ТОП 10:

Тема 10: Соціологія економічного життя. Соціологія праці та управління



Мета роботи: показати місце і роль економічної соціології у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.

 

Питання теми

1. Соціальні аспекти сучасних економічних процесів в Україні.

2. Головні напрямки розвитку економічної соціології.

 

Методичні рекомендації

При підготовці до першого питання слід мати на увазі, що раніше соціальна структура суспільства складалася з кількох великих груп: селян, робітників, інтелігенції, службовців та правлячої партійно-господарської еліти. Зараз все більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. Саме прибуток і форма його отримання стають головним структуроутворюючим чинником українського суспільства, що свідчить про становлення в Україні ринкових відносин та первинного капіталізму. Одночасно набирають сили й негативні чинники: формування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві; надто різкий поділ на бідних та багатих; процеси збіднення та збагачення мають деформований характер.

При розгляді другого питання слід назвати основні напрямки дослідження сучасної економічної соціології. Де соціально-економічні відносини, економічна поведінка, економічна культура, соціально-економічні механізми управління економічною та регулювання соціально-економічних процесів, студенти повинні знати місце і роль економічної соціології у розвитку соціологічних теорій середнього рівня та системи соціологічного знання в цілому.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості економічної соціології як галузі соціологічної науки?

2. Охарактеризуйте основні етапи становлення економічної соціології.

3. Які основні функції економіки як соціального інституту?

4. Охарактеризуйте соціальні механізми функціонування економіки.

5. Охарактеризуйте зміст економічної соціології як науки та визначте її об'єкт, предмет і функції.

6. Розкрийте сутність законів та основних методів і категорій економічної соціології.

7. Що таке зміст і що таке характер праці?

8. У чому полягає різниця соціологічного підходу до вивчення трудових колективів та підходів інших наук?

9. Які основні функції управління?

10. З яких процедур складаються соціально-психологічні методи управління?

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [2,13,15,34,39,82.100,114,120].

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1-2 : Соціологія як наука, її предмет і методи. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні

Мета заняття:засвоєння, закріплення та систематизація знань про: сутність і зміст соціології, як сфери наукового знання, основних категорій загальної соціології, пояснити через які функції реалізується роль соціології у житті суспільства, етапи класичної і соціологічної думки в Україні.

 

План

1. Передумови виникнення соціології, її класичний період (О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Е. Дюркгейм).

2. Об`єкт та предмет, основні закони та категорії соціології.

3. Місце соціології в системі суспільствознавства.

4.Структура і функції соціології.

5.Значення соціології для розв’язання соціально-економічних і політичних проблем українського суспільства.

6.Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні і сучасні проблеми та тенденції розвитку соціології в Україні.

 

Методичні рекомендації

У першому питанні слід звернути увагу, що соціальне пізнання у кінці XVIII ст. створило якісно нові умови свого повільного розвитку у XIX ст. Криза абстрактно-філософських принципів аналізу людини загострило питання про необхідність нових пізнавальних підходів у розумінні людини і суспільства. Розвиток природничих наук свідчив про те, що без вивчення конкретних явищ, взаємовідносин між ними неможливе пізнання закономірності суспільного розвитку. Студенти повинні знати внесок О.Конта (спостереження, експеримент) Г.Спенсера (виявив головні положення соціології), М.Вебера (соціологічні механізми влади, концепція бюрократії, соціологія релігії).

Приступаючи до вивчення другого питання, слід звернути увагу, що об’єктом соціологічного пізнання виступає соціальна реальність, тобто повсякденне життя суспільства. Предметом соціології є окремі аспекти, особливості, відносини об`єкта дослідження, що підлягають безпосередньому вивченню з допомогою притаманних саме цій науці методів. Студенти повинні знати, що існують три групи категорій. До головних належать такі категорії: соціальне, соціальні відносини, суспільство, соціальна система, соціальний статус, стратифікація, соціальний інститут, соціальна мобільність, соціалізація та ін.

Розглядаючи зміст третього питання слід визначити, що соціологія є науковим знанням про суспільство. Це означає, що вона використовує наукові способи вивчення дійсності. Соціологія відрізняється від інших наук про людину і суспільство своїм специфічним кутом зору. Сутність соціологічного підходу полягає в тому, що соціологія співвідносить досліджувані суспільні явища зі стану суспільства загалом, вона досліджує всі соціальні процеси незалежно від того, якими вони є: економічними, політичними ,правовими, творчими, релігійними, філософськими, етичними і т. ін. Отже, на відміну від інших суспільних чи соціогуманітарних наук соціологія є генералізуючою наукою, яка досліджує суспільство в цілому і людину як істоту соціальну.

У системі суспільних наук соціологія найтісніше взаємодіє з історією, філософією, економічною наукою, політологією, правовими науками, психологією, етикою та іншими.

