Тема 1. Поняття, предмет, принципи, метод і система трудового праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, метод і система трудового права1. Основні питання.

1. Трудове право як одна з галузей права України. Понят­тя та предмет трудового права.

2. Система трудового права як галузі права. Система тру­дового законодавства. Предмет і система науки трудового права.

3. Особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових відносин.

4. Сфера дії норм трудового права.

5. Принципи трудового права.

6. Роль і функції трудового права в умовах становлен­ня ринкової економіки.

7. Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного права, адміністратив­ного права, права соціального забезпечення, цивільного процесу).

 

Рекомендована основна література для опрацювання теми:5 (с.7-9); 8 (с. 7-32; 36-58); 10 (с. 7-39; 83-94); 11 (с.6-13;); 13 (с. 26-61; 84-92).[1]

2. Питання для самостійної роботи, самоконтролю і перевірки.

1. Порівняльний аналіз статей: ст. 1, 3, 4, 7, 8, 8–1, 9 КЗпП України та відповідних статей проекту Трудового кодексу України.

 

2. У чому полягає зміст ідеї «широкої» та «вузької» сфери трудового права?

3. Чим відрізняються цивільно-правові відносини та трудові правовідносини?

4. Чи охоплюється сфера діяльності «працюючих власників» сферою трудового права?

5. Чи можуть трудові відносини членів сім'ї фермера регулюватись трудовим законодавством? Обґрунтуйте.

6. В Італійському цивільному кодексі, який складається з декількох томів, один том присвячений трудовим відносинам. Чи не помилилися італійці?

7. Уважно проаналізуйте зміст ст.3 КЗпП України. Спробуйте віднайти принаймні два варіанти її тлумачення щодо сфери дії трудового права. Наведіть їх.

8. Якщо трудовий договір різновид цивільно-правового договору найму, то може трудового права не потрібно, а достатньо цивільного?

9. Які ознаки методу найбільш чітко, на Вашу думку, відрізняють трудове право від цивільного?

10. В чому, на Вашу думку, проявляється захисна функція трудового права?

 

Тестові завдання.

Оберіть правильну відповідь (їх може бути одна або декілька).

1. Дата прийняття КЗпП:

А - 16 липня 1991 р.

Б - 20 травня 2008 р.

В - 10 грудня 1971 р.

Г - 1 червня 1972 р.

2. Системність права проявляється в тому, що вона:

А - представляє внутрішньо узгоджений, упорядкований організм, в якому кожний елемент має своє місце і грає свою роль, де юридичні приписи взаємопов’язані, розташовані визначеним ієрархічним чином, групуються по галузям та інститутам;

Б – представляє внутрішньо узгоджені, упорядковані елементи;

В – представляє ієрархічно упорядковану систему правових норм.

3. Види методів в регулюванні трудових правовідносин:

А - імперативний та диспозитивний;

Б – загальний та особливий;

В – державний і самостійний.

4. Підставами виникнення трудових правовідносин є:

А - укладення трудового договору громадянами; обрання на виборні посади; прийняття адміністративного акту про призначення на посаду, направлення на роботу (призначення державних службовців на посади; направлення на роботу молодих спеціалістів і молодих робітників після закінчення ними навчальних закладів тощо);

Б - обов’язковість наявності трудової правоздатності та дієздатності у суб’єктів трудових правовідносин; наявність юридичного факту, з яким чинне законодавство України пов'язує виникнення правових наслідків;

В - необхідність виконання будь-якої роботи.

5. Метод правового регулювання трудових відносин це:

А - санкціоновані державою правила поведінки;

Б - основні засади правового регулювання суспільних трудових відносин, на яких ґрунтується право як система норм;

В - засоби, спеціальні правові процеси, за допомогою яких право впливає на суспільні трудові відносини.

6. Структурними елементами системи права є:

А - норма права, інститут права, галузь права;

Б- трудовий договір; зайнятість населення; колективне договірне регулювання праці; робочий час; час відпочинку; оплата праці тощо;

В – санкціоновані державою правила поведінки.

7. Принципи трудового права це:

А-основні засади правового регулювання суспільних трудових відносин, на яких ґрунтується право як система норм.

Б - ієрархічно упорядкована систему правових норм;

В - засоби, спеціальні правові процеси, за допомогою яких право впливає на суспільні трудові відносини.

8. Законодавство про працю регулює:

А - трудові відносини працівників тільки підприємств, установ, організацій;

Б - трудові відносини працівників тільки державних підприємств, установ, організацій;

В - трудові відносини працівників тільки приватних підприємств, установ, організацій;

Г - трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

 

4.Теми рефератів:

1. Свобода праці та її конституційні основи. Право на працю, його зміст, значення та місце в системі прав людини.

2. Правові проблеми удосконалення трудового законодавства.

3. Співвідношення принципів і норм права

4. Система трудового права і законодавства про працю.

5. Співвідношення трудового і цивільного законодавства України.

Рекомендовані нормативно-правові акти для розв’язання ситуацій:

1. Кодекс законів про працю України // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В.М. Вакуленко, О.П. Товстенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 1040 с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-ІV (із змінами і доповненнями)/ Офіційний вісник України. – 2003. - №11.

3. Господарський кодекс України.

4. Закон України «Про господарські товариства» (із змінами і доповненнями) від 19.09.91р.// Відомості Верховної Ради України, 1991, №49, ст.682.

5. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (із змінами і доповненнями) від 14.02.92р. // Відомості Верховної Ради України, 1992, №31, ст.440.

6. Закон України «Про фермерське господарство» (із змінами і доповненнями) від 19.06.2003 р.// Відомості Верховної Ради, 2003, № 45, ст.363.

7. Закон України "Про колективні договори і угоди" (із змінами і доповненнями) від 1.07.93 // Відомості Верховної Ради України, 1993, №36. Ст.361.

8. Закон України "Про державну службу"(із змінами і доповненнями) від 16.12.93 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 52, ст. 490

9. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, , всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2008 − 2009 роки // http://www.fpsu.org.ua/activity/dialog/general-consent/

Додаткова література:

1. Барабаш О. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. - 1997. - №8

2. Барабаш О. Особливості трудових правовідносин. // Право України. - 1997. - №8.

3. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість. // Право України. -1998. - №2.

4. Вишневецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права // Право України. - 2009. - № 3. – С. 41-47.

5. Гаращенко Л. Правові проблеми регулювання трудових відносин на підприємствах недержавних форм власності. // Право України. -1998. - №6.

6. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення. // Право України. -1998. - №6.

7. Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб’єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми і напрями вирішення // Право України. - 2009. - № 3. – С. 7-13.48-53.

8. Пилипенко П.Д. Про концепцію трудового права України // Право України. - 1993 р.-№ 4.

9. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи // Право України. - 2009. - № 3. – С. 7-13.

10. Процевский А.И. Предмет советского трудового права. Н. 1979.

11. Прилипко С., Ярошенко О. Проект трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового законодавства // Право України. - 2009. - № 3. – С. 14 -21.

12. Хара В. Реформування трудових відносин за проектом трудового кодексу України // Право України. - 2009. - № 3. – С. 22-27.

13. Хуторян Н. Проблеми правового регулювання відпусток у проекті трудового кодексу України // Право України. - 2009. - № 3. – С. 35-40.

14. Чанишева Г. Колективні трудові відносини за проектом трудового кодексу України // Право України. - 2009. - № 3. – С. 28-34.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.187.177 (0.007 с.)