ТОП 10:

Референтні значення деяких імунологічних показників кровіПоказник Норма(од. СІ) Клітин в 1 мл (%)
Т-лімфоцити (СD3+) 1100 – 2200 (50 – 80%)
Т-хелпери (СD4+) 309 – 1570 (33 – 46%)
Т-супресори (СD8+) 280 – 999 (17 – 30%)
Імунорегулятроний індекс (СD4/СD8) 1,4 – 2
Т-кілери (СD16+) 70 – 540 (12 – 23%)
В-лімфоцити (СD19+) 110 – 530 (17 – 31%)
Імуноглобулін клас А (IgA) 0,3 – 3 г/л
Імуноглобулін клас М (IgM) 0,2 – 2 г/л
Імуноглобулін клас G (IgG) 8 – 18 г/л
Фагоцитарне число (ФЧ) 1,5 – 3,5
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) 30 – 50 од.опт.щільн./мл
Комплемент (СН50) 30 – 60 гем.од/мл

Додаток Г

Таблиця Г.1

Референтні значення деяких цитокінів крові*

Показник Референтне значення (од. СІ)
Інтерлейкин - 1β (IL-1β) до 10 пг/мл
Інтерлейкин - 4** (IL-4) до 20 пг/мл
Інтерлейкин - 8 (IL-8) до 10 пг/мл
Інтерферон - γ (IFN-γ) до 25 пг/мл
Фактор некрозу пухлини - α (TNF-α) до 4,9 пг/мл

Примітка. * – референтні значення визначались у відносно здорових осіб молодого віку; ** – протизапальний цитокін, решта - прозапальні.


Додаток Д

 

Таблиця Д.1

Об’єднана матриця визначення впливу лікування на наявність ДНК VZV
у слині реконвалесцентів після вітряної віспи

Лікування ДНК VZV у слині Сума по рядам
ні так
Дослідне лікування
Симптоматична терапія (КГ)
Сума

 

Таблиця Д.2

Додаткова матриця визначення впливу окремого лікувального засобу на присутність ДНК VZV у слині реконвалесцентів після вітряної віспи

  ДНК VZV у слині
ні так
Дослідне лікування – АМ (ЛІЕН) 16 (18) 29 (30)
Симптоматична терапія – КГ

 


Додаток Е

 

Етапи дискримінантного аналізу (скорочено)

 

1. Оцінка інформативності ознак включених до правил діагностики, що вирішують.

Discriminant Function Analysis Summary (new.sta)    
Step 32, N of vars in model : 9; Grouping : VZV_S_2 (2 grps)  
Wilks’ Lambda :,81722 approx. F (9,125)=3,1064 p<,0021  
  Wilks’ Partial F–remove     1–Toler.
  Lambda Lambda (1,125) p–level Toler. (R–Sqr.)
CD3+_2 0,84403 0,968235 4,100844 0,044992 0,28081 0,71919
CD4+_2 0,853547 0,957439 5,556643 0,019964 0,294798 0,705202
IGG_1 0,865253 0,944486 7,347092 0,007662 0,602929 0,397071
IGA_1 0,896809 0,911252 12,17388 0,00067 0,659748 0,340252
IL1_1 0,836571 0,976868 2,959937 0,087826 0,735924 0,264076
IL-8_1 0,841336 0,971335 3,688812 0,057056 0,734314 0,265686
GIFN_1 0,845111 0,966997 4,266172 0,040945 0,22703 0,77297
GIFN_2 0,843719 0,968592 4,05328 0,046233 0,225259 0,774741
L_COM_1 0,836064 0,97746 2,882451 0,092038 0,97645 0,02355

 

2. Коефіцієнти лінійних класифікаційних функцій.

Classification Functions; grouping : VZV_S_2 (new.sta)
  G_1 :0 G_2 :1
  p=,34074 p=,65926
CD3+_2 0,0319 0,0282
CD4+_2 –0,0038 0,0023
IGG_1 1,4632 1,6617
IGA_1 1,4205 0,4850
IL1_1 0,0056 0,0043
IL-8_1 0,0085 0,0115
GIFN_1 –0,0090 –0,0045
GIFN_2 0,0162 0,0101
L_COM_1 2,7220 2,4691
Constant –37,1454 –35,5075

 

3. Оцінка чутливості правил, що вирішують (класифікаційна матриця).

Classification Matrix (new.sta)  
Rows : Observed classifications  
Columns : Predicted classifications
  Percent G_1 :0 G_2 :1
  Correct p=,34074 p=,65926
G_1 :0 43,48
G_2 :1 86,52
Total 71,85

Список використаних джерел


[1]. Здоров’я та охорона здоров’я населення України : європейський вимір : атлас / В. Ф. Москаленко, Л. І. Галієнко, Т. С. Грузєва ; за ред. В. Ф. Москаленка. — К., 2009. — С. 65, 105.

[2]. Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002 — 2011 роки. — К., 2002. — 88 с.

[3]. Слабкий Г. О. Характеристика загальних закономірностей здоров’я населення України / Г. О. Слабкий, Г. Я. Пархоменко, Н. П. Кризина // Україна. Здоров’я нації. — 2010. — № 3 (15). — С. 39—48.

[4]. Гайдаєв Ю. О. Наукове обгрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових программ покращення здоров’я народу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / Гайдаєв Юрій Олександрович, НМАПО ім. П.Л. Шупика. — Київ, 2007. — 26 с.

[5]. Бабич А. В. Физиолого-гигиеническая оценка адаптации военнослужащих к условиям жаркого влажного климата и обоснование способов ее неспецифической оптимизации : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. мед. наук : 14.00.07 «Гигиена» / Бабич Андрей Владимирович, Нижегородская государственная медицинская академия. — Н. Н., 2003. — 20 с.

