ПРАВОВА, СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВОВА, СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.1. Походження і сутність держави.

2. Позакласовий, класовий та загально цивілізаційний підходи до аналізу сутності, походження та призначення держави. Основні ознаки та функції держави. Історичний розвиток української держави. Форми правління та державного устрою.

3. Державні інститути та органи. Класифікація органів державної влади. Проблема етатизації та деетатизації суспільного життя. Конституція України про основні засади державності.

4. Правова, соціальна держава:визначення суть, основні ознаки. Поняття правової держави. Характерні риси правової держави. Теоретичні засади правової держави у творах українських мислителів. Соціальна держава. Співвідношення соціального і правового принципів. Побудова правової, соціальної, демократичної, суверенної держави – стрижень національного відродження України.

5. Громадянське суспільство. Поняття «громадянське суспільство». Сучасні концепції громадянського суспільства. Головні інститути громадянського суспільства. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства. Шляхи формування громадянського суспільства, правової, соціальної держави в суверенній Україні.

ТЕМА 6. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА УСТРОЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

1. Поняття політичних режимів: його сутність та основні компонен­ти.Основні цілі політичних режимів сучасності: тоталітарні, автори­тарні демократичні. Динаміка політичних режимів.

2. Характеристика демократичного режиму.Плюралізм як основа досягнення демократичних цінностей (свободи, рівності, справедли­вості). Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному ета­пі.

3. Недемократичні політичні режими.Авторитарні або диктаторські режими. Особиста і "класова" диктатура. Зміст понять "диктатура", "тиранія", "деспотія". Тоталітаризм та його ознаки. Конкретно-історичні форми тоталітаризму: комунізм, фашизм, нацизм. Фактори, що сприяють тоталітаризму в сучасних умовах.

4. Форми правління і форми державного територіального устрою. Основні форми правління: монархія (абсолютна, конституційна, пар­ламентська) та республіка (парламентська, президентська та зміша­на), їх сутність, специфіка, різновидність. Особливості основних форм територіального устрою: унітарна держава, федерація та конфе­дерація.

5. Парламент і парламентаризм.Структура парламентів. Функції пар­ламентів (правотворча, законодавча, контрольна, установча, забезпе­чення гласності, легітимація). Повноваження парламентів. Законода­вчі процеси у парламентах. Статус депутатів. Взаємодія парламенту з іншими органами влади. Парламентаризм в Україні.

6. Інститут президентства.Сучасні моделі президентства. Повнова­ження президента. Відмінні ознаки президентської системи влади від па­рламентської. Система президентських виборів. Взаємовідносини президента з партіями, держапаратом та парламентом. Структура президентської влади в Україні.

ТЕМА 7. ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ

1. Поняття та виміри демократії.Багатоманітність тлумачення демократії. Нормативний та дескриптивний ( описово-емпіричний) підходи до ви­значення демократії. Принципи (ознаки) демократії.

2. Основні концепції демократії.Колективістська (тоталітарна), особистісна (ліберальна), плюралістична (теорія зацікавлених груп).Характерні риси основних концепцій демократії. Демократія як форма держави і як механізм політичної влади.

3. Проблеми політичної участі.Форми демократії: пряма, плебісцитарна і репрезентативна (представницька). Переваги та недоліки основних форм демократії. Надбання та недоліки основних форм демократії. Над­бання та недоліки сучасної плюралістичної демократії.

4. Передумови та шляхи демократизації українського суспільства.Еко­номічні, соціальні, політико - культурні, релігійні та зовнішньополітичні передумови демократії в Україні. Загальні моделі демократизації суспі­льства (лінійна, циклічна, діалектична).

ТЕМА 8. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ

1. Громадсько-політичні об'єднання в політичній системі суспільст­ва.Політичні партії в структурі громадсько-політичних об'єднань. Ба­зові характеристики сучасних політичних партій та їх типологія. Стру­ктура сучасних політичних партій та їх основні функції.

2. Партійні системи та їх характеристика.Поняття «партійна систе­ма». Типи партійних систем. Фактори формування партійних систем. Взаємозв'язок партійних і виборчих систем. Партійна система як фак­тор вибору виборчої системи.

