ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки індивідуальних навчально-дослідних завданьМетодологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студена при кредитно модульній системі організації навчального процесу полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається як один з основних компонентів навчальної діяльності.

Різновидністю індивідуальних завдань, яка відповідає індивідуальним технологіям навчання, є індивідуальна науково-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до наукових робіт такого рівня. Звіт навчального проекту складається з таких компонентів:

· Короткий опис проекту;

· Актуальність дослідження;

· Формулювання проблеми;

· Мета дослідження;

· Основні завдання дослідження;

· Основна робоча гіпотеза;

· Основний метод дослідження;

· Джерела інформації;

· Об’єкт та предмет польового дослідження;

· Проблемна ситуація, постанова проблеми;

· Ступінь вивчення проблеми (історія дослідження проблеми в Україні, у світі, протиріччя в її вивченні);

· Інтерпретація і операціоналізація основних понять;

· Системний аналіз об’єкта дослідження;

· Методи збору інформації;

· Обгрунтування вибірки;

· Інструментарій дослідження (анкета, щоденник спотереження, план інтерв’ю);

· Статистичний аналіз дослідження (таблиця результатів);

· Аналіз результатів;

· Висновки.

· Рекомендації.

· Бібліографія (не менш 10 джерел).

· Робота має охайний вигляд та подана для перевірки в папці.

Звіт про результати соціологічного практикуму повинен займати не більш 15 сторінок. На останньому занятті студент доповідає групі про результати проведеного ним учбового дослідження.

Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

– текст набрано на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, ліве – 3,5, нижнє – 3, праве – 1);

– нумерація сторінок зверху справа;

– кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;

– посилання в тексті оформлено за зразком: [10. с.32], де 10 – номер джерела у списку літератури, с. 32 – номер сторінки;

– робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

 

Максимальна кількість балів для його оцінювання – 30 балів.

30 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати якщо:

- робота є оригінальним самостійним дослідженням, його вміння нестандартно мислити, працюючи з науковими джерелами і використовуючи для цього метод опитування, аналізу документів та спостереження, результати учбового соціологічного дослідження знаходять своє відображення у звіті.

25-29 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літературі

- відсутні короткий опис проекту, актуальність дослідження, формулювання проблеми, мета та завдання дослідження.

18-24 бализа виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- відсутні основні методи дослідження, невірно відображені об’єкт та предмет досліджень, ступінь вивчення проблеми, інтерпритації основних понять.

11-17 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- дослідження в цілому має серйозні недоліки у структурі роботи, але відповідає вимогам щодо обсягу, , змісту обраного матеріалу, добору наукових джерел.

6-10 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел.

1-5 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;

- роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

 

2.2. Загальні критерії оцінки знань та вмінь студентів

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.216.79.60 (0.009 с.)