Тема 2. Колективні договори і угодиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Колективні договори і угоди1. Основні питання.

1. Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. Принципи розробки колективних дого­ворів і угод.

2. Поняття колективного договору. Сторони колективно­го договору та сері його укладення.

3. Зміст і структура ко­лективного договору.

4. Порядок укладення і підписання колективного договору.

5. Реалізація колективного договору, контроль за його виконанням. Відповідальність за пору­шення колективного договору.

6. Поняття угоди. Генеральна угода, галузеві і регіональні угоди, їх сторони і зміст. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їхнім виконанням.

7. Колективні переговори. Порядок вирішення розбіж­ностей під час ведення колективних переговорів. Соціальне партнерство.

Рекомендована основна література для опрацювання теми:3 (с. 28-30); 8 (126-160); 9 (с. 7-14; 257-276); 10 (с. 129-169); 11 (с. 25-26); 13 (с.490-505).

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Як ви розумієте поняття «біпартизм», «трипартизм»?

2. Чи є колективний договір нормативно-правовим актом? Обґрунтуйте.

3. Як кореспондується принцип «свободи договору» зі змістом ст. 11 КЗпП України?

4. З якого моменту колективний договір вступає в юридичну силу?

5. Чи узгоджується колективний договір із колективною угодою? Обґрунтуйте.

6. Чи бере участь представницький орган трудового колективу у розподілі прибутку підприємства? Відповідь обґрунтуйте.

 

3. Підготувати доповіді:

1. Укладення колективного договору: право чи обов’язок?

2. Відповідність законодавства України про колективні договори і угоди Конвенціям МОП.

 

4. Визначити структуру колективного договору (заповнити табл.):

Умова (положення) колективного договору Вид умови (обов’язкова/додаткова) Права та обов’язки Нормативне закріплення (пункт, ст., назва, дата прийняття)  
Трудового Колективу роботодавця  
 
             

Розв’яжіть ситуації.

Задача №1

На одному з підприємств Житомирської області при укладенні колдоговору виник спір між радою трудового колективу і профкомом з приводу того, який саме орган повинен представляти інтереси трудового колективу. Як вирішити цей спір?

Задача №2

На роздольському комбінаті "Сірка" в поточному році утворилася дуже складна фінансово-економічна ситуація, у зв'язку із чим при укладенні колдоговору на наступний рік до нього були включені ряд нових положень. Зокрема, дозволялось, як виняток, залучати неповнолітніх (за згодою профкому) до шкідливих робіт до 1 місяця і переносити їм відпустку на осінь або весну, зменшувати розмір заробітної плати. Ваша думка про правомірність цих положень.

Задача №3

Директор заводу і голова профспілкового комітету склали проект колективного договору, який було передано на обговорення структурних підрозділів заводу. Після одержання протоколів зборів структурних підрозділів, було проведено спільне засідання заводоуправління і профкому заводу із запрошенням на це засідання керівників і профспілкових організаторів струк­турних підрозділів.

На цьому засіданні було враховано ряд зауважень, зробле­них трудовими колективами структурних підрозділів, вирішено доручити директору заводу і голові профспілкового комітету підписати колективний договір і ввести його в дію.

Який порядок укладення колективного договору?

Чи правильні дії директора заводу і голови профспілкового комітету? Чому?

Рекомендовані нормативно-правові акти для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 1040 с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-ІV (із змінами і доповненнями)/ Офіційний вісник України. – 2003. - №11.

3. Господарський кодекс України.

4. Закон України «Про господарські товариства» (із змінами і доповненнями) від 19.09.91р.// Відомості Верховної Ради України, 1991, №49, ст.682.

5. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (із змінами і доповненнями) від 14.02.92р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, №31, ст.440.

6. Закон України «Про фермерське господарство» (із змінами і доповненнями) від 19.06.2003 р.// Відомості Верховної Ради, 2003, № 45, ст.363.

7. Закон України «Про колективні договори і угоди» (із змінами і доповненнями) від 1.07.93 // Відомості Верховної Ради України, 1993, №36. Ст.361.

8. Закон України "Про державну службу"(із змінами і доповненнями) від 16.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 52, ст. 490

9. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, , всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 − 2009 роки //http://www.fpsu.org.ua/activity/dialog/general-consent/

10. Про приватизацію державного майна. Закон України від 4 бе­резня 1992 року № 2163-ХІІ

11. Загальне положення про міністерство, інший центральний ор­ган державної виконавчої влади України. Затверджено Указом Президента України від 12 березня 1996 року № 179/96

12. Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і ре­гіональних угод, колективних договорів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 225

13. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон­фліктів). Закон України від 3 березня 1998 року №137/98-ВР

14. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення тру­дового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору конфлікту. Затверджено наказом Національної служби посередни­цтва і примирення від 20 вересня 1999 року № 88.

15. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішен­ню колективного трудового спору (конфлікту). Додаток до наказу Національної служби посередництва і примирення від 28 лютого 2002 року № 91

16. Щодо укладення колективного договору. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20 січня 2003 року № 2-222/331

17. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV// Відомості Верховної Ради, 1999, № 45, ст.397.

 

Додаткова література:

1. З роботою Федерації профспілок України рекомендуємо ознайомитись на сайті http://www.fpsu.org.ua/Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.006 с.)