Тема 17. Світова політика та геополітика 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. Світова політика та геополітика1. Міжнародна політика та міжнародні відносини! Сутність понять «світова політика», «міжнародна політика», «зовнішня політика». Міжнародні відносини як явище політики. Основні напрями у науці про міжнародні відносини. Політичний ідеалізм, політичний реалізм, модернізм, трансна-ціоналізм, неомарксизм та неореалізм. Критерії класифікації форм та видів міжнародних відносин. Визначення, характеристика та основні типи міжнародної системи. Постбіполярна міжнародна система: сут­ність та ознаки.

2. Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики. Поняття геополітики та основні підходи до його визначення. Основні етапи становлення геополітичної думки. Дуалізм суші і моря та його концептуалізація у класичній геополітиці. Класична та сучасна геопо­літика: критерії розмежування. Баланс сил як поняття геополітики.

3. Україна у геополітичній стратегії світового товариства. Геополі-тичні аспекти становлення незалежності України. Особливості геопо-літичного статусу України та необхідність його урахування в україн­ській геополітичні доктрині. Багатовекторність української геополі­тичної стратегії. Національна безпека України та її геополітичні скла­дові.

ТЕМА 18. СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

1. Глобалістика та передумови її виникнення. Поняття глобалістики Концепції та напрями глобалістики. Теоретичні передумови виник­нення глобалістики. Глобалістика та світосистемний підхід. Основні поняття глобалістики. Глобалізація: аспекти та проблеми. Рух анти-глобалістів: витоки, концепція та перспективи. Глобалізаційні проце­си та проблема національної безпеки України.

2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Визначення та головні ознаки глобальної проблеми. Гносеологічний, онтологічний та емпіричний аспект глобальних проблем. Особливості глобальних проблем у постмодерному світі. Концепція глобальних проблем Рим­ського клубу. Глобальні проблеми та концепція «довгострокового розвитку». Політична глобалістика: предмет, завдання та перспекти­ви. Новий світовий порядок як глобальна проблема постбіполярного світу.


РОЗДІЛ 5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль 1

Семінарське заняття №1. Предмет, структура та інструментарій політології - 2 години.

1. Розкрийте поняття и „предмет політології".

2. Проаналізуйте поняття „політичне".

3. Політика як суспільне явище і як наука.

4. Яким повинно бути співвідношення між політикою і правом.

5. Специфіка методів політичного дослідження.

6. Закони і категорії політології.

7. Функції політології.

8. Взаємозв'язок політології з іншими науками.

 

Семінарське заняття №2. Політична думка в Україні - 2 години.

1. Періодизація політичної історії та політичної думки в Україні.

2. «Слово про закон і благодать» Іларіона – перший на Русі політичний трактат.

3. Роль «Конституції» та «Виводу прав України» П.Орлика у розвитку політичної думки в Україні.

4. Розвиток демократичних інституцій і структур в українському суспільстві.

5. Ідеї гуманізму в працях Ю.Дрогобича, П.Русіна, Ш.Шимовича, І.Вишенського та С.Оріховського.

6. Політичні погляди професорів Києво-Могилянської академії Й.Кононовича - Горбачевського, А.Яворського, Ф.Прокоповича, П.Могили та їх роль у національному відродженні України.

7. Т.Г. Шевченко про російську імперіалістичну політику (твори «Містерія», «Великий льох», «Розрита могила», «Кавказ»).

8. Політичні і правові ідеї Кирило – Мефодіївського товариства.

9. Діяльність та погляди М.Грушевського і В.В.Винниченка, спрямованні на відродження української державності.

 

 

Семінарське заняття №3. Політична влада - 2 години.

1. Дайте розгорнуте поняття „влада", „політична влада".

2. Покажіть специфічні риси політичної влади.

3. Розкрийте зміст поняття „легітимність політичної влади".

4. З'ясуйте структурні елементи політичної влади.

5. Охарактеризуйте основні види і ресурси політичної влади.

