Тема 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях .Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях ..

1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

2. Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів

3. Медичний огляд працівників певних категорій

4. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

5. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

6. Організація безпечної роботи електроустановок

7. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

8. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень

9. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря

10. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту

11. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Рекомендована література до НЕ 2.1.: [1, 4, 9 – 11]

Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 2.13:

1. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

2. Загальні вимоги безпеки в галузі до виробничого обладнання та технологічних процесів

3. Медичний огляд працівників певних категорій

4. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

5. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

6. Організація безпечної роботи електроустановок

7. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

8. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень

9. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря

10. Загальні заходи та засоби нормалізації мікроклімату та теплозахисту

11. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Практичні заняття до НЕ 2.1.

1. Розрахунки для забезпечення робіт по охороні праці на робочому місці.

2. Перевірочний розрахунок системи опалення, кондиціювання повітря та вентиляції виробничих та офісних приміщень.

3. Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення.

4. Перевірочний розрахунок природного освітлення.

5. Розрахунок звукоізоляції та оцінка ефективності акустичної обробки приміщення.

6. Розрахунок захисного заземлення та занулення електрообладнання.

 

 

Тестові завдання до НЕ 2.1.

Які пільги і компенсації (з наведених) передбачені Законом України «Про охорону праці» для працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?


а) Безоплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.
б) Безоплатне забезпечення газованою солоною водою.
в) Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення.
г) Скорочення тривалості робочого часу.
д) Безоплатне забезпечення ліками.
є) Безоплатне забезпечення вітамінами та фітопрепаратами.

 

Які пільги і компенсації (з наведених) передбачені Законом України «Про охорону праці» для працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?


а) Додаткова оплачувана відпустка.
б) Пільгова пенсія.
в) Оплата праці в підвищеному розмірі.
г) Пільгове забезпечення санаторно-курортними путівками.
д) Безоплатне забезпечення медичною допомогою

 

Хто повинен проходити періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди?


а) Працівники, зайняті на важких роботах.
б) Працівники, зайняті на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці.
в) Працівники, зайняті на роботах, де є потреба у професійному доборі.
г) Особи віком до 21 року.
д) Усі працівники підприємства.
є) Працівники, які працюють у дво- або тризмінному режимі.

 

4.Щорічний обов'язковий медичний огляд проводиться для осіб віком до...


а) 21 року.
б) 18 років.
в) 16 років.
г) 23 років.

 

5. Якщо працівник ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, роботодавець...


а) Має право в установленому законом порядку притягнути його до дисциплінарної відповідальності.
б) Зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
в) Має право примусово направити його на медичний огляд.
г) Зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження місця роботи.

 

В яких випадках роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників?


а) За заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.
б) За своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.
в) У жодному випадку не зобов'язаний.
г) За ініціативою професійної спілки.
д) За рішенням медичного закладу.

 

7. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігається...


а) Місце роботи (посада).
б) Середній заробіток.
в) Тільки посадовий оклад або тарифна ставка.
г) Лише місце роботи (посада).

 

Хто повинен забезпечувати створення безпечних i нешкiдливих умов працi на пiдприємствах?


а) Власник або уповноважений ним орган;
б) Вiдповiднi посадовi особи та спецiалiсти пiдприємства;
в) Однаковою мiрою власник i працiвник;
г) Головний iнженер пiдприємства.

 

9.Умови працi на робочому мiсцi, безпека технологiчних процесiв i засобiв виробництва, стан засобiв колективного i iндивiдуального захисту, а також санiтарно-побутовi умови мають вiдповiдати:


а) Вимогам нормативних актiв про охорону працi;
б) Вимогам, встановленим колективним договором;
в) Вимогам, встановленим трудовою угодою або контрактом.

 

Що повинен виконувати власник або уповноважений ним орган, щоб запобiгти виробничому травматизму i виникненню професiйних захворювань працiвникiв?


а) Впроваджувати сучаснi засоби технiки безпеки;
б) Забезпечувати санiтарно-гiгiєнiчнi умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників;
в) Здiйснювати потрiбнi капiталовкладення для створення безпечних i нешкiдливих умов працi;
г) Застосовувати устаткування, яке виключає травматизм i професiйнi захворювання.

Якi медичнi огляди зобов'язаний проходити у встановленому порядку працiвник?


а) Попереднi;
б) Перiодичнi;
в) Спецiальнi;
г) Цільові;

д) Позачергові.

 

Для яких працiвникiв власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти органiзовувати проведення попереднього (пiд час прийняття на роботу) та перiодичних (протягом трудової дiяльностi) медичних оглядiв?


а) Зайнятих на важких роботах;
б) Зайнятих на роботах зi шкiдливими чи небезпечними умовами працi;
в) Зайнятих на роботах, де є потреба у професiйному доборi;
г) Осiб вiком до 21 року (для них також проведення щорічного обов'язкового медичного огляду);
д) Осiб вiком до 18 рокiв;
є) Осiб вiком до 20 рокiв;
е) Зайнятих на роботах, визначених колективним договором.

 

Хто або який документ встановлює перелiк професiй, представники яких пiдлягають медичному оглядовi, а також термiни та порядок його проведення?


а) Мiнiстерство охорони здоров'я України за погодженням з Державним комiтетом України з питань нагляду за охороною працi;
б) Угода щодо охорони працi мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Федерацiєю профспiлок;
в) Колективний договiр мiж працiвниками пiдприємства та власником.

 

 

 

Навчальний елемент 2.2. "Основні заходи пожежної профілактики об’єктах "

Самостійна робота

Тема 6. Основні заходи пожежної профілактики об’єктах .

1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон

3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

Протипожежні перешкоди

5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні

6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку

8. Державний пожежний нагляд

9. Первинні засоби гасіння пожеж

10. Пожежна техніка

11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння

12. Протипожежне водопостачання

13. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

Рекомендована література до НЕ 2.2.: [7 – 11]

Питання для поточного самоконтролю та контролю знань по НЕ 2.2:

1. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою

2. Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон

3. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

Протипожежні перешкоди

5. Основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні

6. Утримання евакуаційних шляхів і виходів

7. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку

8. Державний пожежний нагляд

9. Первинні засоби гасіння пожеж

10. Пожежна техніка

11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння

12. Протипожежне водопостачання

13. Забезпечення безпечної евакуації персоналу

Тестові завдання до НЕ 2.2.

1.Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України розроблені відповідно до:

 

а) Закону України "Про охорону праці" ;

б) Закону України "Про пожежну безпеку";

в) постанови Кабінету Міністрів "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" від 26.07.94 N 508.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.013 с.)