ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складіть документ за поданим формуляром.Назва виду документа, порядковий помер, назва зборів, назва установи, дата, порядок денний, текст, підпис.

ПРОТОКОЛ №25

загальних зборів студентів І курсу Красноградського медичного коледжу

15.05. 2007 р.

Голова: Луценко С. І.

Секретар: Луговий В. І.

Присутні: директор медичного коледжу Куліш П. Р., заступник директора з виховної роботи Петренко В. О. викладачі Федорова А. Л., Доскальчук В. Ю., Москаленко С. Т., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до літньої виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення й благоустрою міського парку

СЛУХАЛИ:

Петренко В. О. Інформація керівника виробничої практики.

ВИСТУПИЛИ:

Федорова А. Л. Запропонувала поділити студентів на групи, визначити кожному завдання і години роботи в парку. Москальчук В. Ю. 3азначив, що треба підготувати інвентар для роботи в парку до початку практики.

УХВАЛИЛИ: 1. Усім студентам І курсу взяти участь у літній виробничій практиці. 2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт. З. Поділити студентів на гpyпu i визначити час роботи у парку.

Голова зборів підпис С.І.Луценко

Секретар підпис В.І.Луговий

 

5.и 54Визначити поняття ділового стилю мовлення, його призначення та найважливіших особливостей.(сама)

Офіційно-діловий стиль— функціональний різновид мови, який слугує для спілкування в державно-політичному, громадському й економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською діяльністю. Належить до виразно-об'єктивних стилів; виділяється найвищою мірою книжності.

 

Офіційно- діловий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах законів, заяв, постанов та інших офіційних документах.

Особливості офіційно- ділового стиля:

· кожний документ має усталений зразок;

· слова вживаються виключно в прямому значенні;

· перважають слова- терміни, пов'язані з діловодством;

· відсутні художні засоби, пестливі та згрубілі слова, питальні, неповні і незакінчені речення.

 

Оформте документ, у якому йдеться про ваш досвід роботи, освіту і метою укладання якого с заміщення вакантної посади.

 

РЕЗЮМЕ

Коваленко Аліна Володимирівна

МЕТА

заміщення вакантної посади головного бухгалтера.

ОСВІТА

У 1976 році закінчила Луцьку середню школу № 38

1980 завершила навчання в Львівському технікумі автоматики і телемеханіки за спеціальністю “автоматичний електрозв’язок”.

У 1991 році успішно закінчила навчання в Університеті Львівська Політехніка.

У 1994 році закінчила курси за спеціальністю “бухгалтерський облік і аудит”.

У 2003 році здобула другу вищу освіту в Львівському національному Університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1980-1994 рр., працювала інженером в науково-дослідному інституті.

У 1994-1996 рр. – бухгалтер відділу освіти обласної адміністрації у м.Львові.

У 1996-1997 рр. – провідний спеціаліст Фонду комунального майна м.Львова.

У 1997- 2003рр. – головний бухгалтер ПП “Інтерлайн”.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Володію німецькою та російською мовами, вивчаю англійську мову. Рідна мова – українська.

Практичний досвід роботи з комп’ютером.

Є автором 2-х друкованих у фахових виданнях України наукових праць.

Маю права водія та досвід керування автомобілем.

Дата(слева)

Визначити поняття про документ, як основний вид ділового тексту.

Документ — засіб закріплення різними способами на відповідному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумову діяльність людини.

В Україні офіційно прийняті три визначення документа, зафіксовані в деяких Державних стандартах (ДСТУ):

ДСТУ 2392-94: "Документ - записана інформація, яка може розглядатися як одиниця під час здійснення інформаційної діяльності".

ДСТУ 3017-95: "Документ - матеріальний об'єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передавання в часі та просторі".

ДСТУ 2732:2004: "Документ - інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі.".

Властивості документа

Документ має певну кількість властивостей, які відрізняють його від інших об'єктів.

Найбільш значимі властивості такі:

1) атрибутивність, тобто наявність невід'ємних складових, без яких він не може існувати;

2) функціональність — призначення для передачі інформації в просторі й часі;

3) структурованість — тісний зв'язок елементів і підсистем, що забезпечує єдність і цілісність документа.

Головні функції – це зберігання й передача інформації в часі та просторі. Створюється документ з метою забезпечення потреб суспільства за допомогою розмноженої документної інформації.

Загальні функції

Інформаційна — документ створюється для передачі або зберігання інформації.

Соціальна — задовольняє певну соціальну потребу.

Культурна — засіб зв'язку між організаціями та суспільними структурами.

