Показники використання основних фондівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники використання основних фондівВідтворення та використання основних фондів підприємства характеризується сис­темою показників, які поділяють на три групи:

1) показники, які хар-ть оснащеність підприємства основни­ми фондами;

2) показники, які хар-ть еф-сть викорис­тання ОВФ підприємства.

3) показники, які ха­р-ть відтворення основних фондів, тобто їх рух.

Показники стану ОФ:

1) середньорічна вартість ОФ:

Фсер=Фпр+Фвв*Твв/12 – Фвив*Твив/12

2) вартість ОФ на кінець року:

Фкр=Фпр+Фвв-Фвив

3) фондоозброєність праці:

Фозбр=Фсер/Чп

4) механоозброєність праці:

Мозбр=Ф(а)/Чр

5) коефіцієнт оновлення (введення):

Квв=Фвв/Фкр

6)коефіцієнт виведення:

Квив=Фвив/Фпр

7) коефіцієнт зносу :

Кз = А / ПОФ,

Де А –сума амортизації нарахованої за весь період роботи ОФ,

8) коефіцієнт інтенсивності оновлення :

Кінт = ОФввед/ОФвив

2. Показники ефективності використання ОФ:

9) фондовіддача:

Фвідд=Q/Фсер

10) фондомісткість продукції:

Фм=Фсер/ Q

11) рентабельність ОФ:

Роф=Пр/Фсер

12) вплив інтенсивного фактору на ефективність вир-ва:

ΔQінт=(Фвідд.зв-Фвідд.б)*Фсер.зв

13) вплив екстенсивного фактору на ефективність вир-ва:

ΔQекст=(Фсер.зв – Фсер.б)*Фвідд.б

 

3 група:Характеризує інтенсивність використання ОФ:

14) коефіцієнт змінності :

Кзм = N/nвст,

Де N – відпрацьовані станко – зміни за добу,

nвст – кількість всього встановленого обладнання.

15) коефіцієнт використання встановленого обладнання:

Квик = nфакт/nвст,

Де nфакткількість фактично працюючого обладнання

4 группа:Характеризуе використання основних фондів у часі

16) календарний фонд часу:

Фк = 365 днів*24 год. = 8460 годин

17) режимний фонд часу :

Фр = (365 днів-вихідні-святкові)* кількість змін*тривалисть зміни

18) плановий фонд часу :

Фпл = Фр – планові простої – резерви часу

19) фактичний фонд часу:

Фф = Фпл – незаплановані простої

20) коефіцієнт використання календарного фонду часу:

Кк = Фф/Фк

21) коефіцієнт використання режимного фонду часу:

Кр = Фф/ Фр

22) Коефіцієнт використання планового фонду часу:

Кпл = Фф/Фпл

5. Форми відтворення ОВФ та джерела їх фінансування

Основні форми відтворення основних фондів:

- ремонт (поточних та капітальний)

- модернізація ,

- технічне переобладнання,

- реконструкція,

- нове будівництво і розширення підприємства.

Капітальні вкладення – це використання фінансових ресурсів на просте і розширене

відтворення основних фондів виробничого та невиробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних фондів, включаючи об’єкти соціальної сфери.

 

 

 

Тема 9: Фінансове планування на підприємстві

 

1. Роль і задачі фінансового планування.

2. Методи фінансового планування.

3. Види фінансових планів.

4. Оперативне фінансове планування.

5. Бюджетування: зміст, види бюджетів та методика розробки

 

1. Роль і задачі фінансового планування.

 

Фінансове планування – це планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень в розподілі доходів підприємства.

Основні задачі фінансового планування:

- виявлення резервів доходів підприємства та способи їх мобілізації

- забезпечення фінансовими ресурсами виробничо-господарської діяльності підприємства

- підвищення ефективності використання коштів та визначення найбільш вигідних напрямків інвестицій

- узгодження виробничих планів з планами фінансування

- обґрунтування фінансових взаємовідносин з бюджетом, кредитними та страховими установами

- контроль за платоспроможністю та фінансовою стійкістю підприємства

Роль фінансового планування полягає в тому, що завдяки йому відслідковується платоспроможність підприємств, контролюється пошук джерел фінансування, зміцнюється конкурентна позиція підприємства.

Фінансове планування включає до себе :

- управління грошовими коштами

- управління ТМЦ

- кредитну політику і управління дебіторською заборгованістю

- дивідендну політику

- розробку планів капіталовкладень

- розробку календарних планів, грошових надходжень і витрат

- розробку фінансових балансів.

Фінансове прогнозування розраховується на більш довгі проміжки часу і включає дослідження розвитку ймовірних шляхів покращення роботи підприємств.

Фінансове прогнозування дозволяє визначити можливі альтернативні шляхи фінансової стратегії.

Основні принципи фінансового прогнозування:

1. вибір варіантів інвестицій, що дозволяє отримати найбільшу віддачу;

2. вибір строків окупності витрат тих чи інших проектів

3. вибір найбільш економних методів фінансування підприємства

4. врахування ризиків.

 

1. Методи фінансового планування

 

1. Нормативнийґрунтується на встановлених нормах і техніко-економічних нормативах, до яких належать:

- ставки податків, зборів та внесків

- ставки тарифів

- норми амортизаційних відрахувань

- норми оборотних коштів та інші.

2. Розрахунково-аналітичний методпланові показники визначаються на підставі аналізу фактичних фінансових показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни в плановому періоді.

Розробляється декілька варіантів планових розрахунків і обирається найоптимальніший з них. За цим методом визначається додаткова потреба підприємства у зовнішньому фінансуванні при змінах його товарообороту.

