Нормування антропогенного навантаження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормування антропогенного навантаження.Опрацювати та законспектувати наступні питання:

 

1. Водні ресурси України. Використання водних ресурсів у промисловому виробництві.

2. Нормування якості води. Санітарно-гігієнічні та екологічні показники якості води.

3. Нормування ГДС. Розрахунок максимально допустимої концентрації забруднення стічних вод.

4. Земельний кадастр і охорона земельних ресурсів.

Література:

1.Денисов В.В. «Екологія».

2.Джигірей В.С. «Основи екології та охорони навколишнього середовища».

3. Літунько В.М. «Екологічна експертиза».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Агроекологія»

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Класифікація екологічних факторів. Світло, тепло, вода. (Л.1. стор 158-176)

2. Інформація, як екологічний чинник. Л.1. стор 162-165)

3. Реферат на тему «Еколого-агрохімічна оцінка грунту» (Л.1. стор 138-145)

Література:

1. Смаглій О.Ф. «Агроекологія»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Екологічна експертиза територій і проектів.

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

 

1. Поняття і мета екологічної експертизи проектів.

2. Етапи проведення екологічної експертизи, висновки.

3. Екологічні вимоги до проектів. Основні норми екологічного обґрунтування.

4. Земельний кадастр і охорона земельних ресурсів.

Література:

1. Літунько В.М. «Екологічна експертиза».

2.Земельний кодекс, стр. 103-106

 

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Спеціальність 5.06010302 «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»

Група - 21 БГС.

Українська мова - семестрова оцінка

Українська література – семестрова оцінка

Іноземна мова – семестрова оцінка

Людина і світ - залік

Математика – семестрова оцінка

Фізика - екзамен

Фізична культура - семестрова оцінка

Вступ до спеціальності – семестрова оцінка

Історія Луганщини - екзамен

Основи правознавства – залік

Креслення з основа НГ – семестрова оцінка

Загальна електротехніка – семестрова оцінка

Технічна механіка – семестрова оцінка

Основи екології – залік

Гідравліка - залік

Геодезія - залік

Будівельні матеріали і роботи – семестрова оцінка

Українська мова

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

Повторити правила та записати приклади до них:

- Складне речення, пунктограми у складному реченні (кома, тире, двокрапка);

- Відокремлені другорядні члени речення (означення, прикладка, обставина, додаток).

 

Напишіть твір-роздум на одну із суспільних тем:

«Як жити в єдності з природою»
«Чи можливий сучасний світ без війни?»
«Комп'ютер — необхідна річ сьогодення»

Словничок.
Щоб виразити свою думку, використовуйте наступні словосполучення:
Я думаю, що... Я не сумніваюсь у тому... Мені здається... З цього приводу у мене інша думка... Я притримуюсь іншої думки... Я впевнений, що... Зараз побутує думка, що... Можливо, не всі згідні з тим, що... На мій погляд... Мені хочеться зауважити... У народі кажуть... Я переконаний в тому, що... Я абсолютно згідний з тими, хто... Я повністю поділяю точку зору...

Українська література

1.Григір Тютюнник.Новела „Зав’язь”. Знати зміст твору, пояснити у чому полягає символічність назви та подій.

Новела„Три зозулі з поклоном”. Розкрити образ „любові всевишньої” як втілення високої духовної цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю.

2.Твір-роздум «Високий сенс почуття любові в житті людини» за прочинами творами Гр.Тютюнника «Три зозулі з поклоном», «Зав’язь».

3.Василь Стус.Загальний огляд життя і творчості (повідомлення). Прочитати поезії:«Мені зоря сіяла нині вранці...», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...», «О земле втрачена, явися...»

4.Українська „химерна проза” ХХ ст.Повідомлення на тему:«Основні ознаки української „химерної прози; письменники та їхні твори».

5.Література „українського бароко” ХХ ст. (Повідомлення)

6.Валерій Шевчук. “Дім на горі”(оглядово): Знати в цілому зміст роману „Дім на горі”, характеризувати образи.

Література рідного краю

Загальне ознайомлення з художніми творами Антоніни Листопад, Ганни Гайворонської (повідомлення)

Англійська мова

1. Складіть твір-роздум на тему: «Цікаві місця Лондона»

2. Виберіть правильну форму дієслова для наступних речень:

1. This bookkeeper … with taxes.

a) deal; b) deals.

2.The accountant … financial records at the moment.

a) analyzes; b) is analyzing.

3.The bookkeeper … figures in the journal yesterday.

a) recorded; b) records.

4.Money … often … to as “the blood of business”.

a) is referred; b) are referred.

5.For each transaction there must … one or more accounts debited and one or more accounts credited.

a) to be; b) be.

3. Виправте помилки в наступних реченнях:

1. Engineers has to work closely with production. Engineers have to work closely with production.

2. What does they talk about, is it the new project?

3. Does your company produces electronics?

4. I’m thinking this is your design. Do I right?

5. What does these mechanics do?

6. An engineer is using the computer every day.

7. How often does you have to work overtime?

8. Engineers usually aren’t working in shifts.

Людина і світ

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Людина як біосоціальна істота. Соціалізація особистості. Стереотипи та упередження.

2.Соціальна мобільність. Права свободи та відповідальність.

3.Політика у житті суспільства.

4.Політкультурність. Міжнародні відносини.

