Правописні реформи в Україні у 20-х -40-х рр. ХХ ст. як один із засобів політичного впливу на розвиток мови.

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правописні реформи в Україні у 20-х -40-х рр. ХХ ст. як один із засобів політичного впливу на розвиток мови.У травні 1919 Укр. АН схвалила «Найголовніші правила українського правопису» (вид. 1921), які стали основою всіх наступних правописів. Новий правопис, затверджений РНК УСРР 1928 (т. з. скрипниківський), передбачав, зокрема, літеру ґ для іншомов. слів, запозичених після 1860, позначення м’якості іншомовного л (аероплян, бльокада, блюза) та ін. У 1933 цей правопис було переглянуто і значно перероблено (вилучено літеру ґ, змінено правило вживання роду в деяких іншомов. словах, скасовано пом’якшення іншомовного л тощо). В кін. 30-х pp. постало питання про нове врегулювання укр. П. Новий проект укр. П. за ред. М. Грунського, підготовлений у 1940, через воєнні обставини не було прийнято. Після деяких уточнень і виправлень у 1946 вийшов «Український правопис», а в 1960 — його 2-е, доп. й виправлене видання.

20.«Український правопис: Проєкт найновішої редакції»

У заголовку цієї статті помилки нема. Саме так слово “проект” надруковано на обкладинці й титульній сторінці проекту найновішої (підписа­но до друку 20 серпня 1999 року) редакції право­писного кодексу нашої мови. Книжка видана обме­женим тиражем — 100 примірників, бо призначена лише для обговорення, а не для користування. Це поки що тільки пропозиції, які розглядатиме пра­вописна комісіл і гбо прийме, або не прийме.

е, як можна судити вже з підзаголовка до цього видання, пропонуються певні правописні зміни. І справді, порівняно з правописом 1993 року видання тут дещо змінено. Зокрема, щодо незвич­ного написання слова “проект”, яке наша підсвідомість сприймає як помилкове, ненорма­тивне, то не все так очевидно. Це слово запозичене з латинської мови, де воно звучало й звучить як ргоіесШв — зі звуком й. І в сербській мові воно має той самий звук — проіекат, і в чеській, словацькій, польській, словенській мовах теж, де пишеться од­наково — рго;е/с£. До речі, і в російському написанні цього слова є буква є: проект. То чому ми маємо писати й вимовляти інакше, ніж інші слов’яни? Тим більше що наша мова уникає збігу голосних, тоб­то зіяння. Такий у ній діє закон.

Саме з метою наближення вимови запозичених слів до норм української вимови (а така тенденція існує в усіх мовах) у проекті запропоновано напи­сання букви я після і: фіялка, матеріал, геніаль­ний, фіякр і под. (пор. у сербській мові: материіал, генщалан, фщакер). Таке написання поки що не­звичне. Але з часом воно ввійде в звичку, як стали звичними написання й вимова зі вставленим звуком й між двома голосними звуками відповідно до фоне­тичних законів української мови таких іншомов- . них слів, як абітурієнт (від лат. abiturientis), дієта (від гр. dieta), карієс (від лат. caries) тощо.

Усуненню неприродного для української мови збігу голосних сприятиме й правописне положення про передачу іншомовного дифтонга типу аи через ав: автор, авдиторія, авдієнція, інавгурація, лавре- ат, павза і под. Разом з тим правопис не відкидає й вживання сполучення голосних ау, якщо заміна його через ав утруднює сприймання слова: джоуль, клоун, Пауль, Штраус.

У проекті правопису рекомендується в запозиче­них словах уникати зайвого дублювання звука й: якщо в чинному правописі видання 1993 року, як ви­няток, узаконено написання слів Гавайі, Гойя, Си- во*’л, Фейербах, майя, фойє із, безперечно, зайвою буквою й, то тут ці слова пропонуються у більш раці­ональному написанні: Гаваї, Ґоя, Савоя, Феєрбах, мая, фоє. Пишемо ж рояль, фаянс.