[6]. Лучанинов Э. В. Функционально-метаболические аспекты адаптации респираторной системы к изменяющимся условиям внешней среды у военнослужащих : автореф. дис. на соиск. науч. степени докт. мед. наук : 14.00.43 «Пульмонология» / Лучанинов Эдуард Викторович; Владивостоцкий государственный медицинский университет. — Благовещенск, 2006. — 20 с.

[7]. Шуркин Д. А. Медико-социальные проблемы состояния здоровья и разработка системы мероприятий по адаптации призывников и вновь прибывшего пополнения к военной службе : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. мед. наук : 14.00.33 «Общественное здоровье и здравоохранение» / Шуркин Дмитрий Анатольевич; Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова. — Р., 2003. — 20 с.

[8]. Ситенко О. Р. Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» : результати виконання в 2009 році / О. Р. Ситенко // Україна. Здоров’я нації. — 2010. — № 3 (15). — С. 89—95.

[9]. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік. : [монографія] / За ред. О. В. Аніщенка. — К., 2011. — С. 47, 202, 209.

[10]. Андрейчин М. А. Інфекційна захворюваність в Україні : ілюзії та реалії / М. А. Андрейчин // Досягнення і проблеми клінічної інфектології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21—22 травня 2008 р. : тези доповідей / М-во охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2008. — С. 256—259.

[11]. Маричев І. Л. Інфекційні хвороби в контексті сучасної демографічної ситуації в Україні / І. Л. Маричев, О. Г. Назарова, С. М. Зоріна // Профілактична медицина. — 2008. — № 2. — С. 56—59.

[12]. Дашо Ю. А. Про деякі аспекти реформування інфекційної служби України / Ю. А. Дашо, Р. С. Остяк // Інфекційні хвороби — загальномедична проблема : матеріали VII з’їзду інфекціоністів України, 27—29 вересня 2006 р. : тези доповідей / М-во охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2006. — С. 384—386.

[13]. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tdmu.edu.te.ua/ukr/Reform_med/data/pokzdukr_1.pdf. — Назва з екрану.

[14]. Андрейчин М. А. Современная комбинированная терапия герпетических инфекций / М. А. Андрейчин, Н. Г. Завіднюк // Международный медицинский журнал. — 2006. — № 2. — С. 90—93.

[15]. Баринский И. Ф. Герпес : этиология, диагностика, лечение : монография / И. Ф. Баринский, А. К. Шубладзе. — М. : Медицина, 1986. — 269 с.

[16]. Москалюк В. Д. Герпесвірусні інфекції — актуальна проблема інфектології / В. Д. Москалюк, Г. П. Марусик // Інфекційні хвороби — загальномедична проблема : матеріали VII з’їзду інфекціоністів України, 27—29 вересня 2006 р. : тези доповідей / Міністерство охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2006. — С. 295—296.

[17]. Богадельников І. В. Герпесвірусні інфекції в організмі — друзі чи вороги? / І. В. Богадельников // Інфекційні хвороби — загальномедична проблема : матеріали VII з’їзду інфекціоністів України, 27—29 вересня 2006 р. : тези доповідей / Міністерство охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2006. — С. 221—223.

[18]. Wood M. J. History of Varicella Zoster Virus [Електронний ресурс] / M. J. Wood // Herpes. — 2000. — v. 7 (3). — Р. 60—65. — Режим доступу до журн.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11867004. — Назва з екрану.

[19]. Исаков В. А. Герпесвирусные инфекции человека / Исаков В. А., Архипова Е. И., Исаков Д. В. — СПб. : СпецЛит. — 2006. — 304 с.

[20]. Казмирчук В. Е. Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека : руководство для врачей / В. Е. Казмирчук, Д. В. Мальцев. — К., Фенікс. — 2009. — 247 с.

[21]. Панасюк О. Л. Імунологічні порушення у хворих з герпесвірусними ураженнями нервової системи / О. Л. Панасюк, В. І. Матяш, М. І. Лісяний // Інфекційні хвороби. — 2006. — № 4. — С. 12—15.

[22]. Вплив лективіру на імунологічні показники хворих з герпесвірусними ураженнями нервової системи / А. О. Руденко, В. Ф. Марієвський, О. Г. Андреєва [та ін.] // Інфекційні хвороби. — 2008. — № 3. — С. 20—25.

[23]. Нове в лікуванні уражень нервової системи, асоційованих з вірусами сімейства герпесу / А. О. Руденко, В. Ф. Марієвський, С. Л. Рибалко [та ін.] // Сучасні інфекції. — 2008. — № 2. — С. 52—57.

[24]. Фролов А. Ф. Віруси та їх вплив на генофонд популяції людини / А. Ф. Фролов, В. І. Задорожна // Інфекційні хвороби. — 2007. — № 3 — С. 97—101.

[25]. Фролов А. Ф. Персистенция вирусов (механизмы и клинико—эпидемиологические аспекты) : [монографія] / Аркадий Фёдорович Фролов — В. : Изд-во Винницкого мед. университета им. Н. И. Пирогова, 1995. — 223 с.

[26]. Ураження нервової системи, спричинені вірусами простого герпесу та варіцелла зостер / А. О. Руденко, Л. В. Муравська, Л. І. Гетьман [та ін.] // Сімейна медицина. — 2008. — № 4. — С. 32—36.

[27]. Маричев І. Л. Інфікованість герпесвірусами військовослужбовців / І. Л Маричев // Військова медицина України. — 2005. — Т. 5, № 1. — С. 57—61.

[28]. Верцнер В. Н. Ветряная оспа / Вера Николаевна Bерцнер. — М. : Медгиз, 1963. — 176 с.

[29]. Возіанова Ж. І. Інфекційні та паразитарні хвороби : в 3-х томах / Жана Іванівна Возіанова. — К. : Здоров’я. — 2001. — С. 149—171. — (Т. 1).

[30]. Инфекционные болезни : национальное руковод. / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. Я. Венгерова. — М. : ГЭОТАР—Медицина, 2009. — 1056 с. — (Серия «Национальные руководства»).

