ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ1. Щоденник є основним документом студента під час проходження практики і джерелом інформації для написання звіту.

2. У перші дні практики студент за допомогою керівника практики від бази практики складає календарний графік виконання програми з виробничої практики і індивідуального завдання.

3. Під час практики студент щоденно повинен записувати все, що зроблено за день з виконання календарного графіку проходження практики. У щоденнику відображається участь в науково-дослідній і громадський роботі. Подібні, більш детальні записи ведуться у робочих зошитах, які є додатком щоденника.

4. Не рідше одного разу на тиждень студент зобов'язаний надавати щоденник на перегляд керівниками практики від вузу і організації, які перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, дають додаткові завдання і ставлять підпис під записами студента.

5. Після закінчення практики щоденник разом зі звітом продивляється керівниками практики, які складають відгук і підписують його.

6. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру.

7. Без наявності заповненого щоденника практика не зараховується.

 


Додаток Г

ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД університету

 

Перед початком практики, але не пізніше як за 3-5 днів:

• перевіряє готовність бази практики до прийняття студентів на практику;

• визначає керівника практики від підприємства - бази практики;

• узгоджує програму і календарний графік проходження практики;

• розподіляє студентів за місцем проходження практики;

• надає студентам направлення на практику і призначає старших груп;

• з'ясовує за місцем проходження практики можливість підбору матеріалів для курсових та дипломних робіт;

• складає і узгоджує на кафедрі план проходження практики, тематику теоретичних і семінарських занять на період практики;

• забезпечує студентів необхідною документацією - робочими програмами і індивідуальними завданнями, узгодженими із керівниками практики від баз практики;

• проводить попередній інструктаж - знайомить студентів з програмою практики, вимогами щодо трудової дисципліни, визначає індивідуальні завдання і порядок їх виконання, установлює дату початку практики, видає необхідні документи;

• складає графіки проведення контролю проходження практики студентами і консультації на кафедрі, передає їх на кафедру і до навчального відділу.

У період проходження практики:

• організовує своєчасне прибуття студентів на місце практики;

• прибуває особисто на місце практики в перший день;

• допомагає студентам у оформленні і отриманні пропусків (там де це необхідно);

• приймає участь у організації табельного обліку студентів;

• розподіляє студентів по робочим місцям та закріплює їх за керівниками від баз практики;

• проводить інструктаж з техніки безпеки, знайомить студентів з організаційно-економічною і науковою діяльністю підприємства, установи, організації, організовує теоретичні заняття, консультації і виробничі екскурсії з питань менеджменту, економіки, наукової організації праці;

• надає студентам консультації з питань виконання індивідуального завдання;

• систематично здійснює контроль і керівництво студентами на їх робочих місцях;

• у разі порушення студентами дисципліни має право відсторонити студента від практики;

• контролює виконання студентами календарного графіку практики, ведення щоденників і відповідність оформлення звітів.

На заключному етапі практики:

• розглядає звіти студентів з практики і дає письмові висновки про роботу кожного з них;

• складає письмовий звіт з проведеної практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її вдосконалення і здає його на кафедру;

• доповідає на засіданні кафедри про результати практики;

• приймає участь у роботі комісії із захисту звітів студентів;

• заносить до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента результати його захисту («відмінно», «добре», «задовільно»).

Додаток Д

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

1. Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, надбання виробничих навичок з майбутньої спеціальності і досвіду самостійної роботи.

2. Перед початком практики студент має отримати:

- направлення на практику, програму практики, індивідуальне завдання, щоденник з виробничої практики.

3. Під час проведення практики студент зобов'язаний:

- набути відповідні виробничі навички із майбутньої спеціальності;

- своєчасно виконувати всі адміністративні і наукові вказівки керівника за місцем практики, забезпечити високу якість робіт що виконуються, вивчити і неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, експлуатації обладнання, охорони праці;

- повсякденно вести щоденник з практики і своєчасно готувати звіт про проходження практики;

- підкорятися діючим на підприємствах, установах і організаціях правилам внутрішнього розпорядку;

- приймати участь у науково-дослідній роботі;

- активно приймати участь у громадському житті за місцем практики;

4. Перед відбуттям на практику студент має пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

5. Після закінчення практики студент повинен представити на кафедру:

- щоденник з виробничої практики з відмітками (печатки та підписи керівника від бази практики);

- звіт про проходження виробничої практики з відміткою бази практики (підпис керівника від бази практики та печатка;

- характеристику - відгук з місця практики.

6. Звіт про виробничу практику здається на кафедру на протязі 7 днів після повернення студента з практики або у перші 3 дня після початку наступного семестру. Захист звіту з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з 2-3 осіб за участю викладача - керівника практики від Університету. Залік з практики диференційований.

7. Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із Університету.

На студентів - практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть накладатися стягнення, про що повідомляється декану факультету. Декан вирішує питання подальшого проходження практики та перебування студента в Університету.

Додаток Е

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні

 1. Конвенция 00Н "О договорах международной купли-продажи товаров". - Вена, 1980.
 1. Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91р.// Урядовий кур’єр, 16.02.1999р. - №29.
 1. Про єдиний митний тариф: Закон України від 6.02.96р.// Галицькі контракти, 1996,N 10.
 1. Про заходи щодо здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту: Указ Президента України від 21.09.94р. // Урядовий кур'єр. -1994. - верес.
 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р.// Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
 1. Про митну справу; Закон України від 26.06.91 №1262-ХІІ / Укр. митниця.- К.: Лібра, 1991.
 1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94р. // Галицькі контракти. -1994. -лист;
 1. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р // Галицькі контракти. -1996. -М 20
 1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93р.// Урядовий кур'єр, 1993. - 1993. - берез.
 1. Громова Н. Внешнеторговый контракт. - М.: «Экономистъ», 2005. – 256 с.
 1. Все о внешнеэкономической деятельности: Справочное пособие для бухгалтера. - X.: Фактор, 1997.-324 с.
 1. Крашенников В. М. Валютное регулирование и валютный контроль. – М.: «Экономистъ», 2005. – 400 с.
 2. Воронкова О. Внешнеторговая деятельность: организация и управление: Учеб. Пособие. - М.: «Экономистъ», 2006. – 495 с.
 1. Герчикова И. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 501 с.
 1. Гринько И.С. Внешнеторговые сделки.- Сумы: Фирма "Реал", 1994.
 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Збірник наукових праць. Під заг. ред. д.е.н., проф., акад. АЕН України Макогона Ю.В. Донецьк: КП “Регіон”, 1998. – 292 с.
 1. Зовнішньоекономічна діяльність: Збірка статей. - К.: Компас, Плюс/Минус. -1997. - 39с.
 1. Кретов И. И. Внешнеторговое дело: учеб. Пособие. – М.: «ДиС», 2006. – 400 с.
 1. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 456 с.
 1. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – М. «Дело», 2006 – 448 с.
 1. Прокутев Е.Р. Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие. - М., 1998.
 1. Пузакова Е.П., Бодягин О.В. Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия. - М.: Приор, 1996. - 303 с.
 1. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий / В.П.Бачарников, С.М.Репецкий, К.В.Захаров, А.В.Цыганок и др. - К.: ИНЗКС, 1997. - 123 с, - І5ВМ 966-95104-1-4.
 1. Строковский Л. внешнеэкономическая деятельность предприятия: Ученик для вузов. – М. «Юнити», 2004 – 847 с.
 1. Турван Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. -Минск: Высшая шк., 1997. - 207 с.
 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під загальн. ред. А.І. Кредісова. - К., 2002.
 1. Федорова Е.А. и др. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии: Учеб. пособие / Е.А.Федорова, В.А.Савенко, В.И.Белоцерковский - Тула, 1997. - 496 с.

 

1. Конституція України. -К.: 1996.

2. Закон України "Про підприємництво". ВВРУ. 1991. №14.

3. Закон України "Про підприємства в Україні". ВВРУ. 1991. №24.

4. Митний кодекс України.

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.- 408с.

6. Внешнеторговые сделки./ Сост. И.С. Гринько.- Сумы: Фирма “Реал”, 1994.- 464с.

7. Лук’яненко Д.Г. та ін. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку. Підручник.- К.: Хвиля-Прес, 1995.- 176с.

8. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К.: Либра, 1994.- 190с.

9. Менеджмент внешнеэкономической деятельности /Под ред. Кириченко А.А.-К.:1998

10. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України. - К.: Міносвіти України, 1996.

11. Положення про організацію і проведення практики слухачів УАЗТ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів міжнародного менеджменту. – 1999.

 

Додаткові

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Стровский Л.Е, Казанцев С.К., Паршина Е.А. и др. - М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. - М.: Дело, 1999.

3. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТЙ, 1996.

4. Гордеева Л.Я., Иванова С.К. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - М.: Закон и право, 1996.

5. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. - М.: АО «Бизнес -школа», 1997.

6. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994.

7. Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 1998.

8. Киреев А. Международная экономика; в двух частях. Учебное пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1997.

9. Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1997.

10. Фомишин С.В. Международные экономические отношения. - К.: Высшая школа, 1997.

11. Економіка зарубіжних країн. - К.: Либідь, 1996.

 

Додаток ЖПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.017 с.)