ТОП 10:

Тема 6: Особистість у системі соціальних зв’язківМета роботи: розкрити сутність соціології особистості, визначити зміст поняття “особистість” та особливості соціологічного підходу до її вивчення.

Питання теми

1. Соціологічна структура особистості.

 

Методичні рекомендації

Студенти повинні знати, що соціологія особистості – це спеціальна соціологічна теорія, що досліджує широке коло питань взаємозв’язку особистості з суспільством, соціальними спільнотами і групами. Вона також вивчає проблеми між особистісних відносин людей у процесі засвоєння різноманітних форм людської діяльності, спілкування тощо. Предметом соціології особистості є дослідження особистості як об’єкта і суб’єкта соціальних відносин та дій на рівні взаємозв’язків із різноманітними соціальними спільнотами (групами).

Студенти повинні знати, що поняття “особистість” під кутом зору соціології має кілька значень. З одного богу, воно означає конкретного індивіда як суб’єкта діяльності в єдності його індивідуальних властивостей та соціальних ролей, що виконуються ним у суспільстві.

З іншого боку, особистість – це суто соціальна властивість індивіда, сукупність інтегрованих у ньому соціально важливих якостей та рис, що виникали в процесі взаємодії певної особи з іншими людьми і роблять її, таким чином, суб’єктом праці, пізнання та спілкування.

Слід мати на увазі, що соціологічний підхід до особистості акцентує саме її належність до певної соціальної спільноти, яка у свою чергу, накладає на неї відбиток, який впливає на світогляд людини, її ідеали, цінності, установки, норми поведінки, риси характеру та форми діяльності.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть сутність понять „людина”, „особистість”, „індивід”, „індивідуальність”, „персона”.

2. Дайте визначення, що таке особистість і виявіть відмінність поняття „особистість” у соціології від інших соціогуманітарних дисциплін.

3. Назвіть і охарактеризуйте центральні теорії розвитку особистості.

4. Перелічить основні компоненти внутрішньої структури особистості.

5. Що становлять цінності і ціннісні орієнтації сучасної молоді?

6. Соціальні статуси і ролі.

7. Поняття соціалізації особистості.

8. За допомогою яких факторів відбувається соціалізація особистості?

9. На які групи можна поділити фактори, які впливають на формування особистості людини?

10. Що таке соціальний контроль? Його види та функції.

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [4,23,32,33,37,38,44,48,49, 57,58,61,64,65,73,78,115].

 

Тема 7: Соціологія молоді

Мета роботи:визначити специфічні ознаки молоді України, охарактеризувати тенденції та процеси, що відбуваються в її середовищі.

Питання теми

1. Мета, завдання і принципи розробки молодіжної політики.

2. Головні напрямки української молодіжної політики.

Методичні рекомендації

У першому питанні слід відзначити, що соціологія молоді нині є однією з найважливіших складових соціологічного знання. Молодь становить значну частину населення і відіграє значну роль в рішенні важливих соціальних, економічних і політичних проблем людства. Дослідження проблем молоді стало предметом ювенології - складової частини сучасної науки про людство.

Студенти повинні чітко знати завдання соціології молоді. Найголовніше завдання полягає у з'ясуванні основних інтересів і потреб молодого покоління, створенні соціального портрету, а також аналізі можливих наслідків, прийнятті законодавчих актів стосовно молоді для суміжних і близьких соціально-демографічних груп та спільнот.

Необхідно звернути увагу на те, що молодіжна політика тієї чи іншої держави повинна бути компонентом загальної цілісної концепції розвитку цього суспільства. Специфіка сучасних державотворчих процесів в Україні є такою, що ця цілісна концепція лише виробляється. Слід розібратися, що складовою частиною молодіжної політики є система ідей, теоретичних положень про місце і роль молодого покоління в суспільстві, а також практичною діяльністю держави, громадських організацій з метою формування і розвитку молоді. Іншими словами, державна молодіжна політика, як система певних заходів, повинна базуватись на глибокому, об'єктивному аналізі реального стану молоді, що сприятиме її соціальному становленню і розвитку.

З цього питання рекомендуємо ознайомитися з роботою Головатого М.Ф. та Цибульника В.С. Проблеми молодіжної політики. - / Філософська і соціальна думка. - 1992.- № 4 та книгою Молодь України: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання. - К.: 1995.

Розглядаючи друге питання, слід виділити основні тенденції у молодіжному середовищі:

- заперечення можливості повернення до минулого соціального ладу;

- руйнація традиційних форм соціалізації, заснованих на досить конкретній визначеності життєвого шляху;

- поява нових соціальних посередників, не властивих для самовизначення минулих поколінь: кооперативів, приватного бізнесу, різноманітних форм власності, нових джерел інформації;

- оцінка свого суспільного становища із загальнолюдських позицій, найчастіше у порівнянні зі становищем ровесників у інших високорозвинених країнах та поява у зв'язку з цим завищених: соціальних вимог.

Таким чином, більшість молоді стоїть нині перед складним вибором у житті, до якого вона не підготована ні психологічно, ні організаційно. Тому мета молодіжної політики у цій галузі - зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристику обставин, що зумовили формування спеціальної соціологічної теорії молоді.

2. У чому ви вбачаєте соціально-психологічні особливості молодіжної спільноти?

3. Охарактеризуйте основні соціально-економічні проблеми сучасного студентства.

4. Визначте основні напрямки Державної молодіжної політики України.

5. Назвіть основні молодіжні проблеми в сучасному суспільстві. Дайте їм коротку характеристику.

6. Охарактеризуйте принцип державної політики у країнах Заходу.

7. Які цінності домінують у свідомості сучасної молоді? Що характеризує соціальну зрілість молоді?

8. Дайте загальну характеристику основних рис молоді як соціально-демографічної групи.

9. Зробіть соціальний прогноз молоді ХХI століття.

10. Проаналізуйте, у чому суть і причини девіантної поведінки молоді?

11. Які основні причини підштовхують молодь до протиправних дій?

12. Порівняйте, у чому полягають особливості тлумачення поняття "молодь" західною і вітчизняною соціологією.

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [31,34,48,78,84,85,93,112,113].

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.014 с.)