Особливості укладення трудового договору між працівником та фізичною особою.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості укладення трудового договору між працівником та фізичною особою.Особливістю трудового договору з фізичною особою — робо­тодавцем є те, що вона може бути як підприємцем без створення юри­дичної особи, так і окремим громадянином, що не займається підприємницькою діяльністю. За правилами ст. 24 КЗпП такий договір укладається обов'язково у письмовій формі.

Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за
місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

На реєстрацію трудовий договір подається у трьох примірни­ках. Трудовий договір підлягає реєстрації день подання його на реєстрацію. Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження.

Випробування при прийнятті на роботу.

При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

Випробування не встановлюється прийнятті на роботу:

- осіб, які не досягли 18 років;

- молодих робітників після закінчення професійних навчально – виховних закладів;

- молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів, осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної служби, інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико - соціальної експертизи,

- а також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Cтрок випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працiвник у перiод випробування був вiдсутнiй на роботi у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю або з iнших поважних причин, строк випробування може бути подовжений на вiдповiдну кiлькiсть днiв, протягом яких вiн був вiдсутнiй

 

Трудовий договір на визначений строк, встановлений за погодженням сторін.

Трудовий договір на визначений строк є чинним протягом календарного періоду заздалегідь встановленої тривалості, встановлений за погодженням сторін і може визначатись як конкретним строком так і часом настання певної події (наприклад, поверненням на работу із відпустки по вагітності і пологам). Трудові договори укладаються з тимчасовим працівниками на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників- до 4 місяців, з працівниками, зайнятими на сезонних роботах на строк, що не перевищує тривалості сезонних робіт За таким договором може бути встановлено випробування, зазначення характеру роботи. У наказі про прийняття на роботу зазначається конкретний строк, без зазначення у трудовій книжці. Оплата тимчасової непрацездатності та надання щорічних основних відпусток здійснюється на загальних підставах за фактично відпрацьований час. Підставами звільнення є підстави, визначені КзПп.

Особливості праці тимчасових працівників.

Тимчасовим вважаються робітники і службовці, прийняті на роботу на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за яким зберігається їх місце роботи – до 4 місяців. У наказі ( розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник приймається на тимчасову роботу, або вказується строк його роботи. При прийнятті тимчасових працівників їм не встановлюється випробування. Вони мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це роботодавця письмово за 3 дні. Трудовий договір з цими працівниками може бути розірвано за ініціативою роботодавця крім п.5 ст. 40 КЗпП), а також у разі: припинення роботи на підприємстві, в установі, організації на строк більше одного тижня з причин виробничого характеру, а також скорочення роботи в них, нез’явлення на роботу протягом більше 2 тижнів поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку. Для таких працівників випробування не встановлюється, у наказі заначається , що працівника приймають тимчасово, із зазначенням у трудовій книжці, оплата тимчасової непрацездатності – не біль як за 75 календарних днів протягом календарного року, щорічна основна відпустка пропорційна відпрацьованому часу. Підстави звільнення визначені КзпП.

Особливості праці сезонних працівників.

Сезонними вважаються працівники, прийняті за трудовим договором для виконання сезонних робіт, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а протягом певного періоду( сезону), що не перевищує 6 місяців. Особа, яка приймається на сезонну роботу, має бути попередженою про це при укладенні трудового договору. У наказі ( розпорядженні) при прийнятті на роботу має бути відзначено, що він приймається саме на сезонну роботу із зазначенням у трудовій книжці. Відпустка цим працівникам надається пропорційно до відпрацьованого часу. Допомога з тимчасової непрацездатності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання надається сезонним працівникам на загальних підставах, а з інших причин – на строк не більше ніж 75 календарних днів. Сезонні працівники мають право розірвати трудовий договір попередивши про це роботодавця письмово за 3 дні. Трудовий договір може бути з ними розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з підстав, передбачених законодавством України про працю ( крім п.5 ст. 40 КЗпП), а також у випадках : припинення робіт на підприємстві, в установі, організації на строк більше 2 тижнів з причин виробничого характеру або скорочення робіт в них; нез’явлення на роботу безперервно протягом більше 1 місяця внаслідок тимчасової непрацездатності. Підстави звільнення визначені КзпП.

Трудовий договір на час виконання певної роботи.

Трудовий договір на час виконання певної роботи полягає у випадках, коли час роботи не може бути визначено точно. Такий договір укладається, коли час роботи може бути визначено лише приблизно (напр., закінчення будівництва конкретного об'єкта). Закінчення роботи визначається не який-небудь точно встановленою датою, а фактом завершення роботи, підтверджуються актом про приймання виконаної роботи. Такий трудовий договір припиняється з дня завершення цієї роботи. За такого договору може бути встановлено випробування.У наказі про прийняття на роботу зазначається, що працівника приймають на час виконання певної роботи, без зазначення у трудовій книжці.

Сумісництво.

Зайняття працiвником крiм основної ще й iншої платної посади або виконання iншої регулярно оплачуваної роботи пiсля завершення основної називаєтьсясумiсництвом. Для роботи за сумiсництвом потрiбнi лише бажання i згода працiвника. Згода власника або уповнова женого ним органу, а також профспiлок за основним місцем роботи не вимагається. Так, встановленi нормативно- правовi обмеження працювати за сумiсництвом (за винятком наукової, викладацької, медичної та творчої дiяльностi) керiвникам державних пiдприємств, їх заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв державних пiдприємств (цехiв, вiддiлiв, лабораторiй тощо) та їх заступникам. Обмеження також поширюють ся на осiб, якi не досягли вiсiмнадцяти рокiв, на працiвникiв, що працюють на роботах з шкiдливими або важкими умовами працi, на вагiтних жiнок i на посади, де виконання додаткової роботи може призвести до тяжких наслiдкiв. Не допускається також одночасне зайняття двох керiвних посад.

33. Суміщення професій (посад).

Сумiщенням професiй (посад)це виконання працівником, за його згодою, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією ( посадою) без звільнення від основної роботи на одному й тому самому підприємстві протягом установленої тривалості робочого дня. Роботодавець право попередити працівника про встановлення йому суміщення за два місяці. Суміщення встановлюється тільки за вакантною посадою , передбаченою штатним розписом. Суміщення може встановлюватись як на певний час ( обумовлюється в наказі) так і без визначення строку. Робота з кiлькох професiй (спецiальностей) може бути дозволена власником або уповноваженим ним органом на пiдприємствах усiх галузей економiки, де кiлькiсть видiв робiт, необхiдних для виробництва, бiльша за кiлькiсть професiй, внаслiдок чого працiвник недостатньо завантажений роботою протягом нормальної тривалостi робочого часу.

При сумiсництвi працiвник укладає два трудових договори або бiльше за основною роботою i за сумiсництвом. У разi сумiщення професiй укладається один трудовий договiр. Крiм того, робота за сумiсництвом виконується працівником пiсля закiнчення основної i у вiльний вiд основної роботи час. При сумiщеннi професiй (посад) робота виконується в межах основної тривалостi робочого часу. При сумiсництвi оплата залежить вiд системи оплати працi (погодинна чи вiдрядна). Розмiр оплати при сумiщеннi професiй (посад) як правило не обмежується за винятком пiдприємств та установ, що фiнансуються з державного бюджету. При сумiсництвi непотрiбна згода профспiлки чи власника, а при сумiщеннi потрiбна згода профспiлкового органу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 451; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.012 с.)