Відповідальність згідно з Варшавською конвенцією була обмежена сумою 12 тисяч Конвенційних Золотих Франків (КЗФ). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальність згідно з Варшавською конвенцією була обмежена сумою 12 тисяч Конвенційних Золотих Франків (КЗФ).Гаазька конференція 1955 року прийняла доповнення до Варшавської конвенції – документ відомий ще під назвою протоколу Хейга – і , зокрема, була збільшена сума відповідальності до 250 тисяч КЗФ.

Існують ще кілька конвенцій, але Україна придержується норм закладених Варшавською конвенцією.

З огляду на світовий досвід, до галузі авіаційного страхування авіасуден (каско), відносять багато інших видів страхування: страхування авіазапчастин і двигунів, страхування від нещасних випадків пасажирів, членів екіпажів, авіадиспетчерів, страхування відповідальності аеропортів та власників (операторів) ангарів та іншої продукції авіаційно-промислового комплексу і пов’язаних з авіацією галузей. В авіаційному страхуванні ризики можуть бути застраховані як в обов’язковій, так і в добровільній формах.

В межах добровільних видів страхування ліцензії в Україні видаються на майнове страхування засобів повітряного транспорту і страхування відповідальності власників повітряних суден, включаючи відповідальність вантажоперевізника.

Усі види страхування авіаційних ризиків регламентуються Повітряним Кодексом України.

Всі ризики пов’язані з експлуатацією повітряних суден мають спільну природу. Адже завжди об’єкти страхування будуть пов’язані з конкретним повітряним судном і вірогідність настання страхових випадків лишатиметься прямо пропорційною аварійності для даного типу авіаційного судна. Тому при здійсненні різних видів авіаційного страхування доцільно брати до уваги таки загальні положення.

1.Збитки, що можуть виникнути внаслідок однієї авіаційної події, розглядаються як один страховий ризик стосовно одного повітряного судна.

2.Страхова подія – нещасний випадок або кілька випадків, що призводять до тілесних ушкоджень та/або пошкодження майна та є несподіваними і ненавмисними для страхувальника.

3.Страховий захист припиняє свою дію у випадках, передбачених законодавством. А також у разі, коли повітряне судно:

здійснює у несправному стані політ, не дозволений керівництвом з льотної експлуатації повітряного судна;

використовується з метою, що заборонена законодавством або відрізняється від зазначеної у договорі;

перебуває поза географічними межами, зазначеними у договорі, якщо це не пов’язано з форс-мажорними обставинами;

експлуатується особою, не зазначеною у договорі страхування;

транспортується будь-яким видом транспорту, за винятком транспортування після пошкодження внаслідок страхового випадку.

4.Не поширення страхування на ризики:

впливу радіації та радіоактивного забруднення;

у разі війни, викрадення, арешту;

у разі коли для зльоту чи посадки використовується аеродром, що не відповідає вимогам для даного типу повітряного судна, за винятком форс-мажорних обставин;

якщо кількість пасажирів або маса вантажу, які перевозяться повітряним судном, перевищують максимальну пасажировмісність або максимальну вантажопідйомність даного типу повітряного судна, а також якщо порушено порядок розміщення вантажу або пасажирів.

5.Розслідування страхового випадку здійснює страховик або за його дорученням представник – аварійний комісар, який керується у своїй роботі вимогами та користується правами доступу до об’єкту і матеріалів розслідування згідно із законодавством України. Термін розслідування страхового випадку не повинен бути більш як 30 діб. Якщо обставини розслідування потребують додаткової інформації, яка повинна надійти від державних органів, страховик може продовжити термін розслідування ще на 30 діб.

 

Страхование воздушного (авиационного) транспорта.

Лидером среди множественных видов авиационного страхования выступает страхование авиасуден (каско). Этот вид страхования может быть проведен как в обязательной, так и в добровольной форме.

Под средствами воздушного транспорта понимаются пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, летательные аппараты специального назначения, а также планеры, дельтапланы, дирижабли и воздушные шары.

Страхователем является юридическое или физическое лицо – владелец и/или эксплуатант воздушного судна.

Объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением воздушным судном. Объектом страхования выступает не только авиатранспортное средство, а и запасные части со всеми видами специального оборудования, которое находится на борту, но при условии, что оборудование, запасные части и т.д. связанны с обеспечением полетов.

Страховые риски и виды покрытий

Страховщик принимает на страхование риски причинения ущерба, вызванного непредвиденным событием, которое может возникнуть с момента запуска двигателей до выключения двигателей после завершения полета, следствием которого стали гибель воздушного судна, пропажа без вести, утрата или повреждение воздушного судна.

