Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

 

 

Київ – 2013

 

Укладачі:

 

д.е.н., проф В.П. Онищенко, зав. кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу

С.І. Серьогіна, методист кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

 

Робоча програма виробничої практики розглянута та затверджена

на засіданні кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

Протокол від «____» _______________20___р. №____

Зав. кафедри міжнародного

менеджменту та маркетингу,

д.е.н., проф. В.П. Онищенко

 

«____» _______________20___р.

 

Схвалено науково-методичною радою УДУФМТ за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічноїдіяльності»

 

Протокол від «___» _________________20___р. №____

 

«____» _________20___р. Голова ______________ (проф. Гвоздецький В.Д.)

 

 

У робочій програмі зовнішньоекономічної виробничої практики сформульовані ціль та завдання практики, визначені і розкриті зміст виробничої практики, форми та методи контролю за проходженням практики. Висвітлені вимоги до звіту згідно стандарту. Викладена послідовність підведення підсумків практики. Програма призначена для студентів факультету міжнародної економіки та менеджменту професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.. 4

2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.. 6

Тема 1. Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики. 6

Тема 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства — об'єкта практики 7

Тема 3. Планово-економічна діяльність підприємства. 7

Тема 4. Управління персоналом.. 8

Тема 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства. 8

Тема 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 9

Тема 7. Управління обліково-фінансовою діяльністю підприємства. 9

Тема 8. Стратегічне управління підприємством.. 9

Тема 9. Управління інноваційною діяльністю підприємства. 10

Тема 10. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 10

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ... 11

3.1. Організація практики. 11

3.2. Керівництво практикою.. 11

3.3. Індивідуальні завдання. 12

3.4. Заняття, екскурсії під час проходження практики. 12

3.5. Методичні рекомендації з проходження практики. 13

3.6. Джерела інформації 13

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 14

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ.. 14

5.1. Загальні вимоги. 14

5.2. Структура та обсяг звіту. 14

5.3. Рекомендації щодо порядку роботи над звітом.. 15

5.4. Вимоги до структурних елементів звіту. 15

5.4.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини. 15

5.4.2. Вимоги до структурних елементів основної частини. 16

5.4.3. Вимоги до додатків. 17

5.5. Оформлення звіту. 18

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.. 18

Додаток а. Індивідуальне ЗАВДАННЯ виробничу ПРАКТИКУ.. 19

Додаток Б. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН – ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 20

Додаток В. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ.. 21

Додаток Г. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД університету. 22

Додаток Д. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА.. 23

Додаток Е. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. 24

Додаток Ж. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ.. 26

Додаток И. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 27

Додаток К. ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ - КЕРІВНИКІВ виробничої ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ.. 28

Додаток Л. БЛОК- СХЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.. 29

Додаток М. Зразок титульного листа звіту з практики. 30

 

ВСТУП

Практична підготовка студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, передбаченою навчальним планом спеціальності.

Робоча програма виробничої практики - це основний навчально-методичний документ, розроблений на підставі навчального плану спеціальності, комплексної кваліфікаційної характеристики фахівця, наскрізної програми практики, що визначає проведення практики за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" у межах України. Закордонне навчання, включаючи практику, оформляється і проводиться за спеціально розробленими програмами і документами.

Дана програма визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і відведення підсумків виробничої практики студентів, характеристику баз практики.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів, при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Індивідуальні завдання, що розробляються безпосередньо для кожного студента в залежності від бази практики, відбивають повністю зміст роботи студента на підприємстві і спрямовані на формування навичок аналізу результатів господарчої діяльності підприємства та прогнозування основних показників та прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики.

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Практика з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" є складовою частиною навчально-виховного процесу. Виробнича практика є основним інструментом у закріпленні отриманих теоретичних знань і придбанні навичок самостійної трудової діяльності по обраної спеціальності - найбільш відповідальний етап у підготовці бакалаврів з професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" .

Метоювиробничої бакалаврської практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича практикапередбачає поглиблення і закріплення знань, отриманих з менеджменту та маркетингу, міжнародної економіки, фінансів, обліку у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У результаті проходження виробничої практики студенти отримують знання у галузі застосування законодавчих та нормативних документів у зовнішньоекономічній діяльності, принципів роботи та функцій управління, відділів, організацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Завданнявиробничої практики. Під час виробничої бакалаврської практики студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності якого єуправлінська діяльність в організаціях.

