Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с.За спеціальністю

7.03050901 „Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

ЛЬВІВ – 2011


УДК 657.62:336

ББК 65.053

Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с.

Розробник:

Пасінович І.І.,в.о. доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання ЛДФА, к.е.н.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання (протокол №1 від 31.08.2011р.) як програму підготовки фахівців галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” за спеціальністю 7.03050901„Облік і аудит”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста, затвердженої Вченою радою ЛДФА (протокол №7 від 28.04.2011 р.).

 

 

Погоджено:

Заступник завідувача кафедри

з начально-методичної роботи в.о. доц. Ясіновська І.Ф.

 

Завідувач кафедри

фінансів суб′єктів господарювання проф. Васьківська К.В.

 

 

ББК

ЛДФА, 2011


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фінансовий аналіз − невід′ємний компонент управління підприємством, який забезпечує обґрунтованість прийнятих рішень в фінансово-економічній сфері. Сьогодні постає необхідність вдосконалення системи комплексного фінансово-економічного аналізу діяльності господарюючих суб′єктів відповідно до його нової функціональної ролі в умовах ринку та посилення конкуренції.

Фінансовий аналіз розглядається як система спеціальних знань, що дозволяє накопичувати, трансформувати і обробляти інформацію фінансового характеру та оцінювати результати її обробки. Являючись складовою частиною фінансового менеджменту, якому в країнах з ринковими відносинами надається пріоритет у бізнесі, а також аудиту, фінансовий аналіз займає чільне місце в роботі фінансових менеджерів, бухгалтерів, керівників підприємств.

Основною метою фінансового аналізу є одержання максимальної кількості інформації, яка об′єктивно і точно дає змогу оцінити фінансовий стан підприємства та відпрацювати достовірні припущення та раціональні заходи для його покращення.

Фінансовий аналіз може розглядатися як сполучна ланка між фінансовим менеджментом і бухгалтерським обліком, адже всі об′єкти бухгалтерського обліку виражаються у вартісній оцінці і тим самим автоматично потрапляють у сферу фінансового аналізу. Фінансовий аналіз базується, з одного боку, на повному розуміння бухгалтерського обліку, його мови і змісту, а з другого, − на спеціальних прийомах економічного аналізу.

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» згідно з освітньо-професійною програмою вивчається студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю «Облік і аудит».

Предмет навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є фінансово-господарська діяльність підприємства, направлена на реалізацію прийнятих управлінських рішень і відображена в системі показників обліку, звітності та в інших джерелах інформації.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у наданні студентам знань про методи експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та виявлення внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану підприємства.

 

Основними завданнями дисципліни є:

· засвоєння студентами знань з теоретичних засад фінансового аналізу;

· вміння структуризувати фінансову інформацію для потреб аналізу;

· оволодіння методологічними прийомами проведення фінансового аналізу, зокрема математичними та статистичними;

· вміння інтерпретувати отримані результати фінансового аналізу та формувати комплексну і достовірну оцінку фінансовому стану підприємства.

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчається після вивчення навчальних дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1, 2».

 

Вимоги до знань і умінь

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» студент повинен:

− знати:

• теоретичні засади, методологію і методику фінансового аналізу з урахуванням досягнень науки, практики та міжнародних стандартів в умовах розвиненої ринкової економіки;

• логіку побудови фінансового аналізу, методичні прийоми й способи оцінки фінансового стану підприємства;

• інформаційну базу та методику розрахунку системи показників;

− вміти:

• читати й розуміти зміст фінансової (бухгалтерської) звітності, а також відбирати, обробляти і використовувати дані обліку, звітності, інших джерел інформації для проведення аналітичних досліджень;

• чітко формулювати мету і завдання фінансового аналізу, витримувати відповідну його етапність;

• визначати систему показників і необхідні для проведення дослідження методи та прийоми аналізу;

• виявляти динаміку основних показників фінансово-господарської діяльності, з′ясовувати закономірності, причини та фактори, що спричинили вплив на їх розмір, зміну;

• за результатами проведеного аналізу робити економічно грамотні аналітичні висновки, часткові висновки синтезувати в загальні;

• прогнозувати фінансовий стан підприємства;

• виявляти невикористані резерви та вносити конкретні пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності господарювання;

• концентрувати одержану інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень.

