ТОП 10:

На тему: «Конкурентна політика організації» 

2 години

План

1 Поняття та види конкурентоспроможності.

2 Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил.

3 Визначення конкурентоспроможності фірми.

4 Фактори конкурентноздатності торгівельного підприємства.

5 Недобросовісна конкуренція та захист від неї (в світі та в Україні).

Завдання:

1) виступити з доповіддю по підготовленому реферату. Можлива тематика рефератів запропонована нижче;

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 

1 Оцінка ефективності організації з позицій менеджменту.

2 Організаційна культура та її вплив на конкурентоспроможність підприємства.

3 Бізнес-освіта – чинник українських реформ.

 

2)проаналізувати управлінські ситуації №7, 8, 9 (див. додаток А)

3) відповісти на тести.

 

ТЕСТИ

 

1 Визначення сильних та слабих сторін організації потрібно:

А) для того, щоб краще зрозуміти , що відбувається;

Б) для дотримання правильної технології планування;

В) для здійснення результативного планування;

Г) все вище перераховане невірно.

 

2 Чому необхідне контроль:

Д) тому що це складова частина роботи керівника;

Е) тому що він попереджає виникнення кризових ситуацій;

Ж) тому що за його допомогою можна примушувати людей робити те, що їм не хочеться;

З) все перераховане вірно.

 

3 Роль контролю в управлінні:

И) забезпечення досягнення організацією своїх цілей;

К) утримання робітників в певних рамках;

Л) основа для оцінки;

М) все перераховане вірно.

 

4 Батьком сучасного раціонального менеджменту прийнято вважати:

А) Ф.Тейлора;

Б) А.Файоля;

В) П.Друкера;

Г) Г.Форда.

 

 

МОДУЛЬ 2

Практичне заняття 5

на тему: “Великі корпоративні помилки”

Години

 

Обговорення кейсів з категорії І «Починання, що провалилися» (див. додаток Б):

а) Iridium: устремившись к звездам;

б) Вопреки всему: история Samsung Motors;

в) Webvan и бакалейно-гастрономическая революция.

 

Питання для обговорення:

1) Що, на ваш погляд, стало основною причиною провалів даних бізнес-проектів?

2) Чому так важко створити нове підприємство та яких помилок треба уникати?

3) Що треба пам’ятати менеджеру, який приступає до реалізації нового проекту?

 

Практичне заняття 6

на тему: “Неправильне сприйняття дійсності компанією”

Години

1 Обговорення кейсів з категорії ІІ «Інновації та зміни» (див. додаток Г):

а) Johnson & Johnson – производитель сосудистых эндопротезов;

б) История Rubbermaid;

в) Motorola и сотовые телефоны.

 

Питання для обговорення:

1) В чому полягають основні причини провалів цих бізнес-проектів?

2) Що треба пам’ятати менеджеру про інновації та зміни?

 

2 Обговорення кейсів 1-3 «Формулирование качественных изменений» для обговорення (див. додаток Д)

 

Практичне заняття 7

на тему: “Ілюзія досконалості компанії”

Години

1 Проаналізувати кейси з категорії ІІІ «Злиття та поглинання» (див. додаток Ж):

а) Quaker и Snapple: любовь с первого взгляда;

б) Sony отправляется в Голливуд;

в) Сказание о братьях Саатчи.

 

Питання для обговорення:

 

1) Чому так трудно здійснювати синергію?

2) Як зрозуміти, чи є сенс в новому придбанні?

3) Що таке “дью дилидженс“?

4) В чому полягають помилки інтеграції?

5) Що треба пам’ятати менеджеру про злиття та поглинання?

 

2 Ознайомитися з кейсами 1-2 «Формирование «НОУ-ХАУ»» та кейсами 1-2 «Использование творческого мышления» (див. додаток З).

 

Практичне заняття 8

На тему: «Причини поразок успішних компаній»

Години

1 Обговорення кейсів з категорії ІV «Стратегії, що заводять в безвихідь» (див. додаток К):

а) Греческая трагедия: Wang Laboratories;

б) Snow Brand Milk не делает выводов из собственных ошибок.

