Інфраструктура товарного ринку. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інфраструктура товарного ринку.Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Підприємства оптової торговлі.

2.Підприємства роздрібної торгівлі.

3. Лізинг

Література:

1.Гриненко С.П. Інфраструктура торгово-посередницької діяльності.-К: НМЦ, 2005 р.

2.Шкапова О.М. Інфраструктура товарного ринку. – К: МАУП, 2004 р.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Інформаційні системи і технології

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Загальна характеристика комп’ютерних систем в комерційній діяльності.

2.Загальна характеристика програми «1С: Бухгалтерія 7.7»

3.Створення та заповнення довідників програми.

4.Введення початкових залишків.

5.Облік грошових коштів.

6. Облік реалізації продукції, розрахунків, запасів, необоротних активів, праці та її оплати.

Література:

1.Бутинець В.Г. Інформаційні системи бухгалтерського обліку.

2.Редько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку. Навчальний посібник, НМЦ, 2003

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Охорона праці в галузі.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Міжнародні норми, законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління охороною праці. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.

2. Вимоги до розміщення устаткування та організації робочого місця користувача ЕОМ. Рекомендації щодо створення безпечних умов виконання робіт.

3.Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві.

Література:

1. Протеєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі. Навч. посібн. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Статистика ринку товарів і послуг.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Суть, завдання та система показників статистики товарного руху та товарообігу.

2.Облік та система показників статистики товарних запасів та товарооборотності.

3.Статистичний аналіз даних про зовнішньоекономічну діяльність.

4.Підготувати реферат «Статистичні методи аналізу та прогнозу попиту і пропозиції.»

Література.

1.Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг. – Львів: Навчальний світ, 2011 р.

2.Рождественська Л.Г. Статистика РТП. Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005 р.

3.Офіційний сайт Держ.ком.стат.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

 

Відділення «Прикладна екологія»

Спеціальність 5.04010602 «Прикладна екологія»

Група - 21 ПЕ.

Українська мова - семестрова оцінка

Українська література – семестрова оцінка

Іноземна мова – семестрова оцінка

Людина і світ - залік

Математика – семестрова оцінка

Фізика - екзамен

Фізична культура - семестрова оцінка

Основи філософських знань – семестрова оцінка

Історія Луганщини - екзамен

Основи економічної теорії - залік

Загальна хімія - залік

Аналітична хімія – семестрова оцінка

Основи геології і гідрогеології - семестрова оцінка

Загальна екологія – семестрова оцінка

БЖД - залік

Основи електротехніки – семестрова оцінка

Вступ до спеціальності - залік

Топографія з основами картографії – семестрова оцінка

Українська мова

Повторити правила та записати приклади до них:

- Складне речення, пунктограми у складному реченні (кома, тире, двокрапка);

- Відокремлені другорядні члени речення (означення, прикладка, обставина, додаток).

Напишіть твір-роздум на одну із суспільних тем:
«Як жити в єдності з природою»
«Чи можливий сучасний світ без війни?»
«Комп'ютер — необхідна річ сьогодення»
Словничок.
Щоб виразити свою думку, використовуйте наступні словосполучення:
Я думаю, що... Я не сумніваюсь у тому... Мені здається... З цього приводу у мене інша думка... Я притримуюсь іншої думки... Я впевнений, що... Зараз побутує думка, що... Можливо, не всі згідні з тим, що... На мій погляд... Мені хочеться зауважити... У народі кажуть... Я переконаний в тому, що... Я абсолютно згідний з тими, хто... Я повністю поділяю точку зору...

Українська літеатура

1.Григір Тютюнник.Новела „Зав’язь”. Знати зміст твору, пояснити у чому полягає символічність назви та подій.

2.Новела„Три зозулі з поклоном”. Розкрити образ „любові всевишньої” як втілення високої духовної цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю.

3. Твір-роздум «Високий сенс почуття любові в житті людини» за прочинами творами Гр.Тютюнника «Три зозулі з поклоном», «Зав’язь».

4.Василь Стус.Загальний огляд життя і творчості (повідомлення). Прочитати поезії:«Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «О земле втрачена, явися...»

5.Українська „химерна проза” ХХ ст.Повідомлення на тему:«Основні ознаки української „химерної прози; письменники та їхні твори».