 

Опанування навчальної дисципліни повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

У зв’язку зі змінами у сфері економіки та фінансів при вивченні питань курсу необхідно використовувати матеріали сесій Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, рішення місцевих органів влади, чинний законодавчий, нормативний та інструктивний матеріал, а також матеріали періодичних видань з питань економіки та фінансів.

Навчальна програма складена на 3 кредити.

Форми контролю − проміжний модульний контроль, екзамен.

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” Освітньо-кваліфікаційний рівень„спеціаліст” „Фінансовий аналіз” – нормативна дисципліна циклу______________________________ Курс: 5, Семестр: 9
 
Спеціальність Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Семіна-рські/ практи-чні Заліки по модулях Само-стійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
7.03050901 «Облік і аудит»
7.03050901 «Облік і аудит» Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
ПМК, екзамен
Методи навчання лекції, семінарські й практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ (творчі завдання), робота в бібліотеці, Інтернеті тощо

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

Тема 1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.

Тема 3. Аналіз майна підприємства.

Тема 4. Аналіз фінансової стійкості.

Тема 5. Аналіз платоспроможності та ліквідності.

Тема 6. Аналіз грошових потоків.

Тема 7.Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

Тема 9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу.

Тема 10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу.

Тема 11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.

Тема 12. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

Тема 10. Оцінювання виробничо-фінансового

Левериджу

Поняття левериджу. Виробничий (операційний) леверидж та його кількісне вимірювання.

Фінансовий леверидж. Американська і європейська концепції фінансового левериджу. Сила дії (ефект) фінансового левериджу. Складові фінансового левериджу.

Операційно-фінансовий леверидж.

Оптимізація структури капіталу шляхом управління величиною ефекту фінансового левериджу.

 

Підприємств

Причини неплатоспроможності та симптоми банкрутства. Кризи та їх види.

Методи діагностики кризових явищ і банкрутства на рівні суб′єктів господарювання.

Аналіз показників неспроможності (банкрутства) за даними бухгалтерської звітності. Визначення незадовільної структури балансу підприємства.

Дискримінантні моделі та їх застосування для визначення фінансового стану підприємства.

Методичні підходи до прогнозування банкрутства в Україні.

Аналіз і оцінка можливостей відновлення платоспроможності підприємства.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: Навч. посібн. − К.: Центр учбової літератури, 2009. − 328 с.

2. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. − К.: КНЕУ, 2009. − 592 с.

3. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. − 2-е изд., перераб. И доп. − К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. − 656 с.

4. Буряк П.Ю., Щурик М.В., Герасим П.М., Герасим М.П. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. − К.: «Хай-Тек Прес», 2010. − 464 с.

5. Кононенко О., Маханько О. Аналіз фінансової звітності. − Х.: Фактор, 2008. − 208 с.

6. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб′єктів господарювання. − К.: КНЕУ, 2001. − 387 с.

7. Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. − К.: НМК ВО, 1993. − 59 с.

8. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. − К.: Центр навчальної літератури, 2007. − 488 с.

9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. 3-тє видання, випр. і доп. − К.: Знання, 2007. − 668 с.

10. Тарасенко Н.В., Вагнер І.М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. − Львів: «Новий світ - 2000», 2008. − 444 с.

 

 

Додаткова література

11. Біла О.Г. Фінансове плануванні і прогнозування. Навчальний посібник. − Львів: Компакт-ЛВ, 2005. − 312 с.

12. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посібник. − Житомир: Рута, 2003. − 680 с.

13. Головко В.І., Мінченко В.А., Шарманський В.М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навчальний посібник. − К., 2005.

14. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. − К.: Центр учбової літератури, 2007. − 328 с.

15. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібн. − К.: Товариство «Знання», КОО, 2000. − 378 с.

16. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз. Підручник. − К.: Центр учбової літератури, 2008. − 392 с.

17. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. − 5-тє вид., випр. і доп. − К.: Знання, 2006. − 261 с.

18. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу. Навч. посібник. − К., 2003.

19. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. − Львів: Світ, 1995. − 328 с.

20. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. − К.: Вища школа, 2003. − 278 с.

21. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб′єктів господарювання: Підручник. − 3-тє вид., перероб і доп. − К.: Знання, 2008. − 630 с.

22. Салига С.Я., Дацій Н.В. та ін. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 210 с.

23. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність та її аналіз: Навч. посібник. − К., 2002.

24. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. − К.: Кондор, 2005. − 196 с.

25. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. − К.: Видавництво А.С.К., 2003. − 240 с.

26. Шморгун Н.П., Головко І.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. − К.: ЦНЛ, 2006. − 528 с.

 

 


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Основними формами аудиторних занять є:

Лекція − логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певної наукової або науково-методичної проблеми, який характеризується судженням, висновками, підсумком.

Семінар − організаційна форма навчального заняття, при якій викладач проводить обговорення заздалегідь визначених питань та організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів (на підставі індивідуально виконаних рефератів, доповідей, повідомлень).

Практичне заняття − організаційна форма навчального процесу, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання практичних завдань.

 

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

Тема та короткий зміст заняття К-ть годин
Заліковий модуль №1
Тема 1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення
1. Необхідність, сутність і значення фінансового аналізу в сучасних умовах. Об′єкт і предмет фінансового аналізу. Мета, завдання і принципи фінансового аналізу. Користувачі результатів фінансового аналізу. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу.
2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Фінансова звітність як основне джерело інформації для фінансового аналізу. Основні характеристики форм фінансової звітності. Аналітичний потенціал бухгалтерського балансу для фінансового аналізу.
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
3. Поняття фінансового стану підприємства та система показників, що його характеризують. Основні етапи та напрями проведення аналізу фінансового стану підприємства. Класифікація фінансових показників залежно від потреб користувачів інформації. Групування фінансових показників за змістовою ознакою. Експрес-аналіз (діагностика) фінансового стану підприємства.
Тема 3. Аналіз майна підприємства
4. Економічна суть і структура майна підприємства. Відображення майна підприємства у формах його звітності. Методи аналізу майна підприємства. Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів.
Тема 4. Аналіз фінансової стійкості
5. Поняття про фінансову стабільність та фінансову стійкість підприємства. Основні чинники, які впливають на фінансову стійкість. Мета та етапи аналізу фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості підприємства та методика їх визначення.
6. Абсолютні і відносні показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку (за балансом). Оцінка забезпеченості поточної діяльності підприємства власними джерелами фінансування та визначення типу фінансової стійкості. Відносні показники фінансової стійкості.
Тема 5. Аналіз платоспроможності та ліквідності
7. Поняття про платоспроможність та ліквідність, їхнє значення при оцінці фінансового стану підприємства. Довгострокова та поточна платоспроможність та умови їх забезпечення. Види ліквідності. Аналіз ліквідності балансу. Групування активів за ступенем їх ліквідності. Групування пасивів за термінами їх погашення. Умови ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності балансу.
8. Відносні показники ліквідності та методика їх розрахунку (за балансом). Оцінювання показників ліквідності.
Тема 6. Аналіз грошових потоків
9. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства. Класифікація грошових потоків підприємства. Завдання аналізу грошових потоків та його інформаційне забезпечення. Аналіз обсягу і складу грошових активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів. Фінансова гнучкість підприємства. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків грошових в процесі здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства
10. Оцінка якості управління підприємством за станом руху грошових потоків. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.
Тема 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
11. Завдання, напрями та інформаційна база аналізу фінансових результатів. Види прибутку, які відображаються у Звіті про фінансові результати та порядок їх обчислення. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Відносні показники прибутковості. Групи показників рентабельності. Аналіз розподілу і використання прибутку.
Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства
12. Сутність кредитоспроможності та доцільність її оцінювання. Ознаки кредитоспроможного позичальника. Категорії позичальників залежно від рівня кредитоспроможності. Система показників (основних і додаткових), що характеризують позичальника. Показниковий аналіз кредитоспроможності. Синтетична оцінка кредитоспроможності підприємства. Методика визначення класу позичальника на підставі розрахунку інтегрального показника та умови кредитування.
Тема 9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу
13. Характеристика капіталу як об′єкта фінансового аналізу. Мета, завдання та основні напрями аналізу капіталу підприємства. Структурний аналіз капіталу на основі бухгалтерського балансу. Аналіз власного та позикового капіталу.
14. Оцінка ефективності використання капіталу. Показники ефективності використання капіталу підприємством. Аналіз оборотності і прибутковості капіталу.
Тема 10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу
15. Поняття левериджу. Виробничий (операційний) леверидж та його кількісне вимірювання. Фінансовий леверидж. Сила дії (ефект) фінансового левериджу. Складові фінансового левериджу. Операційно-фінансовий леверидж.

