Семінарське заняття № 18. Сучасні глобалізацій ні процеси - 2 години.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття № 18. Сучасні глобалізацій ні процеси - 2 години.1. Передумови виникнення та головні напрями сучасної глобалістики.

2. Розкрийте зміст основних понять «глобалізація», «гуманітарна співпра­ця», «політична глобалістика».

3. Глобалізаційні процеси та проблема національної безпеки.

4. Геополітична модель міжнародних відносин в умовах глобалізації.

5. Форми політичного насилля у сучасному світі.

6. Основні типи глобальних проблем.

7. Проблема боротьби із тероризмом.

8. Демографічна проблема. Особливості демографічної ситуації в Україні.

9. Новий світовий порядок як глобальна проблема.

 


VI.Тематика рефератів

 

Тема 1. Предмет, структура та інструментарій політології.

 

1. Політологія, її місце і роль у системі суспільних наук.

2. Інтереси та потреби індивідів, соціальних груп, страт, класів тощо як основа політики та політичних відносин.

3. Політичні організації та політична діяльність.

4. Соціально-політичні відносини та їх особливість в Україні.

5. Політична діяльність та об’єктивація інтересів і потреб суб’єктів політики.

 

Тема 2. Політична думка в Україні.

 

1. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні.

2. Політичні концепції часів УНР.

3. Українська політична думка 40-90 р.р. XX ст.

4. Розвиток демократичних інституцій і структур в українському суспільстві.

5. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

 

Тема 3. Політична влада.

 

1. Політичне життя і владні відносини.

2. Принципи і сутність поділу влади в демократичному суспільстві.

3. Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

4. Політична влада: джерела, ресурси та механізми здійснення.

 

Тема 4. Політична система суспільства.

 

1. Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції.

2. Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.

3. Політична система як механізм функціонування владних відносин у суспільстві.

4. Механізм функціонування політичної системи суспільства.

 

Тема 5. Держава як основний інститут політичної системи.

 

1. Держава в політичній системі суспільства.

2. Теорії походження держави.

3. Унітарний державний устрій та його втілення в Україні.

4. Ідея територіального устрою України в «федералістській» концепції Грушевського.

 

Тема 6. Правова соціальна держава та громадянське суспільство.

1. Громадянське суспільство і правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

2. Ідея правової держави в історії світової політичної думки.

3. Громадянське суспільство, його сутність та умови становлення.

4. Проблеми й перспективи становлення громадянського суспільства.

5. Форми і методи діяльності громадських організацій і рухів в Україні.

 

Тема 7. Політичні режими та устрої сучасної держави.

1. Характеристика політичного режиму в сучасній Україні.

2. Тоталітаризм як політичний та соціальний феномен.

3. Інститут президентства в сучасному світі.

4. Порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління.

5. Основні ознаки демократичного режиму.

 

Тема 8. Демократія: теорія і реальність.

 

1. Різновиди традиційних форм демократії в історії українського суспільства.

2. Права і свободи людини – основа демократичного характеру суспільства.

3. Плебісцитарна теорія демократії Макса Вебера та сучасний політичний процес.

4. Демократія як форма державного правління. Критерії, ознаки та принципи.

5. Типи, умови й стимули політичної участі. Проблеми розвитку демократії в Україні.

 

Тема 9. Громадсько-політичні об’єднання.

1. Функції політичних партій.

2. Проблеми типологізації політичних партій.

3. Класифікація сучасних політичних партій в Україні.

4. Проблеми і тенденції становлення багатопартійності в Україні.

5. Характерні риси партійної системи в сучасній Україні.

 

 

Тема 10. Політична соціалізація та соціальна стратифікація.

1. Політична культура і соціалізація.

2. Динаміка соціальної стратифікації українського суспільства.

3. Соціальна мобільність, її типи.

4. Роль політичної соціалізації у формуванні високої культури громадської праці.

 

Тема 11. Політична свідомість і політична культура.