Основними завданнями виробничої практики є:

- поглиблення і закріплення теоретичних знань з менеджменту та маркетингу, міжнародної економіки, фінансів, обліку у галузі зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки у зовнішньоекономічній діяльності та засобами їх впровадження;

- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"; набуття досвіду практичної, науково-дослідницької, суспільно-політичної, організаційної роботи у міністерствах і відомствах України, обласних управліннях зовнішніх економічних зв'язків, облдержадміністраціях, у відділах зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій, установ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, і збирають матеріали для звіту з практики та подальшого виконання курсових та дипломних робіт;

- вивчення досвіду здійснення зовнішньоторговельних операцій та інших видів зовнішньоекономічної діяльності;

- вивчення основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що призначені для використання при організації управління підприємством, яке здійснює зовнішньоторговельні операції, та ознайомлення з практикою їх застосування, розробки, систематизації, аналізу та оформлення;

- критична оцінка здійснення зовнішньоекономічної діяльності на об`єкті проходження практики;

- прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань зовнішньоекономічної діяльності для їх впровадження в практику.

Після проходження практики студент має:

знати:

- структуру і штат організацій, установ, фірм і відділів підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- законодавчі та нормативні документи, що регламентують їх діяльність;

- цілі, завдання підрозділів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- принципи діяльності та функції відповідних управлінь, відділів, організацій, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- методи і стиль управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки;

- методику проведення ділових переговорів, підготовку і підписання угод, контрактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- принципи самостійного і колективного прийняття рішень з виробничих і соціальних проблем;

- методику підготовки наказів, розпоряджень, різноманітних довідок, заходів тощо і організацію їх виконання;

- принципи підбору і розстановки кадрів, роботи з ними, розподілу обов’язків і делегування повноважень.

вміти:

- складати плани робот відділу;

- використовувати методи економічного аналізу, планування, прогнозування діяльності організацій, фірм та відділів;

- вести пошук, збір, систематизацію статистичної та рекламної інформації зі зовнішньоекономічних питань, проводити її обробку та аналіз за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій;

- опрацьовувати кореспонденцію;

отримати навички:

- ведення журналів кореспонденції;

- контролю за проходженням документів;

- складання контрактів, листів, наказів, розпоряджень, тощо;

- застосування сучасних засобів оргтехніки, зв'язку і комп'ютерних технологій.

 

Виробнича бакалаврська практика проводиться на базах практики. Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничу торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовуватись передові форми та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.

Результатамивиробничої практики є набуття студентами евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях.

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Тема 3. Планово-економічна діяльність підприємства

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами в процесі виконання функціональних завдань.

Аналіз методичного забезпечення аналітичної та планової роботи. Методи, що використовуються в процесі аналізу економічних показників і обґрунтування їх планових значень. Рівень програмного забезпечення виконання зазначених робіт.

Система аналізу та планування показників господарської діяльності, що застосовується на підприємстві, характеристика ефективності їх функціонування. Аналіз ступеня використання комп'ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення.

Аналіз результатів господарської діяльності підприємства на основі форм річної фінансової та статистичної звітності. Оцінка обсягів і динаміки найважливіших показників: обсяги та структура виробництва продукції (товарів, робіт, послуг); обсяги та склад основних засобів, обсяги і швидкість обороту товарно-матеріальних запасів, обсяги виручки від реалізації валового прибутку, джерела їх формування, обсяги та склад операційних витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та його складові, обсяги чистого прибутку і напрями його використання.

Організація практики

Загальну організацію практики та контроль за проведенням її в Університеті здійснює декан факультету, який підпорядкований проректору з навчально-методичної роботи. Декан факультету забезпечує студентів базами практики, складає з підприємствами договори з проведення практики, узгоджує керівників від бази практики та програми практики.

Керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво з практики студентів здійснюється кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу.

Кафедра призначає керівниками практики провідних викладачів, які добре знають діяльність органів, де студенти проходять практику.

