Доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата. 

2. Поняття про лексикографію.

 

Лексикографія — розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Словники поділяють на два типи: енциклопедичні та мовознавчі.

Енциклопедичні словники фіксують і пояснюють не слова, а пов'язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних ділянок знання, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо. Тому в енциклопедичних словниках зовсім не мають місця слова таких граматичних категорій, як займенники, вигуки, сполучники, частки; прислівники, дієслова та прикметники подаються у цих словниках лише тоді, коли вони термінологізувались, тобто вживаються для точного вираження спеціальних понять і означення спеціальних предметів.

Філологічні словники мають кілька основних типів і багато різновидів, але об'єктом описування в них завжди є саме слово. Залежно від типу й характеру філологічного словника, конкретне слово в ньому може розглядатися в одному чи в кількох аспектах, скажімо, з погляду походження чи функціонування протягом певного історичного періоду, правописання, вимови і т. д.

 

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

Зовнішньоторговий, південноукраїнський, морально-правовий, чий-небудь, синьо-біло-червоний, пів-Стрия, яскраво-зелений, радіокомітет, кафе-закусочна, двох’ярусний.

4. Відредагуйте речення:

Більше семидесяти відсотків студентів І курсу успішно склало сесію.

На прес-конференцію зібралися журналісти, яку проводив президент України Віктор Янукович.

Було рівно десять годин ранку.

Більше сімдесяти відсотків студентів І курсу успішно склали сесію.

Журналісти зібралися на прес-конференцію, яку проводив президент України Віктор Янукович.

Була десята година.

5. Напишіть наказ про відрахування студента за неуспішність у навчанні.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

НАКАЗ

№23

Травня 2013 року м. Стрий

про відрахування студента

Студент групи М-32 Титов М.П. пропустив 40 (сорок) годин без поважних причин, має неатестації з чотирьох навчальних дисциплін. На підставі цього

НАКАЗУЮ:

1. Відрахувати Титова М.П. з числа студентів Стрийського коледжу Львівського НАУ.

2. Даний наказ довести до відома студентів всіх академічних груп

Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Печатка

Варіант 20

1. Ознаки культури мовлення.

 

Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися такими найважливішими ознаками:

1. Правильністю, тобто відповідати літературним нормам, що діють у мовній системі (орфоепічним, орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним);

2. Змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми й головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з наявною інформацією з цієї теми, різнобічна та повне розкриття теми, уникнення зайвого;

3. Послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;

4. Багатством, що передбачає використання різноманітних засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнення невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій речень;

5. Точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань та ерудиції особистості, а також від активного словникового запасу. Виражаючи власні думки, слід добирати слова, які найбільш відповідають висловлюваному змісту;

6. Виразністю, для досягнення якої слід виділяти найважливіші місця свого висловлювання і виражати власне ставлення до предмета мовлення;

Доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спілкування, інтереси, стан, настрій адресата.

 

2. Типи словників.

 

Лексикографія — розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Словники поділяють на два типи: енциклопедичні та мовознавчі.

Енциклопедичні словники фіксують і пояснюють не слова, а пов'язані з тими чи іншими словами (як назвами відповідних явищ) відомості з різноманітних ділянок знання, мистецтв, виробництв, політичного життя тощо. Тому в енциклопедичних словниках зовсім не мають місця слова таких граматичних категорій, як займенники, вигуки, сполучники, частки; прислівники, дієслова та прикметники подаються у цих словниках лише тоді, коли вони термінологізувались, тобто вживаються для точного вираження спеціальних понять і означення спеціальних предметів.

Філологічні словники мають кілька основних типів і багато різновидів, але об'єктом описування в них завжди є саме слово. Залежно від типу й характеру філологічного словника, конкретне слово в ньому може розглядатися в одному чи в кількох аспектах, скажімо, з погляду походження чи функціонування протягом певного історичного періоду, правописання, вимови і т. д.

 

3. Запишіть слова відповідно до орфографічних норм сучасної української літературної мови:

Північно-західний, електронно-обчислювальний, стоп-кран, військово-морський, народно-визвольний, віце-президентський, сторіччя, сліпоглухонімий, машинобудівний, багатотисячний.

4. Відредагуйте речення:

Прошу вас розглянути мою просьбу і прийняти міри стосовно винних.

Закінчивши вісім класів, наша сім’я отримала нову квартиру.

Львів був оснований Данилом Галицьким.

Прошу вас розглянути моє прохання і вжити заходів стосовно винних.

Коли я закінчив вісім класів, моя сім’я отримала нову квартиру.

Львів заснував Данило Галицький.

5. Напишіть наказ про прийняття вас на роботу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Стрийський коледж Львівського НАУ

НАКАЗ

№39

Травня 2013 року м. Стрий

Про прийняття на роботу

НАКАЗУЮ:

Прийняти Вітів Марію Михайлівну на роботу на посаду викладача інформатики з 14 травня 2013року на умовах укладеного з нею контракту.

Підстава:

Заява Вітів М.М.

Контракт від 13.05.13р.

Директор коледжу (підпис) Дмитришин В.Ф.

Печатка

Варіант 21

1. Логічність мовлення.

 

Логічне мовлення — це мовлення продумане, виважене, семантично й структурно впорядковане. Його сутність найбільшою мірою визначається повною відповідністю сказаного чи написаного певним реаліям життя

У мовленні є немало алогічних словосполучень, напр.: обговорювали підсумки проведених виборів (слово проведених зайве, бо підсумки виборів обговорюють після їх проведення); потрібно було звернутись до офіційних документів (будь-який документ офіційний). Зайве слово є і в таких словосполученнях, особливо характерних для розмовного й публіцистичного стилів мови: на долонях рук, місяць жовтень, моя власна думка, моя автобіографія; на сьогоднішній день (замість на сьогодні, сьогодні) та ін.

Алогічними у мовленні є також поєднання слів, які розрізняються родовою і видовою семантикою: письменники і поети; учні і п'ятикласники; корови, свині і свійські тварини; в лісі безліч старих дерев, сосон, беріз та ін.

Алогічність мовлення нерідко засвідчує неосвіченість, невихованість, неувагу й неповагу мовця до інших і до себе, до культури власного мовлення, характеризує його негативно.

Щоб висловитись логічно, потрібно добре знати мову і справжню сутність того, про що йдеться в кожному конкретному акті мовлення.

 

2. Лексика української мови за сферою вживання.

 

За сферою вживання лексика української мови поділяється на загальновживану і лексику обмеженого вживання, або стилістично нейтральну і стилістично забарвлену. До стилістично забарвленої лексики можна віднести науково-термінологічну, офіційно-ділову, професійно-виробничу, емоційно-експресивну.

Терміни є основою науково-термінологічної лексики – слів, що вживаються в науковій літературі та у мовленні людей, діяльність яких пов’язана з тією чи іншою галуззю науки.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.009 с.)