Досить складні й заплутані правила написання букв і та и в словах іншомовного походження, як їх сформульовано в чинному правописі: по-іншому ці букви вживаються в загальних назвах, по-іншому — у власних особових, а ще по-іншому — у власних гео­графічних назвах. І виходить, що в загальних назвах пишемо букву и: дизель, ришельє, сі’лует, сименс (одиниця електричної провідності), диксиленд (вид джазової музики), сисаль (волокно з листків агави), сибарит, а в аналогічних власних назвах людей пи­шемо букву і: Дізель (прізвище німецького винахідни­ць), Рішельє (прізвище французького кардинала), де Сілует (прізвище французького діяча 18 ст.), Сіменс (прізвище німецького винахідника); так само в од­нозвучних географічних назвах — Діксіленд (роз­мовна назва Півдня США), Сісаль (порт на півост­рові Юкатан, звідки походить назване вище волокно), Сібаріс (давньогрецька колонія в Італії, від назви якої й пішло слово сибарит). Іноземне ім’я людини потрібно писати Фрідріх, а як писати на­зву німецького містечка — Фрідріхсфельд чи Фрид- рихсфельд?

Щоб уникнути цієї плутанини, новий проект правопису правило “дев’ятки”, яке поки що сто­сується лише загальних назв, поширює на всі іншо­мовні запозичення, зокрема й на власні назви: після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р перед наступ­ним приголосним, крім й, пишемо букву и. В усіх інших випадках (якщо це слово не потрапило до винятків) пишемо і. Таким чином, незалежно від того, власна це чи загальна назва, писатимемо од­наково дизель і Дизель, ришельє і Ришельє, сименс і Сименс та ін. Адже в тих мовах, звідки запозичено ці слова, нема різниці у чимові загальних і власних назв. Можливо, спочатку буде й незвично писати й вимовляти, скажімо, Дидро чи Расин (хоч у фран­цузькій мові ці прізвища вимовляються з тверди­ми приголосними д і с, а наступний голосний ближ­чий до нашого и, аніж до і), але ж ще І.Котляревський писав не Дідона, як ми тепер пи­шемо, а Дидона, не Сівілла, а Сивіла, і це сприйма­лося як норма.

Щодо подвоєння приголосних у словах іншомовно­го походження, то в проекті пропонується писати без подвоєння ще й слова анали, бруто, нето, тона, мадона (у правописі 1993 року видання вони подають­ся з подвоєнням). Менше винятків — менша ймовірність помилок. Водночас розширено список тих запозичених слів, у яких стався збіг приголосних на межі префікса й кореня.

У власних нчзвах подвоєння букв пропонується зберігати, як це було й у попередніх виданнях іраво- пису. Справді, коли йдеться про власні назви лю­дей, то тут це доцільно робити для точної іденти­фікації особи. Але в географічних назвах — чи не все одно, напишемо ми Аппеніни, Апенніни, Апенінни чи без жодного подвоєння Апеніни? Адже пишемо ми назву Лісабон без подвоєння, хоч у російській мові пишуть Лиссабон. Американці назву своєї найбіль­шої ріки Mississippi пишуть з трьома подвоєннями, ми передаємо її лише з одним: Міссісіпі. Але так само було б зрозуміло, про який географічний об’єкт -ідеться, якби ми цю назву записали без жодного подвоєння: Мгсісгпі. Чи, скажімо: Мароко, Голандгя. І в такому разі не потрібно було б кожного разу за­зирати в орфографічний словник. Адже чехи пи­шуть без подвоєння — Магоко, Ноіапсізко; поляки — Магоко, Ноіапсііа (хоч: Мтшрг); серби — Мароко, Холандща, Мисисипи.

У проекті найновішої редакції правопису доклад­ніше, ніж це було зроблено в попередньому виданні, сказано про вживання букви ґ. У загальних та в гео­графічних назвах іншомовного походження реко­мендується, незалежно від того, який звук чується в мові-джерелі — г чи ґ, вживати лише букву г: агент, геніальний, глобус, Гвінея, Па^агРій, Чикаго (так уже узвичаєно в нашій писемній та усній мові). Але у власних назвах людей обидва ці звуки слід роз­різняти, як це робиться в мові-джерелі: Магатма Ґанді, Фридрих Геґель, Ґустав Герц. Щодо незапо- зичених слів або запозичених давно, то в них буква ґ пишеться відповідно до вимови: аґрус, ґава і т.д. Це стосується й власних українських назв: Ґалаґан, Ґжицький, Мамалиґа (прізвища), Ґорґани, Уґля (гео­графічні назви на Закарпатті). Таке розв’язання проблеми з цими двома буквами в українській мові видається найбільш раціональним.