 

Тема 11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства
Поняття ділової активності підприємства та етапи проведення її аналізу. Завдання аналізу ділової активності та коло зацікавлених користувачів подібної інформації. Система показників ділової активності. Індекс ділової активності. «Золоте правило розвитку підприємства» як напрям оцінки ділової активності підприємства.
Аналіз інтенсивності використання ресурсів на основі показників оборотності. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.
Тема 12. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств
18. Причини неплатоспроможності та симптоми банкрутства. Кризи та їх види. Методи діагностики кризових явищ і банкрутства на рівні суб′єктів господарювання. Методичні підходи до прогнозування банкрутства в Україні.  
Разом

6.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять

Та залікових модулів

Тема та короткий зміст заняття К-ть годин
Заліковий модуль №1
Тема 1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення
1. Семінарське заняття №1
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства Тема 3. Аналіз майна підприємства
2. Практичне заняття №1
Тема 4. Аналіз фінансової стійкості
3. Практичне заняття №2
Тема 5. Аналіз платоспроможності та ліквідності
4. Практичне заняття №3
Тема 6. Аналіз грошових потоків
5. Практичне заняття №4
Тема 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства
6. Практичне заняття №5
Тема 9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу Тема 10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу
7. Практичне заняття №6
Тема 11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства
8. Практичне заняття №7
9. Залік по модулю №2
Разом семінарських і практичних занять Разом заліки по модулях

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Плани семінарських (практичних) занять містяться в окремо виданій брошурі «Методичні рекомендації для проведення семінарських і практичних занять з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

8.1. Графік виконання самостійної роботи

Назва теми Кіл-ть годин СРС Термін виконання (тиждень/семестр) Форма контролю  
1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення 2 (ІХ) С, Е  
2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 3 (ІХ) С, Е  
3. Аналіз майна підприємства 5 (ІХ) ПР, Е  
4. Аналіз фінансової стійкості 7 (ІХ) ПР, Е  
5. Аналіз платоспроможності та ліквідності 9 (ІХ) ПР, Е  
6. Аналіз грошових потоків 10 (ІХ) ПР, Е  
7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 13 (ІХ) ПР, Е  
8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 14 (ІХ) ПР, Е  
9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу 16 (ІХ) ПР, Е  
10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу 18 (ІХ) ПР, Е  
11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства 19 (ІХ) ПР, Е  
Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств 20 (ІХ) ПР, Е  
  Разом  

8.2. Завдання для самостійної роботи

Самостійна робота №1

Самостійна робота №2

Самостійна робота №5

Самостійна робота №6

Самостійна робота №8

Самостійна робота №9

Самостійна робота №10

Самостійна робота №11

Самостійна робота №12

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна робота проводяться з метою підвищення рівня підготовки студентів та розкриття їх індивідуальних творчих здібностей. Вони виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Індивідуальні завдання студентів складаються з двох частин:

• теоретичної (має носити пошуковий, дослідницький характер; оформляються у вигляді реферату);

• розрахунково-аналітичної (виконується на підставі форм звітності підприємства; оформляються на листках формату А4, звітність додається).

