МЕТА ТА ЗАВДАННЯ дипломНОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ дипломНОЇ РОБОТИ 

Виконання дипломної роботи є заключним етапом магістерської підготовки й має за мету:

- систематизацію, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних навичок студентів, їх здібностей до самостійного аналізу й узагальнення накопичених знань загальнонаукових і спеціальних дисциплін;

- формування навичок застосування цих знань під час самостійного вирішення конкретних наукових і науково-економічних задач;

- набування досвіду аналізу отриманих результатів та оволодіння методами наукових досліджень, формулювання самостійних висновків і положень та їх прилюдного захисту.

Основне завдання дипломної роботи − продемонструвати рівень кваліфікації студента, а саме:

- здатність творчо мислити, вміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання;

- уміння проводити бібліографічну роботу з використанням сучасних інформаційних технологій, користуватися методичними, статистичними й законодавчо-нормативними матеріалами, критично оцінювати існуючі наукові концепції та підходи до економічних явищ і процесів;

- здатність формулювати мету та актуальність дослідження;

- володіння сучасними методами й методиками аналізу економічних результатів досліджень, які використовувались у процесі роботи;

- уміння робити науковий аналіз отриманих результатів;

- уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

- володіння сучасними інформаційними технологіями для здійснення досліджень та оформлення атестаційної роботи.

ЗАГАЛЬНІ вимоги до ДИПЛОМНої роботи

Дипломна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми.

Дипломна робота магістра − це творча робота, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника.

Дипломна робота магістра базується на теоретичних знаннях і практичних навичках, отриманих студентом протягом усього терміну навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих задач прикладного характеру, що визначаються специфікою відповідного напряму вищої освіти.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємств, організацій та установ, спеціальної вітчизняної й зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта.

За всі відомості, викладені в дипломній роботі магістра, порядок використання фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, обґрунтованість висновків і положень, що в ній захищаються, несе відповідальність безпосе­редньо студент − автор кваліфікаційної роботи.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили виробничу й переддипломну практику та захистили звіти з них і дотрималися графіка підготовки дипломної роботи.

До дипломної роботи висуваються такі вимоги:

- робота повинна бути виконана з актуальної теми, яка має теоретичне й практичне значення;

- вона повинна бути написана на основі глибокого вивчення законодавства з розглянутої проблеми, а також монографій і статей, присвячених обраній темі;

- дипломна робота має бути підготовлена на основі матеріалу, у якому є узагальнення раніше відомих положень, дискусійних питань, а також дослідження нових явищ і виявлення закономірностей. У зв’язку з цим робота повинна відрізнятися критичним підходом до існуючої практики вирішення проблеми, яка досліджується;

- робота повинна містити аналіз фактичного стану, зіставлення вимог теорії та практики, аргументовані висновки, конкретні пропозиції;

- дипломна робота повинна відповідати вимогам щодо обсягу, структури роботи й у той же час містити елементи оригінального творчого підходу до вирішення тих чи інших питань теми.

Студент має право:

- вносити свої пропозиції щодо обрання наукового керівника зі складу профілюючої кафедри, враховуючи власні наробки;

- клопотати перед випусковою кафедрою про заміну наукового керівника, якщо для цього є поважні причини;

- обирати тему дипломного дослідження;

- приймати самостійні рішення щодо вибору методів дослідження та аналізу, а також обробки первинних матеріалів та документів.

Студент зобов’язаний:

- чітко виконувати графік підготовки дипломної роботи;

- оформити її відповідно до вимог випускової кафедри;

- своєчасно пройти попередній, «малий» захист дипломної роботи на кафедрі;

- своєчасно передати дипломну роботу до захисту перед державною комісією;

- аргументовано й етично відреагувати на зауваження наукового керівника і рецензента, відповісти на запитання членів державної комісії та присутніх на відкритому захисті дипломної роботи.

Наукові керівники та консультанти призначаються кафедрою з числа осіб професорсько-викладацького складу або практичних працівників, після чого вони затверджуються наказом ректора університету на весь період виконання магістерської роботи.

Керівництво та консультування за рішенням завідувача кафедри може поєднуватися та здійснюватись одним науковим керівником.

Науковий керівник магістерської роботи зобов’язаний:

- надавати допомогу студентові-магістранту в складанні плану роботи та програми відбору необхідного матеріалу;

- здійснювати керівництво студентом при проходженні ним магістерської практики;

- рекомендувати магістранту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні джерела за обраною темою магістерської роботи;

- регулярно консультувати магістранта, а при необхідності організовувати консультації в інших викладачів університету, контролювати протягом усього періоду графік виконання магістрантом дипломної роботи, її якість та своєчасність виконання, а також інформувати завідувача кафедри про хід підготовки роботи до захисту;

- надати об’єктивний відгук на дипломну роботу після її завершення;

- бути присутнім при захисті дипломної роботи в ДЕК.

До функцій консультантів входить:

- надання допомоги студентові з усіх теоретичних та методичних питань дипломної роботи;

- участь в узгодженні теми та плану дипломної роботи;

- надання рекомендацій щодо пошуку та вивчення додаткової літератури;

- надання допомоги в отриманні консультацій в інших фахівців за темою дипломної роботи;

- контроль за додержанням графіка виконання дипломної роботи та вимог щодо її оформлення.

Науковий керівник та консультанти мають допомогти студентові-магістранту визначити найбільш ефективні рішення, всебічно стимулювати творчість і самостійність при виконанні ним дипломної роботи.

 

Вибір теми дипломної роботи

 

Студентові надається право самостійного вибору теми дипломної роботи з переліку, який рекомендується кафедрою. Вибір теми визначається:

- науковими інтересами студента;

- профілем майбутньої роботи студента;

- актуальністю тих чи інших проблем економіки для конкретної організації, на матеріалах якої виконується дипломна робота;

- можливостями одержання й обробки необхідного фактичного матеріалу конкретної організації;

- наявністю у розпорядженні студента відповідних монографічних матеріалів, періодичних видань і методик.

Вибір теми здійснюється студентами самостійно з рекомендованого кафедрою переліку або потреб конкретних організацій та установ у дев'ятому чи десятому семестрі залежно від форми навчання.

Тематика магістерських робіт формується в рамках наукової проблематики кафедр з урахуванням замовлень підприємств, організацій та установ на розробку тем, власних наукових інтересів студентів, можливостей залучення необхідних вихідних матеріалів та впровадження її результатів.

Бажаним є виконання теми за замовленням керівництва об’єкта дослідження. Це замовлення оформлюється окремим листом (наряд-замовлення).

За узгодженням із науковим керівником студент має право самостійно сформулювати тему магістерської роботи, яка не ввійшла до рекомендованого переліку. Студенти комерційного та заочного факультетів, як правило, виконують магістерські роботи за темами, з якими безпосередньо пов’язана їх службова діяльність.

Після того, як студент вибрав тему магістерської роботи, він пише заяву і подає її завідувачу кафедри для затвердження. Тема магістерської роботи, обрана студентом і погоджена з науковим керівником, затверджується наказом ректора університету.

Якщо декілька студентів однієї групи або потоку мають спільні інтереси, вони можуть узяти для розробки комплексну тему, для чого потрібні відповідні рішення керівника (керівників), завідувача випускової кафедри та декана факультету.

Порушення студентом календарного плану виконання дипломної роботи контролюється науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. В разі значного порушення графіка виконання дипломної роботи кафедра може клопотати про недопущення студента до захисту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)