Нормативна навчальна дисциплінаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативна навчальна дисципліна 

7.010103 – “Технологічна освіта”

7.010104 – “Професійна освіта”

8.010103 – “Технологічна освіта”

8.010104 – “Професійна освіта”

 

Загальний обсяг годин та кредитів ECTS: 36 год / 1 кредит ECTS із них:

Лекцій: 6 год.

Практичних занять: 12 год.

Самостійної роботи: 18 год.

Форма підсумкового контролю: екзамен

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дана Типова навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року
за № 1057/18352.

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 36 академічних годин.

Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців.

Мета вивчення дисципліни

Метавивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

1.3. Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри)за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

· готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

· здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

· обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

· участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

· розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

· впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

· здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

· здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

· управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

· впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

· розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.

у педагогічній діяльності:

· розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

· надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

· готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.


Перелік ІНДЗ

1. Вдосконалення умов праці на підприємстві.

2. Соціально-економічна оцінка умов праці.

3. Економічні методи управління умовами і охороною праці.

4. Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.

5. Сучасна економіка умов і охорони праці.

6. Світовий досвід управління умовами і охороною праці.

7. Вплив ринкових відносин в економіці на стимулювання поліпшення умов і охорони праці (досвід західних країн).

8. Форми і методи регуляції відповідальності підприємств за порушення законодавчих і нормативних актів по охороні праці.

9. Реформування системи охорони праці.

10. Розвиток соціального партнерства у галузі охорони праці.

11. Охорона праці і соціальний захист.

12. Атестація робочих місць за умов праці.

13. Міжнародна співпраця у галузі охорони праці.

14. Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці.

15. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

16. Досвід зарубіжних країн в реалізації заходів щодо охорони праці.

17. Психологічне і інженерне забезпечення охорони праці.

18. Порядок організації державного нагляду за охороною праці.

19. Науково-технічне і соціальне забезпечення охорони праці в Україні.

20. Охорона праці і соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.

21. Шкідливі виробничі чинники і засоби захисту від них.

22. Вживання комп'ютерних методів, прикладного і інформаційного забезпечення охорони праці.

23. Вплив виробничих якостей людини на безпеку його праці.

24. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про працю та правил охорони праці.

25. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства, організації, установи.

26. Причини виробничого травматизму та професійної захворюваності.

27. Нещасні випадки, пов'язані з виробництвом (Положення про порядок розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві).

28. Взаємозв'язок охорони праці з іншими науками.

29. Охорона праці жінок.

30. Поняття «працездатність». Криві працездатності.

31. Групи людських якостей, що впливають на рівень травматизму.

32. Органи державного управління охороною праці. Їх компетенція і повноваження (Закон України «Про охорону праці»).

33. Фактори, впливаючі на формування умов праці, що не залежать від особливостей виробництва.

34. Гарантії прав працівників на охорону праці (Закон України «Про охорону праці»).

35. Розслідування і облік нещасних випадків. (Положення про порядок розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві).

36. Охорона праці неповнолітніх.

37. Вплив психофізіологічних якостей людини на безпеку його праці.

38. Класифікація виробничих травм.

39. Економічне стимулювання охорони праці (Закон України «Про охорону праці»).

40. Охорона праці інвалідів.

41. Управління охороною праці і обов'язки роботодавця (Закон України «Про охорону праці»).

42. Нещасний випадок на виробництві і його класифікація.

43. Відшкодування збитку у випадку ушкодження здоров'я працівників або у випадку їх смерті (Закон України «Про охорону праці»).

44. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова система у будівництві. Основні положення. (Чинний від 01.04.2012. З введенням ДБН А.3.2-2-2009 в Україні втратив чинність СНиП ІІІ-4-80* "Техника безопасности в строительстве").

45. Протокол опитування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) (Додаток 13 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011).

46. Протокол огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія). (Додаток 11 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011).

47. Припис. (Додаток 10 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011. Форма Н-9)

48. Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався. (Додаток 8 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011. Форма Н-2)

49. Акт про нещасний випадок, пов`язаний з виробництвом. (Додаток 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011. Форма Н-1).

50. Акт проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася). (Додаток 3 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011. Форма Н-5).

51. Повідомлення про нещасний випадок. (Додаток 2 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011).

52. Екстрене повідомлення про звернення потерпілого щодо настання нещасного випадку на виробництві. (Додаток 1 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №1232 від 30.11.2011.)

53. ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація.(Уведено вперше. Чинний від 01.08.2011).

54. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці":

- Загальні положення

- Гарантії прав на охорону праці

- Організація охорони праці

- Стимулювання охорони праці

- Нормативно-правові акти з охорони праці

- Державний нагляд та громадський контроль за охороною праці

- Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 


ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів

з дисципліни “Охорона праці в галузі” для спеціальностей

7010103 – “Технологічна освіта”, 7010104 – “Професійна освіта”,

8.010103 – “Технологічна освіта” 8.010104 – “Професійна освіта”

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом:

 

Курс Семестр   Загальний обсяг год. Кредитів   Всього аудит. (год.)   у тому числі (год.):     Контрольні (модульні) роботи (шт.)     Залік (сем.)     Екзамен (сем.)
Лекції   Лабора-торні   Практи- чні   Самос- тійна робота (год.)
   

 

Рейтинг студента з дисципліни визначається за сумою балів, які він отримує за:

· виконання модульних контрольних робіт:

І – 30 балів (3 питання ). В завдання модульної контрольної роботи (білета) входять 1–2 питання з лекційного курсу і 1–2 питання по самостійній роботі.

Оцінювання кожної з відповідей проводиться по 10 бальній шкалі. Кількість балів виставляється шляхом мінусування 1 балу (від 10) за кожну помилку чи неточність у відповіді.

Відповідь не по питанню – не оцінюється (виставляється 0 балів).

· виконання розрахункових робіт на практичних заняттях:

ІІ – 40 балів. Уміння виконувати розрахункові роботи (розв’язок конкретних практичних задач) оцінюється шляхом мінусування 4 балів (від 40) за кожну помилку чи неточність у розв’зку.

· виконання завдань білета підсумкового модуля (екзамену):

ІІІ – 30 балів. В білет входить 3 теоретичних питання: 1–2 питання з лекційного курсу і 1–2 питання по самостійній роботі.

Оцінювання кожної з відповідей проводиться по 10 бальній шкалі. Кількість балів виставляється шляхом мінусування 1 балу (від 10) за кожну помилку чи неточність у відповіді.

Відповідь не по питанню – не оцінюється (виставляється 0 балів).

 

Якщо студент не атестований по ІІ модулю (розрахункові роботи на практичних заняттях), тобто набрав менше 20 балів за семестр, то на екзамені додається задача і оцінювання кожної з відповідей на теоретичні питання проводиться по 5 бальній шкалі, а вміння розв’язувати конкретну практичну задачу з охорони праці – по 15 бальній шкалі. Кількість балів виставляється шляхом мінусування 1 балу за кожну помилку чи неточність у відповіді на теоретичне питання і мінусування 3 балів за кожну помилку чи неточність у відповіді на практичне завдання.

 

· Додаткові бали (5 балів) надаються за виконання індивідуального домашнього завдання (написання реферату по обраній темі)


При спробі скористатися в процесі написання модульних контрольних (екзаменаційних) робіт додатковими джерелами інформації без дозволу викладача – по висвітлюваному на той момент питанню виставляється 0 балів.

 

Підсумкова рейтингова шкала з дисципліни складає 100 балів. Екзамен вважається складеним, якщо студент набрав не менше 60 балів і оцінюється у такій шкалі відповідності:

 

Рейтингова оцінка з дисципліни Оцінювання в системі ECTS Традиційна оцінка
90 – 100 A відмінно
82 – 89 B добре
75 –81 C добре
69 – 74 D задовільно
60 – 68 E задовільно
35 – 59 Fx незадовільно
1 – 34 F незадовільно

 

 

При перездачі курсу відповіді на екзаменаційні завдання оцінюються наступним чином:

3 теоретичних питання – по 20 балів кожне. Оцінюється шляхом мінусування 2 балів (від 20) за кожну помилку чи неточність у відповіді.

Відповідь не по питанню – не оцінюється (виставляється 0 балів).

1 практична задача – 40 балів. Оцінюється шляхом мінусування 4 балів (від 40) за кожну помилку чи неточність у відповіді.

 

 

Склав:

доцент кафедри загальної фізики _______________ Цалий В.З.

Ухвалено на засіданні кафедри:

Протокол №___від________________

Завідувач кафедри_________________(Крамар В.М.)

 


Змістовний модуль 1 "Лекційний курс"

Навчальний елемент 1.1. "Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці"

Лекція 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.015 с.)