На яку висоту піднімається водяна пара від земної поверхні в атмосфері?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На яку висоту піднімається водяна пара від земної поверхні в атмосфері?а) до 10 км;

б) до 20 км;

в) до 30 км;

г) до 40 км.

 

Яке з рівнянь відповідає рівнянню Гіббса-Дюгема-Маргулеса?

а)

б)

в)

г)

 

Яке з формулювань відповідає визначенню когезії?

а) притягання між молекулами (атомами, йонами) в об’ємі данного тіла;

б) молекулярний зв’язок між поверхнями двох різнорідних твердих або рідких тіл (фаз), що стикаються;

в) міжмолекулярні сили притягання або відштовхування, що діють на малих відстанях;

г) взаємодія між миттєвими диполями молекул на великих відстанях.

Який розмір часточок колоїдно-дисперсних систем?

а) 0,01 - 1 нм;

б) 10-5 – 10-7 м;

в) 1 – 100(200) нм;

г) 10-7 – 10-9 см.

 

В якому випадку набухання полімеру найменше?

а) в кислому середовищі;

б) в нейтральному середовищі;

в) в лужному середовищі;

г) в ізоелектричній точці.

Яка коагуляція називається флокуляцією?

а) взаємодія двох стійких колоїдних систем часточки яких мають протилежні заряди;

б) крупні часточки, що рухаються з великою швидкістю, доганяють повільно осідаючі часточки і „захоплюють” їх;

в) осідання часточок, що одночасно адсорбували макромолекулу полімеру;

г) зливання крапель концентрованого розчину полімеру і осідання його на дно при змішуванні полімеру з електролітом.

Що таке кратність пін?

а) вміст рідини в піні;

б) вміст газу (повітря) в піні;

в) відношення вмісту газу (повітря) до вмісту рідини в піні;

г) відношення об’єему газу (повітря) до об’єму рідини в піні.

Які емульсії є спумоїдними?

а) з концентрацією дисперсної фази не вище 0,1 % об’єму емульсії;

б) з концентрацією дисперсної фази 0,1 - 50 % об’єму емульсії;

в) з концентрацією дисперсної фази 50 - 70 % об’єму емульсії;

г) з концентрацією дисперсної фази вище 70 % об’єму емульсії.

15. Яка з речовин може бути потенціаловизначаючим йоном агрегату [SiO2]m .

а) SiO2;

б) CO32-;

в) H+;

г) HS -.

 

VIII. КОНТРОЛЬНІ ВПРАВИ І ЗАВДАННЯ

1. Який капілярний тиск усередині крапель розчинника, що знаходиться у рівновазі з парою при температурі 200 С, якщо поверхневий натяг розчинника складає 28,87 мДж . м-2, а питома поверхня системи дорівнює 6 . 10 м-1?

а) Δр = 2, 3 . 107 Па;

б) Δр = 1,15 . 107 Па;

в) Δр = 11,5 . 107 Па;

г) Δр = 2, 3 . 106 Па.

2. Визначити енергію Гіббса поверхні сферичних крапель туману води у кількості 5 г, якщо їх дисперсність складає 6 . 10-5 м, а поверхневий натяг при температурі 250 С дорівнює 71,96 мДж . м-2, гастина води – 0,997 г/см3.

а) GS = 129,9 Дж;

б) GS = 1,299 Дж;

в) GS = 1,299 кДж;

г) GS = 12,99 кДж.

3. Розрахуйте роботу адгезії і коефіцієнт розтікання води по твердій поверхні при температурі 250 С, якщо крайовий кут становить 900, а поверхневий натяг води – 71,96 мДж . м-2.

а) Wa = 0,7196 Дж . м-2; f = -0,7196 Дж . м-2;

б) Wa = 7,196 . 10-2 кДж . м-2; f = 7,196 . 10-2 кДж . м-2;

в) Wa = 7,196 Дж . м-2; f = 7,196 Дж . м-2;

г) Wa = 7,196 . 10-2 Дж . м-2; f = -0,07196 . 10-2 Дж . м-2.

4. 1 г Н+-катіоніту з обмінною ємністю 5 моль/кг внесли в 50 мл 0,1 М розчину КСl. Визначити рівноважну концентрацію Калію, якщо константа іонообмінної рівноваги = 2,5.

