ТОП 10:

Тема 10. Соціологія економічного життя. Соціологія праці та управлінняЕкономічні інститути. Виробництво, розподіл матеріальних благ та послуг, регулювання грошового обігу, організація в розподіл праці, трудова діяльність, власність, ринок.

Предмет і об’єкт економічної соціології. Соціальні функції економіки. Основні поняття та категорії економічної соціології. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.

Сутність, предмет, об’єкт соціології праці та управління. Категорії соціології праці та управління. Соціологічний аналіз економічних потреб,

інтересів, цінностей різних соціальних груп, їх поведінки в економічній галузі. Проблеми зайнятості населення та регулювання конфліктів у сфері зайнятості. Роль соціології праці і управління у вирішенні соціально-економічних проблем.

 

Обов’язкова література: [1-6].

Додаткова література: [2,13,15,34,39,82.100,114,120].


3. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

1. Загальні положення оцінки знань та вмінь студентів

Курс «Соціологія» належить до нормативних дисциплін і становить невід’ємну частину соціогуманітарної підготовки студентів економічних спеціальностей.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного модульного контролю і на письмовому екзамені.

Критерії оцінювання дисципліни розроблені на основі навчальної програми з дисципліни «Соціологія», зміст якого відповідає вимогам ЕСТS, згідно з якою, створено єдиний механізм оцінювання знань студентів, виражених у балах. Розподіл балів з дисципліни та шкала оцінювання приведені табл. 1.

табл. 1.

 

Модуль 1 Поточне тестуання Модуль 2 Індивідуальне навчально-дослідне завдання № 1 Іспит Сума
Змістовий модуль I
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка з шкалою навчального закладу Оцінка за національною шкалою
Екзамен Залік
A 85-100 5 (відмінно) Зараховано
BC 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Незараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) Незараховано

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме:

- максимальна кількість балів, яку може отримати студент – 100 балів, тобто це результат повного засвоєння знань за учбовою дисципліною, що відповідає вимогам навчальної програми;

- якщо студент отримує оцінку нижче 100 балів, то це означає, що якась частина від загального необхідного обсягу знань студентом не засвоєна.

З нормативної навчальної дисципліни «Соціологія» оцінювання рівня знань студентів, в основному, здійснюється на підставі результатів поточного модульного контролю та іспиту. За денною формою навчання завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів (включно), а завдання, що виносяться на письмовий екзамен – від 0 до 20 балів (включно).

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. На поточний контроль з дисципліни виносяться домашні контрольні роботи та індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Завданням письмового екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

 

2. Критерії оцінки навчальної діяльності студентів

При оцінці знань та вмінь студентів з дисципліни «Соціологія» враховується:

- глибокі знання з історії розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки:

- вміння аналізувати специфіку соціальних і соціально-психологічних явищ та процесів

- продемонструвати вміння використовувати на практиці набуття знання з соціології.

2.1. Критерії оцінки знань та вмінь студентів під час поточного контролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.01 с.)