Відділення «Бухгалтерський облік» 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відділення «Бухгалтерський облік»



Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Група – 21 БО.

1.Українська мова – семестрова оцінка

2. Українська література - семестрова оцінка

3.Іноземна мова - семестрова оцінка

Людина і світ - залік

5.Математика - семестрова оцінка

Фізика - екзамен

7.Фізична культура - семестрова оцінка

Основи філософських знань - екзамен

Історія Луганщини - екзамен

10.Політична економія - семестрова оцінка

11.Інформатика і КТ- семестрова оцінка

12.Економіка підприємств - семестрова оцінка

Бухгалтерський облік - залік

Статистика - залік

Основи екології - залік

БЖД - залік

Вступ до спеціальності - залік

18.Казначейська справа - семестрова оцінка

Українська мова

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Прості речення, пунктограми у простому реченні

2.Ділові папери. Інформаційні документи.

3.Складні речення. Смислові відношення між частинами складного речення. Пунктограми у складному реченні.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Українська література

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Загальний огляд творчості Олеся Гончара. Тематичне і жанрове розмаїття.

2. Обзор роману «Собор» Олеся Гончара.

Література:

1.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Англійська мова

1. Складіть твір-роздум на тему: «Цікаві місця Лондона»

2. Виберіть правильну форму дієслова для наступних речень:

1. This bookkeeper … with taxes.

a) deal; b) deals.

2.The accountant … financial records at the moment.

a) analyzes; b) is analyzing.

3.The bookkeeper … figures in the journal yesterday.

a) recorded; b) records.

4.Money … often … to as “the blood of business”.

a) is referred; b) are referred.

5.For each transaction there must … one or more accounts debited and one or more accounts credited.

a) to be; b) be.

3. Виправте помилки в наступних реченнях:

1. Engineers has to work closely with production. Engineers have to work closely with production.

2. What does they talk about, is it the new project?

3. Does your company produces electronics?

4. I’m thinking this is your design. Do I right?

5. What does these mechanics do?

6. An engineer is using the computer every day.

7. How often does you have to work overtime?

8. Engineers usually aren’t working in shifts.

Людина і світ

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Людина як біосоціальна істота. Соціалізація особистості. Стереотипи та упередження.

2.Соціальна мобільність. Права свободи та відповідальність.

3.Політика у житті суспільства.

4.Політкультурність. Міжнародні відносини.

Література:

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

5.Математика:

1. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 9 м і 12м. Кожне бічне ребро 12,5 м. Знайти об’єм піраміди.

2.В зрізаному конусі радіуси основ 6 см і 10 см, а твірна l + 5 см. Знайти радіус циліндра такої ж висоти, площа повної поверхні якого була б рівновелика площі бічної поверхні зрізаного конуса.

Література:

1.П.П.Андреев, Э.З. Шувалова. Геометрия.

2.Л.С. Атанесян и другие. Геометрия. 10-11 класс

3.Г.П.Бевз и другие. Геометрия. 10-11 класс

Фізика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Розвиток уявлень про природу світла. Закони відбивання та зломлення.

2.Світло як електромагнітна хвиля.

3.Квантові властивості світла.

4.Постулати Ейнштейна. Закон додавання швидкості у ТВ.

Література

1.Гончаренко С.У.Фізитка –К: Освіта, 2002

2.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Фізична культура

Теоретическая подготовка

1. Оздоровительное и прикладное значение занятий физической культурой и спортом.

2. Основы профессионально – прикладной подготовки.

Литература.

Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Основи філософських знань

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Джерела філософії. Значення філософії.

2.Філософія Давнього Сходу і Китаю.

3.Українська філософія.

4.Антична філософія.

5.Філософія епохи Відродження.

Література:

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Історія Луганщини

 

1.Підготувати реферат про історію Луганщини.

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат.

 

Політична економія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Виробництво і його основні чинники.

2. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні.

3. Економіка суспільства – як сукупність видів економічної діяльності.

4. Відносини власності в економічному житті суспільства.

