II Організаційно-методичні вказівки. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II Організаційно-методичні вказівки.II Організаційно-методичні вказівки.

Дисципліна «Політологія» належить до нормативних дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу. Її вивчення сприяє вирішенню актуальних проблем політичної освіти й виховання громадян і тісно пов’язане зі знанням інших гуманітарних дисциплін, зокрема історією України, основами права, економічною теорією тощо.

Найбільш ефективними способами та методами вивчення курсу «Політологія» є:

1. конспектування лекцій та домашня робота над законспектованим матеріалом;

2. вивчення першоджерел та робота з навчальною та додатковою літературою;

3. підготовка до семінарських занять в т.ч. підготовка доповідей та активна участь у семінарах;

4. вивчення тем, призначених для самостійної роботи;

5. написання рефератів;

6. оптимальне використання взаємозв’язку цього курсу з навчальними дисциплінами, які вивчалися у попередніх семінарах (філософія, соціологія, етика, естетика, логіка, релігієзнавство);

7. участь в роботі студентського наукового гуртка, у студентських науково-практичних конференціях;

8. орієнтація на зв’язок матеріалу, що вивчається, з майбутньою професією.

З метою інтенсифікації навчального процесу, вдосконалення контролю за засвоєнням матеріалу, знань отриманих студентами в ході вивчення курсу «Політологія», доцільно застосовувати:

· кредитно-модульну форму (систему);

· тестування;

· комплексні контрольні роботи.

 

При підготовці до семінарських занять студентам слід використовувати конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарів та навчальну літературу (основну та додаткову), перелік якої міститься після планів семінарських занять та тематики рефератів.

Крім цього, передбачено, що актуальну, а також нову літературу за окремими темами лектор повідомляє в кінці своїх лекцій та під час визначених графіком проведення щотижневих консультацій, самостійної підготовки студентів під керівництвом викладача, щоб студенти змогли використати цю літературу при підготовці до наступних семінарських занять.

В ході вивчення курсу «Політологія» студенти повинні написати реферати на одну з тем, котрі вказані в пункті «Теми рефератів». Рекомендації та основні вимоги до написання і оформлення рефератів викладено у відповідному розділі даних «Навчально-методичних матеріалів».

Готуючись до заліку чи іспиту, студенти повинні спочатку уважно ознайомитись з поданими далі питаннями до заліку та іспиту. При безпосередньому опрацюванні питань слід використовувати програму даного курсу «Політологія», методичні вказівки до семінарських занять, навчальну та додаткову літературу й першоджерела, які вказані у підручниках та посібниках пункту «Навчальна література». До списку навчальної літератури внесені підручники, посібники та довідники, які є в наявності в бібліотеці ТДАТУ. Крім цього студенти можуть скористатися іншими підручниками, першоджерелами, які навіть відсутні в університетській бібліотеці.

III Тематичний план

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» «спеціаліст»
Найменування теми Загальна кількість годин Всього аудиторних занять В тому числі Самостійна робота
лекцій семінарів
Модуль 1
Тема 1 Предмет, структура та інструментарій політології.
Тема 2 Політична думка в Україні.
Тема 3 Політична влада.
Тема 4 Політична система суспільства.
Тема 5 Держава як основний інститут політичної системи. Правова, соціальна держава.
Тема 6 Політичні режими та устрої сучасної держави.
Тема 7 Демократія: теорія і реальність.
Тема 8 Громадсько-політичні об’єднання.
Тема 9 Політична соціалізація та соціальна стратифікація.
Модуль 2
Тема 10 Політична свідомість і політична культура.
Тема 11 Етнонаціональна політика.
Тема 12 Політичні еліти і політичне лідерство.
Тема 13 Політичні конфлікти.
Тема 14 Вибори та виборчі системи.
Тема 15 Політичні комунікації.
Тема 16 Політичне прогнозування.
Тема 17 Світова політика та геополітика.
Тема 18 сучасні глобалізаційні процеси.
Всього

IV Робоча програма з курсу «Політологія»

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ.

1. Предмет політології.Визначення предмету політології. Сутність, форми та основні парадигми, тенденції розвитку та функціонування політології, її місце і роль в житті суспільства. Структура курсу політології, та його основні завдання.

2. Структура політичної науки. Різноманітність підходів до розуміння та визначення політичної науки, її сутність та структура. Політологія як наука про політику. Складові політичної науки: історія політичних вчень, теорія політики, політична філософія, вчення про політичні інститути та процеси, теорія міжнародної політики, політична історія, політична соціологія, політична психологія, політична географія, політична антропологія. Їх сутність та специфіка.

3. Інструментарій політології. Система КАТЕГОРІЙ політології. Методи політології. Принципи політології: фундаментальність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного та особистого, теорії та практики. Функції політології: теоретико-методологічна, світоглядна, прогностична, прикладна. Закони та закономірності розвитку політичної науки: основні, специфічні та одиничні.

 

ТЕМА 2. ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ.

 

1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до XVIII ст. Генеза політичних ідей у ранньослов’янських спільнот. Політичні ідеї мислителів Київської Русі.

2. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження і просвітництва. Києво-Могилянська академія – центр формування національної ідеї. Демократичні засади козацької держави. Проблеми відродження української державності.

3. Українська політична думка Нової доби. Політичні ідеї Кирило-Мефодіївського товариства. Політико-правові погляди Т.Г. Шевченка. М. Драгоманов – основоположник політичної науки в Україні. Політичні погляди І. Франка та Л. Українки.