[31]. Інфекційні хвороби / [Тітов М. Б., Герасун Б. А., Шевченко Л. Ю. та ін.] ; за ред. М. Б. Тітова. — К. : Вища школа, 1995. — С. 352—360.

[32]. Руководство по инфекционным болезням / под ред. Ю. В. Лобзина. — СПб. : Фолиант. — 2003. — С. 424—431.

[33]. Герпесвирусная инфекция / [Полукчи А. К., Нартов П. В., Швайченко А. А. и др.] ; под ред. В. П. Малого. — М. : ЭКСМО, 2009. — С. 75—115. — (Серия «Медицинская практика»).

[34]. Инфекционные болезни с поражением кожи / [Финогеев Ю. П., Лобзин Ю. В., Волжанин В. М. и др.]. — СПб. : Фолиант. — 2003. — 240 с.

[35]. Суслопаров И. М. Конструирование рекомбинантного антигена gE вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая и исследование его иммунохимических свойств / И. М. Суслопаров, М. А Суслопаров, А. В. Жукова [и др.] // Биотехнология. — 2004. — № 4. — С. 83—89.

[36]. Завіднюк Н. Г. Лікувальна ефективність індукторів інтерфероноутворення у хворих на оперізувальний герпес і вітряну віспу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / Завіднюк Наталія Григорівна; ІЕІХ ім. Л. В. Громашевського — К., 2006. — 26 с.

[37]. Септикопіємія як ускладнення вітряної віспи / О. В. Прокопів, А. І. Мостюк, Н. М. Прикуда [та ін.] // Сучасні інфекції. — 2010. — № 1. — С. 83—86.

[38]. Крамарев С. А. Герпесвирусные инфекции у детей [Електронний ресурс] / С. А. Крамарев. — Режим доступу: http://www.medicusamicus. com/index.php? action=1x260-5-7-abcdefgi-9-13-14-18-19-22-24-25bc-29-37x1/. — Назва з екрану.

[39]. Крамарєв С. О. Особливості сучасного перебігу вітряної віспи у дітей / С. О. Крамарєв, В. В. Євтушенко // Современная терапия. — 2006. — № 3. — С. 39—46.

[40]. Вітряна віспа у дітей / В. В. Деєв, О. В. Виговська, С. О. Крамарєв [та ін.] // Проблеми військової охорони здоров’я : [зб. наук. праць УВМА / за ред. проф. Білого В. Я.]. — К.: УВМА, 2012. — С. 80—86.

[41]. Epidemiology of Varicella Zoster Virus infection, epidemiology of VZV infection, epidemiology of chicken pox, epidemiology of shingles (2008) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://virology-online.com/ viruses/VZV3.htm. — Назва з екрану.

[42]. Melton C. D. Herpes zoster [Електронний ресурс] / C. D. Melton. — Режим доступу: http://www.emedicine.com//emerg/infectious_diseases.htm. — Назва з екрану.

[43]. Heymann D. L. Control of communicable diseases manual : [An official report of the American Public Health Association] / D. L. Heymann [et al.]. — [18-th edition] — Washington, DC. — 2004. — P. 94—100.

[44]. Ошибки в диагностике, лечении и профилактике ветряной оспы / Л. Р. Шостакович-Корецкая, В. В. Маврутенков, А. В. Чергинец [та ін.] // Інфекції в практиці клініциста. Антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27—28 березня 2008 р. : тези доповідей / Мін-во охорони здоров’я. — Х., 2008. — С. 381—382.

[45]. Chickenpox is … [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ecdc. europa.eu/en/healthtopics/varicella_infection/basic_facts/Pages/factsheet_general_ public.aspx. — Назва з екрану.

[46]. Клинический случай тяжелого течения ветряной оспы, осложненной развитием деструктивной пневмонии и сепсисом / Л. А. Голик, М. М. Городецкий, М. П. Бойчак [и др.] // Клиническая антибиотикотерапия. — 2006. — № 3. — С. 50—52.

[47]. Деконенко Е. П. Летальный исход энцефалита после ветряной оспы у пациента с аутоиммунным заболеванием / Е. П. Деконенко, Л. В. Шишкина // Журнал неврологии и психиатрии. — 2008. — № 2. — С. 54—59.

[48]. Пивень В. И. Тяжелое течение ветряной оспы, осложнившейся менингоенцефаломиелорадикулопатией / В. И. Пивень, А. Е. Артемов, И. А. Василенко // Сучасні інфекції. — 2008. — № 1. — С. 74—77.

[49]. Varicella pneumonia : another ‘steroid responsive’ pneumonia? [Електронний ресурс] / R. Ahmed, Q. A. Ahmed, N. A. Adhami, Z. A. Memish // Journal of Chemotherapy. — 2002 (Apr). — 14(2) :220—2. — Режим доступу до журн.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12017381. — Назва з екрану.

[50]. Feldman S. Varicella zoster and herpes simplex virus pneumonias [Електронний ресурс] / S. Feldman, D. Stokes // Semin. Respiratory Infection — 1987. — №2 (2). — Р. 84—94. — Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/3321272. — Назва з екрану.

[51]. Heininger U. Varicella / U. Heininger, J. Seward // Lancet. — 2006. — v. 368 (9544). — P. 1365—1376.

[52]. Рожков А. В. Актуальність вітряної віспи для військових колективів на початку ХХІ століття / А. В. Рожков, В. А. Петренко, А. А. Кожокару [та ін.] // Проблеми військової охорони здоров’я : [зб. наук. праць УВМА / за ред. проф. Білого В. Я.]. — К., 2008. — випуск 24. — С. 105—113.

[53]. Спиридонова Т. А. Особенности нарушений в системе цитокинов у больных опоясывающим лишаем : автореферат дис. на соискание науч. степени канд. мед. наук : спец. 14.00.16 «Патологическая физиология» / Спиридонова Татьяна Александровна ; Самарский государственный медицинский университет — Саратов, 2009. — 25 с.

