Тема 2. Визначення та первісна оцінка запасівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2. Визначення та первісна оцінка запасівВ результаті вивчення студент

повинен знати: визначення та первісну оцінку запасів, оцінку вибуття запасів

повинен вміти: розраховувати вартість запасів та їх оцінку

План

1. Визначення запасів.

2. Первісна оцінка запасів.

3. Оцінка вибуття запасів.

Форма виконання: Зробити конспект до теми.

Контрольні запитання:

1. Дати визначення запасів.

2. Дати оцінку вартості первісних запасів.

3. Що включає в себе первісна вартість ?

4. Що відноситься до транспортно-заготівельних витрат?

5. Дати визначення справедливої вартості.

6. В чому полягає оцінка вибуття запасів за методом фіфо.

Література: [15] стор.1-4

Запаси-це активи, які:

- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продук­ту виробництва;

- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також

управління підприємством.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛ НАДХОДЖЕННЯ

 

Придбання від поста­чальників за плату Собівартість складається з фактичних витрат: • суми, що сплачується постачальнику згідно з дого­вором за вирахуванням непрямих податків; • суми ввізного мита; • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням за­пасів, що не відшкодовуються підприємству; • суми транспортно-заготівельних витрат; • інших витрат, які безпосередньо пов'язані з при­дбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях
Виготовлен­ня запасів Виробнича собівартість, визначена за П(С)БО 16 "Ви­трати"
Внесок до статутного капіталу Погоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість запасів п. 11 П(С)БО 9*
Одержані безоплатно Справедлива вартість запасів п.12 П(С)БО 9

 

Справедлива вартість- це сума, за якою може бути здійснено об­мін активу, або оплата зобов'язання у результаті операції між обізнаними, за­цікавленими та незалежними сторонами (іншими словами - це договірна вар­тість продажу), (таке визначення справедливої вартості наведене у П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств»).

Підприємства залізничного транспорту транспортно-заготівельні витра­ти (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту), за вантажно-роз­вантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспорту­вання запасів) відображають на окремому субрахунку рахунку обліку запасів 2093 «Транспортно-заготівельні витрати».

Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на цьому субрахунку, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, без­оплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток се­реднього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображення її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-за­готівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заго­тівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць (Методичні рекомендації по застосу­ванню на залізничному транспорті П(С)БО 9 "Запаси", затверджені наказом Укрзалізниці від ЗО. 12.99р. №379-Ц).

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені (встановлені):

• понаднормові витрати і нестачі запасів;

• проценти за користування позиками;

• витрати на збут;

• загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'я­зані з придбанням і доставкою запасів та приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Згідно Облікової політики Укрзалізниці при відпуску запасів у виробництво, при продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ФІФО,за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси викорис­товуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництва (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів.

 

Тема 3. Облік придбання та вибуття запасів

В результаті вивчення студент

повинен знати:визначені рахунки для обліку запасів

повинен вміти: вести облік по прийманню та вибуттю запасів, виконувати кореспонденцію рахунків

План

1. Облік придбання запасів.

2. Облік вибуття запасів.

Форма виконання: Зробити таблицю „План рахунків".

Контрольні запитання:

1. План рахунків прибуття запасів.

2. Кореспонденція рахунків з обліку прибуття запасів.

3. План рахунків вибуття запасів.

4. Кореспонденція рахунків з обліку вибуття.

Література: [15] стор. 5-17

Для бухгалтерського обліку операцій з запасами згідно "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських опера­цій підприємств і організацій", затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291, використовується клас 2 «Запас». Згідно Інструкції про застосування "Плану рахунків..." рахунки цього класу призначені для уза­гальнення інформації про наявність та рух належних підприємству предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне збері­гання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахун­ках класу О „Позабалансові рахунки".

Рахунок 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформа­ції про наявність і рух належних підприємству запасів - сировини і матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари і тарних матеріалів, відходів основного виробни­цтва.

На підприємствах залізничного транспорту згідно «Плану рахунків бух­галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій залізничного транспорту України», затвердженого наказом Укрзалізниці від 19.01.2000 р. № 17-Ц, для обліку запасів визначені рахунки 20 "Виробничі запаси", 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 26 "Готова продукція".