Спеціальні функції

Управлінська — за допомогою документа виконується управління підприємством.

Правова — за документом закріплена юридична сила.

Історична — надбання історії, матеріальне підтвердження того, що відбувалося у світі.

ФУНКЦІЇ ДОКУМЕНТА - Полягають в суспільній ролі, соціальному призначенні, цілях і завданнях документів

ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ - Найбільш узагальнююча функція, Полягає в здатності документа зберігати і передавати (поширювати) інформацію у часі та / або просторі

ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ - Характерні для всіх документів, незалежно від їх типу та виду. Інформаційна функція - Полягає в здатності документа задовольняти потреби суспільства в інформації, тобто служити джерелом інформації, знань

8. Напишіть проект наказу про нагородження туристичними путів­ками кількох студентів за особливі успіхи у громадській, науковій роботі.

 

ТДАТУ(полностью)

НАКАЗ № 34-л(номер слева) дата (справа)

НАДАТИ: студентам ТДАТУ ( курс,факультет) туристичні путівки (вказати до якої місцевості).

Підстава:За особливі успіхи у громадському житті нагородити студентів (прізвища, ініціали) туристичними путівками (вказати до якої місцевості).

Керівник

Підпис

9. Проаналізувати загальні вимоги до публічного виступу.

Публічний виступ - це усне монологічне висловлення з метою досягнення впливу на аудиторію. У сфері ділового спілкування найбільш часто використовуються такі жанри, як доповідь, інформаційна, привітальна і торгова промова.

В основі класичної схеми ораторського мистецтва лежить 5 етапів: 1)добір необхідного матеріалу, змісту публічного виступу,2)Складання плану, розподіл зібраного матеріалу в необхідній логічній послідовності 3)»Словесне вираження», літературна обробка мови (4)Завчання, запам'ятовування тексту5)Проголошення ( дальше сама.)

10.Прочитайте документ. З'ясуйте відсутні реквізити, відредагуйте
текст та запишіть, дотримуючись правил оформлювання.

Довідка № 78 дата(слева) м.Бровари(справа)

Видана Щуревському С. А в тому,що він дій­сно проживає і зареєстрований в м. Броварах за адресою: вул. Незалежності, 7,кв.15.

Довідка видана за місцем вимоги.

Начальник ЖЕКуМ. (підпис) С. Левчук

11.Визначити поняття про бланк і державний стандарт на оформлення
документів.

Бланк — це друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є бланки актів, довідок, наказів, протоколів, листів

Нормативний документ по стандартизації: стандарт, технічні умови

Продуктом стандартизації виступає нормативний документ.

Нормативний документ установлює правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів. До 1993 р. застосовувалися терміни «нормативно-технічний документ», «спеціальні види нормативно-технічних і технічних документів і літератури».До нормативних документів по стандартизації ставляться: 1) стандарти й 2) технічні умови.Стандарт-нормативний документ, розроблений, як правило, на основі відсутності протиріч по істотних питаннях більшості зацікавлених сторін і затверджений компетентним органом. У стандарті встановлені для загального й багаторазового використання правила, вимоги, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності або їхніх результатів і сприятливому досягненню оптимального ступеня впорядкування в певній області. Це нормативне виробничо-практичне видання, що містить комплекс норм, правил вимог до об'єкта стандартизації, які встановлюються на основі досягнень науки, техніки й передового досвіду й затверджуються відповідно до діючого законодавства. В Україні створена система стандартів, що складає з декількох видів, виділюваних по різних ознаках. По масштабах поширення стандарти діляться на наступні категорії: державний стандарт України (ДСТУ), галузевий стандарт (ГСТУ), стандарт підприємства. До державних стандартів прирівнюються державні будівельні норми й правила, державні класифікатори техніко-економічної й соціальної інформації.

 

12.Проаналізувати автобіографію як документ особистого характеру. Скласти
автобіографію.

Автобіографія — це документ, у якому особа, що складає його, подає опис свого життя та діяльності в хронологічній послідовності.

Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення автобіографія може бути:

- автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);

- автобіографією-документом (точно викладаються основні факти).

Автобіографія

Я, Коваленко Аліна Володимирівна, народився 17 червня 1994 року в смт.Приазовське Запорізької області.

У 2000 році пішла у перший клас(школа). У 2011 році після закінчення школи вступила до Таврійського державного агротехнологічного університету на економічний факультет, спеціальність «Фінанси та кредит».

Склад сім’ї:

Батько, К.В.М, 1956 року народження, працює інженером-механіком у місті Лозова Харківської області.

