Систематизація та повторення вивченогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Систематизація та повторення вивченогоВправа 140.Із поданого тексту виберіть 15-20 словосполучень та перекладіть їх українською мовою; зазначте стильову спрямованість і доведіть свою думку.

Процесс нагрева без расплавления позволяет осуществлять и электронный луч посредством его расфокусировки, т. е. посредством бомбардировки большей площади лучом такой же мощности. Однако электронный луч требует применения специальных камер, в которых должен быть создан соответствующий вакуум. Манипулирование воз 1ействием источника тепла в этом случае должно осуществляться на расстоянии, дистанционно. Это приводит к усложнению нагрева и сварки изделий больших размеров. Кроме того, применение высоких напряжений приводит к излучению вне камеры жестких лучей типа рентгеновских. Облучение рабочего персонала такими лучами при соответствующей длительности и интенсивности является недопус­тимым. Поэтому без утолщения стенок камер в целях обеспечения радиационной защиты рекомендуется ограничивать верхние значения напряжения. При более высоких напряжениях конструкция камеры должна учитывать и радиационную защиту.

Вправа 141.Прочитайте поданий уривок і скажіть, як називається такий вид публічного виступу? Запишіть слова, вставляючи, де треба, пропущені літери. Зазначте орфограми.

Сервісний напрямок має такі складові: …дійснення повернення багатозв…ротної тари (пі…дони, контейн…ри) з організацією її доставки; вибір л…гістичних пос…редників з позиції оптимізації заданих замовником критеріїв (витрати, надійність і час доставки, сх…ронність вантажів); ві…стеж…ння вантажів (експорт-імпорт) при пр…ходженні к…рдонів суміжних д…ржав; надання інформації про транспортну к…мпанію з обслуговування учасників л…гістичного ланцюга; одержання д…кументів для експортно-імпортних вантажів; виконання митних ф…рмальностей і контроль оплати митних п…датків, …борів й інших витрат, пов'язаних із транспортуванням; …б…реження, …кладання, с…ртування, к…мплектація вантажів; інформаційні послуги, страхування й ох…рона вантажів.

Вправа 142.Прочитайте поданий текст, визначте основну думку; українською мовою складіть короткий план-конспект викладеного.

Основные требования безопасности труда при ручной дуговой сварке

Поражение электрическим током возникает при замыкании электрической цепи сварочного аппарата через тело человека (рис. 28). Причинами являются: недостаточная электрическая изоляция аппаратов и питающих проводов, плохое состояние спецодежды и обуви сварщика, сырость и теснота помещений и другие факторы.

Для защиты сварщика от поражения электрическим током необходимо: надежно заземлять корпус источника питания и свариваемое изделие; не использовать контур заземления в качестве сварочного провода; изолировать рукоятку электрододержателя; работать в сухой и прочной спецодежде и рукавицах; прекращать работу при дожде и снегопаде (если нет укрытий); не производить ремонта оборудования и аппаратуры (должен выполнять электрик); при работе внутри сосудов пользоваться резиновым ковриком и переносной лампой напряжением не более 12 В.

Оказание помощи пострадавшему от электрического тока.В первую очередь необходимо выключить рубильник или отсоединить токоведущий провод от пострадавшего - это делается перерубанием провода острым инструментом с изолирующей рукояткой или отбрасыванием провода от пострадавшего сухой доской. Оказывающий помощь должен предохранить себя от попадания в электрическую цепь, пользуясь для этого изоляционными материалами (сухие доски, резиновый коврик). Пострадавшему должен быть обеспечен приток свежего воздуха, полный покой(Матвієнко В.М., Шаферовський В.О. Ручне дугове зварювання покритими електродами: Навч.посібник з дисципліни “Зварювання плавленням”. – Маріуполь: ПДТУ, 2003. – С. 52-56).

Вправа 143. Спишіть поданий текст, знімаючи риску, вставляючи пропущені літери та розділові знаки в складному реченні, поясніть пунктуацію.

Новий шлях розвитку дугового зварюва…ня ві…крив Оскар К…єльберг. У 1904 р. О. К…єльберг засновує фірму «ЄСАБ» з виробництву головним ч…ном електро/технічного устаткував…ня для судно/будування що в цей час відома зварювальникам усього світу високо/якіс…ним зварювальним устаткував…ням, матеріалами й технологіями. Починаю…ся його дослідже…ня зі зварювання у результаті яких у 1907 р. був …творе…ний плавкий електрод у вигляді відрізка дроту, покритого за допомогою клея чи порошком с…л…катів.