3. Політичні партії в Україні та їх основні типи.Виникнення політич­них партій в Україні. Дисидентський рух та його роль у національно-визвольній боротьбі, політизації і партизації суспільного життя в Укра­їні. Становлення політичного плюралізму та формування багатопар­тійності в умовах незалежності України. Конституція України про роль політичних партій у житті суспільства. Класифікація сучасних політичних партій України та перспективи їх розвитку. Особливості формування партійної системи в Україні.

ТЕМА 9. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ.

1. Поняття та сутність політичної соціалізації.Зміст і характер, суб'єктивні та об'єктивні чинники політичної соціалізації. Соціальна трансформація та політична соціалізація. Вплив політичних сил на по­літичну соціалізацію. Політична соціалізація як процес формування по­літичного обличчя індивіда, його політичних інтересів. Формування політичної свідомості та політичного досвіду як складний процес полі­тичної соціалізації індивіда. Детермінанти політичної поведінки та уча­сті людини у політичному житті суспільства. Основні етапи та типи політичної соціалізації.

2. Політична соціалізація в сучасному українському суспільстві.Ос­новні напрямки та умови політичної соціалізації. Визначальна роль у політичній соціалізації об'єктивних соціально-політичних умов життя людини. Рівні політичної соціалізації. Тенденції та суперечності полі­тичної соціалізації у житті українського суспільства.

3. Соціально-політична стратифікація суспільства.Поняття соціальної стратифікації. Система соціального представництва. Види соціальної стратифікації. Соціальна мобільність. Динаміка соціальної структури у сучасному світі.

 

Змістовний модуль II

ТЕМА 10. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ І КУЛЬТУРА. ПОЛІТИЧНА ІДЕО­ЛОГІЯ.

1. Політична свідомість як відображення ідейного життя суспільства.

Визначення та структура політичної свідомості. Буденна та теоретична свідомість. Складові елементи теоретичної політичної свідомості. Типи політичної свідомості. Форми прояву політичної свідомості. Місце мі­фів, стереотипів та громадської думки у структурі політичної свідомос­ті. Чинники формування політичної свідомості. Політична свідомість як фактор політичної поведінки.

Поняття і сутність національної свідомості, її провідна роль у самоідентифікації політичного українського етносу.

Зміст, характер, тенденції та суперечності формування політичної сві­домості у сучасному українському суспільстві.

2. Сутність, структура і функції політичної культури.Визначення та структура політичної культури. Політологічні концепції політичної культури. Концепція громадянської культури. Місце і роль політичної культури у загальній системі культури і у політичному житті суспільс­тва. Типи політичних культур. Характерні ознаки політичної культури сучасного політичного суспільства та проблеми його формування.

3. Методологія аналізу політичних ідеологій.Сутність, структура та функції політичної ідеології. Рівні функціонування політичної ідеології. Джерела ідеологічних течій. Ідеологія і наука. Ідеологічні течії у сучас­ному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, фашизм, ко­мунізм тощо.

ТЕМА 11. ЕТНОНАЩОНАЛЬНА ПОЛІТИКА.

1. Етнонаціональні спільності як об'єкти та суб'єкти політики.Зміст понять «етнос» і «нація» та їх структура. Етнічна та політична концеп­ції нації.

2. Етнонаціональна політика:мета, принципи, проблеми. Нація та держава. Національний суверенітет. Форми та сутність національно-державних утворень та об'єднань: унітарна держава, федерація, спів­дружність, співтовариство, їх основні риси та відмінності. Культурно-національна автономія: теорія і практика. Проблеми громадянства (набуття громадянства, відсутність громадянства, подвійне громадян­ство). Етнополітичні конфлікти: характер, причини, виникнення та шляхи вирішення.

3. Особливості етнонаціональної політики у сучасній Україні.Мета етнонаціональної політики та її основні проблеми. Конституція Укра­їни про консолідацію та розвиток української нації, забезпечення ет­нічної, культурної, мовної та релігійної національних меншин Украї­ни.

ТЕМА 12. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО.

1. Поняття, типологія та механізм формування політичних еліт.Ви-

никнення поняття «еліта» та «політична еліта». Загальні причини іс­нування еліт. Теорія еліт Г. Моски, В. Парето, Р. Міхельса. Основні напрями сучасних теорій: макіавеллістська школа, ціннісні теорії, те­орії демократичного елітаризму, концепція плюритаризму еліт, ліво-ліберальні концепції. Типологія еліт. Результативність та інтеграція еліти. Соціальне представництво еліти. Система рекрутування еліти. Номенклатурна система та її соціальні наслідки. Політична еліта України: особливості формування та етапи еволюції. Д. Донцов, В.Липинський, М. Драгоманов про роль еліти у державо­творенні. Політична еліта і правлячий клас. Складності та шляхи ста­новлення сучасної еліти в Україні.

