Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

 

 

Київ – 2013

 

Укладачі:

 

д.е.н., проф В.П. Онищенко, зав. кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу

С.І. Серьогіна, методист кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

 

Робоча програма виробничої практики розглянута та затверджена

на засіданні кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу

Протокол від «____» _______________20___р. №____

Зав. кафедри міжнародного

менеджменту та маркетингу,

д.е.н., проф. В.П. Онищенко

 

«____» _______________20___р.

 

Схвалено науково-методичною радою УДУФМТ за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічноїдіяльності»

 

Протокол від «___» _________________20___р. №____

 

«____» _________20___р. Голова ______________ (проф. Гвоздецький В.Д.)

 

 

У робочій програмі зовнішньоекономічної виробничої практики сформульовані ціль та завдання практики, визначені і розкриті зміст виробничої практики, форми та методи контролю за проходженням практики. Висвітлені вимоги до звіту згідно стандарту. Викладена послідовність підведення підсумків практики. Програма призначена для студентів факультету міжнародної економіки та менеджменту професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

 

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.. 4

2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.. 6

Тема 1. Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики. 6

Тема 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства — об'єкта практики 7

Тема 3. Планово-економічна діяльність підприємства. 7

Тема 4. Управління персоналом.. 8

Тема 5. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю підприємства. 8

Тема 6. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. 9

Тема 7. Управління обліково-фінансовою діяльністю підприємства. 9

Тема 8. Стратегічне управління підприємством.. 9

Тема 9. Управління інноваційною діяльністю підприємства. 10

Тема 10. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства. 10

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ... 11

3.1. Організація практики. 11

3.2. Керівництво практикою.. 11

3.3. Індивідуальні завдання. 12

3.4. Заняття, екскурсії під час проходження практики. 12

3.5. Методичні рекомендації з проходження практики. 13

3.6. Джерела інформації 13

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 14

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ.. 14

5.1. Загальні вимоги. 14

5.2. Структура та обсяг звіту. 14

5.3. Рекомендації щодо порядку роботи над звітом.. 15

5.4. Вимоги до структурних елементів звіту. 15

5.4.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини. 15

5.4.2. Вимоги до структурних елементів основної частини. 16

5.4.3. Вимоги до додатків. 17

5.5. Оформлення звіту. 18

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.. 18

Додаток а. Індивідуальне ЗАВДАННЯ виробничу ПРАКТИКУ.. 19

Додаток Б. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН – ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 20

Додаток В. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ.. 21

Додаток Г. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД університету. 22

Додаток Д. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА.. 23

Додаток Е. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ. 24

Додаток Ж. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД БАЗИ ПРАКТИКИ.. 26

Додаток И. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.. 27

Додаток К. ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ - КЕРІВНИКІВ виробничої ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ ПРАКТИКИ.. 28

Додаток Л. БЛОК- СХЕМА ПОСЛІДОВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ.. 29

Додаток М. Зразок титульного листа звіту з практики. 30

 

ВСТУП

Практична підготовка студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах, передбаченою навчальним планом спеціальності.

Робоча програма виробничої практики - це основний навчально-методичний документ, розроблений на підставі навчального плану спеціальності, комплексної кваліфікаційної характеристики фахівця, наскрізної програми практики, що визначає проведення практики за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" у межах України. Закордонне навчання, включаючи практику, оформляється і проводиться за спеціально розробленими програмами і документами.

Дана програма визначає ціль, завдання, зміст і порядок проведення, форми та методи контролю і відведення підсумків виробничої практики студентів, характеристику баз практики.

Програма забезпечує комплексний підхід до організації практичної підготовки студентів, при дотриманні принципів системності, безперервності та послідовності навчання студентів у відповідності з затвердженою кваліфікаційною характеристикою бакалавра з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Індивідуальні завдання, що розробляються безпосередньо для кожного студента в залежності від бази практики, відбивають повністю зміст роботи студента на підприємстві і спрямовані на формування навичок аналізу результатів господарчої діяльності підприємства та прогнозування основних показників та прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики.

