Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?
а) Створювати відповідні служби і призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджувати інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання.
б) Розробляти за участю сторін колективний договір і реалізовувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
в) Забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються.
г) Організовувати комісію з питань охорони праці підприємства та контролювати її роботу.

 

Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?


а) Впроваджувати прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо.
б) Забезпечувати належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом.
в) Забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснювати профілактичні заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування цих причин.
г) Організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумками вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.
д) Виконувати комплекс заходів для повного усунення шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

 

Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?


а) Розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
б) Забезпечувати безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.
в) Накладати штрафи на працівників підприємства, що порушують вимоги нормативних актів з охорони праці.

 

Яких заходів (з наведених) повинен вживати роботодавець для забезпечення функціонування системи управління охороною праці?


а) Здійснювати контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці.
б) Організовувати пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.
в) Вживати термінових заходів для допомоги потерпілим, залучати за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
г) Призначати в кожному структурному підрозділі уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.
д) Організовувати громадський контроль за дотриманням на робочих місцях вимог з охорони праці.

 

Які обов'язки щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці покладаються на працівника?


а) Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.
б) Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.
в) Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
г) Співробітничати з роботодавцем у справі організації пропаганди безпечних правил та методів поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва.
д) Вживати заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

 

За якої кількості працюючих на підприємстві роботодавець повинен створювати службу охорони праці?


а) 50 осіб і більше.
б) 100 осіб і більше.
в) 20 осіб і більше.
г) 500 осіб і більше.

 

Хто може виконувати функції служби охорони праці на підприємствах з кількістю працюючих менше 50 осіб?


а) В порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.
б) Сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.
в) Роботодавець.
г) Головний інженер підприємства.
д) Державний інспектор з нагляду за охороною праці.

 

Кому підпорядковується служба охорони праці підприємства?


а) Безпосередньо роботодавцю.
б) Безпосередньо головному інженеру.
в) Першому заступнику керівника підприємства з охорони праці.
г) Вищестоящому господарчому органу або органу місцевого самоврядування.

 

Що мають право робити спеціалісти служби охорони праці підприємства у разі виявлення порушень охорони праці?


а) Видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці.
б) Вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
в) Зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих.
г) Надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
д) Відстороняти від роботи осіб, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, не користуються засобами індивідуального та колективного захисту, перебувають на робочому місці в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

 

Хто може скасувати припис спеціаліста з охорони праці?


а) Лише роботодавець.
б) Керівник служби охорони праці.
в) Державний інспектор з нагляду за охороною праці.
г) Головний інженер підприємства.

В яких випадках допускається ліквідація служби охорони праці підприємства?


а) Тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.
б) За рішенням роботодавця в разі виявлення грубих порушень в організації і функціонуванні системи управління охороною праці на підприємстві.
в) За рішенням спеціально уповноваженого місцевого органу з нагляду за охороною праці в разі виявлення грубих порушень в організації і функціонуванні системи управління охороною праці на підприємстві.

За чиїм рішенням може створюватися комісія з питань охорони праці на підприємстві?


а) За рішенням трудового колективу.
б) За рішенням роботодавця.
в) За рішенням спеціально уповноваженого місцевого органу з нагляду за охороною праці.
г) За рішенням професійної спілки.

 

Хто може входити до складу комісії з питань охорони праці підприємства?


а) Представники роботодавця.
б) Предстваники професійної спілки.
в) Уповноважена найманими працівниками особа.
г) Спеціалісти з безпеки, гігієни праці.
д) Спеціалісти інших служб підприємства.
є) Представники спеціально уповноваженого місцевого органу з нагляду за охороною праці.

 

Який характер мають рішення комісії з питань охорони праці підприємства?


а) Рекомендаційний.
б) Обов'язковий до виконання.
в) Інформаційний.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.011 с.)