Так винахідник хотів запобігти стікання електродного мета…лу при зварюва…ні швів у ст…льовому п…ложенні, але додатково виявив що полі…шує…ся й захист зони зварювання. Тому в патенті сказано що ціль покриття – «захистити ро…плавле…ний мета…л від кисню й азоту повітр…я й забе…печити належні фіз…чні й хімічні властивос…ті шва, а також уможливити зварювання в усіх пространстве…них положеннях».

Не/покритим залишався тільки один кінець що вставлявся в електродо/тримач і торец… електрода на іншому кінці, яким запалювали дугу… Він запропонував обмотувати мета…левий стр…жень а…бестовим шнуром, просоченим с…лікатом натрію (рідким склом). Тонкий алюмін…вий др…т намотувався поверх покриття. Шлаків від такого покриття утворювалося стільки що забе…печувався досить надійний захист із точок металу що утворяться й зварювальної ва…ни. Алюм…ній виступав у ролі ро…кислювача й забе…печував видалення кисню. У 1917 р. англійський інж…нер С. Джонс одержав патент, за яким на оплетку з а…бесту або іншого не/провідного матеріалу наносилася спец…альна паста що складається зі шлаків і рідкого скла. Ро…роблювачі звернули увагу й на матеріал електродного стрижня. У 1917 р. в Амер…ці випускали 8 типів спец…алілова…них електродів що відрізняються один від одного маркою сталі з якої виготовле…ний електрод. У цьому ж році амер…кан…с…кі вче…ні О. Андрус і Д. Стреса винайшли новий тип електрода.

Сталевий стрижень був обгорне…ний смугою паперу, пр…клеє…ної с…лікатом натрію. Пап…р при горінні електрода давав дим що ві…тискував повітря із зони зварювання. Виявилася ще одна цікава властивіс…ть покрит…тя – дуга запалювалася відразу, із першого торкання, і не гаснула при подовженні. У 1925 р. англієць А.О. Сміт трохи змінив конструкцію штучного електрода на папір за допомогою рідкого скла наносилися порошко/подібні к…мпоненти що полі…шують захист і легують мета…л шва. У міру додавання різних компонентів покриття ставало товще а якість наплавле…ного мета…лу краща. У цьому ж році францу…ькі винахідники О. Са-Разен і П. Монейрон розробили покриття що товстим шаром наносилося на мета…левий стрижень. Компонентами в рецепті покриття стали з…єднання лужних і «лужно/земельних» мета…лів: польовий шпат, крейда, мармур, сода. Елементи (калій, натрій і кальц…й) мають низ…кий потенц…ал іонізації що забезпечує ле…ке порушення дуги й підтримку її горіння (http://www.daless23.narod.ru/istoriya_dygove_pokritim_elekrodom.html).

Вправа 144. На запропонованому бланку складіть лист до видавництва “Либідь” на придбання підручника “Українське ділове мовлення”. Реквізити видавництва “Либідь”: м. Київ, Хрещатик, 10; р/р № 609702 у Печерському відділенні Укрсоцбанку м. Києва, МФО 322090.

Міністерство освіти та науки України

Приазовський державний технічний університет

вул. Університетська, 7, 87500, м. Маріуполь Донецької обл.,

тел. 33-34-16, телекс 115243 ОГОН, факс 52-99-24, 34-31-27


на № _______ від _________ _______________________________  

Вправа 145. Від імені завідувача вашої кафедри складіть лист до керівництва концерну “Азовмаш” щодо проходження там Вами виробничої практики.

Вправа 146. Напишіть відповідь на наведений нижче лист-запит.

Міністерство важкої промисловості України Маріупольський металургійний ком-бінат ім. Ілліча м. Маріуполь, вул. Левченка, 1 20.04.10 № 376/64 На № ______ від _______   Приазовський державний техніч-ний університет Ректорові Волошину В.С. вул. Університетська, 7, 87500, м. Маріуполь
 
       

Просимо надіслати списки випускників ПДТУ 2010 року (із зазначенням середнього балу та рейтингу) з метою розгляду можливості їх працевлаштування на комбінаті.

