ТОП 10:

Тема 9: Соціологія освіти. Соціологія культуриМета роботи:розкрити об’єкт, предмет соціології освіти та її методи дослідження, охарактеризувати місце і роль соціології освіти у процесі реформування освіти в Україні.

 

Питання теми

1. Місце і роль освіти в сучасному світі, становлення і розвиток освіти.

2. Актуальні проблеми соціології освіти вищої школи: проблеми, пошуки, рішення.

 

Методичні рекомендації

Перш за все, взяти до уваги те, що виховання - складне і багатогранне суспільне явище, сфера передачі засвоєння і переробки знань та соціального досвіду. Соціологія освіти як галузь соціології вивчає систему освіти, як соціальний інститут - її взаємовідносини із суспільством.

Головними соціальними функціями освіти є:

- трансляція культури, знань, навичок;

- регуляція соціально-класового балансу суспільства;

- інтеграція науки з виробництвом.

Для більш детального вивчення фактичного матеріалу рекомендуємо звернутися до учбового посібника Социология: Наука об обществе. - X.: 1996.- С. 542-546, а також ознайомитися з точкою зору відомого американського соціолога Н. Смелзера за книгою: Социология: пер. с англ. - М.: Феникс, 1994.- С. 427-460. Він, наприклад, вважає, що американці дійсно вважають виховання основою успіху. Існує "тісний зв'язок між рівнем виховання і успіхом у роботі".

При розгляді другого питання слід відзначити, що освіта теж переживає кризу і про це свідчать такі факти:

- сьогодні наша країна (маємо на увазі колишній СРСР) відповідно до таблиць ЮНЕСКО, посідає 49 місце у світі за коефіцієнтом інтелектуальності молоді та 45 місце за коефіцієнтом інтелектуальності населення;

- вища школа давно вже не служить творчою основою для розвитку суспільства і людини в ньому;

- вища школа не виконує своєї головної функції - формування інтелектуального потенціалу суспільства;

- катастрофічним є і матеріально-фінансове становище вищої школи: наприклад, наприкінці 80-х років у колишньому СРСР на одного студента вузу припадало обладнання на суму від 1,2 до 15 тис. карбованців, а у США - від 20 до 80 тис. доларів. Студенти повинні розібратися в причинах такого драматичного становища вищої школи, це:

крах соціального експерименту побудови соціалізму в одній окремо взятій країні, звідси - крах основних принципів і догм освіти та виховання;

бюрократизація всіх її структур;

останній принцип фінансування культури та освіти;

незатребуваність знань у суспільстві, розбазарювання інтелектуального потенціалу як результат зниження престижу вищої освіти;

відсутність моделі системи вищої освіти.

Студенти повинні знати основні шляхи виходу з існуючого становища:

- кардинальне оновлення вищої школи, більш поглиблене її реформування відповідно до потреб суспільства на основі й безумовної автономізації;

- гуманізація та гуманітаризація діяльності вищої школи (див.: Афанасьев Т.И. Гуманитаризация образования // Социс.- 1995.- № 5);

- зміна головної соціальної функції вищої школи, яка полягає у всебічному розвитку здібностей і таланту людини, підготовці її до життя у суспільстві;

- зміна існуючих відносин "вчитель-учень", перетворення їх на відносини партнерства та спілкування, де вчитель стає організатором, керівником, наставником учня;

- персоналізація навчального процесу, перетворення студента та викладача в суб'єкт освіти;

- реалізація принципу свободи викладання та навчання.

Таким чином, вихід вищої освіти із кризи вимагає вирішення глобальних питань кардинального оновлення всієї соціальної системи.

Для більш глибокого вивчення цієї теми рекомендуємо ознайомитися з науковими публікаціями: див.: Ковалёв А.И. Кризис системи образования // Социс.- 1994.- № 3; Астахова В.И. О развитии приватного высшего образования на Украине / Социс.- 1996.- № 6.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягають особливості об'єкта і предмета соціології освіти?

2. Чим відрізняється соціологія освіти від інших наук про освіту?

3. У чому сутність світової кризи освіти на сучасному етапі? Які її особливості в Україні?

4. У чому сутність концепції безперервної освіти? Дайте їм оцінку.

5. Охарактеризуйте основні функції освіти.

6. Проаналізуйте функціонування освіти як соціального інституту в сучасному суспільстві.

7. Структурні елементи культури: цінності, норми, традиції, звичаї.

8. Які складові елементи об’єднує поняття “культура”?

9. Назвіть і охарактеризуйте основні функції культури.

10. У яких сферах проявляється людська культура?

Обов’язкова література: [1-6].

Додатковалітература:[10,18,22,25,28,29,42,47,50,52,56,68,70,71,74,81,86,87,90,96,97,102,103,111,116,119,121,124].

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.005 с.)