Керівник практики від кафедри:

- завчасно знайомиться з умовами базових організацій практики;

- сповіщає перед початком практики кожному студентові місце, порядок та терміни її проходження;

- готує і віддає направлення на проходження практики ;

- видає індивідуальне завдання на проходження економічної практики (додаток А);

- узгоджує з базами практики календарний план-графік проведення практики (додаток Б);

- перед початком контролює підготовленість баз практики та вживає відповідних заходів щодо їх підготовки;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо);

- повідомляє студентам про систему звітності з практики, вимоги до звіту та терміни його захисту;

- забезпечує високу якість проходження практики студентів у повній відповідності до навчальних планів і програм;

- здійснює контроль за забезпеченням базами практик нормальних умов праці і побуту студентів;

- контролює виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку;

- відвідує студентів на базах практики за графіком із відповідними помітками у щоденниках (додаток В) студентів-практикантів.

Обов'язки і права керівника практики від Університету викладено у додатку Г.

Керівництво студентами на базах практики повинно покладатись на одного з кваліфікованих фахівців: начальника відділу, головного або провідного спеціаліста.

Вони надають студентам місце для практики, забезпечують найбільшу ефективність її проходження, створюють необхідні умови, щодо отримання студентами, під час проведення практики навичок з фаху.

Керівники від бази практики надають студентам-практикантам можливість користуватися наявною літературою, звітною та іншою документацією і надають допомогу у підборі матеріалів для звіту з практики.

Індивідуальні завдання

Зміст практики визначається цією програмою та індивідуальними завданнями (додаток А), які мають свої особливості залежно від специфіки бази практики.

Студенти у реальних умовах функціонування конкретної організації, установи, фірми (відділу) вивчають:

- структуру об'єкта практики;

- закони та інші нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність;

- принципи діяльності органів зі зовнішньоекономічної діяльності;

- використання сучасних засобів оргтехніки і комп'ютерних технологій;

- заходи щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності праці.

Джерела інформації

З метою поглибленого опанування студентами майбутньою професією, керівники практики від бази практики знайомлять студентів із нормативною та законодавчою базою, необхідною літературою та посібниками. Перелік рекомендованих джерел інформації наведений у додатку Ж.

Загальні вимоги

Звіт з проходження практики - це основний підсумковий документ, що надає можливість проаналізувати і оцінити діяльність студента під час проходження практики.

Звіт має бути складений і оформлений у відповідності до вимог ЄСКД та ДСТУ 3008-95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки». -К.: Держстандарт України, 1995.

Структура та обсяг звіту

Звіт умовно поділяють на :

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш;

- індивідуальне завдання студента;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.

Основна частина містить такіструктурні частини:

- вступ;

- сутність роботи;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

Додатки розміщують після основної частини роботи.

Вимоги до додатків

У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти роботи, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане ї логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через великий обсяг або способи відтворення. Це, як правило, такі матеріали:

- план-графік проходження практики із відмітками керівника практики про його виконання;

- характеристика - відгук на студента-практиканта за підписом керівника практики від бази практики;

- інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити суть практики і набуті навички, а також наочний матеріал (зразки документів, рисунки, схеми, графіки, фотографії, дискети тощо).

 

 

Оформлення звіту

Звіт оформляється на сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297) з додержанням таких розмірів полів: верхнє, ліве і нижнє - не менш 20 мм, праве - не менш 10 мм.

Звіт з проходження практики виконують за допомогою комп'ютера (машинного способу) або друкарської машинки (машинописного), а всі матеріали, що додаються до звіту згідно переліку, підшиваються і нумеруються.

Обсяг звіту з практики без урахування додатків має складати не менше як 30 тис. знаків (знаками рахуються всі букви, розподілові знаки, а також пробіли між словами). Загальний обсяг звіту 20-30 сторінок друкованого тексту, разом з табличними та ілюстрованими матеріалами. За машинного виконання роботи друкують через два інтервали через півтора інтервали - з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш, ніж 1,8 мм (шрифт - Times New Roman, номер – 14), за машинописного способу - через два інтервали. Опис вивчених економічних, фінансових, виробничих показників має бути стислими, ясними, супроводжуватись усіма необхідними цифровими даними, графіками, таблицями, схемами та малюнками.