 

Начальник відділу кадрів П.П. Петренко

Вправа 147. Перекласти українською мовою подані словосполучення:злоупотреблять служебным положением; внимательно рассмотрев Ваши предложения; принести вред; обеспечить подготовку; основываясь на анализе; подтверждать получение; предоставить возможность; граждане, достигшие 16-летнего возраста; гражданское законодательство; начальник обязан; в соответствии с; выпускаемая продукция; годовой отчет; комиссия по вопросам; заместитель директора; обращаться в соответствующую организацию; при подведении итогов; руководствуясь “Положением о…”; устранить недочёты в работе; утвердить план; уровень заработной платы; спрос и предложения; виды труда; рабочие и служащие; железная дорога; игроки получают в среднем; школьные учителя; какие основания; значительная дифференциация; объясните взаимодействие; по отношению к проблеме формирования; назначить на должность; признать действительным; вследствие этого; конкретное предложение по; принадлежащие нам ценности; просьба об освобождении; регистрационный список; утверждение состава комиссии; в соответствии с действующим законодательством; принимать участие; исполнительская дисциплина; перевести на должность; проект приказа согласован; глубокоуважаемый господин; о порядке подготовки; предоставить услуги; предприятие не гарантирует; председатель собрания, органы самоуправления; трудовые отношения; ошибочное мнение; предсказать будущее; главным образом; отчет по вопросам; праздничные дни; вопросы законодательства; предприятия, выступающие на внешних рынках; цена производства; себестоимость соответствующих товаров; с целью проникновения; роль государства; оказывающий поддержку; международная торговля; как известно; существование языков.

Вправа 148. Відредагуйте подані лінгвістичні конструкції за Конспектом лекцій із дисципліни «Матеріалознавство» / Укл. Г.В. Самохвалов. – Маріуполь: ПДТУ, 2007. – 114 с.

1. Експлуатаційними називають властивості, впливаючі на поведінку виробу в процесі його експлуатації. їх поділяють на дві групи – загальні та спеціальні. 2. До механічних властивостей нале­жать міцність, пластичність, твердість і в в’язкість. 3. Чинне напруження – це відносини діючої в даний момент си­ли до площі поперечного перетипу зразка в той же момент наванта­ження. 4. Фільтр представляє собою ряд ланцюгів, кожен із яких настроєний на резонанс для визначеної гармоніки. 5. По-різному реагують на відхилення напруги прийомники електроенергії других видів. 6. Виділяють слідуючі питання при розв’язанні завдання підвищення якості електроенергії: економічні; математичні й технічні. 7. У текстильному виробництві на долання опору тертя витрачається біля 80% споживаної енергії. 8. При деякій товщині плівки відбувається втрата її стійкості, наступає миттєве зміщення та плівка набуває пористої (рихлої) будови. 9. Якщо адгезія значна, то руйнування виникаючого зв’язку можливе як по полімеру, так і по металу (С. 33).

2. Відредагуйте подані словосполучення: більш тепліша зустріч; менш радісніший прийом; дуже правильне рішення; найвищий рівень; найменш продуктивніший процес; найбільш прийнятна пропозиція; менш оптимальний вибір; дуже небезпечніші заходи; на попереднім занятті; студентові досягнення; бувший колектив; ведучий учений; починати роботу у вісім годин; поставити в приклад; по наказу керівника; працювати по сумісництву; згідно доповіді; по багатьох причинах; на протязі семестру; ввести у склад комісії; звільнити по власному бажанню; поступати в університет; для відому платників; заслуговувати уваги.

Вправа 149. Складіть українською мовою діалог на 5 питань і відповідей за поданим текстом.

Залежно від умов роботи, матеріал деталей повинен мати пев­ні фізичні, хімічні, технологічні та експлуатаційні властивості.

Фізичні властивості металів – це густина, теплоємність, теплопровідність, теплове розширення, електропровідність, магнітна проникність, температура плавлення та ін.

До хімічних властивостей належать стійкість проти окислення і розчинення в різних агресивних середовищах, здатність до утворення хімічних сполук тощо.