При підготовці третього питання потрібно звернути увагу, що при найширшому визначенні відокремлюють дві досить самостійні зони: макросоціологію, мікросоціологію, а також два основних напрямки: та теоретичний і емпіричний. Функції соціології зумовлюють основні її обов’язки перед суспільством. Найголовнішими функціями соціології є пізнавальна, практична, теоретична, інформаційна, прогностична, гуманістична, ідеологічна.

При підготовці до обговорення п`ятого питання необхідно звернути увагу на те, що роль соціології в суспільстві визначається її предметом та функціями. Студенти повинні знати, що основним завданням соціології є дослідження соціальних явищ і процесів. При цьому кожне явище, кожний процес слід розглядати в комплексі, у взаємозв`язку з іншими явищами.

У шостому питанні студенти повинні знати, що початком самостійних соціологічних праць слід вважати досліди женевського гуртка українських вчених 80-х рр. XIX ст. До нього належали М. Драгоманов, якого називають піонером української соціології, М. Грушевський, плідно використовував історико-соціологічний метод, В. Антонович використовував свої історичні, етнографічні знання для вивчення соціальної структури, факторів соціального розвитку. Соціологічні аспекти праць мають українські філософи: П. Юркевич, І. Федорович, історики М. Костомаров, В. Липинський, економісти, М. Ковалевский, Туган-Барановський, практики – Б. Кістяковський. У другій половині XIX ст. слід відзначити М.І. Зібера, С.А. Подолинського, О.С. Терсецького, І.Я. Франко, О.О. Потебню та інших, які висловили ряд важливих положень щодо ролі особи в історії перебудови суспільства на справедливих засадах, місця і ролі робітничого класу в суспільстві.

 

Питання для обговорення

1. Що ви особисто хотіли б одержати від вивчення соціології?

2. У чому на вашу думку полягає значення соціології і чому зростає її роль в сучасних умовах?

3. Як ви розумієте, що таке соціальне в широкому та вузькому смислі?

4. Охарактеризуйте структуру соціології. Що становлять спеціальні, загальні, галузеві соціологічні теорії?

5. Поясніть в чому відмінність об’єкта соціології від предмета?

6. Дайте загальну характеристику методів, якими користується соціологія.

7. Проаналізуйте соціальну сутність соціології.

8. Чому на вашу думку слід вивчати соціологію?

9. Чому важко дати визначення предмета соціології?

10. Проаналізуйте, чим соціологія відрізняється від інших соціогуманітарних наук?

11. Проаналізуйте структуру соціологічної системи знання.

12. Охарактеризуйте головні етапи становлення соціології як самостійної науки.

13. Назвіть історичні передумови виникнення науки про суспільство.

14. Які ви знаєте найдавніші форми відображення дійсності в суспільстві?

15. У чому на ваш погляд становить специфіка соціології?

16. Проаналізуйте внесок О.Конта, М.Вебера, Г.Спенсера, Є.Дюркгейма у світову соціологію.

17. Проаналізуйте внесок М.Драгоманова, М.Грушевського у вітчизняну соціологію.

18. Що вам відомо про розвиток соціології в Росії та Україні в ХХ столітті?

Тести

1. Хто вперше запропонував увести поняття “соціологія”?


а) Г. Спенсер

б)Е.Дюркгем

в) Р. Мертон

г) О. Конт

д) К. Маркс

 


2. Відомо, що поняття “соціального” є багатозначним. Виберіть із запропонованих варіантів відповідей одну, що найбільш точно і повно, на вашу думку, відповідає його суті:

а) соціальне є тотожним суспільному;

б) соціальне означає все те, що належить до суспільства на відміну від природи;

в) соціальне – це сукупність тих чи тих властивостей і особливостей суспільних відносин;

г) соціальне – це аспект суспільного, що визначає становище суб’єктів у соціальній структурі суспільства.

3. Які рівні соціологічного знання можна відокремити в структурі соціології?

а) теоретичний рівень;

б) інформаційний рівень;

в)емпіричний рівень;

г) прикладний рівень;

д) рівень соціальної інженерії.

4. Коли соціологія сформувалась як наука?

а) в ХХ столітті;

б) ХІІ-ХІІІ століття;

в) ІІІ – ІV століття до н.е.;

г) ХІХ століття;

д) ХVІІІ століття.

5. Яка функція не належить соціології як науці?

а) розширення кругозору;

б) формування світогляду;

в) ідеологічна спрямованість;

г) управлінська діяльність;

д) поширення інформаційного простору.

 

Ключові терміни і поняття

 


Соціологія

Соціальні науки

Об’єкт соціології

Предмет соціології

Соціальні відносини

Мікросоціологія

Мікросоціологія

Суспільство

Соціальна сфера


 

Питання для самоконтролю

1. Що вивчає соціологія?

2. У чому полягає сутність основних функцій соціології?

3. Чому О. Конта вважають фундатором соціології?

4. Назвіть видатних українських соціологів і охарактеризуйте їхню діяльність.

5. Охарактеризуйте завдання й проблеми української соціології.







Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.01 с.)