Методологічна і теоретична основа роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методологічна і теоретична основа роботиЦей пункт передбачає перелік основних авторів, концепції яких складають основу курсової роботи із вказівкою наукової сфери, яка ними аналізується. Автори подаються за принципом алфавіту.

Наприклад:

Методологічну і теоретичну основу дослідження складають праці, присвячені розгляду публіцистики, зокрема нарисів, таких вітчизняних і зарубіжних вчених-журналістикознавців: В.Алєксєєва, В.Ампілова,Т.Беневоленської, Є.Богата, В.Вакурова, М.Климова, О.Нерух, Б.Польового, Д.Прилюка, Є.Прохорова, В.Рослякова, Г.Солганик, О.Тертичного.

Наукова новизна одержаних результатів

Дається коротка анотація нових наукових положень, запропонованих на основі висновків, до яких приходить студент у кінці роботи над курсовою.

Наприклад:

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дослідження є першою спробою визначити, виокремити й детально проаналізувати масив публіцистики Наталени Королевої, з’ясувати її ідейно-тематичне, духовне і мовно-стилістичне багатство, заглибитися в мікроструктуру нарисів письменниці, художній стиль якої полягає в синтезі старогрецького, скіфського, візантійського й староруського світів.

Практичне значення одержаних результатів

У роботі треба подати відомості про можливості наукового використання отриманих результатів під час ваших подальших досліджень, або порекомендувати сферу, де можна застосувати результати курсової (під час розробки спецкурсів чи спецсемінарів, наукових робіт, у подальших дипломних дослідженнях).

Наприклад:

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дипломного дослідження можуть бути використані під час подальших наукових розробок, викладання вузівських і шкільних курсів,пов’язаних з історією української публіцистики, при написанні курсових та дипломних робіт студентами факультету журналістики.

Апробація результатів роботи

Цей пунктфакультативний (необов’язковий)івикористовується в разі наявності виступів на конференціях, участі в різних конкурсах, наукових семінарах.Однак, цей пункт є обов’язковим у магістерських роботах чи науковому різновиді кваліфікаційної роботи бакалавра.

Наприклад:

Апробація основних положень і висновків дослідження здійснювалась таким чином:

1) виступ «Одна сторінка історії журналістики (огляд публіцистики Наталени Королевої, 1888-1966)» був здійснений на Міжнародній науково-практичній конференції «Молодіжна журналістика в контексті глобалізаційних процесів» (Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики, 19-20 квітня 2005 р.);

2) доповідь на тему «Публіцистична спадщина Н.Королевої» на щорічній конференції студентів і викладачів ЗНУ (Запоріжжя, 21 квітня 2005 р.);

3) доповідь “Високодуховність публіцистики Наталени Королевої й сучасна ситуація на ринку ЗМІ” в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Глобалізація та проблеми вітчизняного медіапростору” (Запоріжжя, 10-13 травня 2005 р.).

 

Публікації

Цей пункт також факультативний і передбачається за наявності статей або тез конференцій (форумів, семінарів, симпозиумів тощо) у фахових чи нефахових наукових збірниках. Однак він обов’язковий у магістерських роботах чи науковому різновиді кваліфікаційної роботи бакалавра.

NB! Спочатку вказуються фахові, потім нефахові видання. Список складається від найдавнішого до найновішого джерела.

Наприклад:

Матеріали виступів були рекомендовані до друку й згодом будуть опубліковані наукові статті у фахових збірниках «Вісник ЗНУ. Філологічні науки», «Нова філологія».

Або

За змістом роботи здійснено такі публікації (якщо в співавторстві – вказати це!):

1. Буслаєва К.О. Духовний світ Ноель крізь призму античності (автобіографічна повість “Без коріння“ Н. Королевої) / К.О. Буслаєва //Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Зб. наук. праць. – Вип.9. – К.– Кривий Ріг: Твім інтер, 2001. – С.170 – 177.

2. Буслаєва К.О. Доля України в “Легендах старокиївських“ Наталени Королевої
/ К.О. Буслаєва //Сучасні проблеми мовознавства і літературознавства. – Вип.5. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С.54 – 56.

3. Буслаєва К.О. Архетип любові у творчості Наталени Королевої (тріада Маріам – Кай – Руфіла, “Quid est veritas?”) / К.О. Буслаєва // Мова і культура. – Вип.6. – Том VІ. – Частина ІІ. – Художня література в контексті культури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – С. 53 – 61.

Структура роботи

 

Цей пункт передбачає визначення загального вигляду роботи і основні дані щодо її обсягу (змісту та форми).

NB! Варто врахувати той факт, що додатки і список використаних джерел до основного складу роботи не входять і не рахуються.