Технологічні властивості зумовлюють можливість виготовлення заготовок або деталей тим чи іншим методом при забезпеченні найкращої якості і найменших відходів металу, про що йшлося раніше. До технологічних відносяться ливарні властивості (рідко текучість, усадка, ліквація - неоднорідність в розподілі елементів в сплаві, газовбирання), деформовність (здатність до деформування в холодному та гарячому стані), зварюваність, оброблюваність різанням. Ці властивості вивчаються в розділі "Технологія конструкційних матеріалів" і їх необхідно враховувати при розробці технології виготовлення того чи іншого виробу.

Експлуатаційними називають властивості, які впливають на поведінку виробу в процесі його експлуатації. їх поділяють на дві групи – загальні та спеціальні.

Загальні – це властивості, що враховуються для будь-яких виробів незалежно від умов експлуатації. До загальних відносяться стандартні механічні властивості, які визначаються випробуваннями матеріалів відповідно до державних стандартів.

Вправа 150. У поданих текстах розставте необхідні розділові знаки.

Ø Іспит це насамперед перевірка знань студента але разом з тим це й їхнє зміцнення. Студент у процесі підготовки до іспиту знову осмислює та виділяє основне у вивченому теоретичному матеріалі встановлює істотні зв'язки між окремими його елементами більш чітко у цілому уявляє собі весь предмет. Зібраність і зосередженість при певній напруженості волі та свідомості студента що готується до іспиту допомагають йому краще зрозуміти й запам'ятати матеріал привести в більш суворий порядок свої знання. І дуже важко прийдеться в лічені дні підготовки до іспиту (порядку 3-х днів) тим студентам хто недбало ставився до занять протягом навчального семестру якщо навіть вони й зуміють скласти абияк іспит напівзнання придбані в неймовірному поспіху хитливі вони швидко зникнуть як і прийшли (Серенко О.М., Роянов В.О. Зварювання. Вступ до спеціальності: Підручник. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – С. 236).

Ø В який би трудовий колектив після закінчення ВНЗу не потрапив молодий фахівець чи на виробництво у проектно-конструкторську організацію чи науково-дослідний інститут йому насамперед прийдеться ввійти в цей колектив завоювати його повагу й довіру. Про могутність цих якостей фахівця проф. А.Архангельський розповідає таке "...Кілька років завод не міг впоратися з планом. Догани сипалися немов з рогу достатку. Як же стати інженером для якого творча робота в колективі та з колективом стала б органічною потребою? Чи можна будучи студентом придбати деякі організаторські навички досвід роботи з людьми настільки важливі для плідної діяльності в будь-якому колективі? (Серенко О.М., Роянов В.О. Зварювання. Вступ до спеціальності: Підручник. – Маріуполь: ПДТУ, 2008.

Питання для самоперевірки

1. Який документ називається договором, в яких випадках він укладається? Назвіть реквізити договору.

2. Коли ми можемо говорити про те, що договір укладений?

3. Розкажіть, що вам відомо про особливості укладання трудової угоди.

4. Що слід знати про пунктуацію складного речення?

5. Назвіть види службових листів, з яких реквізитів вони складаються?

6. Як швидко слід реагувати на службовий лист, від чого це залежить?

7. Чим особистий лист відрізняється від службового?

8. Що передбачає етикет оформлення службових листів?

 

Тексти для перекладу

Тексти для студентів зварювального факультету

Варіант 1

Исследованиями установлено, что непременным условием образования качественного соединения в твердом состоянии является взаимная диффузия атомов свариваемых материалов через границу. В связи с этим, очевидно, можно сказать, что однородные металлы в принципе свариваются между собой в твердом состоянии, а разнородные материалы - лишь в том случае, если они образуют взаимные твердые растворы. У материалов, не дающих взаимных твердых растворов, не возможна взаимная диффузия и связанная с ней рекристаллизация через границу соединения. К металлам, не дающим взаимные твердые растворы, относятся следующие пары: железо и свинец, железо и магний, медь и свинец алюминий и висмут и др. Для получения качественного соединения между такими металлами на их поверхность наносят тонкий слой (пленку) из третьего металла, дающего взаимный твердый раствор с ними. Тогда сварное соединение будет представлять собой композицию из трех разнородных материалов, например, железо-никель-свинец. Как ужеупоминалось, наличие окисных пленок на свариваемых поверхностях затрудняет или делает невозможной сварку в твердом состоянии, так как окислы препятствуют образованию контактов между свариваемыми элементами. Однако, окисные пленки менее пластичны, чем металл, поэтому при сжатии соединяемых поверхностей они разрушаются, а в результате течения металла при пластической деформации от середины (центра) к периферии большая часть окисных пленок из стыка удаляется, что способствует получению качественного сварного соединения. Поэтому, чем больше соотношение между пластичностью металла и пластичностью окисной пленки, тем легче образуется качественное соединение в твердом состоянии (Технологическая прочность сварных соединений и свариваемость металлов. Конспект лекций. Для студентов специальностей 7.092301, 7.092302, 7.092303 очного и заочного обучения / Сост. В.А. Серенко, Мариуполь: ПГТУ, 2006.- с.11-12).