Клас 2. Виробничі запаси
Виробничі запаси   Сировина й матеріали
      Сировина й матеріали
      Матеріали верхньої будови колії
      Покілометровий запас рейок
      Технологічний незнижувальний покіломе­тровий запас рейок
      Старопридатні матеріали верхньої будови колії
      Формений одяг
      Мастильні матеріали
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів колійного госпо­дарства
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів локомотивного гос­подарства
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів вагонного госпо­дарства
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів господарства елек­тропостачання
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів пасажирського гос­подарства
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів господарства сигналі­зації та зв"язку
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів господарства цивіль­них споруд
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів інформаційно-статис­тичних центрів
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів воєнізованої охорони
      Технологічний незнижувальний запас сировини й матеріалів господарства пере­везень
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів відбудовних поїздів
      Технологічний незнижувальний запас си­ровини й матеріалів господарства матері­ально-технічного забезпечення
      Купівельні напівфабрикати та комплектую­чі вироби
    2030 2031 2032 2033 Паливо Нафтопродукти Тверде паливо Мастильні матеріали Інші види палива
      Технологічний незнижувальний запас па­лива
      Технологічний незнижувальний запас па­лива інформаційно-статистичних центрів
      Технологічний незнижувальний запас па­лива воєнізованої охорони
      Технологічний незнижувальний запас па­лива господарства перевезень
      Технологічний незнижувальний запас па­лива відбудовних поїздів
      Технологічний незнижувальний запас па­лива господарства матеріально-технічно­го забезпечення
      Тара й тарні матеріали
      Будівельні матеріали
      Матеріали, передані в переробку
      Запасні частини
      Запасні частини
      Запасні частини в ремонті
      Модусні запчастини
      Колісні пари в запасі
      Технологічний незнижувальний запас ко­лісних пар колійного господарства
         
      Технологічний незнижувальний запас ко­лісних пар локомотивного господарства
      Технологічний незнижувальний запас ко­лісних пар вагонного господарства
      Технологічний незнижувальний запас ко­лісних пар пасажирського господарства
      Колісні пари в обмінному фонді
      Колісні пари в ремонті
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин колійного господарства
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин локомотивного господар­ства
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин вагонного господарства
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин господарства електропос­тачання
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин пасажирського господар­ства
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин господарства сигналізації та зв’язку
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин господарства цивільних споруд
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин інформаційно-статистичних центрів
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин воєнізованої охорони
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин господарства перевезень
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин відбудовних поїздів
      Технологічний незнижувальний запас за­пасних частин господарства матеріально-технічного забезпечення
      Старопридатні запасні частини
      Старопридатні колісні пари
      Матеріали сільськогосподарського при­значення
    2090 2091 Інші матеріали. Відходи виробництва Матеріальні цінності, одержані від ліквіда­ції та при ремонті основних засобів
      Інші матеріали
      Технологічний незнижувальний запас квитково-бланкової продукції суворої звіт­ності господарської служби
      Транспортно-заготівельні витрати  
      Витрати з ремонту старопридатних за­пасів  
Тварини на виро­щуванні та відгодівлі   Молодняк тварин на вирощуванні  
      Щенята  
      Тварини на відгодівлі  
      Птиця  
      Звірі  
      Кролі  
      Сім'ї бджіл  
      Доросла худоба, що вибракувана з осно­вного стада  
      Худоба, що прийнята від населення для реалізації  
Мало­цінні та швидко­зношувані предмети   Інструменти  
      Господарський інвентар  
      Спеціальний одяг і взуття  
      Постільні речі  
      Інші малоцінні та швидкозношувані пред­мети  
           
Готова продукція        
Продукція сільсько­господар­ського ви­робництва     За видами продукції  
Товари   Товари на складі  
      Товари в торгівлі  
      Товари на комісії  
      Тара під товарами  
      Торгова націнка  
                         

 

За дебетом рахунку 20 "Виробничі запаси" відображаються надхо­дження запасів на підприємство, їх дооцінка; за кредитом - витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.

За кредитом рахунків обліку запасів відображаються операції, пов'язані з: витрачанням запасів на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в тому числі на ремонт або покращення основних засобів; вибуттям запасів у зв'язку з їх реалізацією, безоплатною передачею, втра­тою чи знищенням тощо; уцінкою запасів.

При відпуску запасів у виробництво, при продажу та іншому вибутті оцін­ка їх здійснюється за одним з таких методів:

• ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

• середньозваженої собівартості;

• собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) нормативних затрат;

• ціни продажу.

Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)