1. Основні чинники формування політичної культури.

2. Сутність політичної культури та її функції в життєдіяльності суспільства.

3. Засоби реалізації політичної культури в сучасному суспільстві.

4. Політична свідомість сучасного українського суспільства.

5. Психологія натовпу та раціональна політична поведінка.

6. Функції політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

 

Тема 12. Етнонаціональна політика.

 

1. Роль політики у вирішенні національних проблем.

2. Національні питання: зміст, структура і принципи розв’язання.

3. Проблеми становлення та розвитку української нації.

4. Українська національна ідея: сутність, зміст та соціальне значення.

5. Національна свідомість українців: сутність, рівні та фактори зростання.

6. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання.

7. Інтернаціоналізм та його сучасне розуміння.

8. Сутність етнонаціональної політики сучасної України.

 

 

Тема 13. Політичні еліти. Політичне лідерство.

 

1. Сутність і особливості політичного елітизму.

2. Класифікація політичних еліт у сучасному українському суспільстві.

3. Функції правлячої еліти.

4. Політичні рішення та лідерство.

5. Проблеми формування лідера.

6. Загальна характеристика харизматичного лідера.

7. Політичний портрет сучасного лідера в умовах політичного маркетингу.

 

Тема 14. Політичні конфлікти та кризи.

1. Конституційні основи та правові норми вирішення конфліктних ситуацій.

2. Генезис та сутність міжнаціональних конфліктів.

3. Внутрішньополітична криза: етапи виникнення та її прояви.

4. Роль конфліктів у політичному процесі.

5. Методи вирішення конфліктів.

6. Основні типи конфліктів в Україні.

7. Консенсус і конфлікт у політиці.

 

Тема 15. Вибори та виборчі системи.

1. Поняття і принципи виборчого права.

2. Прямі та непрямі політичні вибори: порівняльна характеристика.

3. Поняття виборчої системи.

4. Порівняльна характеристика основних виборчих систем.

5. Політичні вибори і проблема суспільної стабільності.

 

Тема 16. Політичні комунікації.

1. Особливості політичного впливу ЗМІ в Україні.

2. Інформаційна безпека України.

3. Соціалізаційна функція ЗМІ.

4. Основні риси Інформаційного суспільства.

5. Характеристика основних способів поширення інформації.

6. Сутність та особливості політичного маніпулювання в Україні.

7. Соціальні міфи як основа політичного маніпулювання.

 

Тема 17. Світова політика та геополітика.

1. Основні поняття геополітики.

2. Геополітичні пріоритети України.

3. Західний вектор української геостратегії: проблеми і перспективи.

4. Геополітична детермінанта напруженості українсько-російських стосунків. Чинники оптимізації українсько-російських стосунків.

5. Євразійська геостратегія З. Бжезинського.

6. Постбіполярна система міжнародних стосунків: проблеми та перспективи.

7. Геополітика та геоекономіка.

 

Тема 18. Сучасні глобалізаційні процеси.

1. Політичні шляхи розв’язання глобальних проблем: аналіз світового досвіду.

2. Прояви глобальних проблем людства на території України.

3. Чорнобильська та Новобогданівська проблеми: наслідки, прояви, розв’язання.

4. Діяльність міжнародних організацій у напрямку розв’язання глобальних проблем.

5. Глобалізаційні процеси та проблеми національної безпеки.

 

Література (основна)

1. Конституція України. – К., 1996

2. Политологический словарь: сост. Григорян Н.Г., Когтева А.А. и др. – К.: Инно-Центр,1991.

3. Краткий политологический словарь. //Под ред. С.Г. Рябова. – К.: 1993.

4. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Генеза, 1997. – 400с.

5. Кравченко В.И. Политология: Учеб. Пособие - Харьков, 2000

6. Кучер М.В. Основи політології. – Коломия, 2000.

7. Основи політології /За ред. Ф.М. Кирилюка. – К.,2000.

8. Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. Політологія: Типові питання та відповіді з лекційного курсу. Навчальний посібник для студентів. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», 2002, - 176с.

9. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів освіти. К.: «Каравела», Львів: «Новий світ – 2000», 2002, 344с.

10. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. освіти. – Львів: «Новий світ – 2000», 2004, 344с.

11. Політологія. Підручник. Видання 2-е, перероблене, доповнене.//За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2002. – 528с.

12. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 704с.

13. Потульницький В.А. Теорія української політології. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993. – 192с.


VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

 

В рамках вивчення курсу «Політологія» передбачено написання студентами рефератів. Студенти самостійно вибирають одну із вказаних у розділі VI тем для свого реферату та консультуються у викладача щодо всіх питань, які пов’язані з його написанням. Крім перерахованих у розділі VIтем, студенти можуть вибрати іншу тему, яка відповідає курсу політології, але до початку роботи над нею обов’язково узгодити її з викладачем.

Реферат необхідно здати для перевірки викладачеві в установлений термін.

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РЕФЕРАТУ. Після визначення теми реферату студентові (студентці) необхідно підібрати відповідну літературу, для чого слід ознайомитися з рекомендованою літературою. Крім цього, студенти повинні попрацювати з актуальними періодичними виданнями та іншою літературою(першоджерела, енциклопедії, словники, довідники, підручники), яка була опублікована після виходу з друку «Навчально-методичних матеріалів». Відповідні рекомендації та консультації щодо таких видань можна отримати від викладача або в університетській бібліотеці.

Далі потрібно скласти план написання реферату, основною метою якого є логічне розкриття вибраної теми. У структурному відношенні реферат повинен мати наступні складові:

1. титульну сторінку (зразок надано нижче);

2. зміст з номером початкової сторінки кожної складової;

3. вступ;

4. основну частину;

5. заключну частину з висновками;

6. список першоджерел та інша література(в алфавітному порядку), яку було використано при написані реферату.

У ВСТУПІ до реферату слід вказати на роль обраної теми у політології та сформулювати мету й завдання реферату.

ОСНОВНА ЧАСТИНА реферату може включати в себе від двох до п’яти пунктів (параграфів) та повинна бути присвячена послідовному розкриттю теми. Для цього, крім реферування й аналізу першоджерел та відповідної літератури, слід виказати також своє власне розуміння та становлення до питань, які розглядаються в окремих пунктах реферату. Саме власна позиція студента ( студентки ) щодо викладених положень є важливим критерієм оцінки реферату. Також рекомендується підкріпляти викладання теми реферату виказуванням (тестуванням) авторитетних політологів та інших авторів. При цьому особливу увагу слід звернути на точність передачі думок авторів та відповідність цитати оригіналу. Загально прийнятими способами тестування є наступні:

1. подання джерела тестування та відповідної сторінки арабськими цифрами у квадратних дужках слідом за цитатою: Наприклад 1, 12 , або 1, 22 . Тут цифра «1» означає порядковий номер цитованого джерела у списку використаної літератури в кінці реферату, а цифра «22» - номер сторінки у цьому джерелі;

2. подання повних вихідних даних цитованої роботи за допомогою виноски внизу сторінки. Наприклад: «Глобалізація – загально цивілізаційний процес, який справляє величезний вплив на політичні й інші сфери людського буття»1. Якщо далі в тексті йде посилання на вже цитовану роботу, то слід указати лише автора, назву роботи та сторінку.

 

 

У ЗАКЛЮЧНІЙ ЧАСТИНІ реферату слід підсумувати результати та указати на висновки даної роботи, які повинні відповідати поставленим у вступі мети та завданням. У цій частині особливо доречно констатувати своє власне ставлення до головних положень реферату.

 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБСЯГ РЕФЕРАТУ. Реферат повинен бути виконаний охайно та без помилок й виправлень. Перед тим як здати реферат на перевірку, студенту (студентці) слід ще раз уважно його перечитати та перевірити щодо можливих змістовних та формальних погрішностей.