Варіант 2

К способам сварки в твердом состоянии относятся: холодная сварка, диффузионная, взрывом, ультразвуковая, кузнечная и др. Причем, одни способы сварки применяют без предварительного подогрева деталей (холодная, ультразвуковая, взрывом), другие - с нагревом (диффузионная, контактная стыковая и т.д.). И в том и в другом случае обязательным является наличие давления, приводящего к более или менее значительной деформации металла в зоне сварки и, следовательно, к выделению тепла в результате совершения механической работы. Поэтому нужно иметь в виду, что при холодной сварке (без предварительного подогрева) давлением или взрывом тепло, выделяющееся в результате пластической деформации соединяемых деталей, идет на локальный нагрев соприкасающихся поверхностей.

При ультразвуковой сварке давление, прилагаемое к свариваемым деталям, невелико. Однако и в этом случае в месте соприкосновения деталей выделяется тепло, так как при введении в деталь ультразвуковых колебаний начинается перемещение поверхностных частиц одной заготовки относительно другой с большой, скоростью. В результате такого трения происходит разрушение окисных пленок, находящихся на соединяемых, поверхностях, а также их нагрев. Все это способствует получению качественного сварного соединения по всему сечению деталей. Холодной сварке (без предварительного подогрева) поддаются лишь некоторые материалы (медь, алюминий, полиэтилен и др.), обладающие высокой пластичностью и относительно низкими прочностными свойствами. Поэтому большинство материалов при сварке в твердом состоянии необходимо подогревать, иногда до значительных температур (например, сталь - до 700..1100°С и более) (Технологическая прочность сварных соединений и свариваемость металлов. Конспект лекций. Для студентов специальностей 7.092301, 7.092302, 7.092303 очного и заочного обучения / Сост. В.А. Серенко, Мариуполь: ПГТУ, 2006.- с.12).

Варіант 3

Процесс газопламенного напыления заключается в расплавлении материалов газовым пламенем и нанесении расплавленных частиц на поверхность струей сжатого воздуха. Схема газопламенного напыления приведена на рис. 16. Нагрев напыляемого материала 2, подаваемого в распыляющую систему 5, 6 по каналу 3, происходит в зоне 8 за счет тепла, выделяемого при сгорании в кислороде ацетилена, пропан-бутана или другого горючего газа, который подается по каналам 7. Напыление слоя материала 12 на поверхность 10 происходит потоком воздуха 9., поступающего в распыляющую систему по каналу транспорти-рующего газа. Увлекаемые многофазной струей, состоящей из продуктов сгорания горючего газа и воздуха, частицы имеющие скорость до 100 м/сек, попадают на поверхность напыляемой детали, образуя покрытие. Способ газопламенного напыления позволяет получать покрытия на основе железа, цветных металлов, полимеров и др. [4, 6].

Недостатками данного способа являются: сравнительно низкая температура, что ограничивает диапазон напыляемых материалов. Кроме того, недостаточно высокие скорости перемещения напыляемых частиц отрицательно влияют на качество покрытий и прочность сцепления. Имеют место потери, также, потери при использовании порошков с высокой температурой плавления(Конспект лекций по курсу «Нанесение покрытий» для студентов специальности 6.092301 – «Технология и оборудование для сварки» дневного и заочного обучения / Составитель Роянов В.А. – Мариуполь, ПГТУ, 2009. - С.36-37).

Варіант 4

Диаграммы с полным отсутствием растворимости в жидком состоянии рассматриваться не будут, т.к. сплавы этих систем мало применяются в технике. Диаграммы состояния позволяют предвидеть свойства сплавов, выбирать сплавы зависимости от назначения, применять рациональные виды обработки.