Мати, Шевченко Надія Олегівна, 1959 року народження, працює директором ЗОШ І — III ступенів №2 м. Лозова Харківської області.

Зараз проживаю із сім’єю за адресою: 12986, м. Харків вул. П. Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел. 11-23-45. Паспорт серія ММ, № 178254, виданий РУ МВС України в м. Харкові 9 березня 1999 року.

30 березня 2009 року (Підпис)

13. Розкрийте зміст поняття «спілкування». Дайте характеристику основним функціям спілкування.

Спілкування – складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Суб'єктами спілкування являються живі істоти, люди.

У спілкуванні виділяють три функції – інформаційно-комунікативна, регуляционно-коммуникативная, афективно-комунікативна

Інформаційно-комунікативна функція охоплює процеси формування, передання

та прийому інформації. Спілкування тут спрямоване на формування оцінок

досягнутих результатів (узгодження — неузгодження, порівняння поглядів

тощо).

Регуляційна-комунікативна функція полягає в регуляції поведінки. Завдяки

спілкуванню людина здійснює регуляцію не тільки власної поведінки, а й

поведінки інших людей, і реагує на їхні дії.

Афективно-комунікативна функція Характеризує емоційну сферу людини.

Спілкування впливає на емоційні стани людини. В емоційній сфері

виявляється ставлення людини до навколишнього середовища, в тому числі й

соціального.

14. Проаналізувати атестаційну характеристику, як документ, написати атестаційну характеристику.

Офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника, де дається оцінка його ділових і моральних якостей за підписами представників адміністрації. Атестаційна Характеристика пред’являється при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленніна роботу за конкурсом до науково-дослідних інститутів, вузів тощо.

Атестаційнухарактеристику пишуть (друкують) від третьої особи у двох

примірниках, один з яких (копію) підшивають до особової справи.

Основні реквізити:

– назва виду документа та прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика;

– рік народження, освіта;

– текст, де зазначається, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх

службових обов’язків, який має авторитет у колективі і рівень професійної майстерності;

– дата складання;

– засвідчення документа (підпис і гербова печатка установи).

Атестаційна Характеристика видається на руки або надсилається до підприємства, установи (організації), які її запитали.

Атестаційна характеристика

Миронова Сергія Миколайовича(слева)

1965 р. народ., українця,

освіта вища,

бухгалтера планового відділу

Харківського тракторного заводу

Миронов С.М. працює на посаді бухгалтера з 1990 р. після закінчення Харківського технічного інституту.

Службові інструкції та доручення виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань нарахування коштів, оплати праці й бухгалтерського обліку.

Підвищує кваліфікацію в Харківському інституті народного господарства.

Користується повагою й авторитетом у колективі.

Миронову С.М. рекомендується більше уваги приділяти питанням господарсько-фінансової діяльності та опановувати роботу на комп’ютері.

Зав. відділу (підпис) О. Я Яремчук

Головний бухгалтер (підпис) З. М. Фелімонов

09.04.1998 р. (печатка)

 

15. Дайте характеристику основним видам і формам спілкування

 

За наявністю чи відсутністю будь-якого посередника розрізняють спілкування безпосереднє (пряме) — опосередковане (непряме). Для прямого спілкування — це зазвичай розмова, бесіда, доповідь тощо

До видів опосередкованого спілкування належать і телефонна розмова, і лист, і передавання інформації через радіо, телебаченню, книгу. Саме розвиток опосередкованого спілкування спричинив утворення цілих галузей виробництва й спеціалізовані заклади: радіо-, телестудії; видавництва й типографії, пошту, телеграф, телефонні станції тощо, а також армію робітників, які їх обслуговують.

За формою існування мови розрізняють спілкування усне — письмове.

Усне спілкування, як правило, пов'язане з ознаками контактності і безпосередності, а письмове — з ознаками дистантності й опосередкованості. У письмовому тексті втілюються складніші форми мислення, що відображаються у більш складних мовних формах: відокремлені звороти, експресивні синтаксичні фігури і багато інших.

Письмовий текст вимагає обдумування. Такий текст є зафіксованим. Усний текст разом з ситуацією, жестами, мімікою, інтонацією дозволяє щось не сказати, не припускає переробки тексту, крім уточнень («Слово — не горобець: вилетить — не спіймаєш»).

З погляду змінної — постійної позиції «я — мовця» і «ти — слухача» розрізняють спілкування:

Діалогічне

Монологічне.

Діалог утворюється зміною ролей «я» і «ти», що організовує текст як суму реплік. Існує своєрідний зв'язок «я» (адресанта) і «ти» (адресата).

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)