ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПИСАННЯ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПИСАННЯ РОБОТИ 

Головним завданням цього етапу є написання тексту дипломної роботи відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитися з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою зробленого аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми та причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки та обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного шляху їх вирішення в умовах конкретного підприємства чи установи. У ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві чи установі, окремі аспекти магістерської роботи можуть уточнюватися або коригуватися.

Дипломна робота повинна бути самостійним творчим дослідженням, присвяченим вирішенню актуальних економічних проблем; містити у собі елементи нових розробок; містити оцінку соціально-економічного ефекту для конкретного суб’єкта господарювання. Дослідження повинні проводитися на підставі аналізу практичного матеріалу з використанням комп’ютерних програм. Оформлення роботи повинне відповідати встановленим нормам.

У дипломній роботі не допускається використання літературних та інших джерел без посилання на автора.

При написанні дипломної роботи студент консультується з науковим керівником щодо питань, пов’язаних з проблемою, яка аналізується, керівником (провідним спеціалістом) бази практики, на матеріалах якої проводиться дослідження, а також, за необхідності, − з консультантом, який призначається з інших кафедр ОДЕУ.

Окремі розділи дипломної роботи подаються на випускову кафедру згідно з графіком, затвердженим науковим керівником до початку дипломного проектування.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

Дипломна робота починається з титульної сторінки, яка оформлюється за установленою формою (Додаток Б). Титульна сторінка – це перша сторінка роботи, але вона не нумерується.

До роботи додаються:

- заява (Додаток А);

- завдання (Додаток Д);

- анотація (Додаток Л);

- відгук наукового керівника (Додаток Е);

- зовнішня рецензія (Додаток Ж);

- текст дипломної роботи на електронному носії.

До ДЕК можуть надходити додаткові матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаного дипломного проекту:

- публікації з теми роботи;

- наряд-замовлення (додаток М);

- документи, що вказують на практичне застосування роботи;

- макети, зразки матеріалів, виробів, отримані дипломником у процесі проектування.

Дипломна робота оформлюється на аркушах формату А4 (210х297 мм) комп’ютерним способом на одній стороні аркуша білого паперу. Роботу виконують шрифтом TIMES NEW ROMAN кегль № 14 через півтора інтервалу. Текст варто друкувати дотримуючись таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. У межах таблиць можливе зменшення розміру шрифту та міжрядкового інтервалу.

У дипломній роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри й інші знаки. Усі лінії, літери, цифри й знаки повинні бути однаково чорними по всьому тексту. Помилки, описки й графічні неточності допускається виправляти підчисткою або білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення від руки. Виправлення повинне бути чорного кольору.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні імена наводять мовою оригіналу.

Структурні елементи „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ” не нумерують, їхні назви служать заголовками структурних елементів і розміщуються посередині рядка.

Кожний розділ магістерської роботи повинен бути оформлений з нової сторінки.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Розділи нумеруються арабськими цифрами з крапкою після цифри. Заголовки розділів варто розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів варто починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої літери, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

 


Розділ 1. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності

Поняття зовнішньоекономічної діяльності

 

 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і рівним п’яти літерам. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Не допускається розміщати назви розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

Нумерація

Сторінки магістерської роботи варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.

Титульну сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер на титульній сторінці не проставляють. Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: „2.3.”(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовки підрозділу.

Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті і поданий їх аналіз.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. Ілюстрація позначається словом “Рис. .........”, що разом із назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, “Рис. 1.2 Структура зобов’язань, 2010-2011”.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, які є в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад, “Рис. 3.2” – другий рисунок третього розділу.

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблиця 1.3

Назва таблиці

Назва рядків Назва граф таблиці
1.        
2.        

 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Назву таблиці розміщують посередині тексту.

Таблиці варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що розміщуються в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Таблиця має назву, яку розміщують над таблицею в центрі.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини та розміщують одну частину під іншою або поруч, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. У цьому випадку нумерують графи, повторюють їх нумерацію на наступній сторінці. Назву таблиці не повторюють. Слово “Таблиця ...” вказують один раз, справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці ...” з указівкою її номера.

Заголовки граф таблиці пишуть великими літерами, а підзаголовки – малими, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині. Допускається зменшення розміру шрифту в таблиці.

Перерахування

Перерахування, при необхідності, можуть бути наведені всередині дипломної роботи. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту. Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації). Перерахування першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – із відступом щодо місця розташування перерахувань першого рівня.

Наприклад:

а) маркетингове дослідження;

б) товарна цінова політика:

1) першого роду;

2) другого роду.

Формули й рівняння

Формули й рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули й рівняння (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатку) нумерують наскрізною нумерацією в межах розділу, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу, номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, варто наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вона подана у формулі й рівнянні. Пояснення значення кожного символу й числового коефіцієнта варто давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають із абзацу словом “де” без двокрапки.

Переносити формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуючих операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння зі знаком операції множення застосовують знак “ × ”.

Посилання

При написанні дипломної роботи студент обов’язково повинен давати посилання на використані літературні та інші інформаційні джерела, самі джерела мають бути включеними до списку використаної літератури.

Посилання даються декількома способами:

- одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад, [5, с.135] – сторінка 135 літературного джерела, яке в списку літератури значиться під номером 5;

- під текстом відповідної сторінки у вигляді пронумерованої виноски, у якій вказуються прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та номер сторінки.

Додатки

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток_____” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Перед додатками повинен бути аркуш зі словом “ДОДАТКИ”, розташованим посередині аркуша.

Анотація (Додаток Л)

Анотація складається за формою, яка має такий зміст: прізвище та ініціали здобувача; назва магістерської роботи; установа, де відбудеться захист; місто, рік; основні ідеї результати та висновки магістерської роботи; ключові слова.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.009 с.)