ТОП 10:

ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ООП№ теми Назва теми Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
всього у тому числі лекції семінари практичні Залік по модулю
ауд. СРС/ ІНДЗ
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1
1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення  
2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства  
3. Аналіз майна підприємства  
4. Аналіз фінансової стійкості  
5. Аналіз платоспроможності та ліквідності  
6. Аналіз грошових потоків  
7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства  
8. Аналіз кредитоспроможності підприємства  
9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу  
10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу  
11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства  
Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств  
  Залік по модулю №1 2        
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) - -/12        
РАЗОМ 42/12

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Основними формами аудиторних занять є:

Лекція − логічно завершений, науково обгрунтований і систематизований виклад певної наукової або науково-методичної проблеми, який характеризується судженням, висновками, підсумком.

Семінар − організаційна форма навчального заняття, при якій викладач проводить обговорення заздалегідь визначених питань та організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів (на підставі індивідуально виконаних рефератів, доповідей, повідомлень).

Практичне заняття − організаційна форма навчального процесу, при якій викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання практичних завдань.

 

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять

Тема та короткий зміст заняття К-ть годин
Заліковий модуль №1
Тема 1. Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу та його інформаційне забезпечення
1. Необхідність, сутність і значення фінансового аналізу в сучасних умовах. Об′єкт і предмет фінансового аналізу. Мета, завдання і принципи фінансового аналізу. Користувачі результатів фінансового аналізу. Методи, моделі та прийоми фінансового аналізу.
2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Фінансова звітність як основне джерело інформації для фінансового аналізу. Основні характеристики форм фінансової звітності. Аналітичний потенціал бухгалтерського балансу для фінансового аналізу.
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
3. Поняття фінансового стану підприємства та система показників, що його характеризують. Основні етапи та напрями проведення аналізу фінансового стану підприємства. Класифікація фінансових показників залежно від потреб користувачів інформації. Групування фінансових показників за змістовою ознакою. Експрес-аналіз (діагностика) фінансового стану підприємства.
Тема 3. Аналіз майна підприємства
4. Економічна суть і структура майна підприємства. Відображення майна підприємства у формах його звітності. Методи аналізу майна підприємства. Завдання, основні напрями та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів.
Тема 4. Аналіз фінансової стійкості
5. Поняття про фінансову стабільність та фінансову стійкість підприємства. Основні чинники, які впливають на фінансову стійкість. Мета та етапи аналізу фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості підприємства та методика їх визначення.
6. Абсолютні і відносні показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку (за балансом). Оцінка забезпеченості поточної діяльності підприємства власними джерелами фінансування та визначення типу фінансової стійкості. Відносні показники фінансової стійкості.
Тема 5. Аналіз платоспроможності та ліквідності
7. Поняття про платоспроможність та ліквідність, їхнє значення при оцінці фінансового стану підприємства. Довгострокова та поточна платоспроможність та умови їх забезпечення. Види ліквідності. Аналіз ліквідності балансу. Групування активів за ступенем їх ліквідності. Групування пасивів за термінами їх погашення. Умови ліквідності балансу. Загальний показник ліквідності балансу.
8. Відносні показники ліквідності та методика їх розрахунку (за балансом). Оцінювання показників ліквідності.
Тема 6. Аналіз грошових потоків
9. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства. Класифікація грошових потоків підприємства. Завдання аналізу грошових потоків та його інформаційне забезпечення. Аналіз обсягу і складу грошових активів підприємства. Аналіз руху грошових коштів. Фінансова гнучкість підприємства. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків грошових в процесі здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства
10. Оцінка якості управління підприємством за станом руху грошових потоків. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.
Тема 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
11. Завдання, напрями та інформаційна база аналізу фінансових результатів. Види прибутку, які відображаються у Звіті про фінансові результати та порядок їх обчислення. Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства. Відносні показники прибутковості. Групи показників рентабельності. Аналіз розподілу і використання прибутку.
Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства
12. Сутність кредитоспроможності та доцільність її оцінювання. Ознаки кредитоспроможного позичальника. Категорії позичальників залежно від рівня кредитоспроможності. Система показників (основних і додаткових), що характеризують позичальника. Показниковий аналіз кредитоспроможності. Синтетична оцінка кредитоспроможності підприємства. Методика визначення класу позичальника на підставі розрахунку інтегрального показника та умови кредитування.
Тема 9. Аналіз джерел формування та ефективності використання капіталу
13. Характеристика капіталу як об′єкта фінансового аналізу. Мета, завдання та основні напрями аналізу капіталу підприємства. Структурний аналіз капіталу на основі бухгалтерського балансу. Аналіз власного та позикового капіталу.
14. Оцінка ефективності використання капіталу. Показники ефективності використання капіталу підприємством. Аналіз оборотності і прибутковості капіталу.
Тема 10. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу
15. Поняття левериджу. Виробничий (операційний) леверидж та його кількісне вимірювання. Фінансовий леверидж. Сила дії (ефект) фінансового левериджу. Складові фінансового левериджу. Операційно-фінансовий леверидж.

 

Тема 11. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства
Поняття ділової активності підприємства та етапи проведення її аналізу. Завдання аналізу ділової активності та коло зацікавлених користувачів подібної інформації. Система показників ділової активності. Індекс ділової активності. «Золоте правило розвитку підприємства» як напрям оцінки ділової активності підприємства.
Аналіз інтенсивності використання ресурсів на основі показників оборотності. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства.
Тема 12. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств
18. Причини неплатоспроможності та симптоми банкрутства. Кризи та їх види. Методи діагностики кризових явищ і банкрутства на рівні суб′єктів господарювання. Методичні підходи до прогнозування банкрутства в Україні.  
Разом

6.2. Календарно-тематичний план семінарських (практичних) занять

Та залікових модулівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.182 (0.004 с.)