Сутність і класифікація фінансових ризиків.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сутність і класифікація фінансових ризиків.За джерелами виникнення ризики можна класифікувати як операційні, інвестиційні та ризики структури капіталу (або фінансові ризики у вузькому значенні).

Фінансові ризики – ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрат доходів, капіталу чи ліквідності. Фінансові ризики у вузькому розумінні характеризують ті ризики, джерелами яких є фінансова діяльність, тобто діяльність, результатом якої є зміни в складі та структурі капіталу (пасивів) підприємства. У разі незадовільної структури капіталу виникає ризик того, що підприємство залучатиме кошти за ризиковою процентною ставкою і врешті-решт стане неплатоспроможним і щодо нього буде порушена справа про банкрутство. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу та оптимізація портфеля боргових зобов’язань. Операційний та інвестиційний ризики характеризують ризик отримання збитків на вкладений капітал, під який підпадає інвестор, а фінансовий ризик – це ризик того, що суб’єкт господарювання, який залучив фінансові ресурси, виявиться неспроможним вчасно погасити зобов’язання, строк сплати яких настав, в результаті чого він може виявитися банкрутом. Слід зауважити, що на практиці вказані ризики тісно переплітаються і являють собою складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків.

Основні види ФР:

*Ризик зниження фінансової стабільності -генерується недосконалою структурою капіталу (використання великої частки позичених коштів ), що породжують незбалансування вхідних і вихідних грошових потоків підприємства по об’ємах. *Ризик неплатоспроможності - генерується зниженням рівня ліквідності оборотних активів, що породжують розбалансування вхідного і вихідного грошових потоків підприємства в часі. *Інвестиційний ризик. - можливість виникнення фінансових втрат в процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. *Інфляційний ризик. - можливістю обезцінення реальної вартості капіталу (у формі фінансових активів підприємства ) , а також очікуваних доходів від здійснення фінансових операцій в умовах інфляції. *Процентний ризик.- непередбаченій зміні процентної ставки на фінансовому ринку (як депозитної, так і кредитної ).Причиною винекненн6я даного виду фінансового ризику є зміна кон’юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання чи спад пропозиції вільних грошових ресурсів та інші фактори. *Валютний ризик властивий підпр, що ведуть зовнішньо-економічну діяльність. – недоотримання передбачених доходів в результаті безпосереднього впливу зміни обміного курсу іноземної валюти, що використовується в зовнішньо-економічних операціях підприємства,на очікувані грошові потоки від цих операцій . *Депозитний ризик. Він відображає можливість неповернення депозитних вкладів (непогашення депозитних сертифікатив ). Він зустрічається досить рідко і пов’язаний з неправильною оцінкою і невдалим вибором комерційного банку для здійснення депозитних операцій підприємства. *Кредитний ризик.Він має місце у фінансовій діяльності підприємства при наданні ним товарного ( комерційного ) чи споживчого кредиту покупцям. Формою його прояву є ризик неплатежу чи несвоєчасного розрахунку за відпущену підприємством в кредит готову продукцію, а також перевищення розрахункового бюджету по інкасації боргу. *Податковий ризик. - ряд проявів: ймовірність введення нових видів податків і зборів на здійснення окремих аспектів господарської діяльності; можливості збільшення рівня ставок діючих податків і зборів; зміна строків і умов здійснення окремих податкових платежів; ймовірність відміни діючих податкових пільг у сфері господарської діяльності підприємства . *Структурний ризик. - генерується неефективним фінансуванням поточних витрат підприємства, що обумовлюють високу питому вагу постійних витрат в загальній їх сумі . *Криміногенний ризик. проявляється у формі оголошення його партнерами фіктивного банкрутства ; підробки документів,що забезпечують незаконе привласнення сторонніми особами грошовіх та інших активів; викрадення окремих видів активів власним персоналомта інші. *Інші види ризиків. - неї відносять ризики стихійних лих та інші аналогічні ”форс-мажорні ризики”, які можуть привести не лише до втрати передбачуваного доходу , але й частини активів підприємства.

Класифікація:

1.По характеризуючому об’єкту : *ризик окремої фінансової операції *Ризик різних видів фінансової діяльності

*Ризик фінансової діяльності підприємства в цілому.

2.По сукупності інструментів, що досліджуються:

*індивідуальний фінансовий ризик. *портфельний фінансовий ризик.

3.За комплексністю дослідження:

*простий фінансовий ризик.(який не розкладається на окремі його підвиди.) *складний фінансовий ризик.

4.За джерелом виникнення: *зовнішній, систематичний або ринковий ризик Цей ризик характерний для всіх учасників фінансової діяльності і всіх видів фінансових операцій. *внутрішній, не систематичний або специфічний ризик Він може бути пов'язаний з некваліфікаційним фінансовим менеджментом, неефективною структурою активів і капіталу...

5.За фінансовими наслідками: *ризик, що спричиняє лише економічні втрати. *ризик втраченої вигоди. Він характеризує ситуацію коли підприємство в силу об’єктивних і суб’єктивних причин, що склалися не може здійснити заплановану фінансову операцію *ризик, що спричиняє як економічні втрати, так і додаткові доходи.Він пов’язаний зі здійсненням спекулятивних фінансових операцій.

6.За характером прояву у часі: *постійний фінансовий ризик.Він характерний для всього періоду здійснення фінансових операцій і пов’язаний з дією постій них факторів. *тимчасовий фінансовий ризик.- ризик, що носить перманентний характер і який виникає лише на окремих етапах здійснення фінансової операції.

7.За рівнем фінансових втрат:

*допустимий фінансовий ризик.Він характеризує ризик фінансові втрати по якому не перевищують розрахункової суми прибутку по здійснюваній фінансовій операції; *критичний фінансовий ризик .- фінансові втрати за яким не перевищують розрахункової суми валового доходу; *катострофічний фінансовий ризик- фінансові втрати за яким визначаються частковою чи повною втратою власного капікалу.

8.За можливістю передбачення: *прогнозований -ті види ризиків, які пов’язані з циклічним розвитком економіки, зміною стадій кон’юнктури фінансового ринку. *непрогнозований - які не можна передбачити. Прикладом таких ризиків є ризик форс-мажорної групи, податковий ризик.

9.За можливістю страхування: *фінансові ризики,які можна застрахувати. * які не страхуються.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.007 с.)