ТОП 10:

Тема 7. Управління обліково-фінансовою діяльністю підприємстваХарактеристика основних елементів облікової системи підприємства з позицій ство­рення базису для здійснення фінансового аналізу за такими напрямами, як:

• організаційний (характеристика документообігу за періодичністю та за характером взаємозв'язку з іншими структурними підрозділами);

• технічний (характеристика програмного забезпечення, переваги та недоліки його використання).

• методологічний (глибина аналітичного обліку, оцінка собівартості реалізованої про­дукції (товарів), оцінка активів, методика нарахування амортизації).

Оцінка діяльності фінансової служби або іншої ланки, на яку покладено виконання її функцій: кількісний і якісний склад фахівців, перелік основних функцій та рівень їх реалізації. Оцінка якості вихідних продуктів роботи даної служби (аналітичні, планові, контрольні форми).

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що використовуються. Оцінка стану платіжної та касової дисципліни.

Аналіз обсягів та повноти формування статутного фонду.

Аналіз організації роботи щодо моніторингу взаєморозрахунків з кредиторами, наявність заборгованості по розрахунках.

Аналіз обсягів повноти та своєчасності сплати податкових та інших обов'язкових платежів.

Оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Аналіз показників платоспро­можності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості.

Тема 8. Стратегічне управління підприємством

Охарактеризувати посади, що відповідають за розробку стратегії.

Для проведення комплексного аналізу діяльності підприємства необхідно використовувати сучасні методики з позиції системного підходу. Для цього слід провести SWOT-аналіз середовища підприємства.

На основі профілю позиціювання студенту слід розробити матрицю SWOT та визначити парні комбінації на полях матриці.

На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємства та факторів зовнішнього середовища потрібно сформулювати місію організації, яка б включала наступні моменти.

Проголошення цінностей і переконань.

Продукти, які підприємство виробляє, або потреби, які воно збирається задовольнити.

Ринок, на який підприємство може позиціюватися, та засоби виходу на нього.

Ключові технології, що будуть використовуватись.

Стратегічні принципи розвитку.

Тема 9. Управління інноваційною діяльністю підприємства

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційної діяльності.

При проходженні практики студенту слід провести дослідження інноваційної діяльності підприємства, оцінити ступінь її інноваційної активності. Для цього необхідно визначити чи було впроваджено у діяльність підприємства останнім часом нові технології, нові товари, організаційні зміни, чи відповідають вони ринковим тенденціям та змінам середовища. Студент також самостійно повинен вміти планувати процес генерації раціоналізаторських і новаторських пропозицій окремими працівниками; розробляти технічне завдання консультанту.

Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності підприємства за звітний період згідно з існуючою класифікацією.

Охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (випуск продукції або надання послуг) на відповідність «інноваційна продукція» або «інноваційний продукт» відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність».

Оцінити доцільність (можливість) віднесення статуту підприємства до інноваційного згідно з вимогами Закону України «Про інноваційну діяльність».

Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувались на підприємстві.

Оцінити доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії діяльності підприємства.

Оцінити доцільність здійснення реального інвестування на підприємстві (для підприємств ЗЕД).

Проаналізувати необхідність та доцільність проведення фінансового інвестування.

Оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві.

Розробити пропозиції щодо перспективи розвитку інноваційної та напрямів інвести­ційної діяльності підприємства.

Тема 10. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження певного нововведення (інновації).

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління персоналом, марке­тингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів діяльності.

У звіті про проходження комплексної практики бакалаврів результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

• загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);

• обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);

• стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);

• план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної пропозиції.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Організація практики

Загальну організацію практики та контроль за проведенням її в Університеті здійснює декан факультету, який підпорядкований проректору з навчально-методичної роботи. Декан факультету забезпечує студентів базами практики, складає з підприємствами договори з проведення практики, узгоджує керівників від бази практики та програми практики.

Керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво з практики студентів здійснюється кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу.

Кафедра призначає керівниками практики провідних викладачів, які добре знають діяльність органів, де студенти проходять практику.

Керівник практики від кафедри:

- завчасно знайомиться з умовами базових організацій практики;

- сповіщає перед початком практики кожному студентові місце, порядок та терміни її проходження;

- готує і віддає направлення на проходження практики ;

- видає індивідуальне завдання на проходження економічної практики (додаток А);

- узгоджує з базами практики календарний план-графік проведення практики (додаток Б);

- перед початком контролює підготовленість баз практики та вживає відповідних заходів щодо їх підготовки;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо);

- повідомляє студентам про систему звітності з практики, вимоги до звіту та терміни його захисту;

- забезпечує високу якість проходження практики студентів у повній відповідності до навчальних планів і програм;

- здійснює контроль за забезпеченням базами практик нормальних умов праці і побуту студентів;

- контролює виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку;

- відвідує студентів на базах практики за графіком із відповідними помітками у щоденниках (додаток В) студентів-практикантів.

Обов'язки і права керівника практики від Університету викладено у додатку Г.

Керівництво студентами на базах практики повинно покладатись на одного з кваліфікованих фахівців: начальника відділу, головного або провідного спеціаліста.

Вони надають студентам місце для практики, забезпечують найбільшу ефективність її проходження, створюють необхідні умови, щодо отримання студентами, під час проведення практики навичок з фаху.

Керівники від бази практики надають студентам-практикантам можливість користуватися наявною літературою, звітною та іншою документацією і надають допомогу у підборі матеріалів для звіту з практики.

Індивідуальні завдання

Зміст практики визначається цією програмою та індивідуальними завданнями (додаток А), які мають свої особливості залежно від специфіки бази практики.

Студенти у реальних умовах функціонування конкретної організації, установи, фірми (відділу) вивчають:

- структуру об'єкта практики;

- закони та інші нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність;

- принципи діяльності органів зі зовнішньоекономічної діяльності;

- використання сучасних засобів оргтехніки і комп'ютерних технологій;

- заходи щодо вдосконалення управління та підвищення ефективності праці.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.007 с.)