ТОП 10:

Критерії оцінки семінарських занятьСемінарське заняття – форма навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Заняття можуть проводитись у формі бесіди, рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій.

Семінари повинні сприяти:

- розвиткові творчої самостійності студентів;

- поглибленню їх інтересу до науки, наукових досліджень;

- вихованню педагогічного такту;

- розвитку культури мовлення;

- виробленню вмінь та навичок публічного виступу, участі у дискусії.

При контролі активності і систематичності роботи на семінарських заняттях оцінці можуть підлягати:

- рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах на семінарських заняттях;

- активність при обговоренні питань, що внесені на семінарські заняття;

- результати тестування, вирішення ситуаційних завдань.

Кожне семінарське заняття оцінюється у 2 бали.

2 бали за семінарське заняття студент може отримати, якщо він:

- показав глибокі і повні знання з поставленого питання;

- показав необхідні знання понятійно-категоріального апарату у межах поставленого питання;

- показав здатність до самостійного налізу і оцінки соціологічних теорій;

- здатний висловити та аргументувати власну точку зору на поставлені проблемні питання;

- виклав матеріал грамотно, у логічній послідовності.

1,5 балівза семінарське заняття студент може отримати, якщо він:

- вільно орієнтується у межах поставлених питань, але у відповіді присутні деякі неточності;

- відповіді на поставлені питання не досить повні;

- не зовсім конкретно і аргументовано висловлює власну точку зору.

1 балза семінарське заняття студент може отримати, якщо він:

- загалом орієнтується у межах поставлених питань, але відповіді не повні і не досить конкретні;

- відчуває труднощі у висловленні власної точки зору, у самостійному аналізі теорій соціології;

- відчуває труднощі у використанні і поясненні змісту наукових понять та категорій у межах поставлених питань.

0,5 балівза семінарське заняття студент може отримати, якщо він:

- продемонстрував поверхневі знання;

- допустив неточності при аналізі соціологічних проблем;

- не вміє свідомо висловлювати і аргументувати свою точку зору.

0 балівза семінарське заняття студент може отримати, якщо він:

- дає помилкові відповіді на поставлені запитання;

- відчуває значні труднощі при висвітленні запропонованих проблем;

- не володіє понятійно-категоріальним апаратом;

- не здатен до аналізу та обговорення запропонованих питань.

2.1.2.Критерії оцінки знань та вмінь з самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою самостійної роботи студента є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця високої кваліфікації.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Соціологія» може виконуватися у бібліотеці, навчальних аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, а також у домашніх умовах.

При контролі виконання завданьдля самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:

- самостійне опрацювання окремих тем дисципліни в цілому чи окремих питань;

- рішення ситуаційних завдань;

- підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, її організація та звітність, терміни виконання, форми контролю, методи та кількість балів, які може отримати студент за виконання завдань з самостійної роботи, визначаються кафедрою під час розробки робочої навчальної програми дисципліни (розділу «Самостійна робота студентів»).

Підсумкова кількість балів, набрана студентами за виконання завдань з самостійної роботи, є однією з складових поточної успішності студентів з дисципліни і при виставленні загальної кількості балів за поточну успішність додається з балами, одержаними за виконання інших видів поточної навчальної роботи.

Самостійна робота з дисципліни «Соціологія» згідно з робочою навчальною програмою оцінюється в діапазоні від 0 до 36 балів.

36 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли студент систематично, у повному обсязі і правильно виконує всі завдання.

30-35 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли самостійна робота виконується систематично, але студент допускає незначні помилки при виконанні завдань, обсяг виконаних завдань становить не менш ніж 80% від загального обсягу.

20-29 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли самостійна робота виконується в цілому систематично, але студент допускає певну кількість помилок при виконанні завдань, в цілому обсяг виконаних завдань складає від 40% до 60% від загального обсягу.

10-19 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли самостійна робота виконується несистематично, студент допускає певну кількість помилок при виконанні завдань, в цілому обсяг виконаних завдань складає від 20% до 40% від загального обсягу.

1-9 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли самостійна робота виконується несистематично, студент допускає певну кількість помилок при виконанні завдань, в цілому обсяг виконаних завдань складає не менше 10% від загального обсягу.

0 балів за самостійну роботу ставиться тоді, коли самостійна робота виконується несистематично, студент допускає велику кількість помилок при виконанні завдань, в цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10% від загального обсягу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.008 с.)