Диаграмма состояния показывает изменение состояния в зависимости от температуры (давление постоянно) и концентрации. Если система однокомпонентна, то диаграмма состояния будет иметь одно измерение (шкала температуры). Если в системе два компонента, то второе измерение покажет концентрацию сплава: диаграмма строится в двух измерениях (температура – концентрация). Общее содержание обоих компонентов в сплаве равно 100%, и каждая точка на оси абсцисс соответствует определённому содержанию каждого компонента. Крайние точки на диаграмме соответствуют чистым компонентам, а точки между ними - двойным сплавам. Диаграмма состояния сплавов с тремя компонентами имеет пространственный вид (две оси концентрационные, одна температурная).

Каждая точка на диаграмме показывает состояние сплава данной кон-центрации при данной температуре. Каждая вертикаль соответствует температуры определённого сплава. Изменение фазового состояния сплава отмечается точкой. Линии ограничивают области фазовых состояний. Вид диаг-раммы зависит от того, как реагируют оба компонента друг с другом в жидком и твёрдом состояниях. Для построения диаграмм используются результаты термического анализа, т.е. строятся кривые охлаждения и по остановкам и перегибам на этих кривых, вызванным тепловым эффектом превращений, определяются температуры превращения. Для более точного построения диаграмм изучаются дополнительно структуры сплавов, физические свойства и т.д. (Лекция на тему: «Теория сплавов и их сварных соединений». Дисциплина «Металловедение и термическая обработка сварных соединений»: для студентов специальности 7.092.303 всех форм обучения / Сост. Башмакова Т.Н. – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – С. 5-6).

Варіант 5

В процессе кристаллизации изменяются и концентрации фаз, и количество каждой фазы (твёрдая – увеличивается, жидкая – уменьшается). Когда в сплаве одновременно существует две фазы, в любой точке диаграммы можно определить количество обеих фаз и их концентрацию. Для этого служит правило рычага или правило отрезков.

Первое положение правила: чтобы определить концентрации компонентов в фазах, через данную точку, характеризующую состояние сплава, проводится горизонтальная линия до пересечения с линиями, ограничивающими данную область; проекции точек пересечения на ось концентраций показывают составы фаз.

Второе положение правила: для того, чтобы определить количественное соотношение фаз, через заданную точку проводится горизонтальная линия. Отрезки этой линии между заданной точкой и точками, определяющими составы фаз, обратно пропорциональны количествам этих фаз.

Для сплава состава Ζ через заданную точку f на диаграмме (рис.11.1) проводится горизонтальная линия, точки пересечения – m и n.

В соответствии с правилом отрезков количество жидкой фазы пропорционально отрезку fn, а количество твердой – отрезку mf, при этом количество всего сплава соответствует отрезку mn.

Для определения химического состава каждой фазы используются проекции точек m (показывает состав жидкой фазы) и n (состав твердой фазы, по рис.11.1 – 100 % компонента В) (Лекция на тему: «Теория сплавов и их сварных соединений». Дисциплина «Металловедение и термическая обработка сварных соединений»: для студентов специальности 7.092.303 всех форм обучения / Сост. Башмакова Т.Н. – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – С. 13-14).

 

Тексти для студентів механіко-машинобудівного факультету

Варіант 1

Передний угол резца Y – определяет положение передней поверхности относительно направления движения инструмента. Он влияет на форму и размер зоны стружкообразования, на тепловой режим в зоне резания и связанный с ним износ инструмента. Передний угол существенно влияет на прочность режущего клина инструмента.

Главный задний угол L – обеспечивает благоприятные условия перемещения главной задней поверхности инструмента относительно поверхности резания. Весь инструмент может работать с любым по величине и знаку передним углом, то свободу относительного перемещения инструмента определяет положительный задний угол. Задний угол мало влияет на процесс стружкообразования и на контактные процессы на передней поверхности. Но от него зависят контактные процессы на задней поверхности. С изменением величины заднего угла изменяется величина или действующих на задней поверхности инструмента, размеры контактной площадки и интенсивность износа задней поверхности. Задний угол оказывает влияние на прочность режущего клина инструмента.

