ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. (СРС) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2. ОХОРОНА ПРАЦІ - ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. (СРС)Охорона праці та здоров’я в європейському контексті охоплює досить широку сферу суспільних відносин, починаючи від попередження нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань до усіх аспектів, що стосуються добробуту працівників. Політика ЄС у сфері охорони праці переслідує дві важливі цілі. Перша – це соціальна мета, що полягає у захисті робітників шляхом забезпечення відповідного рівня охорони праці. Друга – економічна мета, виражається у забезпеченні відповідності товарів, що вироблені в межах цього сектору, стандартам безпеки та гігієни (для забезпечення вільного руху товарів та послуг). Однак кінцевою метою політики охорони праці є зведення до мінімуму показників виробничого травматизму та професійних захворювань.

 

Рекомендовані джерела:

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_043.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_042.

Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_015.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_004.

Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці (ухвалена Міжнародною конференцією праці на її вісімдесят шостій сесії в Женеві, 18 червня 1998 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_260.

Європейська соціальна Хартія 1961 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_300.

Європейська соціальна Хартія (переглянута) 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_062.

Конвенція МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю (1930 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_136.

Рекомендація МОП № 35 про непряме примушування до праці (1930 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.uazakon.com/index.htm.

Конвенція МОП № 105 про скасування примусової праці (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code = 2021_14.

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_021.

Конвенція МОП № 182 про найгірші форми дитячої праці [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_166.

Хартия ЕС об основных правах / Под ред. д. ю. н., проф. С. Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 21 листопада 2002 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: проблемы использования зарубежного опыта / Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 36-39.

Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учебник для вузов. – М.: Дело, 1999. – 343 с.

Борута І., Чанишева Г. І. Трудове право ЄС: Навчальний посібник. – О.: Юридична література, 2004. – 91 с.

Ентін Л. М. Право Європейського Союзу: основні категорії та поняття. – Навчальний посібник. К:. ЛНУ імені Івана Франка, Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 52. – Ст. 561.

Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2009 р. № 1834 / Офіційний вісник України. – 2007. – № 1. – Ст. 91.

Проект Трудового Кодексу України № 1038-1, зареєстрований 28.08.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/wetproc34?id=&pf3511=15689&pf35401=39191.2003. – 102 с.

 

ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.

Лекція (2 год.)

Управління охороною праці — це підготовка, прийняття і реалізація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я й працездатності людини в процесі трудової діяльності[1]. Основними завданнями управління охороною праці є: опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на регіональному і галузевому рівнях, а також підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на:

― забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці;

― забезпечення утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд;

― пропаганду охорони праці;

― облік, аналіз та оцінку стану умов і безпеки праці;

― забезпечення страхування працівників від нещасного випад­ку на виробництві та профзахворювання.

Державне управління формулює державну політику в галузі охорони праці — пріоритет життя і здоров’я працівника щодо результатів виробничої діяльності. Держава приймає нормативно-правове законодавство в галузі охорони праці, встановлює обов’язки, права і відповідальність щодо проведення державної політики, створює відділи з питань охорони праці при держадміністраціях, навчально-методичні й експертно-технічні центри, систему нагляду за охороною праці, санітарно-епідеміологічні служби, органи пожежної, екологічної безпеки, фонд соціального страхування від нещасних випадків і профзахворювань та інші наглядові і контролюючі органи, а також систему виробничо-технічного, інформаційного, наукового й фінансового забезпечення діяльності в галузі охорони праці.

Семінар 2 години.

І. РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

  1. Суть і завдання управління охороною праці. Концепція управління охороною праці
  2. Система управління охороною праці в ринкових умовах
  3. Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження
  4. Правовий статус Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
  5. Правовий статус Держгірпромнагляд.
  6. Організація наукових досліджень.
  7. Правовий статус Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

ІІ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

1. Матеріально-технічне забезпечення роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснює здійснює:

А)наглядової рада Фонду

Б) правління Фонду

В)Виконавча дирекція Фонду

Г) Державна служби промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 

2. Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків:

А)не входить до складу правління Фонду

Б) входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.

В) входить до складу правління на рівних підставах.

Г)має право бути присутнім на засіданнях правління Фонду без будь-яких повноважень.

 

3. Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування від нещасних випадків призначає:

А) голова правління Фонду

Б) голова наглядової ради Фонду за погодженням з правлінням Фонду;

В) директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

Г) голова Державної служби промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

 

4. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є:

А) її відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

Б) її бюро в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

В) її служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

Г) її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
відділення в районах і містах обласного значення.

 

5. Постанова КМУ «ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» прийнято:

А. 1998 році

Б. 2004 році.

В. 2011 році.

Г. 2012 році.

 

6. Основними принципами страхування від нещасного випадку є:

А)проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці;

Б)відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

В)відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

Г)своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком.

 

7. Суб'єктами страхування від нещасного випадку

А) інспектор по нагляду за охороною праці;

Б) представник профспілки з питань охорони праці;

В) страхові експерти;

Г)Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

8. Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

А) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;

Б) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності

В) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових,виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Г) церковнослужителі.

 

9. Який комітет в Україні виконує функції державного нагляду за охороною праці в усіх галузях народного господарства?:
а) Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці);
б)Державна служба промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держпромгірнагляд);
в)Кабінет Міністрів України;
г)Державний комітет по нагляду за безпечними веденням робіт у промисловості.

 

10. Найбільш травмонебезпечними в нашій країні є:
а) вугільна промисловість;
б)будівельний комплекс;
в)газова промисловість.
г)підприємства житлово-комунального господарства.

 

Рекомендовані джерела:

Нормативна література.

Конституція України. — К., 1996.-Ст.141.

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За ред. В. М. Вакуленко, О. П. Товстенко. — К., 1998.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№49.-Ст.668.

Законодавство України про охорону праці. — В 3-х т. — К., 1995.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 46—47.

Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К., 1997.

Cпеціальна література.

Амоша А. И. Управление условиями труда: проблемы перестройки. — К.: Наук. думка, 1990. — 216 с.

Васильчук М. В., Вінокурова Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці. — К.: Просвіта, 1997.

Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высш. школа, 1985.

Жидецький В. Ц., Джингирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999. — 347 с.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К., 2001.

Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». — К., 1996.

Основи охорони праці / Під ред. М. П. Купчика. — К.: Основа, 2000. — 416 с.

Охорона праці в Україні. — К.: Юрінкомінтер, 1999. — 400 с.

Пістун І. П. Охорона праці: Практикум. — Суми, 2000. — 207 с.

Справочник по охране труда на промышленном предприятии / К. Н. Ткачук, Д. Ф. Иванчук, Р. В. Сабарно, А. Г. Степанов. — К.: Техника, 1991. — 285 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г. Т. Мелькьяна, Р. П. Колосовой. — М.: Изд-во МГУ, 1996.
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 333; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)