Сучасні тенденції розвитку ТНКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасні тенденції розвитку ТНКСучасні тенденції розвитку ТНК

 

курсова робота

 

студентки II курсу

денного відділення

Харитонової Марії Сергіївни

Науковий керівник: к. і. н., ст. викладач

Касьянова Марина Миколаївна

 

Донецьк, 2011


ЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Сучасний стан діяльності ТНК………………………………………7

1.1. ТНК у сучасному світовому господарстві………………………………...7

1.2. Джерела ефективної діяльності ТНК…………………………………….10

Розділ 2. ТНК у світовому економічному просторі. ………………………….14

2.1. Взаємовідносини ТНК і держави………………………………………..14

2.2. Вплив ТНК на країни базування та приймаючі країни…………………17

Розділ 3. ТНК як фактор здійснення глобального впливу…………………….21

3.1. ТНК як рушійна сила процесу глобалізації……………………………...21

3.2. Основні загрози глобалізації та зростання ТНК………………………...24

Висновки…………………………………………………………………………28

Список використаних джерел та літератури…………………………………...31


ВСТУП

 

Актуальність цієї теми полягає у тому що, сьогодні саме транснаціональні корпорації (далі ТНК) фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду. Зараз ТНК перетворилися з об’єктів на суб’єкти міжнародної політики, активно беруть участь у всіх глобальних процесах. Вони все інтенсивніше впливають на політичні процеси в світі: втручаються у формування зовнішньої та внутрішньої політики держав, втілюють її у життя, мають у своєму розпорядженні арсенал коштів і можливостей реалізації та контролю власних інтересів. Неважко пересвідчитися, що політичні позиції ТНК як у масштабах окремої держави, так і в масштабах усього світу визначаються їхньою економічною потужністю.

Експансія ТНК є одним із найважливіших феноменів другої половини двадцятого століття, що породив численні їх дослідження. Особливо значних масштабів цей процес набув в останні десятиліття. Хоча й досить по-різному оцінюється роль ТНК у світовому економічному розвитку й міжнародних відносинах, але загальновизнаним є факт широких можливостей і неухильного розширення діяльності ТНК поза національними кордонами. З огляду на це, без розуміння ролі ТНК в міжнародному бізнесі, аналізу сучасних тенденцій їх розвитку неможливе усвідомлене сприйняття економічних, політичних та культурних світових реалій.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають ТНК, оскільки на сучасному етапі здійснюють все більший вплив на міжнародні відносини і світову економіку в цілому, розвиток якої в значній мірі визначається особливостями їх розвитку. Отже, виходить що ТНК займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності, яка формує сучасний і майбутній вигляд світу, трансформуючись у вагомі суб’єкти міжнародних відносин, інтереси яких будуть формувати геополітичну структуру світу у майбутньому.

Предметом дослідження є аналіз основних сучасних тенденцій в еволюції ТНК.

Метою даної курсової роботи є дослідження ТНК як суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як економічних, так і політичних факторів відносно наведених основних показників їх напрямків діяльності.

Виходячи з мети курсової роботи можна сформувати наступні завдання:

- охарактеризувати діяльність ТНК у сучасному світовому господарстві;

- дослідити взаємовідносини ТНК та держави;

- проаналізувати діяльність ТНК у світі;

- виявити сучасні тенденції розвитку ТНК;

- розглянути вплив ТНК на глобалізацію.

Сучасні ТНК, їх діяльність, визначення ролі у процесі глобалізації та взаємовідносини з державами є предметом наукового інтересу цілого ряду дослідників. Тож, умовно історіографію даної роботи можна поділити на чотири основні групи:

1) дослідження сучасного стану діяльності ТНК;

2) дослідники, які вивчали проблеми взаємовідносин ТНК і держави;

3) автори, які займалися вивченням ролі ТНК у процесі глобалізації;

4) праці, в яких проаналізовані основні загрози глобалізації та зростання ТНК.

До дослідників першої групи відносяться Булатова А.[1], Даннінг Д.[2], Рогач О.І., Шнирков О.І.[3] В їх працях звернено увагу на сучасний розвиток діяльності ТНК: їх все більший глобальний вплив на світове господарство та політичні й економічні системи. До того ж, такі автори як Кравченко М.[4] та Кірєєв О.[5] дослідили джерела ефективної діяльності ТНК, а також їх організаційну структуру.