 

ОБСЯГ РЕФЕРАТУ орієнтовно повинен складати від 15 друкованих (кегль 12) до 20 рукописних сторінок стандартного формату А4 (210х297 мм). Сторінки обов’язково мають бути пронумерованими та зшитими (скріпленими). На основній сторінці реферату студентам необхідно поставити дату написання реферату та власноручний підпис

 

1. Політологічний енциклопедичний словник: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. –К., Генеза, 1997, с. 72.


 

Зразок титульної сторінки реферату

 

 

Міністерство аграрної політики України

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

Кафедра «Філософія і соціологія»

 

РЕФЕРАТ З ПОЛІТОЛОГІЇ

 

На тему: «Проблеми та перспективи становлення громадянського суспільства в Україні»

 

 

Виконав (ла): студент 21 ЕП

Вернигора О.П.

 

 

Перевірив: доцент кафедри Паршин Б.А.

 

Мелітополь, 2009

 

 

VIII. ЗАВДАННЯ

 

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З ПОЛІТОЛОГІЇ

 

( ПМК )

 

 

1. Підсумковий модульний контроль № 1.

 

 

ВАРІАНТ 1

1. Розкрийте поняття «предмет політології».

2. Характеристика головних ознак авторитаризму.

3. Визначити сутність поняття «демократія».

 

ВАРІАНТ 2

1. Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського.

2. Характеристика головних ознак тоталітаризму.

3. Зміст та основні форми демократії.

 

ВАРІАНТ 3

1. Функції політичних систем: аналіз підходів.

2. Характеристика головних ознак демократичного режиму.

3. Назвіть основні демократичні принципи. Як Ви розумієте принцип прав меншості?

 

 

ВАРІАНТ 4

1. Політична влада: джерела, ресурси та механізми здійснення.

2. Сутність та функції держави.

3. На конкретних прикладах розкрийте сутність принципів більшості і представництва демократії.

 

ВАРІАНТ 5

1. Політичні погляди М. Драгоманова.

2. Сутність та причини виникнення авторитаризму.

3. У якій формі демократії може реалізуватися право меншості на опозицію?

 

ВАРІАНТ 6

1. Принципи і сутність влади.

2. Основні ознаки правової держави.

3. Принцип розподілу влади та його реалізація в українській державі.

 

ВАРІАНТ 7

1. Політика як суспільне явище і як наука.

2. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства.

3. Інститути представницької і прямої демократії.

 

ВАРІАНТ 8

1. Взаємозв’язок політології з іншими науками.

2. Держава в політичній системі суспільства.

3. Основні історичні форми демократії. Типи демократії (безпосередня, представницька).

 

ВАРІАНТ 9

1. Основні види влади.

2. Сутність, та причини виникнення демократії.

3. Розкрийте поняття «політична партія». Які її основні ознаки?

 

ВАРІАНТ 10

1. М. Вебер про три типи влади.

2. Які функції виконує громадянське суспільство?

3. Які елементи (принципи) демократії є в Україні.

 

ВАРІАНТ 11

1. Закони і категорії політології.

2. Розкрийте форми і методи діяльності громадських організацій і рухів в Україні.

3. Що входить у поняття «Масові демократичні рухи» та яка роль їх у сучасному світі?

 

ВАРІАНТ 12

1. Що таке легітимність влади?

2. Що визначає поняття «політичний режим»?

3. Основні функції політичних партій та їх характеристика.

 

ВАРІАНТ 13

1. Основні напрями сучасної політичної думки в Україні.

2. Політичний режим, його сутність.

3. Зміст і структура громадських об’єднань та їх типологізація.

 

ВАРІАНТ 14

1. Сутність політичних систем.

2. Форми правління та їх співвідношення з політичними режимами.

