Тема 2. Облік капітальних інвестицій 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Облік капітальних інвестиційВ результаті вивчення студент

повинен знати:фінансові інвестиції, їх облік

повинен вміти:визначати джерела фінансування капітальних інвестицій

План

1.Визначення фінансових інвестицій.

2. Джерела фінансування капітальних інвестицій.

Форма виконання: Законспектувати тему, визначити види та джерела фінансування.

Контрольні запитання:

1. Дати визначення фінансових інвестицій.

2. Які рахунки бух.обліку використовуються при обліку капітальних інвестицій?

3. Як ведеться аналітичний облік капітальних інвестицій?

4. Вказати джерела фінансування капітальних інвестицій.

5. Як відбувається фінансування капітальних інвестицій на підприємствах залізничного

транспорту?

Література: [21] стор 17-2, [10]

Під капітальними інвестиціями мають на увазі витрати під­приємства на придбання чи спорудження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, а та­кож витрати на реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

На залізницях, крім основної діяльності — перевезень, здійс­нюється великий обсяг робіт з будівництва нових ліній і других колій, переведенню діючих ліній на електричну тягу, оснащенню залі­зниць новим рухомим складом, запровадженню автоматичного бло­кування та диспетчерської централізації, розвитку вузлів і станцій, спорудженню і розширенню об'єктів локомотивного, вагонного та інших господарств, будівництву заводів, спорудженню житлових та культурно-побутових приміщень тощо.

Синтетичний облік витрат на капітальні інвестиції здійснює­ться на рахунку № 15 «Капітальні інвестиції» на окремих субрахун­ках в залежності від того, яким способом виконується: підрядним, господарським чи змішаним:

151 «Капітальне будівництво»;

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»;

153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріаль­них активів»;

154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

155 «Формування основного стада».

За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» та його субрахун­ків відображаються витрати на придбання або створення необоротних матеріальних і нематеріальних активів, а за кредитом — їх списування на собівартість прийнятих в експлуатацію об'єктів.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться за видами основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нема­теріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкла­день (інвентарних об'єктах).

На організацію обліку капітальних інвестицій впливає спосіб виконання робіт: підрядний, внутрішньопідрядний (тобто спеціалі­зованими підприємствами на договірних засадах) або господарсь­ким способом (тобто силами і засобами самого підприємства).

При підрядному способі будівельні та монтажні роботи ведуть постійно діючі спеціалізовані госпрозрахункові підрядні організації на основі договорів, які укладають із замовниками. На діючих залі­зницях функції підрядних організацій виконують залізничні будіве­льно-монтажні трести та проектно-дослідницькі інститути. До скла­ду будівельно-монтажних трестів входять ремонтно-будівельні упра­вління, будівельно-монтажні управління, будівельно-монтажні поїз­ди, мостозагони та ін.

При внутрішньопідрядному способі будівельні роботи також на договірних засадах виконують одні підприємства для інших підпри­ємств, які входять до консолідованої фінансової звітності (зведений баланс залізниці). До таких підприємств можна віднести дистанції цивільних споруд, які виконують ремонтно-будівельні роботи для інших підрозділів відділку залізниці.

Замовником (забудовником) може бути будь-яке госпрозрахун­кове підприємство, якому виділено фінансування на капітальні інвес­тиції. Найважливішими функціями замовника є: забезпечення підрядника проектно-кошторисною документацією та фінансуванням, за­безпечення його спеціальними матеріалами, технологічним обладнан­ням і т.п. Замовник зобов'язаний здійснювати технічний нагляд за від­повідністю обсягу, вартості та якості виконуваних робіт згідно з про­ектами та кошторисами, приймати від підрядника закінчені об'єкти будівництва та етапи робіт, здійснювати з ними розрахунки.

В ролі замовників на залізницях виступають спеціальні відді­ли капітального будівництва (ВКБ) або управління капітального бу­дівництва (УКБ), а на нових будівельних підприємствах, залізницях

— дирекції будівельних підприємств або групи замовника (при бу­дівництві нових залізниць).

Замовник укладає договір з однією будівельною організацією

— генеральним підрядником на весь обсяг будівельно-монтажних робіт. Генеральний підрядник несе повну відповідальність за своє­часне введення об'єктів та потужностей в експлуатацію. Організації, які виконують на договірних засадах з генеральним підрядником спе­ціальні роботи (санітарно-технічні, електротехнічні, з монтажу металоконструкцій та ін), називають субпідрядниками.

В договорах передбачаються умови виконання робіт підрядни­ком, порядок здачі закінчених будівельних об'єктів замовнику, санк­ції за порушення сторонами умов договору.