а) 13,6 моль/кг;

б) 3,06 моль/кг;

в) 1,36 моль/кг;

г) 30,6 моль/кг.

5. Розрахуйте товщину дифузного йонного шару на поверхні твердої пластинки, яка занурена у водний розчин 1 . 10-5 М KCl. Відносна діелектрична проникність розчину при 250 С дорівнює 78,5.

а) 0,0962 . 10-8 м;

б) 19,24 . 10-8 м;

в) 0,962 . 10-8 м;

г) 9,62 . 10-8 м.

6. Яку каламутність становить розчин латексу, якщо оптична густина, що виміряна в кюветі довжиною 5 см складає D = 0,402?

а) τ = 1,849 м-1;

б) τ = 18,492 м-1;

в) τ = 0,1849 м-1;

г) τ = 184,9 м-1.

7. Розрахуйте об’ємну частку дисперсної фази розчину латексу з концентрацією 0,5 г/л і густиною 0,965 г/см3.

а) СV = 0,05181 . 10-4;

б) СV = 0,5181 . 10-4;

в) СV = 51,81 . 10-4;

г) СV = 5,181 . 10-4.

8. Який радіус становлять часточки розчину латексу, якщо каламутність розчину дорівнює 18,492 м-1, об’ємна частка дисперсної фази – 5,181 . 10-4 при довжині хвилі 440 нм? Показник заломлення дисперсної фази і води дорівнюють n1 = 1,665, n0 = 1,333.

а) 2,64 . 10-8 м;

б) 26,4 . 10-8 м;

в) 0,264 . 10-8 м;

г) 264 . 10-8 м.

Розрахуйте каламутність золю при товщині шару 5 см, якщо світлопропускання дорівнює 0,5.

а) 0,1386 м-1;

б) 1,386 м-1;

в) 13,86 м-1;

г) 138,6 м-1.

Розрахуйте каламутність золю, якщо після введення розчину коагулятора світлопропускання знизилося з 0,5 до 0,3, а концентрація золю зменшилась до 0,8 від початкової концентрації. Товщина шару золю складає 5 см.

а) 2,408 м-1;

б) 24,08 м-1;

в) 4,816 м-1;

г) 48,16 м-1.

При проходженні світла крізь золь товщиною 5 см світлопропускання дорівнювало 0,5. Яка каламутність золю стала відразу ж після введення розчину коагулятора, якщо концентрація золю зменшилась до 0,8 від первинної концентрації?

а) 11,09 м-1;

б) 1,109 м-1;

в) 22,18 м-1;

г) 2,218 м-1.

12. Визначити час половинної коагуляції золю, якщо каламутність його через 25 с після початку коагуляції складала 24,08 м-1, а відразу ж після введення розчину коагулятора 11,09 м-1.

а) 0,43 с;

б) 4,3 с;

в) 8,6 с;

г) 43 с.

13. Розрахуйте зміщення сферичних частинок піску з дисперсністю 5 . 107 м-1 у воді, якщо густина піску дорівнює 2 г/см3, а в’язкість і густина води становить 1 . 1010 Па . с і 1 г/см3 відповідно.

а) 0,655 . 10-6 м/с;

б) 13,1 . 10-6 м/с;

в) 6,55 . 10-6 м/с;

г) 65,5 . 10-6 м/с.

14. Обчислити значення потенціалу течії розчину електроліту, якщо відносна діелектрична проникність ε = 81, в’язкість розчину 1 . 10-3 Па . с, величина електрокінетичного потенціалу дорівнює 38,7 мВ, питома електрична провідність розчину 1,37 . 10-2 Ом-1 . м-1. Тиск в капілярі дорівнює 2 . 104 Па.

а) 0,004 В;

б) 0,04 В;

в) 0,4 В;

г) 4,0 В.

15. Обчислити концентрацію часточок аерозолю на висоті 1 м, якщо на грунті їх концентрація складає 1,5 . 10-3 кг/м3, а радіус часточок дорівнює 1 . 10-8 м. Густина часточок 1,2 г/см3, температура 170 С. Густиною повітря знехтувати.

а) 0,134 . 10-9 кг/м3;

б) 1,34 . 10-9 кг/м3;

в) 13,4 . 10-9 кг/м3;

г) 6,7 . 10-9 кг/м3.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)