6.Література „українського бароко” ХХ ст. (Повідомлення)

7.Валерій Шевчук. “Дім на горі”(оглядово): Знати в цілому зміст роману „Дім на горі”, характеризувати образи.

Література рідного краю

Загальне ознайомлення з художніми творами Антоніни Листопад, Ганни Гайворонської (повідомлення)

Англійська мова

 

1. Складіть твір-роздум на тему: «Цікаві місця Лондона»

2. Виберіть правильну форму дієслова для наступних речень:

1. This bookkeeper … with taxes.

a) deal; b) deals.

2.The accountant … financial records at the moment.

a) analyzes; b) is analyzing.

3.The bookkeeper … figures in the journal yesterday.

a) recorded; b) records.

4.Money … often … to as “the blood of business”.

a) is referred; b) are referred.

5.For each transaction there must … one or more accounts debited and one or more accounts credited.

a) to be; b) be.

3. Виправте помилки в наступних реченнях:

1. Engineers has to work closely with production. Engineers have to work closely with production.

2. What does they talk about, is it the new project?

3. Does your company produces electronics?

4. I’m thinking this is your design. Do I right?

5. What does these mechanics do?

6. An engineer is using the computer every day.

7. How often does you have to work overtime?

8. Engineers usually aren’t working in shifts.

Людина і світ

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Людина як біосоціальна істота. Соціалізація особистості. Стереотипи та упередження.

2.Соціальна мобільність. Права свободи та відповідальність.

3.Політика у житті суспільства.

4.Політкультурність. Міжнародні відносини.

Література:

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

5.Математика:

 

1. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 9 м і 12м. Кожне бічне ребро 12,5 м. Знайти об’єм піраміди.

2.В зрізаному конусі радіуси основ 6 см і 10 см, а твірна l + 5 см. Знайти радіус циліндра такої ж висоти, площа повної поверхні якого була б рівновелика площі бічної поверхні зрізаного конуса.

Література:

1.П.П.Андреев, Э.З. Шувалова. Геометрия.

2.Л.С. Атанесян и другие. Геометрия. 10-11 класс

3.Г.П.Бевз и другие. Геометрия. 10-11 класс

Фізика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Розвиток уявлень про природу світла. Закони відбивання та зломлення.

2.Світло як електромагнітна хвиля.

3.Квантові властивості світла.

4.Постулати Ейнштейна. Закон додавання швидкості у ТВ.

Література

1.Гончаренко С.У.Фізитка –К: Освіта, 2002

2.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Фізична культура

Теоретическая подготовка

1Оздоровительное и прикладное значение занятий физической культурой и спортом.

2.Основы профессионально – прикладной подготовки.

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

 

Основи філософських знань

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Джерела філософії. Значення філософії.

2.Філософія Давнього Сходу і Китаю.

3.Українська філософія.

4.Антична філософія.

5.Філософія епохи Відродження.

Література:

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Історія Луганщини

 

1.Підготувати реферат про історію Луганщини.

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат.

Основи економічної теорії

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Товарне виробництво і ринок.

2.Підприємництво в ринковій економіці.

3.Суспільне відтворення.

Література:

1. Башнянин Г.І. «Політична економія»

2. Мочерний С.В. «Політична економія»

3. Гальчинський А.С. «Основи економічної теорії»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Загальна хімія.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Періодичний закон Д.І.Менделєєва. Будова атома, молекули. Основні закони хімічного перетворення.

2.Загальна характеристика металів і неметалів.

3.Теоретичні основи органічної хімії.

4.Біологічно активні органічні сполуки. Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними сполуками.

Література:

1.Астахов А.И. Химия. –Киев, Высшая школа, 1988 г.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Аналітична хімія.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Теоретичні та експериментальні основи якісного та кількісного хімічного аналізу.

2.Теоретичні основи гравіметрії.

3.Теоретичні основи титрометричних методів аналізу.

Література:

1. Барсукова В.А. Аналитическая химия. – Москва, Высшая школа, 1990 г.

2.Алексеев В.Н. Курс аналитической химии. – Москва. Государственное научно-техническое издательство химической литературы

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.174.225.82 (0.007 с.)