ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ 

За окремими формами контролю знань студентів з дисципліни застосовуються критерії оцінювання, подані в таблиці 1. Отриманий рівень знань студента з усіх видів виконуваних робіт з дисципліни (теоретична підготовка, практична робота, ІНДЗ) оцінюється як за національною шкалою, так і шкалою ECTS. Переведення оцінок за системою КМСОНП здійснюється за схемою, поданою в таблиці 2.


Таблиця 8.1 - Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю

  Форми контролю/критерії оцінювання Бальна шкала оцінок знань
«Відмінно» (90-100) «Добре» (75-89) «Задовільно» (60-74) «Незадовільно» (до 60)
УСНЕ ОПИТУВАННЯ
  Повнота відповіді повна повна неповна часткова, відсутня
  Глибина і різносторонність знань достатні належні задовільні відсутні
  Системність і логіка викладення матеріалу система-тизоване, логічне логічне відсутні відсутні
  Ступінь ознайомлення з основними методич-ними розробками, законодавством та уміння їх використовувати при відповіді високий, використо-вуються при відповіді достатній, використо-вуються при відповіді належний, частково використо-вуються при відповіді відсутній
  Уміння узагальнювати викладений матеріал обґрунтовані висновки Недостат-ньо обґрунтовані висновки частково обґрунтовані висновки відсутність висновків
РОЗВЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ
  Знання методики розв’язання глибокі належні недостатні відсутні
  Володіння алгоритмом розв’язку Самостій-ність розрахунків недостатня самостій-ність розрахунків здійснення розрахунків за допомогою викладача відсутня самостійність розрахунків
  Правильність і повнота розрахунків правильні та повні правильні, неповні частково правильні, неповні неправильні, неповні
  Форми контролю/критерії оцінювання Бальна шкала оцінок знань
«Відмінно» (90-100) «Добре» (75-89) «Задовільно» (60-74) «Незадовільно» (до 60)
  Наявність узагальнених висновків наявні, обґрунтовані наявні наявні частково відсутні
ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ (ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ, ТЕСТИ)
  Правильність і повнота відповіді повна, правильна повна, частково неправиль-на неповна, частково правильна неповна, неправильна
  Чіткість відповіді (наявність чи від-сутність виправлень) чітка, без виправлень наявність незначних виправлень наявність виправлень нечітка
  Наявність помилок відсутні наявність незначних помилок значні помилки значні помилки

 Таблиця 8.2 - Шкала оцінювання за шкалою ECTS

За шкалою університету За національною шкалою За шкалою ECTS
90-100 «відмінно» A («відмінно»)
85-89 «добре» B («дуже добре»)
75-84 C («добре»)
65-74 «задовільно» D («задовільно»)
60-64 E («достатньо»)
35-59 «незадовільно» FX («незадовільно з можливістю повторного складання»)
1-34 F («незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни»)

ДОДАТОК А

Управлінська ситуація №1

 

Вихідні дані

Ви – радник голови обласної державної адміністрації.

Кадрове забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за освітньо-кваліфікаційним рівнем службовців характеризується такими даними (табл. А.1)

 

Таблиця А.1 - Кадрове забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за освітньо-кваліфікаційним рівнем державних службовців на 1 січня 2008 р.

Характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня службовців Кількість службовців (осіб)
1. Середня спеціальна освіта
2. Вища освіта, в т.ч. освітньо-кваліфікаційний рівень: - спеціаліст; - магістр
Із загальної кількості осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», магістрів зі спеціальностей «Державна служба» та «Державне управління»
Всього

 

Завдання

1 Обрахуйте і здійсніть аналіз структури кадрового забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за освітньо-кваліфікаційним рівнем державних службовців.

2 Запропонуйте напрямки підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня працівників обласної державної адміністрації з урахуванням різних форм навчання державних службовців.


Управлінська ситуація №2

Вихідні дані

Ви – начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення комунального підприємства «Міськводоканал».

Стан комп’ютерного забезпечення функціонування комунального підприємства характеризується такими показниками (табл.. А.2)

 

Таблиця А.2 - Комп’ютерне забезпечення КП «Міськводоканал»

Показник Значення показника
Кількість персональних комп’ютерів
Кількість персональних комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу
Кількість персональних комп’ютерів, інтегрованих у муніципальну інформаційну мережу
Кількість персоналу з обслуговування комп’ютерної техніки (осіб)

 

Відповідно до нормативів для якісного обслуговування споживачів у житлово-комунальній сфері один персональний комп’ютер повинен припадати на 5 тис. мешканців. Для довідки: населення міста на 1 січня 2008 р. становить 227 тис. осіб.

 

Завдання

1 Проаналізуйте стан комп’ютерного забезпечення функціонування комунального підприємства. Зробіть висновок про його відповідність існуючим потребам міста.

2 Обґрунтуйте можливі шляхи зміцнення комп’ютерно-інформаційної бази КП «Міськводоканал».


Управлінська ситуація №3

 

Вихідні дані

 

Витрати на збирання сміття комунальними підприємствами А, Б та В міста характеризуються такими показниками (табл. А.3).

 

Таблиця А.3 - Витрати на збирання сміття ( тис. грн.)

Вид витрат Підприємство А Підприємство Б Підприємство В
Утримання адміністративного органу
Амортизація обладнання
Пальне
Технічне обслуговування обладнання
Оплата праці робітників
Захоронення сміття
Кількість зібраного сміття в день, т

Завдання

1 Проведіть порівняльний аналіз витрат на збирання сміття трьома підприємствами.

2 Визначте, в якому підприємстві надання послуги зі збору сміття є найдешевшим.