Страхование рисков производится как для отдельно выбранных периодов эксплуатации – в полете, при рулении, буксировании, на стоянке, так и для любой их комбинации. Такое распределение связанно с разными уровнями франшиз, которые используются на каждом из этих этапов.

Стандартное покрытие предусматривает ответственность страховщика по событиям, связанным с выполнением воздушным судном полетов по разрешенным маршрутам для перевозки пассажиров, грузов, багажа и почты в соответствии с назначением воздушного судна. Это покрытие распространяется также на случаи транспортировки воздушного судна на ремонтное предприятие или перегоне на аэродром базирования после повреждения, при условии соблюдения страхователем требований Руководства по летной эксплуатации и получения согласия страховщика.

Дополнительное покрытие предусматривает ответственность страховщика по событиям, связанным с выполнением воздушным судном полетов по специальным программам, а именно: полетов для испытаний, установления рекордов, демонстрации авиационной техники, для обучения летного состава, при патрулировании, борьбе с пожарами, распылении чего-либо с воздушного судна и другими, имеющими повышенный риск. Дополнительное покрытие предоставляется за дополнительную премию и в Полисе делается соответствующая запись.

Страхование ущерба на случай внутреннего повреждения авиационных двигателей и главных редукторов вертолетов, других агрегатов воздушного судна вследствие конструктивных и производственных дефектов, ошибок персонала и иных причин – производится на отдельных условиях страхования и оформляется самостоятельным Полисом.

Условия страхования

Размер страховой суммы определяется страхователем исходя из страховой суммы воздушного судна – его действительной цены на момент заключения Договора. Страховая сумма не должна быть меньше чем остаточная балансовая стоимость воздушного судна.

Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой возмещения в течение срока действия договора страхования по всем имевшим место страховым случаям.

Гибель воздушного судна, пропажа без вести, утрата признаются в качестве страхового случая, когда:

1) в результате свершившегося события воздушное судно физически разрушено и стало полностью непригодным для летной эксплуатации (полная гибель) или когда аварийный ремонт этого судна технически невозможен или расходы на ремонт экономически нецелесообразны (конструктивная гибель) и превышают страховую сумму;

2) воздушное судно после планового вылета, осуществленного в период действия Полиса, не прибыло в пункт назначения и мероприятия по его поиску в течение 60 суток результатов не дали или поиски официально прекращены ранее этого срока;

3) утрата воздушного судна вызвана вынужденной посадкой на труднодоступную и непригодную для эвакуации этого судна местность;

4) полнейшее разрушение воздушного судна вследствие авиационного события, учитывая пропажу без вести.

Страхование воздушных суден может осуществлять в нескольких вариантах по выбору страхователя: например, вариант 1 – только « от полной гибели», вариант 2 – «от гибели и повреждений».

При наступлении страхового случая страховщик по своему выбору определяет способ компенсации ущерба страхователя, а именно:

1) выплачивает страховое возмещение в денежной форме;

2) предоставляет страхователю аналогичное поврежденному воздушное судно или агрегат для замены;

3) оплачивает расходы на аварийный ремонт воздушного судна.

Размер страхового возмещения определяется по фактическим расходам, с учетом выработки ресурса, если страховая сумма воздушного судна соответствует его страховой стоимости. В случае, когда страховая сумма меньше страховой стоимости воздушного судна, ущерб страхователя определяется как доля фактического ущерба, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

Размер франшизы (безусловной) устанавливается договором страхования на каждое судно, при этом:

1) ущерб, не превышающий размера франшизы – не возмещается;

2) если страховщик производит выплаты по нескольким страховым случаям, то франшиза вычитается из суммы ущерба по каждому случаю;

3) в случае гибели воздушного судна, пропажи без вести, утраты франшиза не вычитается.

Общие исключения

Страховая компания не берет на себя ответственность за все существующие риски. Договор страхования приостанавливает свое действие и страховое возмещение не выплачивается, если происшествие произошло в период, когда воздушное судно:

- используется в запрещенных законодательством целях или в целях, отличных от указанных в Договоре;

- находится вне географических пределов, указанных в Договоре, если это не вызвано аварией воздушного судна или форс-мажорными обстоятельствами;

- пилотируется или управляется на земле не уполномоченными или не имеющими на то прав лицами;

- осуществляют взлет или посадку на аэродром, которые не соответствуют требованиям для данного воздушного судна;

- перегружено – общее количество пассажиров, превышает максимальное количество пассажиров для данного судна или нарушены предельные нормы загрузки или правила центровки воздушного судна.

- осуществляет взлет в заведомо неисправном состоянии, за исключением случая, когда такое разрешено Руководством по летной эксплуатации и согласовано со страховщиком.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)