При господарському способі роботи з капітального будівницт­ва підприємства та організації виконують за рахунок власних кош­тів, власними силами.

При підрядному способі виконання робіт, облік матеріальних, трудових і фінансових витрат, на виконувані роботи, здійснює сам підрядник. Підприємство-замовник в даному випадку здійснює тільки облік витрат на капітальніінвестиції та веде розрахунки з підрядни­ками за виконані і прийняті за актами роботи. Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних і прийнятих за ак­тами будівельно-монтажних робіт в бухгалтерському обліку здійс­нює записи: дебет рахунку 151 «Капітальне будівництво» і кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». За де­бетом рахунку 151 відображаються також авансові платежі для фі­нансування капітального будівництва.

Таким же записом оформляється вартість придбаних об'єктів основних засобів, які не потребують монтажу (самостійно стоячі стан­ки, транспортні засоби, вимірювальні прилади, виробничий та гос­подарський інвентар та ін.).

Обладнання, яке потребує монтажу, облікується в складі запа­сів на рахунку 205 «Будівельні матеріали». Під час придбання такого обладнання в бухгалтерському обліку здійснюють запис за дебетом субрахунку 205 «Будівельні матеріали» і за кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

Під час передачі обладнання, яке потребує монтажу, на будіве­льні об'єкти в бухгалтерському обліку здійснюють запис за дебетом рахунку 151 «Капітальні інвестиції» і за кредитом субрахунку 205 «Будівельні матеріали».

Сума податкового кредиту з ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання, включене в рахунки підря­дних організацій при виконанні капітальних робіт, постачальників під час придбання основних засобів, інших необоротних матеріаль­них активів, нематеріальних активів, відображається записом за де­бетом субрахунку 641 «Розрахунки за податки» і за кредитом рахун­ку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками».

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт витрати на капітальне будівництво підприємство-забудовник відображає на дебеті рахунку 151 «Капітальні інвестиції» в корес­понденції з кредитом відповідних рахунків: 205 «Будівельні матері­али»; 66 «Розрахунки з оплати праці»; 65 «Розрахунки за страхуван­ням»; 13 «Знос необоротних активів» та ін.

На основі даних рахунку 15 «Капітальні інвестиції» визнача­ють фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва (реконс­трукції, модернізації, придбання). Введення в експлуатацію кожного об'єкта оформляється актом прийомки-передачі основних засобів (форми № 03-1), який служить підставою для списування капіталь­них інвестицій на закінчені об'єкти, а також зарахування їх на ба­ланс до складу основних засобів.

Зарахування на баланс введених в експлуатацію основних за­собів за фактичною собівартістю їх будівництва (виготовлення, при­дбання) в бухгалтерському обліку відображається записом за дебе­том рахунку 10 «Основні засоби» і за кредитом рахунку 15 «Капі­тальні інвестиції». Оприбуткування на балансі об'єктів основних за­собів, які внесені учасниками (засновниками) до Статутного капіта­лу підприємства, здійснюється за справедливою вартістю, узгодже­ною сторонами, відображається записом за дебетом рахунку 10 «Ос­новні засоби» і за кредитом рахунку 46 «Неоплачений капітал».

Основні засоби, одержані в порядку безоплатної передачі від інших юридичних осіб,в бухгалтерському обліку відображаються записами:

1) на справедливу вартість прийнятих об'єктів (за даними пе­редавальної сторони): дебет рахунку 10 «Основні засоби» і кредит рахунку 424 «Безкоштовно одержані необоротні активи»;

2) на суму витрат іздоставки об'єктів: дебет рахунку 15 «Капі­тальні інвестиції» і кредит субрахунку 685 «Розрахунки з різними кредиторами» та ін.;

3) на суму зносу безоплатно одержаних об'єктів: дебет рахун­ків обліку витрат (23, 91, 92, 93, 94) і кредит рахунку 13 «Знос необо­ротних активів»;

4) на суму, яка визнанадоходом (по мірі нарахування аморти­зації), по безоплатноодержаних об'єктах основних засобів: дебет рахунку 424 «Безоплатноодержані необоротні активи» і кредит ра­хунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів».

На підприємствах залізничного транспорту безоплатне отри­мання необоротних активів, згідно з повідомленням організації яка їх передає, здійснюються наступні записи:

— на суму балансової вартості — дебет рахунку 10 «Основні засоби» і кредит субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахун­ки»;

— на суму зносу — дебет субрахунку 683 «Внутрішньогоспо­дарські розрахунки» й кредитрахунку 13 «Знос необоротних активів».

Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні кошти (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій в порядку пайо­вої участі в будівництві таін.), так і залучені кошти (банківські кре­дити та інші залучені кошти).

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.24.9 (0.015 с.)