ТОП 10:

Тема 4: Суспільство як соціальна система, його соціальна структура, теорія соціальної стратифікації 

Мета роботи:закріплення, поглиблення, систематизація знань про роль і значення суспільної системи.

 

Питання теми

1. Поняття суспільства, головні ознаки суспільства.

 

Методичні рекомендації

Розкриваючи зміст цього питання студентам слід розмежувати такі гранично широкі поняття, як “природа”, “суспільство”, з’ясувати співвідношення між ними, прослідкувати спроби розв’язання цієї проблеми в історії соціологічної думки.

Слід мати на увазі, що найбільш характерними ознаками суспільства є: спільність території, на якій проживають люди, які взаємодіють і спілкуються між собою; цілісність і сталість суспільства як певної єдності; автономність і самодостатність, самовідтворення, саморегуляція і саморозвиток; здатність підтримувати і відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв’язків; певний рівень розвитку культури з уставною системою норм і цінностей, які лежать в основі соціальних зв’язків між людьми.

Студенти повинні знати, що суспільство як система структурно складається з людства в цілому (макрорівень), соціальних спільнот з утвореними ними соціальними інститутами (мезорівень), індивідів (мікрорівень). Сутність суспільства полягає у тлумаченні його як цілісної системи такого соціального утворення, яке наділене інтегральною системною якістю, що не зводиться до характеристик окремих людей чи їх простої суми.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні ознаки та якості суспільства.

2. Охарактеризуйте три основні різновиди системних уявлень про суспільство.

3. Сформулюйте основні положення марксистської концепції соціально-класових структур суспільства.

4. Проаналізуйте особливості соціальної структури сучасного суспільства.

5. Що таке соціальна мобільність? Які типи соціальної мобільності ви знаєте?

6. Назвіть історичні типи соціальної стратифікації.

7. Які верстви українського суспільства можна віднести до поняття „маргінальні прошарки суспільства”.

8. Чим відрізняється формаційний підхід до розвитку суспільства від цивілізаційного?

9. Що таке інформаційне суспільство? Чим воно відрізняється від постіндустріального.

10. Проаналізуйте які в сучасному українському суспільстві існують основні класи та прошарки.

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [3,7,8,9,12,14,20,30,35,71, 80,88,92,99,104,109,122,125,128].

 

Тема 5: Основні соціальні інститути

Мета роботи:розширити і систематизувати знання студентів про соціальні інститути як форму організації спільної діяльності людей.

Питання теми

1. Соціальні спільноти в сучасних суспільних системах.

 

Методичні рекомендації

Перш за все студенти повинні знати, що соціальна спільнота – це реально існуюча сукупність індивідів, яка характеризується відносною цілісністю. Соціальні спільноти виникають у ході історичного розвитку людства на всіх рівнях його існування і різняться величезною різноманітністю форм та змістовних зв’язків всередині них. Індивід може входити до різних спільнот одночасно. Наприклад, студенти вищих навчальних закладів можуть бути водночас представниками певної родини, нації, поселенської чи регіональної спільноти, членами політичної партії, громадської організації, спортивної секції, фанклубу, тощо. Таким чином, людина творить і входить у спільноти з яких складається суспільство.

Соціальні спільноти відзначаються великим різноманіттям видів, форм. За кількісним складом вони змінюються від спілки двох людей (діади), до таких, які налічують десятки мільйонів.

Рекомендуємо засвоїти такі терміни: соціальна спільнота, масова соціальна спільнота, групова соціальна спільнота, первинна соціальна група, вторинна соціальна група.

 

Питання для самоконтролю

1. Чому поняття „соціальний інститут” посідає одне з центральних місць у соціології?

2. Охарактеризуйте основні ознаки та функції соціального інституту.

3. Які умови виникнення і становлення соціальних інститутів?

4. Охарактеризуйте умови успішного функціонування соціальних інститутів.

5. У чому полягають основні дисфункції соціальних інститутів в Україні?

6. У чому полягає відмінність між соціальним інститутом і соціальною організацією?

7. Охарактеризуйте формальну та неформальну соціальну організацію.

8. Чим відрізняються між собою такі соціальні інститути як „сім’я” та „шлюб”? Чому інститут сім’ї є базовим у будь-якому суспільстві?

9. Проаналізуйте погляди на працю Ф.Тейлора.

10. Соціологічні підходи до визначення соціальної взаємодії.

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [21,26,27,66,90,108,116].Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.003 с.)