 

Рекомендована тематика індивідуальних рефератів

Тема 1: Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення

1. Актуальність фінансового аналізу в ринкових умовах господарювання.

2. Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління розвитком економічного потенціалу підприємства.

3. Використання традиційних методів економічної статистики та економіко-математичних методів у фінансовому аналізі.

4. Практична цінність фінансового аналізу. Вплив фінансового аналізу на результати діяльності підприємства.

5. Завдання фінансового аналізу у трьох сферах діяльності підприємства − фінансової, інвестиційної та фінансової.

6. Завдання фінансового аналізу для трьох груп користувачів: менеджерів, власників капіталу, кредиторів.

7. Роль фінансового аналізу в обґрунтуванні бізнес-плану і його моніторингу.

8. Особливості фінансової інформації та етапи її опрацювання.

9. Джерела інформації для внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу.

10. Організація аналітичної роботи на підприємстві.

 

Тема 2:Загальна оцінка фінансового стану підприємства

1. Попередній аналіз фінансового стану підприємства.

2. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

4. Стратегічний аналіз фінансового стану підприємства.

5. Моделювання аналізу фінансового стану підприємства в умовах використання сучасних інформаційних технологій.

 

Тема 3: Аналіз майна підприємства

1. Аналіз і оцінка нематеріальних активів підприємства.

2. Класифікація (розгорнута) і види активів підприємства.

3. Аналіз стану виробничих запасів на підприємстві.

4. Аналіз виробничого потенціалу підприємства.

5. Аналіз реальних і фінансових інвестицій.

Тема 4:Аналіз фінансової стійкості

1. Зв′язок між фінансовим станом підприємства та його фінансовою стійкістю.

2.Причини і наслідки дефіциту власного оборотного капіталу.

3. Фактори відновлення фінансової стійкості та умови їх використання.

 

Тема 5:Аналіз платоспроможності та ліквідності

1. Зовнішні і внутрішні чинники погіршення платоспроможності.

2. Шляхи підвищення ліквідності і платоспроможності підприємства.

 

Тема 6:Аналіз грошових потоків

1. Методика розрахунку реального припливу грошових коштів. Показники оцінки достатності грошових коштів та їх характеристика.

2. Розрахунок тривалості фінансового циклу.

3. Оцінка оптимального рівня грошових коштів.

4. Моделювання аналізу грошових потоків підприємства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

 

Тема 7: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

1. Механізм формування фінансових результатів підприємства.

2. Система директ-кост як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку.

3. Використання факторного методу в аналізі фінансових результатів.

4. Аналіз резервів зростання прибутку.

 

Тема 8: Аналіз кредитоспроможності підприємства

1. Сутність, значення і принципи кредитування.

2. Показники, що характеризують кредитну надійність підприємства-позичальника.

3. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків та аналізу ділового ризику.

4. Проблеми кредитоспроможності малих підприємств.

5. «Хворі» статті звітності та їх виявлення при оцінці кредитоспроможності.

 

Тема 9:Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу

1. Концепція вартості капіталу підприємства та її роль в аналізі структури капіталу. Оцінка вартості капіталу.

2. Основні напрями поліпшення структури та використання капіталу підприємства.

3. «Золоте правило фінансування» та «золоте правило балансу»: суть, значення та застосування.

 

Тема 10:Оцінювання виробничо-фінансового левериджу

1. Європейська концепція фінансового левериджу.

2. Податковий коректор фінансового левериджу.

 

Тема 11: Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства

1. Зовнішні і внутрішні фактори підвищення ділової активності підприємства.

2. Роль аналізу ділової активності при складанні бізнес-планів.

3. Розширена факторна модель стійкості економічного зростання.

4. Використання результатів аналізу прибутковості господарювання при прийнятті управлінських рішень.

5. Зв′язок ділової активності підприємства з його фінансовою стійкістю і платоспроможністю.