6. М.Вебер про три типи влади.

Семінарське заняття №4 Політична система суспільства - 2 години.

1.З'ясуйте суть таких категорій та понять: політична система, політичні інсти­тути, функції політичної системи.

2. Що визначає тип політичної системи суспільства?

3. Від чого залежить стабільність політичної системи суспільства.

4. Місце і роль політичних партій у політичній системі суспільства.

5. Чи існує зв'язок між стабільністю, прогресом суспільства та ефективністю виконуваних політичною системою функцій?

6. Які функції політичної системи України є найнерозвинутішими і що зумов­лює політичну і соціальну напруженість у суспільстві?

7. З'ясуйте місце і роль інституту президентства у політичній системі суспільства.

Семінарське заняття №5 Держава як основний інститут
політичної системи. Правова, соціальна держава. - 2 години.

1. Походження держави та її сутність.

2. Теорії походження держави.

 

3. Функції держави.

4. Форми державного правління та державного устрою.

5. Чи суперечить наявність територіальної автономії всередині країни принци­пам унітарності?

  1. З'ясуйте, в чому полягає проблема «етатизації та деетатизації суспільного життя.
  2. Визначить сутність та основні ознаки правової держави.
  3. Простежте взаємозв'язок громадянського суспільства і правової держави.
  4. Чому і в якому розумінні поняття громадянського суспільства розглядають як противагу державі?
  5. Поняття, зміст і структура громадянського суспільства.
  6. Які функції виконує громадянське суспільство?
  7. Головні інститути громадянського суспільства.
  8. Чи має Україна якісь успіхи у формуванні громадянського суспільства?

Семінарське заняття №6. Політичні режими та устрої сучасної держави-2 години.

1. Політичний режим, його сутність.

2. Форми правління та їх співвідношення з політичними режимами.

3. Класифікація та типологізація політичних режимів.

4. Сутність, причини виникнення та ознаки тоталітаризму.

5. Сутність, причини виникнення та ознаки авторитаризму.

6. Сутність, причини виникнення та ознаки демократії.

7. Чим визначається рівень демократичності країни.

Семінарське заняття №7. Демократія: теорія і реальність - 2 години.

1. Демократія: сутність, доктрини, різновиди.

2. Основні історичні форми демократії (безпосередня, представницька).

3. Назвіть основні демократичні принципи. Як ви розумієте принцип прав мен­шості?

4. Прихильником якої з форм демократії ви себе вважаєте і чому?

5. У якій формі демократії може реалізуватися право меншості на опозицію.

6. Особливості та перспективи демократичних перетворень в Україні.

7. Інститути представницької і прямої демократії.

Семінарське заняття №8. Громадсько-політичні об'єднання - 2 години.

1. Розкрити зміст таких понять: партія, політична партія, партійна система, коаліція партій, партійна фракція.

2. Що входить у поняття „ масові демократичні рухи" та яка їх роль у сучасному

світі?

3. Як можна класифікувати громадсько-політичні організації та рухи?

4. Місце і роль політичних партій у житті суспільства.

5. Якими є основні функції політичних партій?

6. Визначити поняття „ партійна система" та основні її типи.

7. Типологія політичних партій.

8. Багато партійність в Україні. Місце і роль політичних партій в Україні.

Семінарське заняття №9. Політична соціалізація та соціальна стратифікація.

1. Дати визначення сутності поняття „політична соціалізація".

2. Основні форми політичної соціалізації: пряма і не пряма.

3. Первинна і вторинна політична соціалізація.

4. Визначити сутність десоціалізації та ресоціалізації як двох етапів вторинної політичної соціалізації.

 

5. Сутність та функції соціальної структури суспільства. Що таке соціальна стратифікація?

6. Проаналізуйте сучасні тенденції соціальної стратифікації українського сус­пільства.

7. Соціальна мобільність, її типи.

8. Розкрити взаємозв'язок соціальної стратифікації і політичної соціалізації.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.014 с.)