 

Література:

1. Мочерний С.В. «Основи економічної теорії»

2. Мочерний С.В. «Політична економія»

3. Воробйов Є.М. «Економічна теорія»

 

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Інформатика та комп’ютерна техніка

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Комп’ютерні мережі. Електронна пошта.

2. Класифікація програмного забезпечення.

3. Сервісне програмне забезпечення.

4. Текстовий редактор Word.

Матеріал для конспектування взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Економіка підприємства

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Підприємство первинної ланки виробничої сфери.

2. Трудові ресурси і робоча сила.

3. Земельні ресурси та їх використання.

4. Матеріально-технічна база аграрних підприємств.

 

Література:

1. Бойчук М.І. «Економіка підприємства»

2. Збарський В.К. «Економіка сільського господарства»

3. Михайлов С.І. «Економіка аграрного підприємства»

 

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Бухгалтерський облік

1. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Мета складання балансу. Розділи і статті балансу. Обумовленість рівності підсумків активу та пасиву балансу.

2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і залишки (сальдо) по рахунках, порядок їх визначення.

3. Подвійний запис, його суть та значення. Бухгалтерські проводки, порядок їх складання, кореспонденція рахунків.

4. Синтетичні та аналітичні рахунки. Поняття про субрахунки. Взаємозв’язок між балансом і рахунками. Оборотні відомості за рахунками синтетичного обліку та аналітичного обліку.

5. План рахунків бухгалтерського обліку і принципи його побудови.

6. Виконати практичні завдання:

А)Необхідно зазначити адресу (частину балансу і його розділ), за якою будуть відображені в балансі наведені нижче ресурси підприємства.

 

№п/п Відповідь Назва ресурсів
  Справедлива вартість довгострокових біологічних активів
  Резерв сумнівних боргів
  Довгострокова позичка банку
  Заборгованість по виданому векселю, термін погашення якого через 10 міс.
  Оплачена підприємством наперед орендна плата
  Товари
  Непокриті збитки
  Додатковий капітал
  Готівка в касі
  Заборгованість з оплати праці
  Цільове фінансування
  Розрахунки з підзвітними особами
  Обладнання, призначення для подальшої реалізації
  Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом
  Пенсійне забезпечення
  Кошти на рахунках в банках
  Неоплачений капітал
  МШП
  Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих дивідендів
  Первісна вартість сільськогосподарських машин
  Відстрочені податкові зобов’язання
  Незавершене виробництво
  Первісна вартість комп’ютерної програми
  Молодняк тварин
  Доходи майбутніх періодів

 

Б) Закріпити навички складання кореспонденції рахунків

№ п/п Зміст господарської операції Сума Кореспонденція
Дт Кт
Видана зарплата з каси підприємства 30 000    
Повернуті в касу невикористані підзвітні суми    
Оприбутковано виручку (дохід) від реалізації продукції за готівку 12 000    
Відображена сума ПДВ(20%) від реалізації продукції за готівку ?    
Внесена на поточний рахунок виручка від реалізації продукції за готівку 12 000    
Придбано трактор у постачальників 30 000    
Крім того відображена сума ПДВ (20%) по придбаному трактору ?    
Використано паливо на обкатку трактора    
Зараховано придбаний трактор до складу основних засобів 30 500    
Списано зерно в реалізацію покупцям за собівартістю 90 000    
Нарахована заборгованість покупцям за реалізоване їм зерно за цінами з ПДВ 120 000    
Відображена сума ПДВ по реалізованому покупцям зерну ?    
Погашена заборгованість за податками 20 000    
Зараховано на поточний рахунок кошти в порядку погашення заборгованості по внескам до статутного капіталу 5 000    
Виявлена нестача будівельних матеріалів при інвентаризації 1 000    
Списана вартість нестачі будівельних матеріалів на матеріально-відповідальну особу 2 400    
Списані мінеральні добрива на підживлення овочевих культур 3 000    
Утримано із заробітної плати внески за єдиним соціальним страхуванням 5 000    
Нарахована амортизація на корівник 1 500    
Одержано зерно від урожаю 20 000    
Використано молоко на випойку телятам 3 000    
Витрачені корми на годівлю тварин 7 000    
Списані запасні частини, використані на ремонт легкового автомобіля 2 000    
Одержані будівельні матеріали від постачальників 15 000    
Виявлені надлишки зерна кукурудзи при інвентаризації    

В) Відкрити рахунки синтетичного обліку, скласти кореспонденцію рахунків до наведених господарських операцій, зробити їх розноску по рахункам синтетичного обліку, підрахувати обороти на них і вивести кінцеві залишки.