В окремих словах грецького походження (а та­ких слів у нашій мові є чимало) допускається вжи­вати паралельно ф і т, як вживаємо в іменах Тадей і Фадей, Методій і Мефодій, Марта і Марфа, як- от: кафедра — катедра, логарифм — логаритм, міф — міт, орфографія — ортографія, Гефсимансь- кий — Гетсіїманський, Голгофа — Голгота і под. Але пишуться тільки з буквою т такі слова, як: ортодоксальний, ортопед, ритм, катет, термос, Бористен, Текля і под.

В українській мові м’якими можуть бути тільки зубні приголосні д, т, з, с, дз, ц, л, н у будь- якій позиції та р лише перед голосними, ще по­м’якшуються подовжені шиплячі (збіжжя, клоччя, піддашшя). Тим часом у деяких запозичених книж­ним шляхом словах, як бюджет, бюро, купюра, кю­вет, бязь, гяур, Гюґо, Мюнхен, Кяхта і под., ми насильно робимо м’якими ті звуки, які в нашій мові трохи пом’якшуються лише перед і, але не перед а чи у. Тому автори проекту цілком слушно запропонували в таких словах ставити, відповідно до правил української вимови, апостроф: б’юджет, б’юро, куп’юра, к’ювет, б’язь, г’яур, Гюґо, М’юн- хен, К’яхта і под. (так само, як ми вже пишемо його, наприклад, у словах комп’ютер, Х’юстон, Рейк’явік)

У пропонованому проекті правопису нарешті знай­дено зважений підхід дп написання слова nie. Про нього в Словнику українсько* мови сказано: “Те саме, що половина”. Воно, як і слово половина, вимагає після себе родового відмінка. Тим часом його досі трактували як префікс чи префіксоїд і вимагали пи­сати разом навіть з власними назвами. У проекті пра­вопису слово nie визнається як самостійне і робиться висновок: якщо іменник при ньому виступає у формі родового відмінка однини, то nie слід писати окремо, бо воно в такому разі має значення “половина”, на­приклад: nie аркуша, nie дороги, nie огірка, nie яблу­ка, nie України, nie Європи.

Два нововведення, запропоновані в проекті право­пису, про які піде мова далі, видаються менш доціль­ними.

Перше — це намір повернути давнє закінчення -и в родовому відмінку однини іменників III відміни. У давнину, на певному етапі розвитку української мови, сталося ототожнення звуків і та и (на письмі вони тоді позначалися відповідно буквами и та ы). Отже, прадавня форма родового відмінка однини іменника III відміни [радості] закономірно була перетворилася на [радости]. Ще Т.ПІевченко писав (користуючись російською графікою): благо- даты, сповиды, висты. Але з якихось причин закін­чення -и прижилося не в усіх іменниках третьої відміни, у частини з них залишилося закінчення -і, і далі, з волі чи не з волі мовознавців, сталося вирі­внювання закінчень іменників III відміни, які всі були переорієнтовані на -і. У проекті правопису пропо­нується повернутися до попереднього стану: “У ро­довому відмінку однини іменники III відміни на -ть за другим приголосним кореня (основи), а також сло­ва кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь мають за­кінчення -и: вісти, незалежности, радости, смерти, чести; крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси. Усі інші іменники мають закінчення -і: боязні, галузі, ночі, осі, печі, подорожі, тіні, сталі та ін.” Внаслідок такого повернення до давніх форм, по-перше, втра­чається уніфікація закінчень іменників III відміни і, по-друге, виникають омонімічні форми, як-от: дерть — дерти, круговерть — круговерти, борть — борти, масть — масти, напасть — напасти, повсть

—повсти, брость — брости, кисть — кисти, ко­ристь — користи, парость — парости і под. Очевид­но, зважаючи на це і на те, що всякі правописні но­вації сприймаються суспільством неохоче, тим більше якщо вони, ці новації, не підкріплюються роз­мовною мовою і не випливають із сучасних мовних законів, варто було б не наполягати на прийнятті цієї зміни до чинного правопису.

До IV відміни, крім іменників, котрі при відміню­ванні приймають суфікс -ат-, належать ще п’ять іменників, у яких при відмінюванні з’являється суфікс -єн-: ім’я, плем’я, сім’я (з наголосом на першо­му складі), тім’я, вим’я (причому останні два вже радше відмінюються як іменники II відміни). У них, за чинним правописом, у родовому відмінку однини слід писати закінчення -і, а в усіх інших іменників цієї відміни в цій формі пишеться закінчення -и, пор.: кого? чого? — качати, але імені. У проекті пра­вопису пропонується для вирівнювання парадигми і в іменниках із змінним суфіксом -єн- у родовому відмінку однини так само писати закінчення -и.