Звіт має бути складений за час проходження практики, перевірений на базі практики керівником практики, оцінений у характеристиці - відгуку про роботу студента у щоденнику практики і переданий на кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу.

 

Додаток а

Додаток Б

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН – ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

(орієнтовнийнаводиться у щоденнику)

 

Зміст завдання План
Початок ізакінчення Термін
1. Вивчення мети і завдання установи, організації, підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин, організаційної структури, функцій і прав, нормативної бази, що регулює діяльність установи 02.07 1 дні
2. Аналіз діяльності установи (відділу).    
2.1. Сфера впливу діяльності відділу, посадові обов'язки та відповідальність 03.07 -04.07. 2 дні
2.2. Методи збирання інформації, її аналізу, прийняття рішень 05.07 - 06.07 2 дні
2.3. Ознайомлення з оргтехнікою та методами обробки інформації 07.07- 08.07 2 дні
2.4. Методологію і технологію планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки 09.07- 10.07 2 дні
2.5 Вивчення цін на продукцію, що експортується на товарних біржах світу (за прайс-листами). 11.07-12.07.   2 дні
2.6 Виконання індивідуального завдання 13.07.-15.07. 3 днів
2.7 Ознайомлення з методологією підготовки документів (контрактів, декларацій тощо). 16.07.-18.07. 2 дні  
3. Розробка заходів та пропозицій щодо вдосконалення роботи 19.07-20.07. 2 дні
4. Оформлення звіту 21.07-23.07 3 дні

 

 

Керівник практики від бази практики

(підпис)

Керівник практики від вузу

(підпис)

Примітка. Зміст завдання може змінюватись у відповідності до умов конкретної бази практики.

 

Додаток В

 

Додаток Г

Додаток Д

ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА

1. Виробнича практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, надбання виробничих навичок з майбутньої спеціальності і досвіду самостійної роботи.

2. Перед початком практики студент має отримати:

- направлення на практику, програму практики, індивідуальне завдання, щоденник з виробничої практики.

3. Під час проведення практики студент зобов'язаний:

- набути відповідні виробничі навички із майбутньої спеціальності;

- своєчасно виконувати всі адміністративні і наукові вказівки керівника за місцем практики, забезпечити високу якість робіт що виконуються, вивчити і неухильно дотримуватись правил техніки безпеки, експлуатації обладнання, охорони праці;

- повсякденно вести щоденник з практики і своєчасно готувати звіт про проходження практики;

- підкорятися діючим на підприємствах, установах і організаціях правилам внутрішнього розпорядку;

- приймати участь у науково-дослідній роботі;

- активно приймати участь у громадському житті за місцем практики;

4. Перед відбуттям на практику студент має пройти інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

5. Після закінчення практики студент повинен представити на кафедру:

- щоденник з виробничої практики з відмітками (печатки та підписи керівника від бази практики);

- звіт про проходження виробничої практики з відміткою бази практики (підпис керівника від бази практики та печатка;

- характеристику - відгук з місця практики.

6. Звіт про виробничу практику здається на кафедру на протязі 7 днів після повернення студента з практики або у перші 3 дня після початку наступного семестру. Захист звіту з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з 2-3 осіб за участю викладача - керівника практики від Університету. Залік з практики диференційований.

7. Студент, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час студентських канікул або відраховується із Університету.

На студентів - практикантів, які порушують правила внутрішнього розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть накладатися стягнення, про що повідомляється декану факультету. Декан вирішує питання подальшого проходження практики та перебування студента в Університету.