 

Відомість залишків на початок Реєстр господарських

звітного періоду по рахункам операцій за звітний період синтетичного обліку

 

№ п/п Шифр синтетичного рахунку Сума початкового залишку   № п/п Зміст господарської операції Сума
Дт Кт   Видані з каси кошти під звіт
8 000     Одержана готівка від матеріально відповідальних осіб в порядку відшкодування завданих збитків
    Повернуті в касу невикористані підзвітні суми
    Утримано із заробітної плати заборгованість матеріально відповідальних осіб в порядку відшкодування завданих збитків
  1 700   Погашена заборгованість перед постачальниками готівкою 8 000
  7 000        
Разом   8 700 8 700        

 

Література:

1. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку – К.: «АСК», 2005

2. Білоусько В.С., Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник – К.:2007

3. Шешина О.В. Теорія бухгалтерського обліку – Немішаєве, 2007

4. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку – К.: Мета, 2002

 

Методична довідка

а) до підготовки теоретичних питань.

Електронний варіант підручників, вказаних у списку рекомендованої літератури шукайте на сайті: http://pidruchniki.com/ .

б) до питання 3.

Порядок складання бухгалтерської проводки розберемо на прикладі господарської операції: у касу підприємства надійшли кошти з поточного рахунку в банку.

При складанні бухгалтерської проводки необхідно дотримуватися наступної послідовності:

1) Встановити, яких рахунків стосується дана господарська операція. (Задіяні рахунки 30 «Готівка» та 31 «Рахунки в банках»)

2) Визначити, які ці рахунки по відношенню до балансу (активний чи пасивний). (Рахунок 30 – активний, рахунок 31 - активний)

3) Встановити, які явища (збільшення або зменшення) відбуваються на кожному з цих рахунків. (На рахунку 30 – збільшення, на рахунку 31 - зменшення)

4) Встановити, на я кому з двох рахунків операцію потрібно записати по Дебету, а на якому по Кредиту. (Дт 30 «Готівка» Кт 31 «Рахунки в банках»)

в) до питання 5.

Вивчити НАПАМ’ЯТЬ :

Синтетичні рахунки Структура рахунку
Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
Основні засоби Активний
Нематеріальні активи Активний
Знос (амортизація) необоротних активів Пасивний
Капітальні інвестиції Активний
Довгострокові біологічні активи Активний
Клас 2. Запаси
Виробничі запаси Активний
Паливо Активний
Будівельні матеріали Активний
Запасні частини Активний
Матеріали сільськогосподарського призначення Активний
Поточні біологічні активи Активний
Малоцінні та швидкозношувані предмети Активний
Виробництво Активний
Рослинництво Активний
Тваринництво Активний
Промислове виробництво Активний
Допоміжні виробництва Активний
Готова продукція Активний
Продукція сільськогосподарського виробництва Активний
Товари Активний
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Готівка Активний
Рахунки в банках Активний
Інші кошти Активний
Короткострокові векселі одержані Активний
Поточні фінансові інвестиції Активний
Розрахунки з покупцями та замовниками Активний
Розрахунки з різними дебіторами Активний
Розрахунки з підзвітними особами Активний
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків Активний
Резерв сумнівних боргів Пасивний
Витрати майбутніх періодів Активний
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
Зареєстрований (пайовий) капітал Пасивний
Статутний капітал Пасивний
Пайовий капітал Пасивний
Капітал у дооцінках Пасивний
Додатковий капітал Пасивний
Резервний капітал Пасивний
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Пасивний
Вилучений капітал Активний
Неоплачений капітал Активний
Забезпечення майбутніх витрат і платежів Пасивний
Забезпечення виплат відпусток Пасивний
Цільове фінансування і цільові надходження Пасивний
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові позики Пасивний
Довгострокові векселі видані Пасивний
Клас 6. Поточні зобов'язання
Короткострокові позики Пасивний
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Пасивний
Короткострокові векселі видані Пасивний
Розрахунки з постачальниками та підрядниками Пасивний
Розрахунки за податками й платежами Пасивний
Розрахунки за страхування Пасивний
Розрахунки за виплатами працівникам Пасивний
Розрахунки з учасниками Пасивний
Розрахунки за іншими операціями Пасивний
Розрахунки з іншими кредиторами Пасивний
Доходи майбутніх періодів Пасивний
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Доходи від реалізації Пасивний
Інший операційний дохід Пасивний
Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Пасивний
Відшкодування раніше списаних активів Пасивний
Інші доходи від операційної діяльності Пасивний
Дохід від участі в капіталі Пасивний
Інші фінансові доходи Пасивний
Інші доходи Пасивний
Страхові платежі Пасивний
Фінансові результати Пасивний
Клас 9. Витрати діяльності
Собівартість реалізації Активний
Загальновиробничі витрати Активний
Адміністративні витрати Активний
Витрати на збут Активний
Інші витрати операційної діяльності Активний
Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю Активний
Нестачі і втрати від псування цінностей Активний
Фінансові витрати Активний
Втрати від участі в капіталі Активний
Інші витрати Активний
Податок на прибуток Активний