Автори наступної групи дослідили роль та місце держав та ТНК в сучасній світогосподарській системі. До них належать Градобрітова Л.[6], Рокоча В., Плотніков О., Новицький В.[7] та збірник наукових праць під редакцією Губерського Л.[8] Важливе значення ролі ТНК у міжнародних відносинах, їх глобальний вплив на міжнародну економіку та на економіку окремої країни в цілому було досліджено у роботі Карро Д. та Жюйар П.[9]

Дослідники третьої групи приділяли увагу ролі ТНК у глобалізацій них процесах. Такі автори як Бхагваті Д.[10] та Корольова І.[11] досліджували розвиток ТНК у глобальній світовій економіці та розглядали проблему ефективності їх діяльності у міжнародній економіці.

До дослідників останньої групи належать Делягін М.[12], Семенов К.[13] та Руденко Л.[14], які займалися дослідженням негативного боку процесу глобалізації та зростання ТНК.

Крім цього при написанні роботи був зроблений огляд матеріалів ЮНКТАД, що стосуються питань діяльності ТНК у світогосподарській системі.

Наукова новизна даної роботи полягає у тому що хоча стрімкий розвиток ТНК почався порівняно недавно, але наслідки їх діяльності не дозволяють обходити стороною цю тему. Вони проникають в усі галузі економіки, що в перспективі, на думку ряду дослідників, дозволить стати ТНК домінуючою силою світового господарства, замінивши національні держави в ролі основних його об’єктів. Адже дії ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці багато в чому збігаються з діяльністю держав.

При написанні курсової роботи використовувались такі методи як аналітичний, системний, історичний, порівняльний, а також представлені методи пізнання соціально - економічних та соціально - політичних процесів. До того ж, аналіз останніх досліджень показав, що, не зважаючи на достатньо вагомі обґрунтування ролі і напрямків розвитку ТНК, застосування методологічних та практичних підходів до пізнання сутності і особливостей їх функціонування, ще потребує подальшого дослідження проблема визначення співвідношень, пріоритетності, ролі і місця держав та ТНК в умовах сучасної міжнародної системи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки, з них основного тексту 25 сторінок.

 

 


Розділ 1. Сучасний стан діяльності ТНК

Розділ 2. ТНК у світовому економічному просторі

Розділ 3. ТНК як фактор здійснення глобального впливу

 

ВИСНОВКИ

Транснаціональні корпорації стали найважливішими дійовими особами в сучасному світовому господарстві, граючи роль, яку важко переоцінити в системі міжнародних економічних відносин. Для ведучих промислово розвинених країн саме закордонна діяльність їх ТНК визначає характер зовнішньоекономічних зв'язків. Дійсно, на сьогоднішній день ТНК є такими ж рівноправними учасниками міжнародних економічних відносин, як і власне держави базування та приймаючі країни.

При розгляді еволюції транснаціональних корпорацій в світовому господарстві, а також їх подальших перспектив розвитку можна констатувати, що сьогодні ТНК реально є могутньою силою і локомотивом світової економіки, вони грають величезну роль в міжнародній торгівлі й розповсюдженні передових технологій. Без них сьогодні практично неможливе закріплення на найважливіших світових ринках. Крім цього, результатом еволюції ТНК стало сьогоднішнє їх функціонування та вплив також на політичну і соціальну сфери життя суспільства.

Діяльність ТНК принципово змінює картину світу, і тому без урахування цього ми не можемо вивчати процеси, що відбуваються в сучасному світі. Існують різноманітні і суперечливі оцінки діяльності цих гігантських економічних корпорацій, які не беруть до уваги національні кордони. Проведений аналіз економічних і політичних наслідків інтернаціоналізації економік показує, що не можна оцінювати ТНК тільки негативно або позитивно. У зв'язку з цим феномен ТНК має потребу в подальшому дослідженні.

В цілому динаміка і тенденції розвитку ТНК в світі свідчать про те, що йде процес подальшої транснаціоналізації економік окремих країн та світу в цілому. ТНК дуже швидко набувають все більшої сили. Це є об’єктивний процес який вже не можна зупинити.