2. Лідерство та його специфіка у політичному аспекті.Поняття лі­-
дерства. Ідеї лідерства у історії. Об'єктивні та суб'єктивні сторони лі­дерства: теорія рас, ситуаційна теорія конституентів, психологічна
концепція, інтегративний аналіз. Соціальна сутність та історична ге-
неза наукових поглядів українських мислителів на політичне лідерст­во. Класифікація, функції та тенденції розвитку політичного лідерства. Культ особи. Критерії оцінки популярності та ефективності діяль­ності політичного лідерства у сучасній Україні.

ТЕМА 13. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА КРИЗИ.

1. Поняття політичного конфлікту.Політичні інтереси як передумова виникнення конфліктів. Об'єкти і суб'єкти політичного конфлікту. Типологія політичних конфліктів. Фази розвитку внутрішньополітич­них і зовнішньополітичних конфліктів. Міжнаціональні конфлікти: причини виникнення, фази розвитку.

2. Управління політичними конфліктами.Загальне і особливе у тех­нологіях урегулювання конфліктів. Етап виникнення конфлікту. Етап закінчення (розв'язання) конфлікту. Основні методи врегулювання конфліктів: консенсус, уникнення конфліктів, відкладення конфлікту, посередництво, арбітраж, переговори.

3. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні.Основні шляхи досягнення національної і соціально-політичної злагоди у су­часному українському суспільстві. Компромісно-консенсусне подо­лання політичних конфліктів.

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ.

ТЕМА 14. ВИБОРИ ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ.

1. Поняття виборів та їх місце у формуванні та функціонуванні демократичної держави.Функції виборів. Принципи виборчого права та організації виборів. Вибори як інструмент політичного маніпулю­вання та переходу до демократії.

2. Типи виборчих систем.Мажоритарна виборча система. Змі­шана і консенсусна виборчі системи. Куріальна виборча сис­тема. Умови ефективності виборів.

3. Технологія виборчої кампанії.Основні стадії виборчого процесу. Підготовка виборів. Висування кандидатів. Агітацій­на компанія. Голосування і підведення підсумків.

ТЕМА 15. ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ.

1. Поняття та функції політичних комунікацій.Роль комунікацій у політиці. Інформування громадян. Критика і контроль. Артикуляція і інтеграція.

2. Основні канали і особливості політичного впливу ЗМІ.Раціона-
льний і емоціональний вплив ЗМІ. Вплив ЗМІ на інформаційний про-­
цес. Правила відбору матеріалів. Способи розповсюдження інформа­-
ції. Особливості радіо- і телепередач.

3. Політичне маніпулювання і шляхи його обмеження.Поняття «ма­-
ніпулювання». Способи маніпулювання. Межі маніпулювання. Соціа-­
льні міфи як основа маніпулювання. Плюралізм ЗМІ. Контроль за ЗМІ.

ТЕМА 16. ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ.

1. Можливості, межі, техніка, методика та процедури прогнозування у політиці.Раціональне та ірраціональне у політичній науці та прак­тиці. Передбачуване і непередбачуване у політиці. Співвідношення загальних та спеціальних методів передбачення політичного поступу. Концепції цивілізму (В.Нерсесянц), зіткнення цивілізацій (С.Хантінгтон). Методолія політичного прогнозування. Врахування змін стадій стабільності та кризових обставин, багатоваріантності, альтернативності шляхів та можливостей соціально-політичного розвитку. Загальне і часткове прогнозування.

2. Основні типи та напрями політичного прогнозування.Типи про­гнозів: пошуковий, нормативний, вірогіднісний та інші. Основні на­прями прогнозування. Стратегічне, тактичне та операційне прогнозу­вання. Інформація як база та умови прогнозування. Прогнозування як пізнання, розуміння та інтерпретація процесу і тенденцій політичного розвитку.

3. Політичний ризик у діяльності суб'єктів політики,прогнозування його можливих наслідків. Втілення планів і прогнозів у політичних рішеннях і діях. Значення наукового політичного прогнозування в умовах реформування українського суспільства.

РОЗДІЛ 4. СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)