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Практика з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" є складовою частиною навчально-виховного процесу. Виробнича практика є основним інструментом у закріпленні отриманих теоретичних знань і придбанні навичок самостійної трудової діяльності по обраної спеціальності - найбільш відповідальний етап у підготовці бакалаврів з професійного спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" .

Метоювиробничої бакалаврської практики є формування у студентів професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Виробнича практикапередбачає поглиблення і закріплення знань, отриманих з менеджменту та маркетингу, міжнародної економіки, фінансів, обліку у галузі зовнішньоекономічної діяльності.

У результаті проходження виробничої практики студенти отримують знання у галузі застосування законодавчих та нормативних документів у зовнішньоекономічній діяльності, принципів роботи та функцій управління, відділів, організацій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Завданнявиробничої практики. Під час виробничої бакалаврської практики студент повинен опанувати систему умінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності якого єуправлінська діяльність в організаціях.

Основними завданнями виробничої практики є:

- поглиблення і закріплення теоретичних знань з менеджменту та маркетингу, міжнародної економіки, фінансів, обліку у галузі зовнішньоекономічної діяльності, ознайомлення з новітніми досягненнями науки і техніки у зовнішньоекономічній діяльності та засобами їх впровадження;

- практична підготовка студентів до самостійної роботи на одній з відповідних посад з фаху "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"; набуття досвіду практичної, науково-дослідницької, суспільно-політичної, організаційної роботи у міністерствах і відомствах України, обласних управліннях зовнішніх економічних зв'язків, облдержадміністраціях, у відділах зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, організацій, установ, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, і збирають матеріали для звіту з практики та подальшого виконання курсових та дипломних робіт;

- вивчення досвіду здійснення зовнішньоторговельних операцій та інших видів зовнішньоекономічної діяльності;

- вивчення основних видів нормативно-правових, інформаційних, звітних і статистичних матеріалів і документів, що призначені для використання при організації управління підприємством, яке здійснює зовнішньоторговельні операції, та ознайомлення з практикою їх застосування, розробки, систематизації, аналізу та оформлення;

- критична оцінка здійснення зовнішньоекономічної діяльності на об`єкті проходження практики;

- прогнозування основних показників та перспектив розвитку бази практики у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- підготовка аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань зовнішньоекономічної діяльності для їх впровадження в практику.

Після проходження практики студент має:

знати:

- структуру і штат організацій, установ, фірм і відділів підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- законодавчі та нормативні документи, що регламентують їх діяльність;

- цілі, завдання підрозділів, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- принципи діяльності та функції відповідних управлінь, відділів, організацій, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю;

- методи і стиль управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах ринкової економіки;

- методику проведення ділових переговорів, підготовку і підписання угод, контрактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

- принципи самостійного і колективного прийняття рішень з виробничих і соціальних проблем;

- методику підготовки наказів, розпоряджень, різноманітних довідок, заходів тощо і організацію їх виконання;

- принципи підбору і розстановки кадрів, роботи з ними, розподілу обов’язків і делегування повноважень.

вміти:

- складати плани робот відділу;

- використовувати методи економічного аналізу, планування, прогнозування діяльності організацій, фірм та відділів;

- вести пошук, збір, систематизацію статистичної та рекламної інформації зі зовнішньоекономічних питань, проводити її обробку та аналіз за допомогою сучасних засобів інформаційних технологій;

- опрацьовувати кореспонденцію;

отримати навички:

- ведення журналів кореспонденції;

- контролю за проходженням документів;

- складання контрактів, листів, наказів, розпоряджень, тощо;

- застосування сучасних засобів оргтехніки, зв'язку і комп'ютерних технологій.

 

Виробнича бакалаврська практика проводиться на базах практики. Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничу торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види діяльності. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають застосовуватись передові форми та методи управління й організації виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.

Результатамивиробничої практики є набуття студентами евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях.

ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.011 с.)