ТОП 10:

Тема 8: Соціологія шлюбу і сім’їМета роботи:проаналізувати сім’ю як об’єкт соціологічного дослідження, охарактеризувати сучасний етап сім’ї в українському суспільстві та визначити тенденції її розвитку.

 

Питання теми

1. Історичні типи й форми сімейно-шлюбних відносин.

2. Проблеми стабільності сім'ї та їх значення у шлюбно-сімейних відносинах.

Методичні рекомендації

Під час розгляду першого питання слід підкреслити, що сім'я є об'єктом дослідження багатьох наук: історії, економіки, психології, демографії, соціології тощо. Кожна з них вивчає специфічні сторони функціонування і розвитку сім'ї під власним кутом зору і відповідно до свого предмету. Соціологія сім'ї ставить перед собою завдання інтеграції досягнень цих галузей і носить міждисциплінарний характер. Її спе­цифіка полягає в тому, що сім'я одночасно виступає у двох іпостасях: вона є малою контактною групою і особливим соціальним інститутом, який регулює відтворення людини за допомогою певної системи ролей, норм. Рекомендуємо студентам ознайо­митися з поглядами американського вченого Н.Смелзера щодо проблем сімейно-шлюбних відносин (Див. Смелзер Н. Социология: пер. с англ.- М.: Феникс, 1994, розд. Ш, гл. 13.- С. 390-427). Він визначає поняття сім'ї так: сім'єю називається об'єднання людей, які пов'язані між собою спільністю побуту і взаємною відповідальністю за виховання дітей, воно засноване на кровній спорідненості, шлюбі або усиновленні. Інші соціологи погоджуються в цілому з таким визначенням, але додають до нього такі риси як історично зумовлений характер сім'ї та її функціонування у різні історичні епохи, соціальна потреба суспільства в існуванні сім'ї, фізичне і духовне відтворення населення тощо.

Характеризуючи структуру сім'ї, слід мати на увазі, що під нею розуміють всю сукупність відносин між її членами, яка включає відносини родинності, систему морально-духовних відносин разом з відносинами влади, авторитету. У загальній системі родинних відносин, за Н. Смелзером, існують два основні типи сімейної структури або форми сім'ї - нуклеарна та розширена. Нуклеарна сім'я складається з дорослих батьків і дітей, які від них залежать (матеріально, економічно, житлово, емоційно). Розширена сім'я включає нуклеарну сім'ю і родичів, наприклад, бабусю і дідуся, онуків, тітку, дядька, двоюрідних братів і сестер.

Далі слід зупинитися на формах шлюбу. Вирізняють моногамію (шлюб між одним чоловіком і однією жінкою) і полігамію (шлюб між одним та кількома іншими індивідами). Полігамія, в свою чергу, поділяється на полігінію (шлюб між одним і кількома жінками) і поліандрію (шлюб між однією жінкою і кількома мужчинами).

Ще однією формою є груповий шлюб (між кількома мужчинами та кількома жінками).

Слід відзначити, що в західній соціології існує спеціальний напрямок - історична соціологія, яка займається порівняльним аналізом сім'ї в історичній перспективі. Вирізняють декілька етапів розвитку сім'ї:

- сім'я у дохристиянському суспільстві (з домінацією парної сім'ї, пізніх шлюбів, великою кількістю одиноких людей);

- сім'я в християнському суспільстві (з великим впливом церкви на сімейне життя і шлюб);

- сім'я в індустріальному суспільстві (в кінці ХVIII ст. з початком промислового перевороту відбувається перша революція в сімейному житті).

При розкритті теми студентської сім'ї слід відзначити, що кожний третій шлюб в Україні - студентський. Особливість такої сім'ї - відсутність житлових умов, повна матеріальна залежність від батьків. Однак, такі сім'ї вирізняються активністю, емоціональністю, такі сім'ї більш прогресивні.

У другому питанні слід проаналізувати тенденції розвитку сучасної сім'ї: зростання розлучень (абсолютне і відносне), зростання кількості неповних сімей і дітей, народжених поза шлюбом, зменшення середньої тривалості шлюбу, проживання подружніх пар без оформлення шлюбу, зменшення розмірів сім'ї і народжуваності дітей, збільшення кількості одиноких людей, які не беруть шлюб, зменшення кількості повторних шлюбів. Слід навести дані про стан сучасної сім'ї в Україні, щорічне зростання кількості бездітних сімей. У 1979 р. вони становили біля третини всіх сімей, у 1989 - вже 35,1%. Зростає і відсоток дітей, що народились поза шлюбом: у 1980 р. Їх було 8,8%, у 1991 - 11,9%. Збільшується кількість одиноких людей, що проживають поза шлюбом: у 1989 р. таких було 6,1% (для порівняння в США -12%).

Рекомендуємо ознайомитися з цією темою за книгою О.А.Якуби: Соціологія. -X.: Основа, 1996. V розділ,- С. 3., де вона наводить вражаючі цифри, які свідчать про згубні наслідки одинокого позасімейного життя, особливо для чоловіків. Слід зупинитися на шляхах зміцнення сім'ї (Див. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие / Под общей ред. проф. В.П.Андрущенко.- X.: 1996.- С. 469-471). Таким чином, сім'я як одна з найстаріших біосоціальних спільнот нині зазнає великих змін. Ці зміни носять глобальний універсальний характер і пов'язані з руйнацією традиційних цінностей і форм сімейного життя і шлюбу.

 

Питання для самоконтролю

1. Для чого потрібне вивчення шлюбу і сім'ї?

2. Проаналізуйте, чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?

3. Чому шлюб і сім'я є одним з найдавніших соціальних інститутів?

4. Охарактеризуйте соціальні функції сім'ї.

5. Як ви вважаєте: який з типів сім'ї домінує в нашому суспільстві?

6. Чи варто вважати, що сімейні проблеми – це проблеми конкретних людей?

7. Які проблеми сучасної сім'ї найгостріші?

8. Проаналізуйте основні фактори впливу на стабільність сім'ї. Суть кризи сім'ї. Ваш прогноз.

9. Подумайте, якою ви бачите сім'ю у майбутньому. Аргументуйте свою думку.

10.Поясніть, чому виникають сімейні конфлікти?

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [6,53,60,67,72,79,83,95].

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.233.215 (0.004 с.)