводі?

Задача № 3

Учень 9 класу Германчук, якому виповнилося 15 років, під час літніх канікул звернувся до служби зайнятості з проханням підшукати для нього підходящу роботу терміном до двох місяців.

Такої роботи служба зайнятості Германчуку підшукати не змогла, тому Германчук зажадав від служби зайнятості визнати його безробітним і призначити допомогу по безробіттю.

Як повинні бути вирішені вимоги Германчука?

Рекомендовані нормативно-правові акти для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 1040 с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-ІV (із змінами і доповненнями)/ Офіційний вісник України. – 2003. - №11.

3. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року № 803-XI // Відомості Верховної Ради, 1991, № 14, ст.170.

4. Модельный закон о занятости населения. Принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 13-6 от 3 апреля 1999 года) // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

5. Про деякі питання практики застосування статей 5 і 20 Закону України "Про зайнятість населення". Лист Вищий арбітражного суду вiд 10.07.1992 № 01-8/811 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

6. Про затвердження Порядку компенсації підприємствам, установам і організаціям державною службою зайнятості до 50 відсотків витрат на перепідготовку працівників, які підлягають скороченню у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, та на організацію навчання прийнятих на роботу громадян, вивільнених з інших підприємств, установ, організацій, які були зареєстровані центрами зайнятості відповідно до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення". Наказ Мінпраці України вiд 19.10.1999 № 185 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

Основна рекомендована література:

1. Бурак, В.Я. Трудові спори : порядок їх вирішення в Україні: научное издание / В.Я. Бурак. - К. : Т-во "Знання", КОО, 2003. - 382 с.

2. Грузінова, Л.П. Трудове право України. Ч.1: курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін. - К. : МАУП, 2003. - 128 с.

3. Карлицький, С. М. Трудове право України: навчальний посібник / С.М. Карлицький. - 2-ге вид., перероб. - К. : Прецедент, 2006. - 210 с.

4. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. - К.: Юрінком Ін-тер, 1997.- 1040с.

5. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

6. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю: законы и законодательные акты / В.Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський. - 6-те вид.,доп. і переробл. - К. : А.С.К., 2005. - 976 с.

7. Охорона праці України. Упорядник А.В. Довбня. К.: ЮрінкомІнтер, 1999. – 400 с.

8. Прокопенко В.І. Трудове право України: Підруч­ник. — Харків: Консум, 2000. – 480 с.

9. Роїн О.М. Трудові правовідносини: практичний посібник / О. М. Роїна. - (3-є вид.). - К. : КНТ, 2007. - 348 с.

10. Трудове право України. Академічний курс: підручник / За загал. ред. Н. М. Хуторян. - К. : Вид-во А. С. К., 2004. - 608 с.

11. Трудове право України: Курс лекцій / Під ред П.Д. Пилипенка. - Львів: Вільна Україна, 1996. - 160с.

12. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: навчальний посібник / К. Б. Наровська, В. П. Пастухов, О. В. Тищенко, С. М. Чорноус; Ред. В. П. Пастухов. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Алерта, 2006. - 280 с.

13. Трудовое право Украины: Підручник / Отв. ред. доц. Г.И. Чанышева, доц. Н.Б. Болотина. – К.: Товариство «Знання», 2001. – 564 с.

 

 

Модуль № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.005 с.)