 

Питання для обговорення:

 

1) Що послужило причиною невдач компаній?

2) Чому стратеги неправильно оцінюють дії конкурентів та обирають “нераціональні“ стратегії?

3) Що треба пам’ятати менеджеру про стратегії та методи конкурентної боротьби?

 

2 Обговорення завдань та кейсів «Раскрепощающие установки», представлених в додатку Л.

 

 

Методичні вказівки до проведення семінарських занять

Основним завданням проведення практичної частини вивчення дисципліни є забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу шляхом обговорення питань теми, тестування, розв’язання практичних завдань і вирішення управлінських ситуацій.

При проведенні практичних занять реалізуються такі форми навчального процесу:

- усне опитування студентів з питань, які виносяться на обговорення;

- заслуховування та обговорення підготовлених студентами реферативних повідомлень за матеріалами періодичної преси, монографічними джерелами, результатами діяльності державних і муніципальних організацій;

- виконання контрольних завдань за тестами;

- програмований контроль знань студентів;

- вирішення управлінських ситуацій;

- проведення ділових ігор, круглих столів і диспутів.

Мета та завдання проведення практичних і семінарських занять:

- закріплення теоретичних основ менеджменту організації;

- вироблення умінь та навичок здійснення оцінки комплексу проблем реалізації цілей організації та її управління;

- практичне застосування методичних підходів до оцінки економічної ефективності організації;

- опанування практичними навичками прийняття управлінських рішень в сфері управління організаціями;

- вивчення особливостей менеджменту організації в зарубіжних країнах для пошуку можливостей використання іноземного досвіду в Україні.

 

Сутність та особливості використання методу «аналіз конкретних ситуацій (кейсів)»

При використанні даного метода студентам пропонується опис, пов'язаний з деякою ситуацією, яка склалася в конкретній соціально-економічній системі на деякий момент часу.Ситуації можуть бути реальними або гіпотетичними. Вони містять постановку проблеми або варіант її рішення, супроводжуються питаннями, заданими безпосередньо в тексті ситуації або завершують її. Часто вихідні дані є неповними або надмірними, а ситуація, що описується, може не мати однозначного рішення. Перш за все студенти повинні знайти дані, яких бракує, або вибрати суттєву (релевантну) інформацію. Основним завданням студентів є об’єктивна оцінка поданої інформації та знаходження тих по основних та другорядних помилок, які привели компанію до бізнес-катастрофи.

Процедура аналізу включає наступні етапи:

1) ознайомлення студента з ситуацією;

2) самостійна робота по опрацюванню поданого матеріалу, підготовка відповідей на поставлені запитання у письмовій формі;

3) групова робота, тобто обговорення ситуації в аудиторії на практичному занятті;

4) підбивка підсумків викладачем.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ, ЇЇ ТЕМАТИКА ТА ОБСЯГ