Фз=А/Т*êТ-П/Т*êТ-К*Т

Фз – зовнішнє фінансування

А – активи, які змінюються при зміні обсягів товарообороту

êТ – зміна товаробороту на плановий рік

Т – обсяг товарообороту за фактичний (звітний) період

П – пасиви, що змінюються в залежності від змін товарообороту

К – відношення нерозподіленого прибутку до товарообороту

 

3.Метод економіко-математичного моделюваннядозволяє визначити динаміку фінансових показників в залежності від зміни факторів, які впливають на розвиток фінансових процесів в майбутньому. Базується на економіко-математичних методах, доповнюється методом експертних оцінок.

4.Балансовий методгрунтується на збалансуванні планів виробництва і реалізації продукції з планами фінансових надходжень.

 

Етапи розробки фінансового планування:

1. визначення очікуваних обсягів виробництва та реалізації продукції

2. визначення собівартості та інших витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції

3. визначається потреба в новому обладнанні при запланованих обсягах інвестицій в нове обладнання

4. визначення обсягів необхідних позикових коштів з врахуванням очікуваних надходжень від продажу непотрібного обладнання, амортизації і нерозподіленого прибутку

5. визначення суми позичкових % в залежності від суми позики та умов погашення кредиту

6. розрахунок суми очікуваного прибутку, податків з прибутку та суми чистого прибутку

7. підготовка плану надходжень та витрат грошових коштів з виділенням надходжень від звичайних господарських операцій, надходжень від фінансових операцій, інвестицій в основні засоби виробництва

8. визначення суми чистих грошових коштів

9. аналіз очікуваного співвідношення позичкового і власного капіталу для визначення кризи фінансової стійкості підприємства

10. у випадку, якщо розраховані співвідношення не прийнятні для підприємства, необхідно переглянути прогноз доходів і інвестицій.

 

 

3. Види фінансових планів:

1. План фінансових результатів

2. План у вигляді балансу

3. План “Кеш-Флоу”

4. План доходів і витрат

5. Платіжний календар

 

1. В основі плану фінансових результатів лежить розрахунок на плановий період очікуваного чистого прибутку та витрат на виробництво і реалізацію продукції. При розробці цього плану використовуються дані з наступних фінансових документів :

- звіт про фінансові результати

- кошториси витрат (беруться суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і витрати на позареалізаційні операції)

- план продажу (беруться дані виручки від реалізації та доходи з позареалізаційних операцій)

2. Розробка планів у вигляді балансу передбачає визначення залежності між змінами статей фінансової звітності та змінами обсягів виробництва і виручки. За основу береться баланс звітного періоду з великим групуванням активів та пасивів та корегується відповідно змін у плані продажу.

3. План “Кеш-Флоу” являє собою план грошових потоків від основних видів діяльності підприємства: операційної (виробничої); інвестиційної; фінансової.

Цей план використовується для визначення грошових коштів на рахунках підприємства, залишок яких утворюється за рахунок перевищення надходжень над витратами. За умови відсутності такого надлишку підприємство вважається банкрутом.

4. План доходів та витрат відображає рух всіх фінансових ресурсів підприємства, які надходять і витрачаються ним у відповідних напрямках. В першому розділі цього плану “Доходи і надходження коштів” згруповані всі джерела надходження фінансових ресурсів - прибуток, амортизаційні відрахування, надходження від фінансової діяльності (кошти батьків на утримання дошкільних дитячих закладів), кредитні кошти і т.ін.

У другому розділі плану “Витрати та відрахування коштів” відображаються всі видатки, джерела фінансування яких визначено в першому розділі.

Для перевірки правильності складання фінансового плану розробляється перевірочна шахматна таблиця, яка дає можливість передбачити джерела покриття кожного виду витрат – по вертикалі перевірочної таблиці групуються видатки в розрізі джерел їх покриття, а по горизонталі – розподіл доходів за напрямками їх використання.

Уточнений у відповідності зі всіма виробничими, фінансовими і законодавчими змінами, план доходів і витрат являється основним документом фінансової діяльності підприємства на запланований період.

 

4. Оперативне фінансове планування

 

Оперативне фінансове планування передбачає складання платіжного календаря, який, як правило, складається на місяць з розбивкою по декадах або п’ятиднівках. В ньому визначаються очікувані на той чи інший відрізок часу грошові надходження за всіма напрямками доходів та витрат і спроможність підприємства своєчасно виконувати всі свої фінансові зобов’язання.

Незбалансованість платіжного календаря спонукає підприємство негайно шукати резерви збільшення обсягів грошових надходжень.

 

Платіжний календар

Декади (10 днів)

Статті витрат І ІІ ІІІ
1. Невідкладні потреби      
2. Зарплата та прирівняні до неї платежі      
3. Податки      
4. Оплата рахунків постачальників      
5. Прострочена кредиторська заборгованість      
6. Оплата рахунків підрядників      
7. Погашення прострочених позик банку      
8. Погашення короткострокових кредитів      
9. % по кредиту      
Всього витрат      
Статті надходжень      
1. Виручка від реалізації продукції      
2. Надходження від фінансової діяльності      
3. Виручка від реалізації основних засобів      
4. Надходження від простроченої дебіторської заборгованості      
5. Надходження від короткострокових кредитів      
6. Залишок коштів на поточному рахунку в банку      
7. Інші надходження      
Всього надходжень:      
Перевищення доходів над витратами      
Перевищення витрат над надходженнями      

Надлишок коштів надійде на поточний рахунок підприємства та забезпечить підвищення його фінансової стійкості.

Нестача коштів свідчить про відсутність коштів у підприємства для виконання своїх поточних зобов’язань. В цьому випадку підприємство повинно розглянути строковість погашення поточних зобов’язань перед кредиторами та можливість пролонгування кредитів банку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.016 с.)