 

Статистика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Середня величина, її суть і визначення.

2.Показники озброєності і забезпеченості основними фондами.

3.Написати реферат: «Роль індексів у статистично-економічному аналізі».

Література:

1.Гаркавий В.К. Статистика.К: Вища школа, 2009 р.

2.Власенко М.П.Статистика. НМЦ, 2002 р.

Основи екології

1. Охорона атмосферного повітря. Функції, склад та структура атмосфери (Література «Основи екології» Малімон С.С. стор 65-89)

2. Охорона і раціональне використання грунтового покриву. Сучасний стан земельних ресурсів України (Література «Основи екології» Малімон С.С. стор 101-117)

3. Реферат на тему «Стан повітряного середовища в Україні»

Безпека життєдіяльності

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (небезпека, тріада, класифікація та джерела небезпеки). (Література: «Безпека життєдіяльності» Джигирей В.С. стор 11-22)

2. Електричний струм (вплив струму на людину, види впливу, електротравми). (Література: «Безпека життєдіяльності» Джигирей В.С. стор 107-109)

3. Написати реферат з однієї із наданих тем.

Теми рефератів:

ü Шкідливі звички

ü Забруднення атмосфери

ü Забруднення літосфери

ü Забруднення гідросфери

ü Вплив отруйних речовин на організм людини

ü Лісові пожежі та їх вплив на навколишнє середовище

ü Засоби індивідуального захисту при НС

ü Захисні споруди

ü Природні небезпеки характерні для нашої зони проживання

ü Безпека в багатоповерхових будинках

ü Електричний струм

ü Освітлення, світильники, іонізуюче випромінювання

ü Природно-соціальні небезпеки

ü Класифікація надзвичайних ситуацій

ü Перша медична допомога при утопленні та обмороженні

ü Перша медична допомога при кровотечах і різних видах травм

ü Побутові предмети та засоби побутової хімії, як джерела небезпеки

ü Техногенні небезпеки

ü Соціальні небезпеки (види конфлікту)

ü Основи протипожежної безпеки

Вступ до спеціальності

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Система професійної підготовки фахівців для роботи в сільській місцевості.

2.Основні завдання функціонування ринку праці.

Матеріали для конспектування знайти в мережі Інтернет. Для заліку надати конспект.

Казначейська справа

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства.

2. Платіжна система виконання бюджетів.

3. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

 

Література:

1. Фаркун І.В «Основи казначейської справи»

2. Попова Л.М. «Казначейська справа»

3. Петрашко П.Г. «Казначейська справа»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету.

Для заліку надати конспект.

 

 

Група – 31 БО

1.Іноземна мова - семестрова оцінка





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.01 с.)