3.1 Завдання для самостійної роботи

№п/п Зміст самостійної роботи Кільк. годин
Модуль №1 Теоретико-методологічні основи менеджменту організації
Тема 1   «Системне управління організацією» 1) опрацювання лекційного матеріалу, навчальної та наукової літератури, періодичних видань; 2) розв’язання управлінських ситуацій №1, 2, 3 (див. додаток А)
Тема 2   «Організація управління підприємством» 1) опрацювання лекційного матеріалу, навчальної та наукової літератури, періодичних видань; 2) пошук інформації за темою заняття в мережі Інтернет; ознайомитись та прокоментувати статтю «Затраты VS Доходы. Что делать, если расходы растут быстрее, чем доходы» (журнал «Управление компанией», №10,2007.–С.30-35).
Тема 3 «Управління підприємствами різних форм власності» 1) проаналізувати моделі управління організацією: - модель організації “7-S”; - поведінкову модель організації Ф.Тейлора; - адміністративну модель організації А.Файоля; - модель організації “алмаз” Т.Левитта. 2) пошук інформації за темою заняття в мережі Інтернет. розв’язання управлінських ситуацій №4, 5, 6 (див. додаток А)
Тема 4 «Конкурентна політика організації» 1) пошук інформації за темою заняття в мережі Інтернет; 2) розв’язання управлінських ситуацій №7, 8, 9 (див. додаток А)
Модуль№2 Аналіз зарубіжного досвіду менеджменту організацій
Тема 5   I Проаналізувати кейси з категорії І «Починання, що провалилися» (див. додаток Б): а) Iridium: устремившись к звездам; б) Вопреки всему: история Samsung Motors; в) Webvan и бакалейно-гастрономическая революция. Представити свої коментарі по кожній ситуації в письмовій формі, відповівши на питання: 1) Яка основна помилка, на Ваш погляд, стала причиною бізнес-катастрофи даної компанії? 2) Які другорядні помилки сприяли цьому? 3) Які помилки можна віднести до кожного кейсу згідно з лекційним матеріалом? Поясніть чому. II Проаналізувати ессе «Как руководители отгораживаются от реального мира» та відповісти на запитання (див. додаток В)
Тема 6 I Проаналізувати кейси з категорії ІІ «Інновації та зміни» (див. додаток Г): а) Johnson & Johnson – производитель сосудистых эндопротезов; б) История Rubbermaid; в) Motorola и сотовые телефоны. Представити свої коментарі по кожній ситуації в письмовій формі, відповівши на питання: 1) Яка основна помилка, на Ваш погляд, стала причиною бізнес-катастрофи даної компанії? 2) Які другорядні помилки сприяли цьому? 3)Які помилки можна віднести до кожного кейсу згідно з лекційним матеріалом? Поясніть чому. II Ознайомитися з матеріалом, представленим в додатку Е. III Ознайомитися з кейсами 1-3 «Формулирование качественных изменений» для обговорення (див. додаток Д)
Тема 7 I Проаналізувати кейси з категорії ІІІ «Злиття та поглинання» (див.дод. Ж): а) Quaker и Snapple: любовь с первого взгляда; б) Sony отправляется в Голливуд; в) Сказание о братьях Саатчи.
  Представити свої коментарі по кожній ситуації в письмовій формі, відповівши на питання: 1) Яка основна помилка, на Ваш погляд, стала причиною бізнес-катастрофи даної компанії? 2) Які другорядні помилки сприяли цьому? 3) Які помилки можна віднести до кожного кейсу згідно з лекційним матеріалом? Поясніть чому. II Ознайомитися з кейсами 1-2 «Формирование «НОУ-ХАУ»» та кейсами 1-2 «Использование творческого мышления»(див.додаток З)  
Тема 8 I Проаналізувати кейси з категорії ІV «Стратегії, що заводять в безвихідь» (див. додаток К): а) Греческая трагедия: Wang Laboratories; б) Snow Brand Milk не делает выводов из собственных ошибок Представити свої коментарі по кожній ситуації в письмовій формі, відповівши на питання: 1) Яка основна помилка, на Ваш погляд, стала причиною бізнес-катастрофи даної компанії? 2) Які другорядні помилки сприяли цьому? 3) Які помилки можна віднести до кожного кейсу згідно з лекційним матеріалом? Поясніть чому. II Намалювати власну карту бажань та прагнень. Розмістить на головних гілках карти області, що представляють для вас найбільший інтерес: робота, освіта, сім’я, самовдосконалення та інш. Потім намалюйте або назвіть дії, які ви можете зробити, щоб досягти цього. III Ознайомитися з завданнями та кейсами «Раскрепощающие установки», представленими в додатку Л.

3.2 Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння ним матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять без участі викладача. При вивченні дисципліни рекомендується проведення самостійної роботи за такими напрямками:

1) засвоєння теоретичного матеріалу (що передбачає опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, спеціальних джерел інформації, аналітичних і фактологічних матеріалів діяльності державних і муніципальних організацій за місцем проходження практики студентом);

2) оволодіння спеціальним економічним інструментарієм менеджменту організацій і набуття умінь практичного використання набутих знань на прикладі розв’язання управлінських ситуацій;

3) аналіз конкретних ситуацій, які поділені на чотири категорії та описують реальні історії відомих світових компаній. Це дає можливість студенту ознайомитися з досвідом зарубіжного менеджменту, побачити та проаналізувати помилки, від яких не застраховано жодного менеджера;

4) ознайомлення з завданнями та кейсами, які тренують широту мислення майбутніх менеджерів.