3. Визначте зміст таких категорій: демократія, лібералізм, плюралізм, безпосередня, представницька демократія, права людини.

 

 

ВАРІАНТ 15

1. Специфіка методів політологічного дослідження.

2. Класифікація та типологізація політичних режимів.

3. Багатопартійність в Україні. Місце і роль політичних партій в житті сучасної України.

 

ВАРІАНТ 16

1. Принципи і сутність поділу влади в демократичному суспільстві.

2. Критерії класифікації політичних режимів.

3. Місце і роль політичних партій у житті суспільства.

 

ВАРІАНТ 17

1. Структура політичної системи: погляди політологів різних шкіл.

2. Сутність та причини виникнення тоталітаризму.

3. Сутність та типи партійних систем.

 

ВАРІАНТ 18

1. З’ясуйте сутність таких категорій та понять: політична система, політичні інститути, функції політичної системи.

2. Форми державного правління та державного устрою.

3. Партійна система в сучасній Україні.

 

ВАРІАНТ 19

1. М. Грушевський про Державу, її устрій та управління.

2. Засади розрізнення парламентської та президентської республік.

3. Виборча система в Україні та її вплив на формування партійної системи. «Закон про вибори народних депутатів України».

 

ВАРІАНТ 20

1. Функції політології.

2. Засади розрізнення парламентської та президентської республік.

3. Взаємозв’язок партійних і виборчих систем.

 

ВАРІАНТ 21

1. Поняття та сутність правової держави. Становлення правової держави в Україні.

2. Основні теорії походження держави.

3. Партійна коаліція та партійна фракція в парламенті: критерії ефективності та доцільності.

 


Підсумковий модульний контроль № 2

 

 

ВАРІАНТ 1

1. Сутність та функції соціальної структури суспільства.

2. Політична культура сучасного українського суспільства.

3. Формальне і неформальне політичне лідерство.

 

ВАРІАНТ 2

1. Сутність, типи і форми політичної соціалізації.

2. Особливості формування політичної культури в сучасній Україні.

3. Типологія політичного лідерства.

 

ВАРІАНТ 3

1. Етапи політичної соціалізації.

2. Особливості національної політики України.

3. Дайте визначення політичного конфлікту. Типологія політичних конфліктів.

 

ВАРІАНТ 4

1. Сутність процесів ре-де-соціалізації.

2. Що таке національний суверенітет?

3. Наведіть приклади парламентської, конституційної і загальнонаціональної кризи. Шляхи вирішення конфліктів.

 

ВАРІАНТ 5

1. Види соціальної стратифікації і параметри структурування нерівності.

2. Зміст і структура національних відносин.

3. Проаналізуйте характер етнополітичних конфліктів.

 

ВАРІАНТ 6

1. Особливості політичної соціалізації в сучасному українському суспільстві.

2. Суть національного питання та його міжнародний досвід розв’язання.

3. Розкрити зміст політичних засобів, форм, методів та шляхів вирішення міжнаціональних конфліктів.

 

ВАРІАНТ 7

1. Історичні типи стратифікації.

2. Зміст та структура етнонаціональної політики. Місце та роль етнонаціональної політики в системі державної політики.

3. Дайте характеристику політичних засобів подолання конфліктів.

 

ВАРІАНТ 8

1. Політична стратифікація і мобільність.

2. Форми державного устрою в багатонаціональних за складом свого населення державах.

3. Конфлікт як соціальне явище. Функції конфлікту (позитивні, негативні).

 

ВАРІАНТ 9

1. Що означає «соціальна мобільність» і які її типи Вам відомі?

2. Причини самовизначення націй та проблеми втілення цього принципу в практику національного життя.

3. Основні методи подолання конфліктів.

 

ВАРІАНТ 10

1. На які два етапи поділяється соціалізація взагалі і вторинна соціалізація – зокрема?

2. Білінгвізм (двомовність) у політиці та практиці політики держав пострадянського простору.

