Інформатика та комп’ютерна техніка 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформатика та комп’ютерна технікаОпрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Комп’ютерні мережі. Електронна пошта.

2.Класифікація програмного забезпечення.

3.Сервісне програмне забезпечення.

4.Текстовий редактор Word.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Економіка підприємства

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Підприємство первинної ланки виробничої сфери.

2.Трудові ресурси і робоча сила.

3.Земельні ресурси та їх використання.

4.Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

 

Література:

1.Бойчук М.І. «Економіка підприємства»

2.Збарський В.К. «Економіка сільського господарства»

3.Михайлов С.І. «Економіка аграрного підприємства»

 

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Бухгалтерський облік

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Бухгалтерський баланс. Вплив господарських операцій на зміни балансу.

2. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.

3. Відкриття рахунків синтетичного та аналітичного обліку.

 

Література:

1. Шишип О.В. «Теорія бухгалтерського обліку», стр. 35-54

2. Грабова Н.Н. «Теорія бухгалтерського обліку», стр. 57-77

 

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету.Для заліку надати конспект.

 

Статистика.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Середня величина, її суть і визначення.

2.Показники озброєності і забезпеченості основними фондами.

3.Написати реферат: «Роль індексів у статистично-економічному аналізі».

Література:

1.Гаркавий В.К. Статистика.К: Вища школа, 2009 р.

2.Власенко М.П.Статистика. НМЦ, 2002 р.

Основи екології

1. Охорона атмосферного повітря. Функції, склад та структура атмосфери (Література «Основи екології» Малімон С.С. стор 65-89)

2. Охорона і раціональне використання грунтового покриву. Сучасний стан земельних ресурсів України (Література «Основи екології» Малімон С.С. стор 101-117)

3. Реферат на тему «Стан повітряного середовища в Україні»

 

Безпека життєдіяльності

 

1.Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (небезпека, тріада, класифікація та джерела небезпеки). (Література: «Безпека життєдіяльності» Джигирей В.С. стор 11-22)

2.Електричний струм (вплив струму на людину, види впливу, електротравми). (Література: «Безпека життєдіяльності» Джигирей В.С. стор 107-109)

3.Написати реферат з однієї із наданих тем.

Теми рефератів:

ü Шкідливі звички

ü Забруднення атмосфери

ü Забруднення літосфери

ü Забруднення гідросфери

ü Вплив отруйних речовин на організм людини

ü Лісові пожежі та їх вплив на навколишнє середовище

ü Засоби індивідуального захисту при НС

ü Захисні споруди

ü Природні небезпеки характерні для нашої зони проживання

ü Безпека в багатоповерхових будинках

ü Електричний струм

ü Освітлення, світильники, іонізуюче випромінювання

ü Природно-соціальні небезпеки

ü Класифікація надзвичайних ситуацій

ü Перша медична допомога при утопленні та обмороженні

ü Перша медична допомога при кровотечах і різних видах травм

ü Побутові предмети та засоби побутової хімії, як джерела небезпеки

ü Техногенні небезпеки

ü Соціальні небезпеки (види конфлікту)

ü Основи протипожежної безпеки

Вступ до спеціальності

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Система професійної підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості.

2.Основні завдання функціонування ринку праці.

Матеріали для конспектування знайти в мережі Інтернет. Для заліку надати конспект.

Ринкові дослідження

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Структура і процес досліджень ринку

2. Методи збирання та джерела ринкової інформації (первинної і вторинної).

Література:

1. Котлер Ф. «Маркетинг».

2. Гаркавенко С. «Маркетинг»

3. Худякова Л. «Основи маркетингу»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Технологія зберігання і переробки продукції

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Виробництво борошна та крупів.

2.Технологія зберігання і переробки олійних культур.

3.Загальна характеристика процесів консервування.

Література:

1.Ситнікова Н.О. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник. – К: Аграрна освіта, 2008

2.Маноківський А.Я. Технологія зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. Навчальний посібник. – ВКП «Аспект», 200 р.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

КД

Іноземна мова (ПС) – семестрова оцінка

Українська мова (ПС) - залік

Фізичне виховання – семестрова оцінка

Вища математика - екзамен

Комерційна діяльність - залік

Комерційне товарознавство - залік

Фінансовий облік - залік

Інфраструктура ТР – семестрова оцінка

Інформаційні системи і технології - залік

Охорона праці в галузі - залік

Статистика ринку, товарів і послуг – семестрова оцінка

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

1. Скласти діалог на тему: «Митний та паспортний контроль».

2. Скласти коротку біографію (резюме).

3. Перекладіть наступні речення з англійської на українську мову:

1. You are supposed to speak German.

2. You are supposed to replace your colleague.

3. You are supposed to invite this family.

4. You are supposed to call her back.

5. You are supposed to answer all the questions.

6. They are supposed to move.

Українська мова (ПС)

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Культура фахового мовлення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

2.Етика ділового спілкування. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

3.Складання професійних документів

Література:

1.Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців.Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

2.Шевчук С.В., С.В.Кабиш О.О. Практикум українського ділового мовлення. Навчальний посібник. – К: Арій, 2008

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Фізичне виховання

Теоретическая подготовка

1.Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования.

2.Оздоровительное и прикладное значение избранных систем физических упражнений.

Литература.

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Вища математика

2. Є матриці:

і

Знайти:

а) 2А+3В

б) А·В

в)

2. Знайти кут між прямими і

3. Знайти границю функції

4. Знайти похідну функції

Література:

4. Матвеев В.Н., Богомолов Н.В. «Курс математики для техникумов» части 1 и 2.

5. Валуцэ И.И., Дилигул Г.Д. «Математика для техникумов».

6. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике»

Комерційна діяльність

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Торгово-технологічний процес магазину, його структура, зміст, основні принципи.

2.Поняття ризиків в комерційній діяльності, їх види та правила управління ризиками.

3.Роль роздрібної торгівлі в процесі збуту продукції. Види і форми продажу товарів.

4.Порядок організації розміщення та зберігання товарів у магазині, підготовка товарів до продажу.

5.Поняття попиту та його види. Порядок організації вивчення торгівельного попиту.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Комерційне товарознавство

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Товарознавство овочівництва, плодівництва та продукції їх переробки.

2.Товарознавство м’яса та продукції його переробки.

3.Товарознавство молока та молочних продуктів

Література

1.Державні стандарти. Основні положення.

2.Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів.-К: Лібра, 2002р.

3.Оснач О.Ф. Товарознавство. – К: Центр навчальної літератури, 2004 р.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект

Фінансовий облік

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Облік основних засобів і нематеріальних активів.

2. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій.

3. Облік виробничих запасі.

4. Облік витрат виробництва.

Література:

1. Огійчук М.Ф. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 143; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)