Контроль за самостійною роботою студентів проходить через написання та захист відповідних завдань, зокрема розв’язання управлінських ситуацій та аналіз кейсів. Виконуються завдання самостійної роботи у письмовій формі та своєчасно здаються на перевірку викладачу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Модуль №1

1 Організація як складова система.

2 Організація як об’єкт управління. Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління.

3 Загальні характеристики організації.

4 Взаємозв’язок змінних зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

5 Внутрішні елементи системи. Поняття закритої та відкритої системи.

6 Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу.

7 Фактори зовнішнього середовища організації.

8 Основні функції підприємства.

9 Сутність підприємства як об’єкта господарювання.

10 Процес функціонування підприємства як відкритої системи.

11 Форми державного регулювання підприємництва.

12 Державне регулювання діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

13 Етапи розвитку організації.

14 Стадії життєвого циклу організації та характерні особливості менеджменту.

15 Конкурентна стратегія підприємства – стратегія піонера.

16 Стратегія претендента на лідерство.

17 Стратегія єдиної ринкової ніши.

18 Модель п’яти конкурентних сил.

19 Поняття стратегічного потенціалу.

20 Конкурентний статус підприємства.

21 Принципи політики змін.

22 Фази змін в організаціях.

23 Структурне представлення організації. Види організаційних структур.

24 Формальні та неформальні організації. Делегування повноважень.

25 Сутність функцій управління. Поняття управлінського циклу.

26 Значення ефективності, її критерії.

27 Оцінка ефективності управління.

28 Різниця між поняттями ефект та ефективність.

29 Види ефективності.

30 Поведінкова модель організації Ф.Тейлора.

31 Адміністративна модель організації А.Файоля.

32 Модель організації “алмаз” Т.Левитта.

 

Модуль №2

33 Неправдиві теорії о причинах управлінського краху.

34 Класифікація бізнес-катастроф.

35 Основні моделі поведінки менеджерів, що приводять до бізнес-катастроф.

36 Помилки, які здійснюють топ-менеджери.

37 Проблеми створення нового підприємства та помилки, яких треба уникати.

38 Види стратегічних помилок.

39 Різновиди помилки “негативний перенос“.

40 Види помилок через звуження поля зору/мислення.

41 Помилки, пов’язані з невмінням прогнозувати.

42 Характеристика компанії-зомбі.

43 Принципи та установки компанії-зомбі.

44 Методики, що дозволяють боротися з ілюзією досконалості.

45 Що треба пам’ятати при реалізації інноваційного проекту?

46 Поняття синергії. Труднощі, пов’язані з її досягненням.

47 Помилки, що допускаються при злитті та поглинанні компаній.

48 Поняття стратегії та її значення для ефективного управління організацією.

49 Стратегії та методи конкурентної боротьби.

50 Поняття та види конкурентоспроможності. Визначення конкурентоспроможності фірми.

51 Протиставлення підходів якісного прориву та поступових поліпшень.

52 Поняття “стріли прориву”. Концепція тріангулярного мислення.

53 Формула успішних ідей. Принципи розумових стратегій.

54 Формування “ноу-хау”. Різниця між знанням та інформацією.

55 Способи формування “ноу-хау”.

56 Поняття зони дії.

57 Небезпеки за межами зони дії.

58 Поняття установки. Фіксована установка. Установки, націлені на перетворення галузі.

59 Мислення за допомогою метода “шести капелюхів”. Картографування думок. Порівняння з лінійним підходом.

 

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

для студентів заочного відділення

 

Варіант №1

1 Організація як складова система.

2 Поняття зони дії.

3 Аналіз кейсу «Iridium: устремившись к звездам».

 

Варіант №2

1 Організація як об’єкт управління. Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління.

2 Небезпеки за межами зони дії.

3 Аналіз кейсу «Вопреки всему: история Samsung Motors».

 

Варіант №3

1 Загальні характеристики організації.

2 Поняття “стріли прориву”. Концепція тріангулярного мислення.