3 Обґрунтуйте, які показники необхідно врахувати додатково, щоб оцінити загальну ефективність збирання сміття підприємством.


Управлінська ситуація №4

П’ять із семи комунальних житлово-експлуатаційних контор муніципального утворення знаходяться на грані банкрутства. Це позначається на якості надання населенню комунальних послуг.

 

Завдання

Використовуючи процедуру антикризового управління організацією та його спеціальні механізми, запропонуйте шляхи оздоровлення підприємств житлово-комунального господарства.

 

Управлінська ситуація №5

Ви – міський голова. На певний момент склалася така структура кадрів виконавчих органів місцевого самоврядування міста за професійно-кваліфікаційним складом: 60% службовців мають вищу освіту, проте лише половина з них має відповідний фах; 40% - середню спеціальну.

 

Завдання

1 Запропонуйте форми розвитку персоналу, які доцільно використати для підвищення освітньо-професійного рівня службовців органів місцевого самоврядування.

2 Визначте можливі фінансові джерела проведення заходів у цій сфері.

 

Управлінська ситуація №6

Ви – заступник директора комунального підприємства «Міськтеплокомуненерго». Показники господарської діяльності КП «Міськтеплокомуненерго» в 2004-2007 роках наведено в таблиці А.4.

 

Завдання

1 Обчисліть абсолютну та відносну динаміку показників господарської діяльності КП. Результати розрахунків занесіть у відповідні графи таблиці 1.

2 Підготуйте аналітичну записку на ім’я директора КП «Міськтеплокомуненерго» «Про результати господарської діяльності КП «Міськтеплокомуненерго». В ній визначте можливі внутрішньо організаційні та зовнішні причини існуючого стану підприємства.

Таблиця А.4 - Показники господарської діяльності КП «Міськтеплокомуненерго» в 2004-2007 роках

  Показник   Роки   Абсолютний приріст, од. Темп приросту, %  
2005 до 2004 2006до 2005 2007 до 2006 2005 до 2004 2006 до 2005 2007 до 2006
Обсяг наданих платних послуг населенню у порівняльних цінах, тис. грн.                        
Рентабельність виробництва, % 2,1 0,3 0,2 0,2            
Капітальні вкладення у порівняльних цінах, тис. грн.            
Балансовий прибуток (збиток) у порівняльних цінах, тис. грн.            
Заборгованість населення, тис. грн.            
Середньорічна кількість працівників, осіб            
Кількість аварійних ситуацій з обсягом завданої шкоди понад 10 тис. грн., од.            

 

Управлінська ситуація №7

Районна державна адміністрація (РДА) для забезпечення своїх підрозділів нормативно-правовою базою передплачує кілька періодичних офіційних видань (табл.А.5).

 

Таблиця А.5 - Передплата офіційних видань районною державною адміністрацією в 2007 р.

№п/п     Найменування Кількість примірників (одиниць) Періодичність виходу за рік (раз)   Річна вартість передплати одного примірника (грн.)
  «Відомості Верховної Ради України» 207,12
  «Офіційний вісник України» 996,48
  «Бюлетень законодав-ства і юридичної практики України» 140,64
  «Законодавство України» 311,88
5. «Зібрання законодавства України» 693,84

 

Голова РДА пропонує від переплати офіційних видань відмовитися, забезпечивши підключення всіх підрозділів РДА до мережі Інтернету. Вартість виділення Інтернет-лінії відповідної потужності та підключення до мережі 30 комп’ютерів РДА – 17 тис. грн. (одноразова оплата). Вартість обслуговування сервера – 400 грн. в місяць. Оплата за безлімітне підключення сервера до мережі Інтернету – 300 грн. в місяць.

 

Завдання

1 Порівняйте річну вартість забезпечення підключення комп’ютерів РДА до мережі Інтернету з вартістю передплати офіційних видань.

2 Яку стратегію змін в інформаційному забезпеченні РДА повинен обрати голова.

3 Чи виникне, на вашу думку, опар змінам в організації? Які його чинники?

4 Запропонуйте систему можливих методів подолання опору змінам.

5 Визначте альтернативні варіанти вирішення проблеми інформаційного забезпечення РДА.

Управлінська ситуація №8

Ви – спеціаліст апарату обласної державної адміністрації.

Кадрове забезпечення управлінь і відділів адміністрації за віковими групами характеризується таким чином (табл. А.6)

 

Таблиця А.6 - Кадрове забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за віковими групами в 1997- 2007 роках

Вікова група   Кількість осіб за роками
1997 р. 2002 р. 2007р.
18-28 років
29-35 років
35-50 років
50-60 років
Старші 60 років

 

Завдання

1 Розрахуйте структуру кадрового забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за віковими групами та визначте її зміну за роками.

2 Підготуйте доповідну записку на ім’я керівника апарату обласної державної адміністрації «Про стан кадрового забезпечення підрозділів обласної державної адміністрації за віковою ознакою», в якій запропонуйте шляхи омолодження складу державних службовців місцевого органу державної виконавчої влади.

 

Управлінська ситуація №9

Вихідні дані

 

Ви – директор комунального підприємства «Міський будинок культури».

Для комунального будинку культури актуальними є такі проблеми: існування кінотеатру не за рахунок основної діяльності, а за рахунок орендарів; низька відвідуваність культурно-масових заходів; необхідність ремонтних робіт і заміни обладнання.

Населення міста становить 87 тис. осіб. Будинок культури – останнє в місті підприємство такого профілю.

 

Завдання

Здійсніть SWOT-аналіз ситуації, що склалася на комунальному підприємстві «Міський будинок культури», на основі якого побудуйте SWOT-матрицю за такою структурою:

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 213; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.124.74 (0.02 с.)