Література:

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

5.Математика:

 

1. Основою піраміди є прямокутник зі сторонами 9 м і 12м. Кожне бічне ребро 12,5 м. Знайти об’єм піраміди.

2.В зрізаному конусі радіуси основ 6 см і 10 см, а твірна l + 5 см. Знайти радіус циліндра такої ж висоти, площа повної поверхні якого була б рівновелика площі бічної поверхні зрізаного конуса.

Література:

1.П.П.Андреев, Э.З. Шувалова. Геометрия.

2.Л.С. Атанесян и другие. Геометрия. 10-11 класс

3.Г.П.Бевз и другие. Геометрия. 10-11 класс

Фізика

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Розвиток уявлень про природу світла. Закони відбивання та зломлення.

2.Світло як електромагнітна хвиля.

3.Квантові властивості світла.

4.Постулати Ейнштейна. Закон додавання швидкості у ТВ.

Література

1.Гончаренко С.У.Фізитка –К: Освіта, 2002

2.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Фізична культура

Теоретическая подготовка

1.Оздоровительное и прикладное значение занятий физической культурой и спортом.

2.Основы профессионально – прикладной подготовки.

 

Литература:

1.Баранов В.М. В мире оздоровительной физкультуры. – К.: Здоровье, 1987. – 134 с.

2.Белов Р.А., Сермеев Б.В., Третьяков Н.А. Самостоятельные занятия студентов физической культурой: Учебное пособие. – К.: Выща школа, 1988. – 208 с.

3.Віровський Л.П. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 100 с.

4.Дубогай О.Д., Тучак А.М., Костікова С.Д., Єфімов А.О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. – Луцьк, 1997.

5.Крапівіна К. Нетрадиційні форми фізичного виховання студентів: Навчальний посібник. – Львів: 1997.

Вступ до спеціальності

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

 

1. Водогосподарський комплекс України, його завдання. Характеристика основних водогосподарських об’єктів України.

2. Значення сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій. Суть зрошувальних і осушувальних меліорацій.

 

3. Реферат на тему «Актуальні проблеми використання та охорони водних ресурсів України».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Історія Луганщини

 

1.Підготувати реферат про історію Луганщини.

Матеріали для реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат.

Основи правознавства

1.Скласти реферат на тему: «Суть права та ознаки правової держави. Адміністративне право, цивільне право, спадкове, трудове право, джерела трудового права».

Матеріал для підготовки реферату можна взяти з Інтернету. Для заліку надати реферат

 

Креслення з основами нарисної геометрії.

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

2. Ознайомлення з «Единой системой конструкторской документации».

 

Література:

1. ГОСТ 2.301-68 – форматы;

2.ГОСТ 2.302-68 – масштабы;

3.ГОСТ 2.303-68 – линии;

4.ГОСТ 2.304-81 – стандартне шрифты.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету.Для заліку надати конспект.

 

Загальна електротехніка

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1.Електричні кола постійного струму.

2.Особливості кіл змінного струму з активним опором, з індуктивністю, ємністю. Нерозгалужені і розгалужені кола синусоїдального струму.

3.Електричні машини постійного і змінного струму. Будова і принцип дії

Література:

1. М.В.Титаренко Електротехніка, К.: Кондор, 2004.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

 

Технічна механіка

 

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Рівновага плоскої системи довільно розміщених сил. Момент сили відносно точки. Головний вектор і головний момент.

2.Центр ваги плоского перерізу. Визначення центру ваги плоских геометричних фігур.

3.Основні гіпотези та припущення опору матеріалів. Метод перерізів. Види напруження. Розрахунки на міцність при деформаціях розтяг і стиск, згин прямого бруса. Епюри повздовжніх, поперечних сил і згинаючих моментів.

Література:

1. В.М.Колосов Теоретична механіка, К.: Університет Україна – 20006.

2. М.С.Мовнін, А.Б.Ізраєліт Опір матеріалів Л.: Суднобудування- 1985.

3. Пастушенко С.І. та інші Практикум з теоретичної механіки. Частина перша.Статика. Кінематика.- Вінниця.: Нова книга, 2006.

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Основи екології

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Біосфера, складові властивості. Вплив антропогенного фактору на кругообіг речовин.

2. Характеристика глобальних екологічних проблем, шляхи вирішення.

3. Охорона та раціональне використання водних ресурсів. Проблеми використання води промисловосттю.

4. Загальна характеристика забруднення середовища радіоактивними речовинами.

Література:

1. Капинос П.Г. «Охрана природы», стр.

2.Гудков І.М. «Сільськогосподарська радіоекологія».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Гідравліка

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Гідростатичний напір. Основне рівняння гідростатики. Графічне зображення тиску.

2. Види руху рідини. Основні задачі гідродинаміки. Параметри потоку. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернулі.

3. Витікання рідини із отворів, насадків, коротких труб, з під щіта.

Література:

1. Рогалевич Ю.П. «Гідравліка».

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.

Геодезія

Опрацювати та законспектувати наступні питання:

1. Форма і розміри Землі. Координати в геодезії, їх використання. Масштаби. Орієнтування ліній на місцевості і плані.

2.Топографычны плани ы картию

3. Лінійні вимірювання, Кутові вимірювання в геодезії.

Література:

1.А.В. Маслов «Геодезія» ст. 51-72; В.В. Данілов «Геодезія»

2.В.В. Данілов «Геодезія»

Матеріал для конспектування можна взяти з Інтернету. Для заліку надати конспект.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.232.88 (0.013 с.)