Серед основних сучасних тенденцій діяльності цих компаній можна виділити тенденції, пов'язані з концентрацією та централізацією капіталу. Йдуть інтенсивні об'єднавчі процеси злиття і поглинань. Очевидні тенденції підвищення ступеня залучення ТНК в сферу послуг і технологічно інтенсивне виробництво. Крім цього, сучасні напрямки розвитку ТНК пов'язані, перш за все, з новими інформаційними технологіями.

Говорячи про загальносвітові і регіональні аспекти розвитку ТНК і їх взаємодії з національними державами можна сказати, що процеси інтернаціоналізації і глобалізації навряд чи можуть призвести до ліквідації ділення світового господарства на центральні і периферійні зони. Вони виникатимуть і функціонуватимуть на новому рівні в результаті процесу міжнародного розподілу праці, що розвивається. Адже ТНК відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, що одержує усе більше поширення в процесі розширення та поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. Займаючи, таким чином, центральне місце в сучасній світогосподарської системі, ТНК роблять все більший вплив на міжнародні відносини і світову економіку в цілому, хід якої багато в чому визначається особливостями їх діяльності.

Розвиток сучасної системи економічних відносин відбувається під впливом прискорюється глобалізації. Основною загрозою такого розвитку є глобальна монополізація окремих ринків. ТНК перетворились в головну силу ринкового виробництва і міжнародного розподілу праці, в домінуючий чинник світової економіки і міжнародних економічних відношень. Їх здатність гнучко пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи і засоби до змін, що відбуваються в національній і світовій економіці, перетворили їх в глобальні господарюючі структури, що розглядають світове господарство як сферу застосування свого капіталу.

Таким чином, підводячи підсумок вищевикладеному, робимо висновок, що розвиток транснаціональних корпорацій - природний процес еволюційних змін у світовій економіці. Результатом якого є сьогоднішнє їх функціонування та вплив на економічну, політичну і соціальну сфери життя суспільства. Займаючи, таким чином, центральне місце в сучасній світогосподарської системі, ТНК роблять все більший вплив на міжнародні відносини і світову економіку в цілому, хід якої багато в чому визначається особливостями їх розвитку.


Сучасні тенденції розвитку ТНК

 

курсова робота

 

студентки II курсу

денного відділення

Харитонової Марії Сергіївни

Науковий керівник: к. і. н., ст. викладач

Касьянова Марина Миколаївна

 

Донецьк, 2011


ЗМІСТ

 

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Сучасний стан діяльності ТНК………………………………………7

1.1. ТНК у сучасному світовому господарстві………………………………...7

1.2. Джерела ефективної діяльності ТНК…………………………………….10

Розділ 2. ТНК у світовому економічному просторі. ………………………….14

2.1. Взаємовідносини ТНК і держави………………………………………..14

2.2. Вплив ТНК на країни базування та приймаючі країни…………………17

Розділ 3. ТНК як фактор здійснення глобального впливу…………………….21

3.1. ТНК як рушійна сила процесу глобалізації……………………………...21

3.2. Основні загрози глобалізації та зростання ТНК………………………...24

Висновки…………………………………………………………………………28

Список використаних джерел та літератури…………………………………...31


ВСТУП

 

Актуальність цієї теми полягає у тому що, сьогодні саме транснаціональні корпорації (далі ТНК) фактично вирішують питання нового економічного і політичного переділу світу, стоять на межі створення світового наднаціонального уряду. Зараз ТНК перетворилися з об’єктів на суб’єкти міжнародної політики, активно беруть участь у всіх глобальних процесах. Вони все інтенсивніше впливають на політичні процеси в світі: втручаються у формування зовнішньої та внутрішньої політики держав, втілюють її у життя, мають у своєму розпорядженні арсенал коштів і можливостей реалізації та контролю власних інтересів. Неважко пересвідчитися, що політичні позиції ТНК як у масштабах окремої держави, так і в масштабах усього світу визначаються їхньою економічною потужністю.