Друге запропоноване нововведення, яке навряд чи доцільно робити, — це написання букви и на почат­ку деяких слів, як сказано в проекті, “особливо пе-гие, иноді, инколи, ипший, индик, ипій, иржа, иржа- ти, ирій, ирод, икати та похідних від них. Справді, початковий звук у цих словах у деяких мовців більш низького творення, ніж звук і. Але чи заради цього треба збільшувати кількість правописних винятків? У давнину жодне слово в українській мові не могло починатися звуками а та е, але від цього ці звуки не зникли з нашої мови.

З чимось, що пропонується в проекті, можна погоджуватися, з чимось не погоджуватися, але найбільше зауважень викликає сама структура Українського правопису як нормативного акту.

Часол. складається враження (а воно так і є), що тут основне не правопис, а фонетичні явища, сло­вотвір чи словозміна. Бо як можна зрозуміти те, що чергування о, е з і подано безвідносно до право­пису і та и; префікси й суфікси виділено в окремі підрозділи, хоч вони пишуться в основному за тими самими правилами, що й корені слів; відмінювання власних назв розглядається окремо від відмінювання загальних назв, хоч вони відміню­ються однаково, лише з деякими, зовсім незначни­ми особливостями. Чому окремо виділено правопис слів іншомовного походження, коли на них поши­рюється абсолютна більшість правил написання незапозичених слів? (Інша річ — способи передаван­ня тих чи інших іншомовних звуків засобами ук­раїнської мови.) Деякі правила викладено надто ба­гатослівно, за частковими явищами іноді губляться закономірності. Усе це тільки усклад­нить користування правописом.

Мені бачиться така структура Українського правопису.Перший розділ — “Літери на позначення приго­лосних звуків”. У ньому може бути такий поря­док: 1) вживання букв г і ґ (зокрема й в іншомовних словах, без цього тут не обійтися), щ, буквосполу- чень дз і дж] 2) написання дзвінких і глухих (у тому числі й у префіксах): 3) вживання м’якого знака; 4) вживання апострофа (зокрема й на межі префікса та кореня/ в іншомовних словах); 5) под­воєння букв (і в іншомовних словах теж); 6) спро­щення в групах приголосних (без згадки іншомов­них слів тут теж не обійтися); 7) чергування приголосних; 8) зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ{ий), -ств(о); 9) правопис прикмет­ників, утворених від географічних назв і назв на­родів; 10) зміни приголосних при творенні сту­пенів порівняння прикметників та прислівників; 11) уподібнення приголосних і позначення їх на письмі.

Другий розділ — “Літери на позначення голос­них звуків”. Тут розглядається розрізнення пар звуків в основах слів (у коренях, префіксах і суфік­сах) та позначення їх на письмі: 1) а о (у тому числі й чергування цих звуків); 2) о — у (у т\лму числі й перехід о в у); 3) е — и (у тому числі й чер­гування їх); 4) и — і (у тому числі й правопис їх в іншомовних словах); 5) чергування о, е з і ; 6) чергу­вання е з о; 7) вживання букв я, ю, є, г, й (зокрема й в іншомовних словах); 8) знак наголосу; 9) правила переносу.

Третій розділ — “Засоби милозвучності мови”. У ньому розглядаються: 1) випадні о та е, встав­ний і після префіксів; 2) чергування у — в; 3) чергу­вання і — й\ 4) чергування з — із — зі (зо); 5) вжи­вання варіантів частки (постфікса) -ся, -сь\ 6) випадіння кінцевих голосних у деяких словах типу знову — знов, скоріше — скоріш, співає — співа.

Четвертий розділ — “Уживання великої і малої літер”. У проекті на це відводиться 11 параграфів (33 сторінки), проте цей матеріал можна подати компактніше, визначивши основні принципи напи­сання великої букви.

П’ятий — “Правопис складних слів” (зокрема й правопис складних і складених географічних назв).

Шостий розділ — “Правопис закінчень іменних частин мови”. Тут зокрема слід би й сказати, які

незапозичені й запозичені іменники не відміню­ються, які особливості у відмінюванні деяких власних назв.
Сьомий розділ — “Правопис дієслівних форм”.