Вспомогательный задний угол L΄- обеспечивает благоприятные условия работы вспомогательной режущей кромки. Главный угол в плане Ч – влияет на соотношение между шириной и толщиной срезаемого слоя. Он определяет положение вектора силы резания в пространстве.

Вспомогательный угол в плане Ч - обеспечивает благоприятные условия работы вспомогательной режущей кромки. Угол наклона главной режущей кромки J на процесс резания влияет своеобразно. Он определяет положение передней поверхности в пространстве и в большей степени определяет направление схода стружки по передней поверхности. От выбора величины и знака угла наклона режущей кромки зависит направление транспортирования стружки (Конспект лекций по дисциплине "Теория резания" для студентов специальности 6.090203 "Металлорежущие станки и системы" дневной и заочной форм обучения. / В.П. Беляковский, В.И. Иванов. Мариуполь: ПГТУ, 2007. – С 12-13).

Варіант 2

Изучение процесса удара осложняется еще тем обстоятельством, что при расчете требуются кривые ( ) s пц = f V0 и ( ) s Т = f V0 для предела упругости и текучести в зависимости от скорости нагружения V0 , а также кривые по затратам энергии на волновой процесс. Расчет процесса удара пригоден для сравнительно небольших скоростей, при которых не возникают значительные пластические деформации в зоне контакта соударяющихся тел, т. е. s д £ s т . При больших скоростях удара возникает разрушение материала, пробивание материала в зоне контакта. Как видим, задача о расчете конструкций на ударную нагрузку содержит в себе массу трудностей, которые не всегда могут быть преодолены простейшими средствами. Сюда относятся в первую очередь анализ напряженного состояния в зоне контакта соударяющихся тел и процесса изменения контактных сил во времени. Для того чтобы дать полную картину протекания процесса удара, определить перемещения н деформации, необходимо учесть упругие деформации в месте удара найти их влияние на упруго деформируемое тело. Существуют различные приближенные приемы расчета конструкций на ударную нагрузку. Это связано с тем, что удается разделить деформацию при ударе на деформации, локализованные вблизи от места соударения тел, и общие, захватывающие весь объем соударяющихся тел. Хотя приближенные приемы не дают высокой точности, но в то же время позволяют правильно оценить порядок перемещений, напряжений я деформации в конструкции при ударе. Осветим здесь некоторые из приближенных теорий. 14.11.2. Теория Герца. Герцом была создана статическая теория удара упругих тел, пригодная для соударяющихся массивных тел. В ее основу положено предположение, что состояние тел во время удара вблизи зоны контакта, соответствует состоянию равновесия, которое возникло бы в них при статическом сжатия (Конспект лекций по курсу «Сопротивление материалов» (для студентов всех технических специальностей) / Сост. В.Г.Артюх -Мариуполь: ПГТУ, 2007.- С.54-55).

Варіант 3

Разборку начинают с деталей, которые мешают ей или могут быть легко повреждены (защитное ограждение, масляные трубки, тяги, рычаги, приборы, механизмы управления и т.д.). При отвинчивании деталей принимают меры по предотвращению их поломки и порчи резьбы Гайки и болты не должны срубаться При отвинчивании корродированных болтов и гаек их предварительно смачивают керосином. Снятые болты и гайки следует сразу сортировать и укладывать по размеру, предварительно исправив резьбу на прогоночном станке. Неразъемные соединения (заклёпочные, сварные, паяные и пр.) разбирают только при повреждении деталей или нарушении соединений (повреждение швов и заклёпок). Неподвижные разборные соединения (конусные, шпоночные, шлицевые, гладкие прессовые и пр.) подлежат разборке в обязательном порядке. Для этого используют универсальные и специальные съемники (рис. 3), ускоряющие работу и обеспечивающие сохранность деталей. Эффективны индукционные съемники, основанные на принципе нагрева охватывающий детали вихревыми токами до температуры 120-140 °С , после чего она легко снимается. Для разборки применяют также ручные винтовые, рычажно-реечные и гидравлические прессы, последнее - для крупных деталей.

Для сохранения поверхностей распрессовку иногда выполняют нагнетанием масла под давлением до 200 МПа в зону сопряжения. Для этого же ее выполняют с по­степенным нарастанием начального усилия.