3 Аналіз кейсу «Webvan и бакалейно-гастрономическая революція».

 

Варіант №4

1 Взаємозв’язок змінних зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

2 Формування “ноу-хау”. Різниця між знанням та інформацією.

3 Аналіз кейсу «Johnson & Johnson – производитель сосудистых эндопротезов».

 

Варіант №5

1 Внутрішні елементи системи. Поняття закритої та відкритої системи.

2 Протиставлення підходів якісного прориву та поступових поліпшень.

3 Аналіз кейсу «История Rubbermaid»

 

Варіант №6

1 Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу.

2 Поняття синергії. Труднощі, пов’язані з її досягненням.

3 Аналіз кейсу«Motorola и сотовые телефоны».

 

Варіант №7

1 Сутність підприємства як об’єкта господарювання.

2 Поняття стратегії та її значення для ефективного управління організацією.

3 Аналіз кейсу «Quaker и Snapple: любовь с первого взгляда».

 

Варіант №8

1 Форми державного регулювання підприємництва.

2 Характеристика компанії-зомбі.

3 Аналіз кейсу«Sony отправляется в Голливуд»

 

Варіант №9

1 Конкурентна стратегія підприємства – стратегія піонера.

2 Різниця між поняттями ефект та ефективність.

3 Аналіз кейсу «Сказание о братьях Саатчи»

 

Варіант №10

1 Стратегія претендента на лідерство.

2 Поняття та види конкурентоспроможності. Визначення конкурентоспроможності фірми.

3 Аналіз кейсу «Греческая трагедия: Wang Laboratories»

Варіант №11

1 Стратегія єдиної ринкової ніши.

2 Поняття стратегічного потенціалу.

3 Аналіз кейсу«Snow Brand Milk не делает выводов из собственных ошибок»

 

Варіант №12

1 Модель п’яти конкурентних сил.

2 Структурне представлення організації. Види організаційних структур.

3 Аналіз кейсу «Сказание о братьях Саатчи»

 

Варіант №13

1 Конкурентний статус підприємства.

2 Сутність функцій управління. Поняття управлінського циклу.

3 Аналіз кейсу «Johnson & Johnson – производитель сосудистых эндопротезов».

 

Варіант №14

1 Формальні та неформальні організації. Делегування повноважень.

2 Класифікація бізнес-катастроф. Помилки, які здійснюють топ-менеджери.

3 Аналіз кейсу «История Rubbermaid»

 

Варіант №15

1 Фактори зовнішнього середовища організації.

2 Оцінка ефективності управління.

3 Аналіз кейсу «Вопреки всему: история Samsung Motors».

 

Варіант №16

1 Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу.

2 Елементи проектування організації.

3 Аналіз кейсу «Iridium: устремившись к звездам».

 

Варіант №17

1 Характеристика організаційно-правових форм підприємств в Україіні.

2 Значення ефективності, її критерії.

3 Аналіз кейсу «Греческая трагедия: Wang Laboratories»

 

Варіант №18

1 Державне регулювання діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

2 Етапи розвитку організації.

3 Аналіз кейсу «Motorola и сотовые телефоны».

 

Варіант №19

1 Види ефективності.

2 Небезпеки за межами зони дії.

3 Аналіз кейсу «Snow Brand Milk не делает выводов из собственных ошибок»

 

Варіант №20

1 Сутність підприємства як об’єкта господарювання.

2 Форми об’єднання підприємств в Україні.

3 Аналіз кейсу «Quaker и Snapple: любовь с первого взгляда».

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

для студентів заочного відділення

 

1) Організація як складова система.

2) Організація як об’єкт управління. Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління.

3) Загальні характеристики організації.

4) Взаємозв’язок змінних зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

5) Внутрішні елементи системи. Поняття закритої та відкритої системи.

6) Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу.

7) Фактори зовнішнього середовища організації.

8) Основні функції підприємства.

9) Сутність підприємства як об’єкта господарювання.

10) Процес функціонування підприємства як відкритої системи.

11) Форми державного регулювання підприємництва.

12) Державне регулювання діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

13) Етапи розвитку організації.

14) Стадії життєвого циклу організації та характерні особливості менеджменту.