Восьмий — “Правопис незмінюваних частин мови” (прислівників, прийменників, сполучників, часток, вигуків).

Розділ дев’ятий — “Особливості правопису ук­раїнських власних назв”.

Десятий розділ — “Передавання звуків в іншомов­них слов’янських власних назвах”.

Одинадцятий розділ — “Передавання звуків в іншомовних неслов’янських загальних і власних на­звах”.

Дванадцятий розділ — “Пунктуація простого ре­чення”: 1) розділові знаки в кінні речення; 2) розділові знаки в простому неускладненому реченні; 3) розді­лові знаки при однорідних членах речення; 4) виді­лення відокремлених членів речення; 5) виділення вставних слів і речень; 6) виділення вставлених слів і речень; 7) виділення слів-речень і вигуків.

Тринадцятий — “Пунктуація складного речення”: 1) розділові знаки між частинами складносурядного речення; 2) розділові знаки між частинами склад­нопідрядного речення; 3) розділові знаки між час­тинами складного безсполучникового речення; 4) розділові знаки в періоді.

Чотирнадцятий розділ — “Оформлення прямої мови”.

Можливо, це й не найоптимальніший план ви­кладу правописних правил. Можливо, не все тут враховано. Але тільки чітке, логічне розташуван­ня матеріалу дасть змогу уникнути зайвих по­вторів, частих відсилань до інших параграфів, ве­ликої кількості приміток, зробить виклад компактнішим і тим полегшить користування правописом.

Поява проекту найновішої редакції Українсько­го правопису радує всіх, кому болить отой право­писний хаос, який зараз панує в українських ви­даннях. Правописний різнобій негативно позна­чається на грамотності учнів, утруднює сприй­мання текстів, гальмує процес утвердження ук­раїнської мови як державно

Майбутній Український правопис мені уяв­ляється як кодекс, у якому буде всебічно й неупе- реджено враховано закони сучасної української літературної мови, чітко, лаконічно й дохідливо сформульовано правописні правила і який надалі має стати єдиним, загальнообов’язковим і ста­більним. Цей правопис повинен бути правописом для всіх, хто користується українською мовою чи тільки вивчає її, а не лише правописом для нау­ковців.

І останнє. Після остаточного схвалення найновішої редакції Українського правопису Правописною комі­сією треба домогтися від уряду, від Кабінету Міністрів, щоб його було затверджено як державний документ, обов’язковий до неухильного виконання на всій території України.

Київ, 5.03.2000 р.

Функції мови в суспільстві.

Мова — система звукових і графічних знаків, що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення; правила мови нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.Мовознавство

Розрізняють людську, формальну і тваринну мови. Наука, яка займається вивченням мови називається мовознавством або лінгвістикою.

Функції мови

У визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна.

Інформаційна функція полягає в тому, що мова є засобом пізнання, збирання й оформлення всіх тих знань, які накопичені людьми в процесі їх свідомої діяльності. Різновидами цієї функції є функція збереження інформації, контактна функція, функція оформлення культурних цінностей.

Комунікативна функція реалізується у спілкуванні, розмовах, діалогах, полеміці. Вона створює суспільство як соціум. Комунікативна функція може виступати як самовираження особистості.

Емотивна функція охоплює величезний діапазон у мовленнєвій поведінці людини. Ця функція мови реалізується в художній літературі, ораторському мистецтві, у дискусійному мовленні — суперечці, полеміці, пісні, опері тощо.

Когнітивна функція. Це і спогади, роздуми у хвилини відпочинку, підготовка до усних висловлювань і формування письмового тексту, творча діяльність та ін.

У працях окремих авторів виділяються також:

функція впливу на інших людей (прохання, спонукання, наказ, переконання) (В. В. Виноградов). Різновидом цієї функції є агітаційна.

Психологи виділяють регулятивну функцію мови й мовлення, що спостерігається у зовнішньому й внутрішньому мовленні. Ця функція виконує роль плану поведінки, вчинків суб'єкта: текстовий чи мисленнєвий проект майбутніх дій його; проект моральних стосунків тощо; технічні проекти, будівельні проекти і под.

В останні десятиріччя збільшилася увага дослідників до пізнавальної, когнітивної, функції мови й мовлення. Виконуючи цю функцію, мова самозбагачується.

Функціональний підхід до мови сприяв становленню теорії мовлення, він породив функціональну стилістику, функціональну граматику тощо.