Експансія ТНК є одним із найважливіших феноменів другої половини двадцятого століття, що породив численні їх дослідження. Особливо значних масштабів цей процес набув в останні десятиліття. Хоча й досить по-різному оцінюється роль ТНК у світовому економічному розвитку й міжнародних відносинах, але загальновизнаним є факт широких можливостей і неухильного розширення діяльності ТНК поза національними кордонами. З огляду на це, без розуміння ролі ТНК в міжнародному бізнесі, аналізу сучасних тенденцій їх розвитку неможливе усвідомлене сприйняття економічних, політичних та культурних світових реалій.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають ТНК, оскільки на сучасному етапі здійснюють все більший вплив на міжнародні відносини і світову економіку в цілому, розвиток якої в значній мірі визначається особливостями їх розвитку. Отже, виходить що ТНК займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності, яка формує сучасний і майбутній вигляд світу, трансформуючись у вагомі суб’єкти міжнародних відносин, інтереси яких будуть формувати геополітичну структуру світу у майбутньому.

Предметом дослідження є аналіз основних сучасних тенденцій в еволюції ТНК.

Метою даної курсової роботи є дослідження ТНК як суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як економічних, так і політичних факторів відносно наведених основних показників їх напрямків діяльності.

Виходячи з мети курсової роботи можна сформувати наступні завдання:

- охарактеризувати діяльність ТНК у сучасному світовому господарстві;

- дослідити взаємовідносини ТНК та держави;

- проаналізувати діяльність ТНК у світі;

- виявити сучасні тенденції розвитку ТНК;

- розглянути вплив ТНК на глобалізацію.

Сучасні ТНК, їх діяльність, визначення ролі у процесі глобалізації та взаємовідносини з державами є предметом наукового інтересу цілого ряду дослідників. Тож, умовно історіографію даної роботи можна поділити на чотири основні групи:

1) дослідження сучасного стану діяльності ТНК;

2) дослідники, які вивчали проблеми взаємовідносин ТНК і держави;

3) автори, які займалися вивченням ролі ТНК у процесі глобалізації;

4) праці, в яких проаналізовані основні загрози глобалізації та зростання ТНК.

До дослідників першої групи відносяться Булатова А.[1], Даннінг Д.[2], Рогач О.І., Шнирков О.І.[3] В їх працях звернено увагу на сучасний розвиток діяльності ТНК: їх все більший глобальний вплив на світове господарство та політичні й економічні системи. До того ж, такі автори як Кравченко М.[4] та Кірєєв О.[5] дослідили джерела ефективної діяльності ТНК, а також їх організаційну структуру.

Автори наступної групи дослідили роль та місце держав та ТНК в сучасній світогосподарській системі. До них належать Градобрітова Л.[6], Рокоча В., Плотніков О., Новицький В.[7] та збірник наукових праць під редакцією Губерського Л.[8] Важливе значення ролі ТНК у міжнародних відносинах, їх глобальний вплив на міжнародну економіку та на економіку окремої країни в цілому було досліджено у роботі Карро Д. та Жюйар П.[9]

Дослідники третьої групи приділяли увагу ролі ТНК у глобалізацій них процесах. Такі автори як Бхагваті Д.[10] та Корольова І.[11] досліджували розвиток ТНК у глобальній світовій економіці та розглядали проблему ефективності їх діяльності у міжнародній економіці.

До дослідників останньої групи належать Делягін М.[12], Семенов К.[13] та Руденко Л.[14], які займалися дослідженням негативного боку процесу глобалізації та зростання ТНК.

Крім цього при написанні роботи був зроблений огляд матеріалів ЮНКТАД, що стосуються питань діяльності ТНК у світогосподарській системі.

Наукова новизна даної роботи полягає у тому що хоча стрімкий розвиток ТНК почався порівняно недавно, але наслідки їх діяльності не дозволяють обходити стороною цю тему. Вони проникають в усі галузі економіки, що в перспективі, на думку ряду дослідників, дозволить стати ТНК домінуючою силою світового господарства, замінивши національні держави в ролі основних його об’єктів. Адже дії ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці багато в чому збігаються з діяльністю держав.

При написанні курсової роботи використовувались такі методи як аналітичний, системний, історичний, порівняльний, а також представлені методи пізнання соціально - економічних та соціально - політичних процесів. До того ж, аналіз останніх досліджень показав, що, не зважаючи на достатньо вагомі обґрунтування ролі і напрямків розвитку ТНК, застосування методологічних та практичних підходів до пізнання сутності і особливостей їх функціонування, ще потребує подальшого дослідження проблема визначення співвідношень, пріоритетності, ролі і місця держав та ТНК в умовах сучасної міжнародної системи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 34 сторінки, з них основного тексту 25 сторінок.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.01 с.)