[54]. Ткаченко О. В. Неврологические аспекты herpes zoster / О. В. Ткаченко, А. З. Коваль // Мистецтво лікування. — 2010. — Т. 8, №74. — С. 60—63.

[55]. Трихліб В. І. Вітряна віспа в осіб дорослого віку / В. І. Трихліб, Б. М. Горішний // Інфекційні хвороби. — 2008. — № 2. — С. 65—69.

[56]. Weinberg J. M. Herpes zoster : epidemiology, natural history, and common complications [Електронний ресурс] / J. M. Weinberg // Journal of American Academy of Dermatology. — 2007. — № 57 (6 Suppl). — P. 130—135. — Режим доступу до журн.: doi:10.1016/j.jaad.2007.08.046. — Назва з екрану.

[57]. Лоскутова І. В. Вплив антралю та амізону на інтерфероногенез у хворих на тяжкі та ускладненні форми вітряної віспи / І. В. Лоскутова // Український медичний альманах. — 2006. — Т. 9, № 1. — С. 88—90.

[58]. Лоскутова І. В. Вплив комбінації імуномаксу та імуноплюсу на показники макрофагальної фагоцитуючої системи у дорослих хворих на вітряну віспу / І. В. Лоскутова, В. М. Фролов // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 5. — С. 97—100.

[59]. Лоскутова І. В. Ефективність сучасного імуноактивного препарату імуномаксу в корекції імунних порушень у хворих на тяжкі та ускладненні форми вітряної віспи / І. В. Лоскутова, В. М. Фролов // Імунологія та алергологія. — 2009. — № 2—3. — С. 132—138.

[60]. Фролов В. М. Вплив комбінації циклоферону та лівенціалє на систему глутатіону та стан макрофагальної фагоцитуючої системи при тяжкій формі вітряної віспи у дорослих / В. М. Фролов, І. В. Лоскутова // Український медичний альманах. — 2006. — Т. 9, № 6. — С. 135—139.

[61]. Зубленко О. В. Безпечність застосування вакцини проти вітряної віспи / О. В. Зубленко, В. А. Васильєва // Сучасні інфекції. — 2006. — № 1—2. — С. 45—48.

[62]. Зубленко О. В. Епідеміологічна характеристика вітряної віспи в Україні та її вакцинопрофілактика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.02 «Епідеміологія» / Зубленко Олена Володимирівна ; НМУ ім. О. О. Богомольця — К., 2007. — 20 с.

[63]. Фролов В. М. Ефективність нуклеїнату при імунокорекції вітряної віспи / В. М. Фролов, І. В. Лоскутова // Український медичний альманах. — 2008. — Т. 11, № 4. — С. 170—174.

[64]. Baren J. M. Primary varicella in adults : pneumonia, pregnancy, and hospital admissions [Електронний ресурс] / J. M. Baren, L. Philip, M. D. Henneman // Annals of Emergency Medicine. — 1996. — 28 (2) : 165—169. — Режим доступу до журн.: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi= B6WB0-4HG68T8-7&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&docan chor=&view=c&_searchStrId=1152674350&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=079d9dd0e57fad 57f6095f23278630aa. — Назва з екрану.

[65]. Экономическая оценка вакцинопрофлактики ветряной оспы на примере Москвы / И. Л. Шаханина, А. В. Горелов, И. Н. Латыкина [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2009. — № 3. — С. 49—57.

[66]. Отвагин С. А. Сравнительная характеристика заболеваемости скарлатиной, ветряной оспой, краснухой, корью, коклюшем, эпидемическим паротитом населения Москвы в последние годы / С. А. Отвагин, Н. И. Брико // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 2005. — № 6. — С. 13—16.

[67]. Півник В. М. Епідеміологічний нагляд за крапельними інфекціями (кір та епідемічний паротит) в Збройних Силах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : 14.02.02 «Епідеміологія» / Півник Володимир Миколайович ; ІЕІХ ім. Л. В. Громашевського — Київ, 2008. — 34с.

[68]. Петренко В. А. Вітряна віспа : актуальність для військ, оцінка ефективності вакцинопрофілактики, її медичної та економічної доцільності / В. А. Петренко, А. В. Рожков, А. А. Кожокару, О. Д. Крушельницький // Військова медицина України. — 2008. — Т. 8, № 2. — С. 79—83.

[69]. Устінова Л. А. Особливості річної захворюваності на дитячі інфекційні захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі військовослужбовців ЗС України / Л. А. Устінова // Проблеми військової охорони здоров’я : [зб. наук. праць УВМА / за ред. проф. Білого В. Я.]. — К., 2008. — випуск 21. — С. 111—118.

[70]. Косарчук В. В. Наукове обґрунтування оптимізації медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в системі «допризовник — призовник — молодий солдат» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.02.03 «Соціальна медицина» / Косарчук Віктор Васильович, Українська військово-медична академія . — Київ, 2004. — 24 с.

[71]. Ярош О. О. Лікування постгерпетичної невралгії / О. О. Ярош // Інфекційні хвороби. — 2006. — № 3. — С. 57—62.

[72]. Ярош О. О. Неврологічні ускладнення при реактивованому оперізувальному герпесі / О. О. Ярош, С. В. Сергєєв // Інфекційні хвороби. — 2006. — № 4. — С. 77—81.

[73]. Коршевер Н. Г. Особенности адаптации военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в течение года / Н. Г. Коршевер, Д. А. Ситмбетов // Военно-медицинский журнал. — 2011. — № 6. — С. 73—74.

[74]. Біла книга — 2010. Збройні Сили України. [Електронний ресурс]. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/files/white_book/WB_ 2010.pdf. — Назва з екрану.

