Топографічне і землевпорядне креслення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Топографічне і землевпорядне креслення.Группа Дисциплина Тема   Задание
21-зв Топ. и з/у черчение 1.Стандартный шрифт. Методика написания, особенности шрифта его использование, нормативы шрифта (наклон, висота и толщина елементов)   Литература: Лебедев Л.Е. «Топографическое черчение» стр.69-88-конспект, вычертить на чертежной бумаге формата А-5 буквы алфавита стандартным шрифтом (см. приложение 13 на стр.194)
2.Условные топографические и землеустроительные знаки Лебедев Л.Е. «Топографическое черчение», стр. 98-114, вычертить в рабочей тетради до 30 различных условных знаков (внемасштабные, линейные, сельхозугодий, природной растительности, рельефа и т.д), в карандаше
3. Работа акварельными красками илюминирование планов, проектов и карт Лебедев Л.Е. «Топографическое черчение», стр.136-147 На листе чертежной бумаги формата А-5 выполнить упражнение по раскраске шкалы глубин водоемов и высот рель ефа (стр.142)

ЗВ

Українська мова (ПС) - екзамен

Іноземна мова – семестрова оцінка

Фізичне виховання – семестрова оцінка

Основи меліорації і ландшафтознавства - екзамен

Вища математика – семестрова оцінка

Геодезія – семестрова оцінка

Фотограмметрія - залік

Земельне право - залік

Землевпорядне проектування – семестрова оцінка

Основи стандартизації - залік

Основи картографування - залік

Облік земель – залік

Українська мова

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Культура фахового мовлення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

2.Етика ділового спілкування. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

3.Складання професійних документів

Література:

1.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

2.Шевчук С.В., С.В.Кабиш О.О. Практикум українського ділового мовлення. Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

1. Скласти діалог на тему: «Митний та паспортний контроль».

2. Скласти коротку біографію (резюме).

3. Перекладіть наступні речення з англійської на українську мову:

1. You are supposed to speak German.

2. You are supposed to replace your colleague.

3. You are supposed to invite this family.

4. You are supposed to call her back.

5. You are supposed to answer all the questions.

6. They are supposed to move

Фізичне виховання

Теоретическая подготовка

1.Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования.

2.Оздоровительное и прикладное значение избранных систем физических упражнений.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Основи меліорації і ландшафтознавства

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Перспективні способи зрошення на Донбасі.

2.Сучасні дощувальні агрегати, машини, установки.

3. Засолені грунти. Види меліорацій на засолених грунтах.

4.Осушувальні системи, їх елементи

5.Класифікація лісного масиву.Лісомеліоративні роботи.

6.Підготувати реферат «Основні види ландшафтів, їх класифікація і характеристика.

Література:

1.Мисик Г.А.Куліковський Б.Б. Основи меліорації і ландшафтознавства. Навчальний посібник. – К: , 2005 р.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Вища математика

5. Є матриці:

і

Знайти:

а) 2А+3В

б) А·В

в)

 

2. Знайти кут між прямими і

3. Знайти границю функції

4. Знайти похідну функції

Література:

13. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» части 1 и 2.

14. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов».

15. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике»

Геодезія

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Тахеометрична зйомка місцевості.

2. Мензульна зйомка місцевості.

3. Підготувати реферат на тему: «Контурні та топографічні зйомки місцевості, їх суть, призначення, характеристики, основні особливості, методи виконання».

Література:

1.А.В. Маслов «Геодезія»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Фотограмметрія

Опрацювати та законспектувати питання:

1. Основні відомості про фотографію та лінійну перспективу.

2. Основні відомості про аерофотознімання.

3. Загальне поняття про комбінований та стереотопографічний методи знімання території.

8.Література:

1. «Фотограмметрія» - Конспект лекцій. НМЦ, 2005;

2. О.Л. Дорожинський «Основи фотограмметрії».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

8.Земельне право

 

Законспектувати та вивчити основні поняття з питань:

1) Предмет і система земельного права, земельні правовідносини.

2) Право на землю.

· Право власності на землю;

· Право постійного користування землею;

· Право оренди землі;

· Право земельного сервітуту;

· Обмеження прав на землю.

3) Припинення і перехід прав на землю.

4) Категорії земель.

Література:

1.Земельне право України: Підручник \ за ред. Погребного О.О., Каракаша І.І.- К.: Істина, 2003.- 448с

2.Земельний кодекс України.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

9.Землевпорядне проектування

 

Законспектувати та вивчити основні поняття з питань:

1) Теоретичні основи землевпорядного проектування.

2) Територіальний землеустрій.

3) Поняття, завдання і зміст внутрішньогосподарського землеустрою.

4) Підготовчі та обстежу вальні роботи під час внутрішньогосподарського землеустрою.

Література:

1. Одарюк Т.С., Русіна Н.Г., Басенюк Т.І. Землевпорядне проектування. -
К. : Аграрна освіта, 2010. - 292 с.

2. Третяк А.М. Землевпорядне проектування. - К.: ІЗУ УААН, 2006.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Основи стандартизації

31-зв Основы стандартизации, метрологии, сертификации 1. Виды стандартизации. Национальная и международная стандартизація. Написать конспект (используя интернет ресурсы)
2. Стандарт предприятия Ознакомиться с требованиями по оформлению курсових и дипломних проектов и других материалов учебного процесса по специальности «Землеустройство», выполнить оформление титульной страницы (этикетки) для дипломного проекта или курсовой работы
3. Основы метрологии Реферат на одну из тем: 1. «Понятие метрологи и ее значение в жизни современного человека и общества», 2. «Понятие измерений, виды измерений, их класификация по различным признакам»

Основи картографування

31-зв Основы картографирова-ния 1. Математическая основа карти Литература: Салищев К.А. Картография. –М: Высшая школа, 1982, §1,5,6 - конспект
2. Картографические знаки и способы их изображения Литература: Салищев К.А. Картография. –М: Высшая школа, 1982, §3.13, интернет ресурсы – конспект, зарисовать образцы основних видов картографических знаков
3. Использование карт в землеустройстве, земельном кадастре в научной и практичной работе Реферат по данной теме

Облік земель.

31-зв Учет количества земель 1. Инвентаризация земель, её виды, назначение Ознакомиться с Положением по земельно-кадастровой инвентаризации земель населенных пунктов от 28.08.1997 № 85 (интернет ресурсы)
2. Отчетность по учету количества земель Подготовить реферат «Виды и формы отчетности по учету количества земель»

 

ЗВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.011 с.)