Важное значение имеет правильная укладка снятых деталей. Крупные и тяжелые детали, не требующие ремонта, укладывают на деревянные подкладки в близи места сборки; менее крупные (зубчатые колёса, муфты, валы и др.)- на стеллажи, подкладки и козлы, а мелкие металлические корзины или сетчатые ящики для отправки на мойку (Конспект лекций по дисциплине «Восстановление и упрочнение изношенных деталей подъемно-транспортного оборудования» для студентов специальности7.090.214 «Подъёмно-транспотные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» дневной, заочной и дистанционной форм обучения / Сост. В.П. Лаврик, И.И. Пирч. – Мариуполь: ПГТУ, 2008. – С. 7-8).

Варіант 4

Твердость деталей определяют стационарными и переносными твердомерами.

Предельный износ деталей устанавливают в технической документации на основе общих принципов.

Детали после сортировки маркируют во избежание перемешивания: годные- белой краской ( или не окрашивают), требующие ремонта- желтой или зеленой, негодные- красной. После маркировки первые поступают на сборку или на склад годных деталей; вторые- в цех восстановления или на склад деталей, ожидающих ремонта; третьи- на склад утиля или в производство для изготовления других деталей.

Агрегатная и общая сборка при ремонте существенно отличается от сборки при изготовлении новых машин по методам получения необходимой точности сопряжения деталей. При изготовлении новых машин в серийном производстве сборку проводят, как правило, методу абсолютной взаимозаменяемости (или «максимум- минимум»), при котором заданную точность сопряжений обеспечивают без подбора или пригонки деталей. Этот метод используют и при ремонте, но он не является здесь доминирующим. При ремонте применяют и другие методы: неполной взаимозаменяемости (или теоретико-вероятностный); подбора или селективной (избирательной) сборки; пригонки и регулировки.

По методу неполной взаимозаменяемости размеры деталей также обеспечивают заданную точность сопряжения без подбора или пригонки, но не во всех сопряжениях. В этом случае допуски расширены с целью удешевления деталей0, и сравнительно небольшое число сопряжений выходит за пределы допуска посадки.

По методу подбора или селективной сборки допуск на неточность изготовления деталей еще более расширяют, но детали после изготовления сортируют по размерам на несколько групп в пределах более узких допусков и этим обеспечивают практически любую точность сопряжения (Конспект лекций по дисциплине «Восстановление и упрочнение изношенных деталей подъемно-транспортного оборудования» для студентов специальности7.090.214 «Подъёмно-транспотные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование» дневной, заочной и дистанционной форм обучения / Сост. В.П. Лаврик, И.И. Пирч. – Мариуполь: ПГТУ, 2008. – С. 12).

Варіант 5

До сих пор мы изучали движение точки или тела по отношению к одной заданной неподвижной системе отсчёта. Однако в ряде случаев при решении задач механики оказывается целесообразным, а иногда и необходимым рассматривать движение точки (или тела) одновременно относительно (условно) неподвижной и движущейся по отношению к первой системам координат. Такое движение называют составным или сложным движением точки. Например, пассажир, перемещающийся по палубе движущегося судна, совершает сложное движение относительно причала. В этом случае палуба – подвижная система отсчёта, причал –неподвижная система отсчёта.

При этом сложное движение пассажира относительно причала (берега) можно разложить на два более простых движения: движение человека относительно подвижной системы отсчёта, называемое относительным движением; скорость такого движения называется относительной скоростью ; ускорение- относительным ускорением ; движение человека вместе с судном (палубой) относительно причала называют переносным движением, а скорость, соответственно – переносной скоростью , ускорение – переносным ускорением ; движение же человека относительно причала называют абсолютным движением, скорость – абсолютной скоростью , ускорение – абсолютным ускорением . Таким образом, абсолютное движение объекта разлагается на относительное и переносное движения;

Рассмотрим точку М, движущуюся по отношению к подвижной системе отсчёта (OXYZ), которая в свою очередь движется относительно другой системы отсчёта O1X1Y1 Z1, считаемой неподвижной. Каждую из этих систем свяжем радиусами-векторами с точкой М (рисунок 4.1) (Теоретическая механика. Конспект лекций по теоретической механике «Кинематика» для студентов дневной формы обучения/ Составитель В.Г. Винникова. – Мариуполь: ПГТУ, 2005. – С.36).

Тексти для студентів металургійного факультету

Варіант 1

Восприимчивость твердых растворов,Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 128; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.014 с.)