[ред.]

Типи функцій мови

У сфері спілкування провідною функцією є комунікативна. У мовленнєвій діяльності вона реалізується в одному з трьох можливих варіантів:

індивідуально-регулятивна функція (функція впливу);

колективно-регулятивна функція (радіо, газета, ораторське мовлення) — реалізується в умовах «масової комунікації», немає зворотного зв'язку;

саморегулятивна функція (під час планування власної поведінки).

Разом з тим у мовленнєвій діяльності можуть реалізовуватися потенційні характеристики мовлення, які не завжди притаманні будь-якому мовленнєвому акту, т.т. факультативні. Вони ніби нашаровуються на функції мови.

Кожне мовленнєве висловлювання, окрім комунікативної, «інтелектуальної» тощо спрямованості, може мати додаткову спеціалізацію.

Це:

поетична (естетична);

магічна (у первіснообщинно му суспільстві — табу, евфемізми);

фатична (функція контакту);

номінативна (найменування чогось, реклама);

діакретична (використання мовлення для корекції чи доповнення певної мовленнєвої ситуації).

Поняття літературної мови

Українська мова – слов”янська мова. Вона є національною мовою українського народу. Українська національна мова існує:

А) у вищій формі загальнонародної мови – сучасній українській літературній мові;

Б) у нижчих формах загальнонародної мови – її територіальних одиницях.

Літературна мова – це оброблена, унормована форма загальнонародної мови, як в писемному так і в усному різновидах обслуговує культурне життя народу , всі сфери його суспільної діяльності.

За функціональним призначенням це мова державного законодавства, засіб спілкування людей у виробничо-матеріальній і культурній сферах, мова освіти, науки, мистецтва, засобів масової інформації.

(Приведіть приклади використання літературної мови.)

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах.

Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові й виробничі потреби суспільства.

Сучасна українська літературна мова сформувалася на основі південно-східного наріччя, ввібравши в себе окремі діалектні риси інших наріч. Зачинателем нової української літератуної мови був І.П. Котляревський – автор перших високохудожніх творів українською мовою („Енеїда”, „Наталка Полтавка”, „Москаль-чарівник”). Він першим використав народорозмовні багатства полтавських говорів і фольклору.

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають Тараса Григоровича Шевченка. Саме він уперше „своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної і словесно-художньої культури, заклав основи для розвитку в ній наукового, публіцистичного та інших стилів літературної мови...” Традиції Т. Шевченка у розвитку української літератрної мови провадили далі у своїй творчості І.Франко, Леся Українка, Панас Мирний, М.Коцюбинський та інші писменники.

В основу української літературної мови деякі письменники й до Т.Шевченка намагалися покласти живу народну мову, але це мало переважно діалектний характер:

-- Мова І.Котляревського спиралася на полтавську говірку;

-- мова Г.Квітки-Основ”яненка – на харківську тощо.

Тарас Шевченко першим „піднісся до розуміння систетичності і соборності” літературної мови. Проте ще довго точилася дискусія щодо галицького впливу на українську літературну мову. Через певний час дискусія привела до зусадження крайностей і ствердження середньої лінії. Однак сучасна літературна мова широко використовує галицькі елементи: в абстрактній лексиці (засада, властивість, зарозумілість, необізнаний, вплив, відчувати); в поняттях побуту (парасоля, кава, серветка, цукерки, тістечко); в адміністративно-канцелярській сфері (звіт, уряд); подвійний наголос (засідання, роки, тисячі, часу); вживання прийменників (о першій годині, за наказом, за десять хвилин одинадцята, по обіді)

Українська літературна мова постійно розвивається і збагачується. Цей процес супроводжується усталенням, шліфуванням обов”язкових для всіх літературних норм.

Мовна норма

Українська літературна мова як вища форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова характеризується наявністю сталих норм. Унормованість – основна ознака літературної мови.

Норма літературної мови – це сукупність загальноприйнятих реалізацій мовної системи, закріплених в процесі суспільної комунікації.

Розрізняють орфоепічні, графічні, лексичні, граматичні, стилістичні, орфографічні та пунктуаційні норми, опанування якими сприяє підвищенню культурної мови.

Ці правили оберігають літературну мову від проникнення в неї суржику, сленгу, діалективізму і всього того, що може розхитати, спотворити її структуру.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.012 с.)