Додаток Е

Основні

 1. Конвенция 00Н "О договорах международной купли-продажи товаров". - Вена, 1980.
 1. Про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91р.// Урядовий кур’єр, 16.02.1999р. - №29.
 1. Про єдиний митний тариф: Закон України від 6.02.96р.// Галицькі контракти, 1996,N 10.
 1. Про заходи щодо здійснення єдиної державної політики регулювання імпорту: Указ Президента України від 21.09.94р. // Урядовий кур'єр. -1994. - верес.
 1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р.// Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
 1. Про митну справу; Закон України від 26.06.91 №1262-ХІІ / Укр. митниця.- К.: Лібра, 1991.
 1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94р. // Галицькі контракти. -1994. -лист;
 1. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р // Галицькі контракти. -1996. -М 20
 1. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93р.// Урядовий кур'єр, 1993. - 1993. - берез.
 1. Громова Н. Внешнеторговый контракт. - М.: «Экономистъ», 2005. – 256 с.
 1. Все о внешнеэкономической деятельности: Справочное пособие для бухгалтера. - X.: Фактор, 1997.-324 с.
 1. Крашенников В. М. Валютное регулирование и валютный контроль. – М.: «Экономистъ», 2005. – 400 с.
 2. Воронкова О. Внешнеторговая деятельность: организация и управление: Учеб. Пособие. - М.: «Экономистъ», 2006. – 495 с.
 1. Герчикова И. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 501 с.
 1. Гринько И.С. Внешнеторговые сделки.- Сумы: Фирма "Реал", 1994.
 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Збірник наукових праць. Під заг. ред. д.е.н., проф., акад. АЕН України Макогона Ю.В. Донецьк: КП “Регіон”, 1998. – 292 с.
 1. Зовнішньоекономічна діяльність: Збірка статей. - К.: Компас, Плюс/Минус. -1997. - 39с.
 1. Кретов И. И. Внешнеторговое дело: учеб. Пособие. – М.: «ДиС», 2006. – 400 с.
 1. Покровская В.В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. – 456 с.
 1. Прокушев Е. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник. – М. «Дело», 2006 – 448 с.
 1. Прокутев Е.Р. Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие. - М., 1998.
 1. Пузакова Е.П., Бодягин О.В. Внешнеэкономическая деятельность торгово-посреднического предприятия. - М.: Приор, 1996. - 303 с.
 1. Риски во внешнеэкономической деятельности предприятий / В.П.Бачарников, С.М.Репецкий, К.В.Захаров, А.В.Цыганок и др. - К.: ИНЗКС, 1997. - 123 с, - І5ВМ 966-95104-1-4.
 1. Строковский Л. внешнеэкономическая деятельность предприятия: Ученик для вузов. – М. «Юнити», 2004 – 847 с.
 1. Турван Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. -Минск: Высшая шк., 1997. - 207 с.
 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під загальн. ред. А.І. Кредісова. - К., 2002.
 1. Федорова Е.А. и др. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии: Учеб. пособие / Е.А.Федорова, В.А.Савенко, В.И.Белоцерковский - Тула, 1997. - 496 с.

 

1. Конституція України. -К.: 1996.

2. Закон України "Про підприємництво". ВВРУ. 1991. №14.

3. Закон України "Про підприємства в Україні". ВВРУ. 1991. №24.

4. Митний кодекс України.

5. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Учебник.- М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996.- 408с.

6. Внешнеторговые сделки./ Сост. И.С. Гринько.- Сумы: Фирма “Реал”, 1994.- 464с.

7. Лук’яненко Д.Г. та ін. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку. Підручник.- К.: Хвиля-Прес, 1995.- 176с.

8. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К.: Либра, 1994.- 190с.

9. Менеджмент внешнеэкономической деятельности /Под ред. Кириченко А.А.-К.:1998

10. Методичні рекомендації по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів України. - К.: Міносвіти України, 1996.

11. Положення про організацію і проведення практики слухачів УАЗТ за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів міжнародного менеджменту. – 1999.

 

Додаткові

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Стровский Л.Е, Казанцев С.К., Паршина Е.А. и др. - М.: ЮНИТИ, 1999.

2. Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие. - М.: Дело, 1999.

3. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТЙ, 1996.

4. Гордеева Л.Я., Иванова С.К. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. - М.: Закон и право, 1996.

5. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. - М.: АО «Бизнес -школа», 1997.

6. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994.

7. Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. - Одеса: Астропринт, 1998.

8. Киреев А. Международная экономика; в двух частях. Учебное пособие для вузов. - М.: Международные отношения, 1997.

9. Михайлов Д.М. Внешнеторговый контракт: Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ, 1997.

10. Фомишин С.В. Международные экономические отношения. - К.: Высшая школа, 1997.

11. Економіка зарубіжних країн. - К.: Либідь, 1996.

 

Додаток Ж

Додаток И

Додаток К

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ - КЕРІВНИКІВ виробничої ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ

1. ПІДГОТОВЧА РОБОТА

1.1. Зазначити курс, групу і кількість студентів, якими Ви керуєте при підготовці практики.