[75]. Лебедюк М. Н. Клинико—эпидемиологические особенности опоясывающего лишая. Определение эффективности препарата «Гевиран» в комплексной терапии этой патологии / М. Н. Лебедюк, М. Э. Запольский // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2005. — № 1(16). — С. 50—54.

[76]. Чишкевич І. В. Роль амізону та поляризованого світла в підвищенні ефективності комплексного лікування хворих на оперізувальний герпес в поліклінічних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.13 «Інфекційні хвороби» / Чишкевич Інна Василівна ; ІЕІХ ім. Л. В. Громашевського — К., 2006. — 20с.

[77]. Фролов В. М. Ефективність імунофану та амізону як засобів профілактики запальних ускладнень з боку бронхолегеневої системи у дорослих хворих на вітряну віспу з наявністю імунодефіцитних станів / В. М. Фролов, І. В. Лоскутова, І. О. Шаповалова // Український медичний альманах. — 2006. — Т. 9, № 3. — С. 134—138.

[78]. Маричев І. Л. Герпесвіруси та офтальмопатія / І. Л. Маричев // Профілактична медицина. — 2008. — № 1. — С. 53—58.

[79]. Гебеш В. В. Цитокінова теорія патогенезу інфекцій і принципи лікування хворих / В. В. Гебеш // Інфекційні хвороби. — 1998. — № 1. — С. 29—32.

[80]. Хавинсон В. Х. Регуляторные пептиды и гомеостаз / В. Х. Хавинсон, Т. В. Кветная // Российский химический журнал — 2005. — Т. XLIX, № 1. — С. 112—117.

[81]. Шульженко А. Е. Цитокиновая система в имунопатогенезе рецидивирующей герпес-вирусной инфекции и пути коррекции / А. Е. Шульженко, И. Н. Зуйкова // Российский журнал кожных и венерических болезней. Приложение «Герпес». — 2009. — № 1. — С. 17—23.

[82]. Симбирцев А. С. Цитокины : классификация и биологические функции / А. С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. — 2004. — Т. 3, № 2. — С. 16—22.

[83]. Яблучанский Н. И. Цитокиновый оркестр : дирижируют интерлейкины / Н. И. Яблучанский // Medicus Amicus. — 2004. — № 6. — С. 1—2.

[84]. Деркач М. И. Исследование функциональной активности мононуклеарних клеток периферической крови у больных герпетической инфекцией по продукции TNF-α и IL-12 // М. И. Деркач // Імунологія та алергологія. — 2007. — № 3. — С. 62—65.

[85]. Шевченко Л. Ю. Інтерферон-система. Молекулярно-біологічні аспекти / Л. Ю. Шевченко // Інфекційні хвороби. — 2007. — № 2. — С. 67—72.

[86]. Гебеш В. В. Основные принципы диагностики и лечения больных острыми нейроинфекциями / В. В. Гебеш, Ю. А. Жигарев, Н. В. Окружнов [та ін.] // Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. праць ГВМКЦ «ГВКГ». — К., 2009. — випуск 14. — С. 537—540.

[87]. Рівень деяких цитокінів у хворих на гострий герпетичний менінгоенцефаліт / В. М. Козько, Т. І. Коляда, А. В. Сохань [та ін.] // Сучасні інфекції. — 2007. — № 3. — С. 36—41.

[88]. Нікітін Є. В. Сучасні погляди на систему цитокінів / Є. В. Нікітін, Т. В. Чабан, С. К. Сервецький // Інфекційні хвороби. — 2007. — № 2. — С. 65—69.

[89]. Лоскутова І. В. Рівень прозапальних цитокінів у хворих з ускладненим перебігом вітряної віспи / І. В. Лоскутова, В. М. Фролов // Український медичний альманах. — 2006. — Т. 9, № 4. — С. 78—80.

[90]. Gershon A. The history and mystery of VZV in saliva [Електронний ресурс] / A. Gershon // Journal of Infectious Diseases. — 2011. — № 204 (6). — Р. 815—816. — Режим доступу до журн.: http://jid.oxfordjournals.org/content/ 204/6/815.full. — Назва з екрану.

[91]. VZV disease : Katz-Wilfert update in pediatric infectious diseases [Електронний ресурс] / A. Gershon, M. Gershon, J. Chen [et al.]. — Режим доступу: http://pediatrics.duke.edu/files/documents/vzv_disease_gershon_2.pdf. — Назва з екрану.

[92]. Избранные вопросы терапии инфекционных больных / под ред. Ю. В. Лобзина. — СПб. : Фолиант, 2005. — С. 656 — 661.

[93]. Сясина Л. И. Оценка эффективности комплексного лечения антивирусными препаратами и имуномодуляторами герпетической инфекции / Л. И. Сясина, О. Н. Тельчарова // Інфекційні і паразитарні хвороби в практиці клініциста : сучасний стан діагностики, лікування та їх запобігання: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1—2 квітня 2010 р. / М-во охорони здоров’я. — Х., 2010. — С. 322.

[94]. Нікітін Є. В. Значення системи інтерферону в забезпеченні резистентності організму людини / Є. В. Нікітін, Т. В. Чабан, С. К. Сервецький // Інфекційні хвороби. — 2006. — № 3. — С. 67—72.

[95]. Никитин Е. В. Использование амиксина в терапии и профилактике вирусных инфекций / Е. В. Никитин // Сучасні інфекції. — 2005. — № 2. — С. 76—82.

[96]. Антигомотоксическая терапия вирусных заболеваний в инфектологии : метод. рекомендации. — К. : Каскад—Медикал, 2000. — 20 с.

[97]. Антигомотоксическая терапия распространенных заболеваний у детей : справочное пособ. для врачей / Под ред. С. П. Кривопустова, Б. К. Шамугия. — К. : Книга плюс, 2005. — С. 100—137. — [гл. 6].