3. Фази розвитку міжнародних конфліктів.

 

ВАРІАНТ 11

1. Означення та структура політичної свідомості, політична ідеологія.

2. Діалектика етнічного та національного в суспільних процесах.

3. Передумови виникнення внутрішньополітичного конфлікту.

 

ВАРІАНТ 12

1. Політична свідомість як фактор політичної поведінки.

2. Історичні умови та шляхи формування націй. Політична сутність нації.

3. Проаналізуйте основні типи конфліктів в Україні.

 

ВАРІАНТ 13

1. Тенденції та суперечності формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

2. Етнонаціональна політика в Україні.

3. Вибори та їх класифікація.

 

ВАРІАНТ 14

1. Політична свідомість як відображення ідейного життя суспільства.

2. Яка залежність між поняттями «етнос» і «нація»?

3. Основні функції виборів.

 

ВАРІАНТ 15

1. Поняття і сутність національної свідомості.

2. Дайте визначення політичної еліти. Проаналізуйте сутність понять: політична еліта, соціальна еліта, правляча еліта, контр-еліта.

3. Типологія виборчих систем.

 

ВАРІАНТ 16

1. Основні чинники формування і складові елементи політичної свідомості.

2. Функції політичних еліт.

3. Виборча система України .

 

ВАРІАНТ 17

1. Розкрийте основні елементи індивідуальної і масової політичної свідомості.

2. Особливості формування української нації та її сучасний стан.

3. Поняття та функції політичних комунікацій.

 

ВАРІАНТ 18

1. Визначте роль громадської думки в суспільному житті.

2. Що таке етнос? Яка його структура?

3. Вплив ЗМІ на інформаційний процес.

 

ВАРІАНТ 19

1. Дайте характеристику механізмів формування та вияву громадської думки.

2. Типологія політичних еліт.

3. Характеристика основних способів поширення інформації.

 

ВАРІАНТ 20

1. Функції політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

2. Охарактеризуйте політичну еліту сучасної України.

3. Сутність та особливості політичного маніпулювання в Україні.

 

ВАРІАНТ 21

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Сутність політичного лідерства.

3. Головні вектори сучасної української геостратегії.

 

ВАРІАНТ 22

1. Виникнення та структура політичної культури.

2. Характерні риси політичного лідера.

3. Поняття геополітики та основні підходи до його визначення.

 

ВАРІАНТ 23

1. Основні функції політичного лідера.

2. Причина виникнення конфліктів.

3. Передумови виникнення та головні напрями розвитку сучасної глобалістики.

 

IX. П И Т А Н Н Я

 

до заліку та іспиту

 

 

1. Сутність та зміст політичного життя суспільства. Визначення поняття «Політика».

2. Предмет, метод, структура та функції політології.

3. Основні категорії політології: політичні інтереси, політична влада, політична система, політичне життя, політичні відносини, політичні інститути, політичні дії, політичні рішення, політична культура, політична соціалізація та ін. (дати визначення).

4. Історичні традиції та особливості становлення і розвитку української політології.

5. Історичні умови виникнення соціально-політичної думки.

6. Розвиток політичної думки в Україні.

7. Політичне життя суспільства: визначення поняття, форми його виявлення.

8. Політичне життя у структурно-функціональному вимірі: політична діяльність, політичні відносини, політична поведінка, політична участь людей (культура, мотиви, типи політичної участі).

9. Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів: політичний процес, політична подія, політичні обставини, політична стабільність, політична опозиція.

10. Охарактеризуйте рівень розвитку політичної думки в Україні та спробуйте визначити ступінь її впливу на політичне життя суспільства.

11. Що являє собою опозиція? Назвіть її різновиди, визначте її місце й роль у політичному житті.

12. Основні поняття демократії. Соціальні основи демократії та її форми.

13. Принципи та основні ознаки демократії.

14. Сутність політичного конфлікту. Типологія політичних конфліктів.