15) Конкурентна стратегія підприємства – стратегія піонера.

16) Стратегія претендента на лідерство.

17) Стратегія єдиної ринкової ніши.

18) Модель п’яти конкурентних сил.

19) Поняття стратегічного потенціалу.

20) Конкурентний статус підприємства.

21) Поняття та види конкурентоздатності. Визначення конкурентоздатності фірми.

22) Принципи політики змін. Фази змін в організаціях.

23) Структурне представлення організації. Види організаційних структур.

24) Формальні та неформальні організації. Делегування повноважень.

25) Сутність функцій управління. Поняття управлінського циклу.

26) Характеристика організаційно-правових форм підприємств в Україні.

27) Форми об’єднання підприємств в Україні.

28) Значення ефективності, її критерії.

29) Оцінка ефективності управління.

30) Різниця між поняттями ефект та ефективність.

31) Види ефективності. Показники економічної ефективності менеджменту.

32) Поведінкова модель організації Ф.Тейлора.

33) Адміністративна модель організації А.Файоля.

34) Модель організації “алмаз” Т.Левитта.

35) Класифікація бізнес-катастроф. Основні моделі поведінки менеджерів, що приводять до бізнес-катастроф.

36) Помилки, які здійснюють топ-менеджери.

37) Види стратегічних помилок.

38) Різновиди помилки “негативний перенос“.

39) Види помилок через звуження поля зору/мислення.

40) Помилки, пов’язані з невмінням прогнозувати.

41) Характеристика компанії-зомбі.

42) Принципи та установки компанії-зомбі.

43) Поняття синергії. Труднощі, пов’язані з її досягненням.

44) Поняття стратегії та її значення для ефективного управління організацією.

45) Стратегії та методи конкурентної боротьби.

46) Протиставлення підходів якісного прориву та поступових поліпшень.

47) Поняття “стріли прориву”. Концепція тріангулярного мислення.

48) Формування “ноу-хау”. Різниця між знанням та інформацією.

49) Способи формування “ноу-хау”.

50) Поняття зони дії.

51) Небезпеки за межами зони дії.

52) Поняття установки. Фіксована установка. Установки, націлені на перетворення галузі.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1 Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 48 с.

2 Друкер Питер Ф. Практика менеджмента: Пер с англ.: Уч. пос. – М.: ИД “Вильямс”, 2007. – 400 с.

3 Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. – 332 с.

4 О’Кифф Дж. Бизнес-прорыв. Восемь стратегий достижения выдающихся практических результатов/ Пер. с англ. – М.: Изд-во “Эксмо”, 2005. – 256 с.

5 Курочкін О.С. Управління підприємством (процесний аспект): Навч. посібник. – К.: МАУП, 1998. – 144 с.

6 Менеджмент организации. Учеб. пособие/ Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 429 с.

7 Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 336 с.

8 Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 676 с.

9 Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фаткин Л.В. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. -352 с.

10 Теория организации: Ученик для вузов/ Г.Р. Латфуллин, А.В. Радченко. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с.

11 Финкельштейн С. Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: Анализ и практические выводы/ Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 394 с.

12 Захарчин Г.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 437 с.

 

Додаткова література

1 Бир С. Кибернетика и управление производством/ Под ред. А. Б. Челюсткина. - М.: Физматгиз, 1963. – 275 с.

2 Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність i перспективи. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 349 с.

3 Друкер П. Эффективное управление/Пер. с англ. – М.: ФАИР-Пресс, 1998. – 288 с.

4 Мартыненко Н.М. Менеджмент фирмы: книга для предпринимателя. – К.: МП “Леся”, 1995. – 368 с.

5 Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента. - М.: Дело, 1999. - 800 с.

6 Портер М. Конкуренция/ Пер. с англ. – М.: ИД “Вильямс”, 2002. – 496 с.

7 Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. Учебно-практ. пособие. – М.: АО “Бизнес-школа”, “Интел-Синтез”, 1996. - 367 с.

8 Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

9 Журнал «Управление компанией».

10 Журнал « Методы менеджмента качества»

11 Журнал «Проблемы теории и практики управления»

12 Журнал «Персонал»

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.042 с.)