[98]. Гомотоксикология. Информационная поисковая система (версия 10. 2) [Електронний ресурс]. — 80Min / 700МВ. — К. : Каскад-Медикал, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD—ROM); 12 см. — Систем. требования : 1 GB свободного места; 64 MB RAM; Windows 2000, XP; разреш. способность монитора 1024х768; Acrobat Reader 9.0 (для чтения статей). — Название с контейнера.

[99]. Комплексные антигомотоксические препараты : справ. пособие для врачей. — К. : «Каскад—Медикал», 2004. — 279 с.

[100]. Батлер Х. Ветряная оспа [Електронний ресурс] / Х. Батлер. — Режим доступу: http://www.homeoint.org/kotok/vaccines/malady/chickenpox.htm. — Назва з екрану.

[101]. Сахарчук И. И. Вирусные заболевания : клиника, диагностика, лечение / Сахарчук И. И. — К. : Книга плюс, 2006. — 232 с.

[102]. Definition of Chickenpox [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=2702. — Назва з екрану.

[103]. Chickenpox (Varicella) — General Information [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журн.: http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/ chickenpox/gen_info.htm. — Назва з екрану.

[104]. Cohrs R. Prevalence and abundance of latently transcribed varicella-zoster virus genes in human ganglia / R. Cohrs, D. Gilden // Journal of Virology. — 2007. — № 81(6). — Р. 2950—2956.

[105]. Clinical and molecular aspects of varicella zoster virus infection / D. Gilden, M. Nagel, R. Mahalingam [et al.] // Future Neurology. — 2009. — № 4 (1). — Р. 103—117.

[106]. Опоясывающий герпес и постгерпетическая невралгия : профилактика и лечение / L. Anne, M. Mounsey, G. Leah [et al.] ; [пер. с англ.] // Российский журнал кожных и венерических болезней. Приложение «Герпес». — 2007. — № 2. — С. 54—56.

[107]. Мальцев Д. В. Труднощі у діагностиці неврологічних ускладеннь VZV-інфекції : випадки з клінічної практики / Д. В. Мальцев, В. В. Климчук // Український медичний часопис. — 2011. — № 5 (85). — С. 122—127.

[108]. Матяш В. І. Оперізуючий герпес (herpes zoster) — клініко-терапевтичні аспекти / В. І. Матяш, В. Б. Шевчук, О. Л. Гошко, В. П. Атаманюк // Сучасні інфекції. — № 1—2. — 2006. — С. 91—96.

[109]. Varicella zoster virus [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2011. — Назва з екрану.

[110]. Varicella zoster virus [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://virology-online.com/viruses/VZV.htm. — Назва з екрану.

[111]. Murray P. R. Medical Microbiology / Murray P. R. [et al.]. — [5-th edition]. — Elsevier. — 2001. — P. 551.

[112]. Varicella-zoster virus infection triggers formation of an interleukin-1β-processing inflammasome complex / A. Nour, M. Reichelt, Chia-Chi Ku [et al.] // Journal of Biological Chemistry. — 2011. — № 286 (20). — Р. 17921—17933.

[113]. Рахматов А. Б. Вопросы диагностики и лечения больных опоясывающим лишаем / А. Б. Рахматов, Б. А. Исабаев // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2008. — № 4 (31). — С. 66—70.

[114]. A genome-wide comparative evolutionary analysis of herpes simplex virus type 1 and varicella zoster virus / P. Norberg, S. Tyler, A. Severini [et al.] // PLoS One. — 2011. — V. 6 (7). — P. 225—227. — Режим доступу: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3143153/?tool=pmcentrez — Назва з екрану.

[115]. Steiner I. The neurotropic herpes viruses : herpes simplex and varicella—zoster [Електронний ресурс] / I. Steiner, P. G. Kennedy, A. R. Pachner // Lancet Neurology. — 2007. — V. 6 (11) — P. 1015—1028. — Режим доступу до журн.: doi:10.1016/S1474-4422(07)70267-3. — Назва з екрану.

[116]. Cohen J. The varicella-zoster virus genome / J. Cohen // Current Topics in Microbiology and Immunology. — 2010. — № 342. — Р. 1—14.

[117]. Taha Y. Reactivation of 2 genetically distinct varicella-zoster viruses in the same individual / Y. Taha, F. Scott, S. Parker [et al.] // Clinical Infectious Disiseas. — 2006. — № 43 (10). — Р. 1301-1303.

[118]. Breuer J. VZV molecular epidemiology / J. Breuer // Current Topics in Microbiology and Immunology. — 2010. — № 342. — Р. 15—42.

[119]. Identification of five major and two minor genotypes of varicella-zoster virus strains: a practical two-amplicon approach used to genotype clinical isolates in Australia and New Zealand [Електронний ресурс] / V. Loparev, E. Rubtcova, V. Bostik [et al.] // Journal of Virology. — 2007. — № 81 (23). — Р. 12758—12765. — Режим доступу до журн.: http://jvi.asm.org/content/81/23/12758.full. — Назва з екрану.

[120]. New mosaic subgenotype of varicella-zoster virus in the USA : VZV detection and genotyping by oligonucleotide-microarray [Електронний ресурс] / N. Sergeev, E. Rubtcova, V. Chizikov [et al.] // Journal of Virological Methods. — 2006. — № 136 (1—2). — Р. 8—16. — Режим доступу до журн.: http://www.elsevier.com/locate/jviromet). — Назва з екрану.

[121]. Quinlivan M. Molecular studies of varicella zoster virus / M. Quinlivan, J. Breuer // Reviews in Medical Virology. — 2006. — № 16 (4). — Р. 225—250.

[122]. Weller T. Varicella and herpes zoster. Changing concepts of the natural history, control, and importance of a not-so-benign virus / T. Weller // The New England Journal of Medicine. — 1983. — № 309 (23). — Р. 1434—1440.

[123]. Quinlivan M. Molecular and therapeutic aspects of varicella-zoster virus infection / M. Quinlivan, J. Breuer // Expert Reviews in Molecular Medicine. — 2005. — № 7 (15). — Р. 1—24.