15. Політична криза як крайня форма прояву конфлікту. Сутність урядової парламентської, конституційної, загальнонаціональної кризи.

16. Шляхи і способи розв’язання політичних конфліктів.

17. Поняття виборів, їх види.

18. Основні виборчі системи сучасності.

19. Виборча система України.

20. Загальна характеристика, типологія та функції політичних еліт.

21. Політична еліта і лідерство в Україні.

22. Сутність, типи політичного лідера.

23. Проблеми реалізації аграрної політики в Україні.

24. Сутність, структура і функції політичної системи суспільства.

25. Типологія політичних систем сучасного світу.

26. Формування та функціонування політичної системи українського суспільства.

27. Місце і роль держави в політичній системі. Основні ознаки та функції держави.

28. Форми державного правління і національно-територіального устрою держави.

29. Поняття громадянського суспільства. Особливості формування громадянського суспільства в умовах демократичного процесу в Україні.

30. Суть та характерні риси правової держави. Правова держава і утвердження громадянського суспільства в умовах демократичного процесу в Україні.

31. Історичні умови виникнення масових політичних партій.

32. Функції та типи політичних партій.

33. Партійні системи: поняття, типи.

34. Становлення багатопартійності в умовах суверенної України.

35. Роль та місце політичних партій, громадсько-політичних організацій при структуруванні українського суспільства.

36. Сутність політичного режиму та його типи.

37. Характерні ознаки демократичного, авторитарного та тоталітарного політичних режимів.

38. Основні риси політичного режиму України на сучасному етапі.

39. Політична свідомість: сутність, структура та рівні.

40. Громадська думка як форма політичної свідомості.

41. Поняття політичної культури та її роль в політичній системі.

42. Сутність демократичної, авторитарної й тоталітарної моделей політичної культури.

43. Суперечності становлення і формування сучасної політичної культури українського суспільства.

44. Сутність, предмет, соціальні функції політичної ідеології.

45. Основні політичні ідеології сучасності: анархізм, консерватизм, лібералізм, соціалізм.

46. Політична психологія як самостійна галузь знань.

47. Сутність політичної поведінки, її основні форми.

48. Історичні і регіональні особливості міжконфесійних відносин в Україні.

49. Релігійні організації і рухи в структуруванні українського громадянського суспільства.

50. Поняття «народ», «етнос», «нація», «етнонаціональні відносини».

51. Визначити поняття «національна ідея», «сучасний націоналізм».

52. Функції національної політики. Основні сфери виникнення протиріч і конфліктів, пов’язаних із національними проблемами.

53. Розкрити сутність політичної автономії як стимул для розвитку економіки, культури, національної самосвідомості малих народів.

54. Основні державно-правові форми об’єднання народів: унітарна держава, федеральна держава, конфедерація держав.

55. Які чинники впливають на геополітичну орієнтацію сучасної України.

56. Україна та СНД: проблеми й перспективи.

57. Україна та Балто-Чорноморська єдність: політичні підходи, дипломатичне закріплення.

58. Перспективи євразійської геополітичної стратегії сучасної України.

59. Пріоритетні напрямки зовнішньополітичної діяльності України.

60. Україна в системі сучасних міжнародних відносин.

 

З М І С Т

 

Цільова настанова…………………………………………………………………3

Організаційно-методичні вказівки……………………………………………….4

Тематичний план………………………………………………………………….5

Робоча програма з курсу «Політологія»………………………………………...7

Плани семінарських занять……………………………………………………..16

Тематика рефератів……………………………………………………………..23

Література………………………………………………………………………..27

Рекомендації та вимоги до написання рефератів……………………………..29

Зразок титульної сторінки реферату…………………………………………...31

Завдання модульного контролю з політології………………………………...32

Питання до заліку та іспиту…………………………………………………….38

 

 

© Паршин Б.А. 2009

© Таврійський державний агротехнологічний

університет, 2009Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.061 с.)