4. Політичні концепції українських мислителів XX ст. Проблема національного самовизначення – головний напрям політичного дослідження М Грушевського. Державницька ідея В. Винниченка, націоналізм Д. Донцова, монархічно-гетьманська концепція В.Липинського.

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ІНСТИТУТИ

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА.

1. Влада як суспільне явище.Поняття і суть влади. Народ – джерело і носій влади. Суперечність відносин панування і підкорення. Соціальне призначення влади. Основні види влади: політична, економічна, духовна, сімейна. Функції політичної влади.

2. Влада як інституалізована форма суспільної могутності. Характеристики політичної влади. М.Вебер про три типи влади. Проблеми забезпечення легітимності влади. Принципи розподілу влади та її історичні форми. Концептуальні моделі організації влади у сучасному світі (теорії політичної модернізації, меритократія, світового уряду). Функціонування політичної влади. Проблеми ефективності політичної влади.

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА.

1. Поняття «політична система суспільства»
Політична система як механізм формування і функціонування влади в суспільстві, чинник стабілізації і розвитку політичного життя.

2. Основні елементи політичної системи,її інституційна, інформативно-комунікаційна і нормативно-регулятивна підсистеми. Місце і роль в політичній системі держави, політичних партій, ЗМІ, політичних асоціацій і об’єднань різних політичних суб’єктів та їх взаємовідносини.

3. Функції політичної системи: визначення цілей, завдань, програма діяльності суспільства, мобілізація ресурсів на досягнення поставлених цілей, інтеграція всіх елементів суспільства.

4. Типологія політичних систем: тоталітарна, авторитарна, демократична.

5. Особливості політичної системи України в історичній ретроспективі. Політична система сучасної України у світі Конституції України.

ТЕМА 5. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ.

РОЗДІЛ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

II Організаційно-методичні вказівки.

Дисципліна «Політологія» належить до нормативних дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного циклу. Її вивчення сприяє вирішенню актуальних проблем політичної освіти й виховання громадян і тісно пов’язане зі знанням інших гуманітарних дисциплін, зокрема історією України, основами права, економічною теорією тощо.

Найбільш ефективними способами та методами вивчення курсу «Політологія» є:

1. конспектування лекцій та домашня робота над законспектованим матеріалом;

2. вивчення першоджерел та робота з навчальною та додатковою літературою;

3. підготовка до семінарських занять в т.ч. підготовка доповідей та активна участь у семінарах;

4. вивчення тем, призначених для самостійної роботи;

5. написання рефератів;

6. оптимальне використання взаємозв’язку цього курсу з навчальними дисциплінами, які вивчалися у попередніх семінарах (філософія, соціологія, етика, естетика, логіка, релігієзнавство);

7. участь в роботі студентського наукового гуртка, у студентських науково-практичних конференціях;

8. орієнтація на зв’язок матеріалу, що вивчається, з майбутньою професією.

З метою інтенсифікації навчального процесу, вдосконалення контролю за засвоєнням матеріалу, знань отриманих студентами в ході вивчення курсу «Політологія», доцільно застосовувати:

· кредитно-модульну форму (систему);

· тестування;

· комплексні контрольні роботи.

 

При підготовці до семінарських занять студентам слід використовувати конспекти лекцій, методичні вказівки до семінарів та навчальну літературу (основну та додаткову), перелік якої міститься після планів семінарських занять та тематики рефератів.

Крім цього, передбачено, що актуальну, а також нову літературу за окремими темами лектор повідомляє в кінці своїх лекцій та під час визначених графіком проведення щотижневих консультацій, самостійної підготовки студентів під керівництвом викладача, щоб студенти змогли використати цю літературу при підготовці до наступних семінарських занять.

В ході вивчення курсу «Політологія» студенти повинні написати реферати на одну з тем, котрі вказані в пункті «Теми рефератів». Рекомендації та основні вимоги до написання і оформлення рефератів викладено у відповідному розділі даних «Навчально-методичних матеріалів».

Готуючись до заліку чи іспиту, студенти повинні спочатку уважно ознайомитись з поданими далі питаннями до заліку та іспиту. При безпосередньому опрацюванні питань слід використовувати програму даного курсу «Політологія», методичні вказівки до семінарських занять, навчальну та додаткову літературу й першоджерела, які вказані у підручниках та посібниках пункту «Навчальна література». До списку навчальної літератури внесені підручники, посібники та довідники, які є в наявності в бібліотеці ТДАТУ. Крім цього студенти можуть скористатися іншими підручниками, першоджерелами, які навіть відсутні в університетській бібліотеці.

III Тематичний план

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» «спеціаліст»
Найменування теми Загальна кількість годин Всього аудиторних занять В тому числі Самостійна робота
лекцій семінарів
Модуль 1
Тема 1 Предмет, структура та інструментарій політології.
Тема 2 Політична думка в Україні.
Тема 3 Політична влада.
Тема 4 Політична система суспільства.
Тема 5 Держава як основний інститут політичної системи. Правова, соціальна держава.
Тема 6 Політичні режими та устрої сучасної держави.
Тема 7 Демократія: теорія і реальність.
Тема 8 Громадсько-політичні об’єднання.
Тема 9 Політична соціалізація та соціальна стратифікація.
Модуль 2
Тема 10 Політична свідомість і політична культура.
Тема 11 Етнонаціональна політика.
Тема 12 Політичні еліти і політичне лідерство.
Тема 13 Політичні конфлікти.
Тема 14 Вибори та виборчі системи.
Тема 15 Політичні комунікації.
Тема 16 Політичне прогнозування.
Тема 17 Світова політика та геополітика.
Тема 18 сучасні глобалізаційні процеси.
Всього
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.006 с.)