[124]. Genotyping of varicella-zoster virus (VZV) wild-type strains isolated in the Czech republic / V. Bostikova, M. Salavec, J. Smetana [et al.] // Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky. Olomouc. Czech. Repub. — 2011. — № 155 (4). — Р. 379—384.

[125]. Sauerbrei A. Monitoring prevalence of varicella-zoster virus clades in Germany / A. Sauerbrei, J. Stefanski, A. Philipps // Medical Microbiology and Immunology. — 2011. — № 200 (2). — Р. 99—107.

[126]. Kennedy P. Varicella-zoster virus human ganglionic latency: a current summary / P. Kennedy, R. Cohrs // Journal of Neurovirology. — 2010. — № 16 (6). — Р. 411—418.

[127]. Kennedy P. G. Varicella-zoster virus latency in human ganglia / P. G. Kennedy // Reviews of Medical Virology. — 2002. — № 12 (5). — Р. 327—334.

[128]. Трихлеб В. И. Ветряная оспа у лиц молодого возраста, актуальность, осложнения / В. И. Трихлеб // Інфекції в практиці клініциста. Антибактеріальна та антивірусна терапія на догоспітальному та госпітальному етапах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 27—28 бер. 2008 р. / Мін-во охорони здоров’я. — Х., 2008. — С. 337—338.

[129]. Вітряна віспа в осіб молодого віку / В. І. Трихліб, М. М. Городецький, Д. В. Білоголовська [та ін.] // Інфекційні хвороби — загальномедична проблема : матеріали VII з’їзду інфекціоністів України, 27—29 вересня 2006 р. : тези доповідей / Міністерство охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2006. — С. 339—341.

[130]. Chickenpox (varicella zoster infection) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.health.ny.gov/diseases/communicable/chickenpox/ fact_sheet.htm. — Назва з екрану.

[131]. Prevention of varicella : recommendations for use of varicella vaccines in children, including a recommendation for a routine 2-dose varicella immunization schedule [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.guidelines.gov/ summary/summary.aspx?ss=15&doc_id=11060&nbr=&string. — Назва з екрану.

[132]. Prevention of varicella : updated recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cdc.gov/MMWR/PreventionofVaricellaUpdatedRecommendationsofthe AdvisoryCommitteeonImmunizationPractices(ACIP).htm. — Назва з екрану.

[133]. Varicella disease (Chickenpox). General questions about the disease (CDC, 2006) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cdc.gov/nip/diseases/ varicella/faqs-gen-disease.htm. — Назва з екрану.

[134]. The incidence of herpes zoster in a United States administrative database [Електронний ресурс] / R. P. Insinga, R. F. Itzler, J. M. Pellissier [et al.] // Journal of General Internal Medicine. — 2005. — № 20 (6). — Р 748—753. — Режим доступу до журн.: doi:10.1111/j.1525-1497.2005.0150.x. — Назва з екрану.

[135]. Varicella zoster virus infection: clinical features, molecular pathogenesis of disease, and latency / N. Mueller, D. Gilden, R. Cohrs [et al.] // Neurologic Clinics. — 2008. — № 26 (3). — Р. 675—678.

[136]. Advances in the understanding of the pathogenesis and epidemiology of herpes zoster / A. Gershon, M. Gershon, J. Breuer [et al.] // Journal of Clinical Virology. — 2010. — № 48 (1). — Р. 82—87.

[137]. Validity of reported varicella history as a marker for varicella zoster virus immunity among unvaccinated children, adolescents, and young adults in the post-vaccine licensure era / D. Perella, A. G. Fiks, A. Jumaan [et al.] // Pediatrics. — 2009. — № 123 (5). — Р. 820—828.

[138]. Reynolds M. A. Epidemiology of varicella hospitalizations in the united states, 1995—2005 [Електронний ресурс] / M. A. Reynolds, B. M. Watson, K. K. Plott-Adams // Journal of Infectious Diseases. — 2008. — № 197 (Suppl. 2). — Р. 120—126. — Режим доступу до журн.: http://jid.oxfordjournals.org/content /197/Supplement_2/S120.full. — Назва з екрану.

[139]. Decline in varicella-related ambulatory visits and hospitalizations in the united states since routine immunization against varicella [Електронний ресурс] / S. S. Shah, S. M. Wood, X. Luan [et al.] // Pediatric Infectious Diseases Journal. — 2009. — № 29 (3) — Р. 199—204. — Режим доступу до журн.: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2924155/. — Назва з екрану.

[140]. Varicella vaccination in Europe — taking the practical approach [Електронний ресурс] / P. Bonanni, J. Breuer, A. Gershon [et al.] // BMC Medicine. — 2009. — №7. — Р. 26. — Режим доступу до журн.: doi:10. 1186/1741-7015-7-26. — Назва з екрану.

[141]. Чудная Л. М. Ветряная оспа : анализ проблемы и пути решения / Л. М. Чудная, А. И. Гриневич // Сучасні інфекції. — 2002. — № 2. — С. 117—120.

[142]. Transmission of Varicella Zoster Virus From Individuals With Herpes Zoster or Varicella in School and Day Care Settings [Електронний ресурс] / K. Viner, D. Perella, A. Lopez [et al.] // Journal of Infectious Diseases. — 2012. — № 205 (9). —Р. 1336—1341. — Режим доступу до журн.: http://jid.oxfordjournals.org/ content/205/9/1336.full.pdf+html. — Назва з екрану.

[143]. Transmission of a newly characterized strain of varicella-zoster virus from a patient with herpes zoster in a long-term-care facility, West Virginia, 2004 [Електронний ресурс] / A. Lopez, A. Burnett-Hartman, R. Nambiar [et al.] // Journal of Infectious Diseases. — 2008. — № 197 (5). — Р. 646—653. — Режим доступу: http://jid.oxfordjournals.org/content/197/5/646.full.pdf. — Назва з екрану.