1.2. З'ясувати з ким конкретно на базі практики здійснювалось обов'язкове попереднє узгодження робочих програм з практики, індивідуальних завдань, календарних строків практики; яким чином визначались місця і керівники з практики від бази практики.

1.3. Організувати забезпеченість і своєчасність ознайомлення студентів із щоденниками, програмами та іншими посібниками з практики (указати назву методичних посібників); призначення старших у кожній групі студентів, розподіл їх за місцями практики.

1.4. Перевірити наявність індивідуальних завдань у студентів, їх зміст і характер. Укласти графіки перевірок проходження практики і надання допомоги студентам за місцями практики.

1.5. Задати собі питання для самоконтролю:

- Скільки разів проводились інструктивні наради з практики?

- Питання, що вирішувались на цих нарадах, хто приймав участь у них?

- Ваша роль і участь у їх підготовці і проведенні?

- В чому проявлялася індивідуальна робота із студентами на підготовчому етапі?

2. ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 1 КЕРІВНИЦТВО НЕЮ

2.1 Контролюються:

- .Термін практики згідно навчального плану, відхилення від плану та їх причини.

- Своєчасність розподілу студентів на практику, випадки утруднень із розподілом.

- Кількість і список студентів, що працювали під час практики на службових місцях.

-Явка студентів на практику, прогули, їх причини (заходи щодо усунення, а також реакція щодо порушників).

- Трудова дисципліна студентів. Випадки порушень, (заходи щодо усунення, а також реакція щодо порушників).

2.2 Надається характеристика місць проведення практики з точки зору їх відповідальності цілям і задачам практики та конкретні пропозиції щодо їх покращання.

2.3 Проводиться індивідуальна робота із студентами - практикантами.

2.4 Перевіряється конкретна допомога студентів - практикантів базам практики з наведенням прикладів (звернути особливу увагу на конкретні приклади у звітах).

2.5 Перевіряється участь студентів у науково - дослідній роботі, збір матеріалів для написання статей, підготовки курсових і дипломних робіт.

2.6 Перевіряється як плануються і проводяться екскурсії під час практики.

2.7 Питання для самоконтролю:

- Яким чином здійснювалось керівництво практикою з Вашого боку і з боку баз практики?

- Якісний склад керівників практики на місцях практики і взаємодія із ними.

- Регулярність відвідувань Вами місць практики.

- Чи проводились збори, творчі заняття, лекції, бесіди студентів безпосередньо на виробництві, їх тематика, хто проводив?

3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

3.1 Визначається:

- Загальна кількість студентів, які направлялись на практику.

- Із них кількість студентів, що захистили звіти на «відмінно», «добре», «задовільно».

- Обліковий склад студентів, які не прийшли на практику в установлений строк, причини, заходи реагування і рішення кафедри з цього питання.

3.2 Питання для самоконтролю:

- Як проводився захист звітів студентами за підсумками проходження практики?

- Склад комісії. Хто конкретно (ПІБ, посада) був запрошений і приймав участь у роботі комісії із числа керівників практики з виробництва?

-Їх думки про студентів - практикантів та їхні звіти з практики.

- Пропозиції щодо вдосконалення організації і проведення практики.

Примітка; При складанні звіту особливу увагу звернути на конкретні приклади і результати роботи студентів - практикантів на базах практики, що засвідчують якість і ефективність практики.


Додаток Л

 

Додаток М

 

ЗВІТ

З виробничої практики

 

 

 
 


(найменування бази практики)

  Студента_________ курсу ________Група напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» __________________________________________ (ПІ.Б. студента)
  Керівник стажування від Університету: __________________________________ (П.І.Б., посада, вчена ступінь, вчене звання)
  Керівник стажування від підприємства: ___________________________________ (П.І.Б., посада, вчена ступінь, вчене звання)
    Дата здачі звіту на кафедру_________ Реєстраційний номер_________________ Національна шкала _______   Кількість балів _______Оцінка ESTS ______   Дата захисту _______________   Члени комісії: ___________ __________________ (підпис) (прізвище та ініціали членів комісії)

 

 

Київ – 2013 рік

 

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)