Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління виробничими запасами і запасами готової продукції.Згідно з П(С)БО запаси — це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Виробничі запаси – це засоби в-ва, які поступили на склади підприємства, але ще не вступивші в виробничий процес. Запаси готової продукції - готова продукція, що знаходиться на складі виробника, а також продукція, відвантажена покупцям, на котрі не минув термін оформлення і здачі розрахункових документів у банк на інкасо.

Ефективне управління запасами дозволяє знизити тривалість виробничого та всього операційного циклу, зменшити поточні витрати на їх зберігання, визволити з поточного господарського обороту частину оборотного капіталу, реінвестує його в інші активи.

Основні етапи формування політики управління запасами на підприємстві.

1. Аналіз запасів товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді. Основним завданням цього аналізу є виявлення рівня забезпеченості виробництва і реалізації продукції відповідними запасами товарно-матеріальних цінностей у попередньому періоді й оцінка ефективності їх використання. Аналіз проводиться в розрізі основних видів запасів. Підетапи:розглядаються показники загальної суми запасів товарно-матеріальних цінностей , структура запасів у розрізі їх видів і основних груп, ефективність використання різних видів і груп запасів та їх обсягу в цілому, яка характеризується показниками їх оборотності.;обсяг і структура поточних витрат з обслуговування запасів у розрізі окремих видів цих витрат.

2. Визначення цілей формування запасів.

а) забезпечення поточної виробничої діяльності (поточні запаси сировини і матеріалів);

б) забезпечення поточної збутової діяльності (поточні запаси готової продукції);

в) накопичення сезонних запасів, що забезпечують господарський процес у майбутньому періоді (сезонні запаси сировини, матеріалів і готової продукції) і т.п.

У процесі формування політики управління запасами вони відповідним чином класифікуються для забезпечення подальшої диференціації методів управління ними.

3. Оптимізація розміру основних груп поточних запасів. Пов'язана з попередніми поділом усієї сукупності запасів ТМЦ на два основних види - виробничі запаси (сировини, матеріалів і напівфабрикатів) та запаси готової продукції. У розрізі кожного з цих видів виділяються запаси поточного зберігання - постійно оновлювана частина запасів, які формуються за рахунок оборотного капіталу на регулярній основі і рівномірно споживаних у процесі виробництва продукції або її реалізації покупцям.

Для оптимізації розміру поточних запасів ТМЦ використовується ряд моделей, серед яких найбільшого поширення набула "Модель економічно обгрунтованого розміру замовлення" I Economic ordering quantity - EOQ model]. Вона може бути використана для оптимізації розміру як виробничих запасів, так і запасів готової продукції, що формуються за рахунок обор. капіталу.

Розрахунковий механізм моделі EOQ заснований на мінімізації сукупних операційних витрат із закупівлі та зберігання запасів на підприємстві. Ці операційні витрати попередньо поділяються на дві групи: а) сума витрат з розміщення замовлень (які включають витрати по транспортуванню і прийманню товарів), б) сума витрат на зберігання товарів на складі.

4. Оптимізація загальної суми запасів ТМЦ,

розрахунок оптимальної суми запасів кожного виду за формулою: Оптимальна сума запасів на кінець аналізованого періоду = (Норматив запасів поточного зберігання в днях обороту Одноденний обсяг виробництва (для запасів сировини та матеріалів) або реалізації (для запасів готової продукції) у майбутньому періоді) + Планована сума запасів сезонного зберігання + Планована сума запасів цільового призначення інших видів.

5. Побудова ефективних систем контролю за рухом запасів на підприємстві. Основним завданням таких контролюючих систем, які є складовою частиною загального контролінгу використання капіталу підприємства, є своєчасне розміщення замовлень на поповнення запасів і залучення в господарський оборот зайво сформованих їх видів.

Серед систем контролю за рухом запасів у країнах з розвиненою економікою найбільш широке застосування отримала "Система ABC". Суть цієї контролюючої системи полягає в поділі всієї сукупності запасів товарно-матеріальних цінностей на три категорії виходячи з їх вартості, обсягу і частоти витрачання, негативних наслідків їх нестачі для ходу операційної діяльності та фінансових результатів і т.п.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.005 с.)