[144]. Identification of potential candidates for varicella vaccination by history : questionnaire and seroprevalence study [Електронний ресурс] / E. MacMahon, L. Brown, S. Bexley [et al.] // British Medical Journal. — 2004. — P. 529—551. — Режим доступу: http://www.bmj.com/content/329/7465/551. — Назва з екрану.

[145]. Баркевич В. А. Характеристика інфекційної захворюваності у Збройних Силах України / В. А. Баркевич // Сучасні аспекти військової медицини : зб. наук. праць ГВМКЦ «ГВКГ». — Київ, 2004. — випуск 9. — С. 9—16.

[146]. Директива Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України від 17.12.2001 р. № 11 «Про затвердження Табеля термінових донесень з медичної служби № 7».

[147]. Алёшина Р. М. Синдром вторичной иммунной недостаточности : клинико-лабораторная характеристика / Р. М. Алешина // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2007. — № 2 (07). — С. 17—20.

[148]. Москалев А. В. Инфекционная иммунология : учебное пособие / Москалев А. В., Сбойчаков В. Б. — СПб. : Фолиант, 2006. — 175 с.

[149]. Алёшина Р. М. Иммунореабилитация : методы, иммунотропные препараты, принципы иммунотерапии [Електронний ресурс] / Р. М. Алешина // Здоровье Украины. — Режим доступу: http://www.health-ua.org/article/ immuno/104. html. — Назва з екрану.

[150]. Дидковский Н. А. Принципы иммунокорригирующей терапии / Н. А. Дидковский, И. К. Малашенкова // Врач. — 2005. — № 10. — С. 17—24.

[151]. Андрейчин М. А. Особливості імунної відповіді організму при вітряній віспі та оперізувальному герпесі / М. А. Андрейчин, Н. Г. Завіднюк // Інфекційні хвороби — загальномедична проблема : матеріали VII з’їзду інфекціоністів України, 27—29 вересня 2006 р. : / Мін-во охорони здоров’я. — Т. : Укрмедкнига, 2006. — С. 212—214.

[152]. Asymptomatic Reactivation and Shed of Infectious Varicella Zoster Virus in Astronauts [Електронний ресурс] / R. Cohrs, S. Mehta, D. Schmid [et al.] // Journal of medical Virology. — 2008. — № 80(6). — Р. 1116—1122. — Режим доступу до журн.: http://ukpmc.ac.uk/articles/PMC2938738//reload=0;jsessionid =snuqTCfovoBG XMeM8pvQ.2. — Назва з екрану.

[153]. Gilden D. H. Clinical and molecular pathogenesis of varicella virus infection [Електронний ресурс] / D. H. Gilden, R. J. Cohrs, R. Mahalingam // Viral Immunology. — 2003. — 16 (3). — Р. 243—58. — Режим доступу до журн.: doi:10.1089/088282403322396073. — Назва з екрану.

[154]. Nuclear import of the Varicella-Zoster virus latency-associated protein ORF63 in primary neurons requires expression of the lytic protein ORF61 and occurs in a proteasome-dependent manner / M. Walters, C. Kyratsous, S. Wan [et al.] // Journal of Virology. — 2008. — № 82 (17). — Р. 8673—8686.

[155]. White T. Varicella virus-mononuclear cell interaction / T. White, D. Gilden // Advances in Virus Research. — 2003. — № 62. — Р. 1—17.

[156]. Breuer J. Varicella zoster virus : natural history and current therapies of varicella and herpes zoster [Електронний ресурс] / J. Breuer, R. Whitley // Herpes. — 2007. — 14 (Suppl 2). — Р. 25—29. — Режим доступу до журн.: http://www.ihmf. org/journal/download/2%20—%20Herpes%2014.2%20suppl%20 Breuer.pdf. — Назва з екрану.

[157]. Кускова Т. К. Ветряная оспа / Т. К. Кускова, Е. Г. Белова, Т. Э. Мигманов // Лечащий врач. — 2004. — № 1. — С. 30—35.

[158]. Рахматов А. Б. Вопросы диагностики и лечения больных опоясывающим лишаем / А. Б. Рахматов, Б. А. Исабаев // Український журнал дерматології, венерології, косметології. — 2008. — № 4(31). — С. 66—70.

[159]. Herpes simplex virus-1 and varicella-zoster virus latency in ganglia [Електронний ресурс] / B. M. Mitchell, D. C. Bloom, R. J. Cohrs [et al.] // Journal of Neurovirology. — 2003. — № 9 (2). — Р. 194—204. — Режим доступу до журн.: http://www. jneurovirol. com/o_pdf/9(2)/194—204.pdf. — Назва з екрану.

[160]. Azarkh Y. Molecular characterization of varicella zoster virus in latently infected human ganglia: physical state and abundance of VZV DNA, quantitation of viral transcripts and detection of VZV-specific proteins / Y. Azarkh, D. Gilden, R. Cohrs // Current Topics in Microbiology and Immunology. — 2010. — № 342. — Р. 229—241.

[161]. Identification of phosphorylated residues on varicella-zoster virus immediate-early protein ORF63 / N. Mueller, M. Walters, R. Marcus [et al.] // Journal of General Virology. — 2010. — № 91 (5). — Р. 1133—1137.

[162]. Kanai K. Varicella-zoster virus (VZV) [Електронний ресурс] / K. Kanai, S. Yamada, N. Inoue // Uirusu. — 2010. — № 60 (2). — Р. 197—207. — Режим доступу до журн.: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsv/60/2/60_2_197/_article. — Назва з екрану.

[163]. Review: The neurobiology of varicella zoster virus infection / D. Gilden, R. Mahalingam, M. Nagel [et al.] // Neuropathology and Applied Neurobiology. — 2011. — № 37 (5). — Р. 441—463.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.168.209 (0.032 с.)