6. Сучасні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об′єкта фінансування.

Тема 12:Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств

1. Методичні підходи до виявлення ознак неплатоспроможності підприємства.

2. Методи прогнозування ймовірного банкрутства підприємств.

3. Аналіз і оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства.

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Основними методами оцінювання знань студентів є: оцінювання знань студентів на семінарських заняттях із змістових модулів, оцінювання виконання розрахунково-аналітичних завдань на практичних заняттях, підсумкові письмові роботи по ЗМ1, оцінювання ІНДЗ.

 

11.1. Таблиця оцінювання навчальної діяльності студентів

Поточний та модульний контроль балів
Змістові модулі ЗМ №1 ІНДЗ балів
Тема 1 Теми 2,3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Теми 7,8 Теми 9, 10 Тема 11

11.2. Система нарахування рейтингових балів
та критерії оцінювання знань студентів

Види робіт Бали рейтингу Максимальна кількість балів
1 2 3
1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях Від 0 до 5 5 х кількість семінарських занять
• усна відповідь на питання теми від 1 до 5  
• підготовка наукового реферату і доповідь по ньому від 2 до 5  
• студент не готовий до заняття  
2. Критерії оцінки виконання практичних робіт (ПР) Від 0 до 3 3 х кількість практичних занять
• ПР виконана у зазначений термін, в повному обсязі, без помилок 5 бали  
• ПР виконана у зазначений термін, у повному обсязі, але є помилки 1-4 бали  
• ПР виконана у зазначений термін в неповному обсязі, з наявністю суттєвих помилок 1-3 бал  
3. Тестовий контроль з теми(проводиться на практичному занятті) від 0 до 5 балів 5 х кількість практичних занять, на яких здійснюється тестовий контроль
4. Виконання ІНДЗ Від 1 до 10 балів 10 балів
• виконання наукового реферату з повним висвітленням теми, з розрахунково-аналітичною частиною, із захистом від 1 до 10 балів  
• виконання наукового реферату з повним висвітленням теми, з розрахунково-аналітичною частиною, без захисту від 1 до 8 балів  
• виконання наукового реферату з неповним висвітленням теми, із помилками в розрахунково-аналітичній частині, із захистом від 1 до 6 балів  
• виконання наукового реферату з неповним висвітленням теми, без розрахунково-аналітичної частини, без захисту від 1 до 4 балів  

 

1 2 3
5. Заліковий модуль Від 0 до 20 балів 20 х кількість ЗМ
Перший рівень складності − завдання з вибором відповіді; тестові завдання. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь 10 балів  
Другий рівень складності − завдання з короткою теоретичною або розрахунковою відповіддю. Відповідь вважається правильною, якщо студент дав правильні визначення, зробив обчислення, дав короткі коментарі 15 балів  
Третій рівень складності − розрахунково-аналітичне завдання. Завдання вважається виконаним правильно, якщо задачі розв′язані без помилок, в повному обсязі і сформульований висновок за результатами аналізу 10 балів  
6. Заохочувальні бали    
• доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни: − міжвузівська − в академії     10 балів 5 балів  
• участь у студентських олімпіадах: − переможець − призер − учасник   5 балів 4 бали 2 бали  
• наукова стаття з тематики дисципліни: − у виданнях академії − в інших наукових виданнях   5 балів 10 балів  
7. Екзамен До 100 балів
Встановлено 3 рівніскладності завдань. 1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана правильна відповідь. 30 балів
2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 30 балів
3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді). В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями. 40 балів

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за чотирибальною системою

Оцінки Відсотки (%%) від набраних балів за результатами модульного контролю
5 „відмінно” 90–100
4 „добре” 89–75
3 „задовільно” 74–51
2 „незадовільно” Менше 50 %

11.4. Шкала оцінювання успішності студента за результатами

Підсумкового контролю

Рейтинг студента (балів) Оцінка за шкалою ECTS Визначення Оцінка
За нПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-25; просмотров: 372; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.195.196 (0.007 с.)