Наприклад:

Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 10 додатків. Обсяг основної роботи – 26 сторінок. Список використаної літератури включає 30 найменувань (викладених на 4 сторінках).

Основна частина роботи

Основна частина курсової роботи складається з розділів і підрозділів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Основному тексту може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку досліджень. У кінці кожного розділу приводяться стислі висновки, які потім у розширеному вигляді будуть вміщені у загальні висновки.

NB! Треба враховувати той факт, що обсяг підрозділів не може бути менше 6-7 сторінок!

У теоретичному розділі, проаналізувавши стан розробки проблеми, у висновках зазначаються основні терміни та дефініції, що прийняті за робочі в цьому дослідженні.

У практичному розділі до висновків виносяться головні положення й узагальнення, до яких студент доходить на основі власного аналізу практичного матеріалу із залученням теоретичних концепцій, обраних для дослідження в теоретичному вигляді.

Ідеальне співвідношення теоретичного й практичного розділів у курсовій роботі має бути 1:1, або аналіз теоретичного чи практичного матеріалу може трохи (на 10-20%) переважати.

Виклад матеріалу в основній частині підпорядкований провідній ідеї, чітко визначеній і сформульованій автором у назві роботи.

Висновки (2-3 сторінки)

Викладаються найбільш важливі наукові й практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити розв’язання проблеми, сформульованої в пункті Вступу (див. мета й завдання).

У першому абзаці висновків коротко формулюється стан розробки питання в науці. Далі містяться результати, отримані в практичному розділі, які репрезентують один із можливих аспектів розв’язання цієї проблеми курсовою роботою.

Також зазначаються методи вирішення поставленої проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими до того аспектами дослідження цієї проблеми.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації для їх використання.

Список використаних джерел

Список використаних джерел варто розміщувати в алфавітному порядку, оскільки це спрощує пошук джерела в списку літератури.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, потрібну інформацію можна одержати із таких джерел: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Загальні вимоги до оформлення списку літератури вміщені далі(див. Додаток Д)

Додатки

За необхідністю до додатків включають матеріал, який допоможе повніше сприймати матеріал:

- це можуть бути різноманітні таблиці, формули, малюнки, дані статистичних опитувань тощо,

- ілюстрації практичного матеріалу – витяги з газетних і журнальних матеріалів,

- допускаються аудіо- і відеокасети у файлах, які будуть демонструватися під час захисту.

Загальні вимоги до оформлення додатків містяться у Розділі 2.


Розділ 4

Загальні вимоги до написання

Кваліфікаційної роботи бакалавра

 

Загальні зауваження

 

Письмові роботи, виконувані студентами ВНЗ зі спеціальності «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю» різноманітні. Важливою складовою професійної підготовки працівників мас-медіа та рекламної і PR-сфери є наукова робота, яка підсумовує процес засвоєння базової освіти і забезпечує формування творчої особистості журналіста.

З метою перевірки рівня і змісту підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціальності «Журналістика», «Реклама та зв’язки із громадськістю» передбачає написання кваліфікаційної роботи для бакалаврів.

Студентська наукова робота бакалавра – це завершене, науково обґрунтоване і логічно викладене дослідження, обов'язковою складовою якого є журналістські, рекламні та PR-матеріали (газетні та журнальні публікації, теле-, радіоматеріали або матеріали електронних видань, проекти рекламних кампаній, дизайнерські розробки, іміджеві статті) випускника за всі роки навчання чи спеціально підготовлені до захисту.

Ці матеріали повинні свідчити про спеціалізацію випускника з певної теми і мають бути згруповані за професійною ознакою.

Створення бакалаврської роботи студента факультету журналістики передбачає розв'язання таких завдань:

1.Виявити рівень засвоєння майбутніми журналістами, рекламістами, PR-діячами теоретичного матеріалу та основних критеріїв аргументованої професійної оцінки діяльності творчих працівників мас-медіа, реклами і PR.

2.Усвідомити, наскільки професійно грамотно побудована власна робота по формуванню навченості, вмілості та майстерності як трьох етапів професіоналізму журналіста, рекламіста, піарника та накреслити шляхи її вдосконалення.

3.Закріпити на практиці специфіку роботи із першоджерелами та методику оформлення текстів наукового стилю.

4. Сформувати вміння робити доповідь, вичерпно відповідати на запитання, роз'яснювати її зміст, аргументовано захищати й відстоювати свою позицію.

Отже, кваліфікаційна робота бакалавра – це підсумок входження студента у специфіку журналістської, рекламної чи PR-діяльності, це звіт перед собою і державою про рівень засвоєння як теоретичної бази, так і набутих практичних умінь і навичок зі спеціальності.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.017 с.)